27.10.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

Kto jest zwolniony z obowiązku meldunkowego w przypadku cudzoziemców?

Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są, pod warunkiem wzajemności, szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych. Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Na czym polega obowiązek meldunkowy cudzoziemców?

Podobnie jak w przypadku obywateli polskich, także obcokrajowiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek ten polega na:

 1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 3. zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.  

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, w formie dokumentu elektronicznego bądź zgłoszonym do protokoł, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego paszportu. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego bądź czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek meldunkowy:

 • polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowaniu się z takiego miejsca jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu;
 • polegający na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z tego wyjazdu jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej. 

Wykonanie obowiązku meldunkowego w wymienionych wyżej przypadkach następuje poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w książce zameldowań komendanta obiektu wojskowego i nie wymaga zgłoszenia w organie gminy oraz ujęcia w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców.

Definicja pobytu stałego i czasowego 

"Pobytem stałym" jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

"Pobytem czasowym" jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jak określa się adres zameldowania? 

 

Adres określa się przez podanie:

 • w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego;
 • w pozostałych gminach - nazwy miejscowości, ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice, numeru domu i lokalu - jeśli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.
Adres, o którym mowa, w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców uzupełnia się o identyfikatory krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju "TERYT".  
Porady prawne

 

W jakim terminie obcokrajowcy powinni dopełnienić obowiązku meldunkowego?

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Członek rodziny ww. cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec niewymieniony wyżej, a przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego bądź czasowego najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany przez takiego cudzoziemca okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

W jakiej formie wykonuje się obowiązek meldunkowy?

 

Podobnie jak obywatel polski, cudzoziemiec dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu paszport. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały bądź czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela czy podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 

Jaka jest treść formularza meldunkowego? 

 

W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:

 • nazwisko i imię (imiona);
 • numer PESEL, o ile został nadany;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • kraj urodzenia;
 • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;
 • kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
 • adres nowego miejsca pobytu stałego;
 • podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
 • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.
 W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:
 • nazwisko i imię (imiona);
 • numer PESEL, o ile został nadany;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • kraj urodzenia;
 • adres miejsca pobytu stałego;
 • adres miejsca pobytu czasowego;
 • deklarowany okres pobytu;
 • adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, o ile go posiadał;
 • podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
 • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony. 

 

Jakie sa wymogi formalne zameldowania cudzoziemców?

 

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.  Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei cudzoziemiec będący członkiem rodziny takiego cudzoziemca, ale sam niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie bądź ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 (tj. od dnia terminowego złożenia prawidłowego wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna) lub art. 206 ust. 1 pkt 2 (tj. od dnia złożenia prawidłowego wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub też na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec będący jego członkiem rodziny, ale niemający obywatelstwa wymienionych państw, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

 

Tryb rozstrzygania o zameldowaniu 

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Zaświadczenia o zameldowaniu

 

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. W zaświadczeniach powyższych zamieszcza się:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się;
 3. oznaczenie organu wydającego zaświadczenie;
 4. adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego. 
Zaświadczenia powyższe są ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Czynność zameldowania jest wolna od opłat. Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.

 

W jakiej formie i trybie dokonuje się wymeldowania?

 

Podobnie jak obywatel polski, także obcokrajowiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Dokonuje on wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu paszport, albo
 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.  
 Może również wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

 

Treść formularzy zgłoszenia o wymeldowaniu

W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego zamieszcza się:

 • nazwisko i imię (imiona);
 • numer PESEL, o ile został nadany;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;
 • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
 • adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.
W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego zamieszcza się:

 

 • nazwisko i imię (imiona);
 • numer PESEL, o ile został nadany;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • adres miejsca pobytu stałego;
 • adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;
 • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
 • adres elektroniczny służący do doręczeń, jeśli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

Jeżeli dokonuje się wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu, wymeldowanie następuje na podstawie formularzazgłoszenia pobytu stałego bądź czasowego w nowym miejscu.

Decyzja w sprawie wymeldowania

Organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba meldująca się, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela bądź innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, decyzję w sprawie wymeldowania zainteresowanego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę

Podobnie jak obywatel polski, także obcokrajowiec, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Jeśli wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.  Zgłoszeń powyższych dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

 • w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje dana osoba, przedstawiając do wglądu paszport, albo
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje dana osoba, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Treść formularza zgłoszenia wyjazdu za granicę

 W formularzu zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:

 • nazwisko i imię (imiona);
 • numer PESEL, o ile został nadany;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • kraj urodzenia;
 • adres miejsca pobytu stałego;
 • adres miejsca pobytu czasowego;
 • przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • datę wyjazdu;
 • kraj wyjazdu;
 • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
 • adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.
W formularzu zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:
 • nazwisko i imię (imiona);
 • numer PESEL, o ile został nadany;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • kraj urodzenia;
 • adres miejsca pobytu stałego;
 • adres miejsca pobytu czasowego;
 • datę powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
 • adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

 

Rejestr zameldowania cudzoziemców

 

W celu rejestracji miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców, organ gminy prowadzi rejestr zamieszkania cudzoziemców. W rejestrze zamieszkania cudzoziemców gromadzi się dane ze złożonych formularzy meldunkowych czy formularzy zgłoszenia wyjazdu za granicę dotyczące cudzoziemców, którzy zameldowali się na pobyt stały lub czasowy na terenie danej gminy.

Kara grzywny dla cudzoziemca bez zameldowania 

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny. Kary tej nie stosuje się do cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej.  Postępowania w powyższych sprawach prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jak dokonuje się wymeldowania osoby zmarłej?

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Upoważnienie do określenia wzorów formularzy meldunkowych

Ustawa o ewidencji ludności wskazuje, że minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określa, w drodze rozporządzenia: 
 • wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego,
 • wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego,
 • wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
 • wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego,
 • wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały,
 • wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

- uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz możliwość tworzenia dwujęzycznych formularzy w językach polskim i angielskim oraz sporządzania formularzy i zaświadczenia z wykorzystaniem aktualnych danych z rejestru PESEL, a także konieczność opracowania wzorów wniosków w formie graficznej i elektronicznej. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa z kolei, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, wskazując grupy żołnierzy objęte obowiązkiem meldunkowym oraz rodzaje obiektów wojskowych, w których ten obowiązek jest wykonywany, uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych. 

 

Podstawa prawna: 
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 657);
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

  Obowiązek meldunkowy - czym jest i na czym polega? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jak wskazuje ustawa, ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób - na tym właśnie (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Kraty znikną z ośrodków dla cudzoziemców

Kraty znikną z ośrodków dla cudzoziemców

MSW chce aby w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców nie było krat. Stosowne zmiany w prawie są właśnie konsultowane przez rząd i stronę społeczną. Przy okazji zmieni także zasady porządkowe czy żywienia w aresztach dla cudzoziemców.Zmiana prawna polegać będzie na wydaniu nowego rozporządzenia (...)

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Ewidencja ludności  Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który (...)

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Nowa ustawa o cudzoziemcach

13 czerwca 2003 r. ustalono ostatecznie tekst ustawy o cudzoziemcach. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2003 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 lipca 2003 r.Jakie przepisy obowiązują od 22 lipca 2003 r.?Od 22 lipca 2003 r. obowiązują (...)

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

 Stan faktyczny:Od kilku lat zamieszkuję z dzieckiem w miejscowości położonej w dużej odległości od miejsca stałego zameldowania. Oboje nie mamy czasowego zameldowania. Chciałam zapisać dziecko do niepublicznego przedszkola i tam zapytano mnie o czasowe zameldowanie dziecka, bo to jest (...)

Obowiązek meldunkowy pozostaje

Obowiązek meldunkowy pozostaje

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Utrzymanie obowiązku meldunkowego Przewidziano uchylenie przepisów znoszących obowiązek (...)

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców z sąsiednich państw

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców z sąsiednich państw

Co zmienia się w zakresie zasad zatrudniania sąsiadów? Od 1 lutego 2008 r. obowiązujerozporządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Nowy akt daje możliwość cudzoziemcom (...)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Od 1 lipca 2001 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców. Celem tych zmian jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawnych Unii Europejskiej. Jaką osobę prawo polskie uważa za cudzoziemca? Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Prawo (...)

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Na stronach MSWiA znajduje się projekt rozporządzenia, które miałoby zostać wydane przez Ministra MSWiA na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Czego miałoby dotyczyć rozporządzenie? Akt miałby określać: szczegółowe informacje, dotyczące okoliczności wskazanych (...)

Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego

Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego

Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym (...)

Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

 Stan faktycznyTeść przekazał aktem notarialnym prawo własności do lokalu swemu wnukowi nieletniemu (14 lat), który spełnił obowiązek zameldowania stałego, a jego prawny opiekun – matka – została zameldowana czasowo. W lokalu tym zamieszkuje teść, który jest (...)

Obowiązek meldunkowy czekają duże zmiany

Obowiązek meldunkowy czekają duże zmiany

Od 1 stycznia 2016 r. zniknie obowiązek meldunkowy. Komisja spraw wewnętrznych przyjęła z poprawkami rządowy projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Przesuwa on termin zniesienie obowiązku meldunkowego, który według obecnie obowiązujących przepisów był przewidziany (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

Czym jest rejestr PESEL? Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Stan faktyczny Mój przyszły mąż jest Nigeryjczykiem i nielegalnie przekroczył granicę Polski (nie miał nigdy żadnej polskiej wizy, miał tylko tzw. wizę z Schengen). Bierzemy ślub za 2 tygodnie. Ja od 1 września podejmuję pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli i docelowo chciałabym sprowadzić (...)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

Stan faktyczny Jestem obcokrajowcem, do Polski przyjechałem w 1993 r. i rozpocząłem studia. W okresie studiów przebywałem na podstawie ciągu wiz pobytowych, a następnie rocznej karty czasowego pobytu. W Polsce przebywam na podstawie dwuletniej karty czasowego pobytu. Wniosek o tę kartę złożyłem (...)

Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna

Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna

Stan faktyczny Wymeldowanie osoby z mojego mieszkania, tak aby odbyło się to z urzędu. Chcę dowiedzieć się jak to zrobić, aby ta osoba nie mogła wykonać żadnych ruchów, np. na złość wprowadzić się ponownie, przyjść z policją twierdząc, że tu mieszka. W urzędzie gminy dowiedziałam (...)

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

E-meldunek – kolejna e-usługa już działa Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Teraz to prostsze niż kiedykolwiek.  Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. (...)

E-meldunek

E-meldunek

W razie zmiany miejsca zamieszkania bądź powrotu z zagranicy i braku meldunku w Polsce, nie trzeba już iść do urzędu. Można zameldować się przez Internet. E-meldunek to jedna z uruchomionych przez Ministerstwo Cyfryzacji e-usług, której celem jest po prostu ułatwienie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Na czym polega obowiązek meldunkowy? Obowiązek meldunkowy jest obowiązek administracyjnym i nie tworzy żadnych praw w sferze cywilnoprawnej po stronie osoby zameldowanej (przy czym obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony od dnia 1 stycznia 2014 r.). Obowiązek meldunkowy polega na:1. zameldowaniu (...)

Obowiązek meldunkowy a prawa do mieszkania

Obowiązek meldunkowy a prawa do mieszkania

Czym jest obowiązek meldunkowy? Czy z tego, że jestem zameldowany w mieszkaniu wynikają jakieś prawa do niego? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych.Jak wskazuje ustawa, ewidencja ludności polega na rejestracji (...)

Obowiązek meldunkowy a stosunek najmu

Obowiązek meldunkowy a stosunek najmu

Od 11 lat jestem na stałe zameldowany w mieszkaniu komunalnym w X. Główny najemca nie jest ze mną spokrewniony. W ubiegłym tygodniu główny najemca bez porozumienia ze mną z mieszkania się wymeldował (w Biurze Meldunkowym) a także zgłosił (w Urzędzie Gminy), że rezygnuje z dalszego najmowania (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Kiedy powstaje obowiązek meldunkowy? Podstawą obowiązku meldunkowego jest art. 5 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ustawy, zgodnie z którym osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować (...)

Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Czy istnieje jeszcze w Polsce obowiązek meldunkowy (zameldowania stałego w szcególności)? Czy związane są z ewentualnym niewypełnieniem tego obowiązku jakieś kary? Kto ewentualnie może je wymierzać? Do kogo należy wysłać wyjaśnienia? W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy na podstawie (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

W najbliższych dniach sprzedaję mieszkanie, gdzie byłem zameldowany na stałe. Sprzedaż związana jest z zakańczaniem przeze mnie prac wykończeniowych budowanego domu. Za ok. 2 miesiące mógłbym się zameldować na stałe już w nowym domu. Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. (...)

Obowiązek wymeldowania

Obowiązek wymeldowania

Jakie konsekwencje poniesie osoba, która nie mieszka w miejscu, w którym jest zameldowania i nie zamierza tego uczynić? Zgodnie z art. 15 ustawy o ewidecji ludności i dowodach osobistych osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest zobowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Kiedy konieczne jest stałe bądź czasowe zameldowanie się? Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Przy dopełnianiu (...)

Przekazywanie przez organy danych o zameldowaniu

Przekazywanie przez organy danych o zameldowaniu

Czy wydział meldunkowy, w którym dokonywany jest meldunek danej osoby na pobyt czasowy (na przykład nauka w szkole poza miejscem zamieszkania i pobyt w internacie) ma obowiązek powiadomić wydział meldunkowy, w którym dana osoba jest zameldowana na pobyt stały? Jeśli są takie uregulowania prawne (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego (własnościowe) w Polsce, 10 lat temu opuściliśmy Polskę (wraz z żoną) i od tego czasu przebywany w Niemczech, ale nie żyjemy razem tylko każdy osobno. W jaki sposób mogę wymeldować żonę z tego mieszkania. Nadmieniam, że nie wiem gdzie żona (...)

Wymeldowanie zameldowanego na pobyt stały

Wymeldowanie zameldowanego na pobyt stały

Mój mąż od kilku lat nie mieszka u mnie, nie znam jego miejsca pobytu. Z tego co mi wiadomo, często przebywa w Zakładach Karnych. Jak długi musi minąć okres czasu, aby go wymeldować z pobytu stałego? Jeżeli ma Pani prawo do lokalu mieszkalnego, może wystąpić Pani do właściwego ze względu (...)

Zamieszkiwanie w lokalu socjalnym a meldunek

Zamieszkiwanie w lokalu socjalnym a meldunek

W gminie X lokale socjalne wynajmowane są zgodnie z ustawą na czas oznaczony. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej maksymalny okres na który zawiera się umowy najmu na lokal socjalny to 3 lata (oczywiście z możliwością dalszego przedłużenia - w przypadku spełnienia kryteriów określonych w (...)

Wymeldowanie lokatorów przez właściciela

Wymeldowanie lokatorów przez właściciela

Jestem właścicielką mieszkania hipotecznego wykupionego od gminy. W tym lokalu oprócz mnie przebywają zameldowane na pobyt stały jeszcze trzy osoby. Z powodów finansowych i rodzinnych jestem zmuszona do sprzedaży tego mieszkania (moja siostra znęca się psychicznie nad mamą). Nowo zakupione (...)

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Jak wygląda kwestia obowiązku meldunkowego w polskim prawie? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Obowiązek meldunkowy jest wyłącznie obowiązkiem administracyjnym. Nie jest bezpośrednio związany z (...)

Zameldowanie narodzonego dziecka najemcy

Zameldowanie narodzonego dziecka najemcy

Jestem właścicielem kamienicy. Czy lokator, który płaci czynsz regulowany może bez mojej zgody zameldować swoje nowonarodzone dziecko, jeśli zawrze związek małżeński, to zameldować współmałżonka, zameldować osoby trzecie? Czy mogę zastrzec w urzędzie miasta, że bez mojej pisemnej (...)

Charakter obowiązku meldunkowego

Charakter obowiązku meldunkowego

Czy obowiązek meldunkowy ma wpływ na prawo własności lokalu? Zameldowanie jest tzw. czynnością materialno-techniczną, polegającą na wpisaniu do rejestru, prowadzonego przez organ gminy, informacji o pobycie danej osoby w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem. Jest to więc tylko (...)