24.8.2007

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ocenianie uczniów i egzaminy na nowych zasadach

Z dniem 1 września 2007 r. wejdzie w życie zupełnie nowe, bardzo obszerne rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu w szkołach publicznych.

Czego dotyczą nowe przepisy?

Nowe rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym szkołach specjalnych, oraz w szkołach dla dorosłych. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się natomiast do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

Porady prawne

Odrębne przepisy określają zaś: warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych określają odrębne przepisy, a także zasady oceniania z religii i etyki.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. było już wielokrotnie nowelizowane, co powodowało trudności w możliwości korzystania z jego przepisów. Ponadto niektóre przepisy tego rozporządzenia Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP. Dlatego też pojawiła się potrzeba wydania nowego aktu prawnego.

Jakie zmiany nastąpią w zasadach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego?

Nowe rozporządzeni wprowadza dwa terminy dla składania przez uczniów (absolwentów) deklaracji o wyborze egzaminów zdawanych na maturze (deklaracja wstępna - do 30 września i deklaracja ostateczna - do 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu). Deklaracja wstępna będzie jedynie informacją dla dyrektora szkoły, który na tej podstawie będzie mógł np. zorganizować dodatkowe zajęcia z najczęściej wybieranych przez uczniów przedmiotów.

Nie będzie ona przekazywana do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uczniowie będą mogli złożyć także tylko jedną deklarację, która będzie wówczas traktowana jako wstępna i ostateczna jednocześnie. Termin składania ostatecznej deklaracji - do 7 lutego - ma uniemożliwić uczniom, tak jak to się dzieje obecnie, dokonywanie zmian w zadeklarowanych przedmiotach egzaminacyjnych.

Przewiniano też skrócenie czasu trwania całego egzaminu maturalnego, zaś część ustna będzie przeprowadzana równolegle z częścią pisemną. Dotąd terminy te mogły się na siebie nakładać tylko w szczególnych przypadkach.

Zgodnie z nowym przepisem, żeby maturzysta zdał egzamin maturalny, będzie musiał zdać wszystkie egzaminy z obowiązkowych przedmiotów - zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej. Dotychczas zdający mógł zdać egzamin maturalny również wtedy, gdy nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30% punktów. Przepis przewidujący takie rozwiązanie został jednak uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją. Zob. też: Kto skorzysta z amnestii maturalnej, a kto już nie?

Rozporządzenie wprowadza też egzamin poprawkowy dla tych zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej; egzamin poprawkowy będzie przeprowadzany w tym samym roku w okresie sierpień - wrzesień w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Minister przesuwa też na rok szkolny 2009/2010 obowiązkowy dla wszystkich zdających egzamin z matematyki.

Co jeszcze ma się zmienić?

Nowe rozporządzenie przwewiduje również zmiany w warunkach i sposobie oceniania uczniów (słuchaczy) szkół prowadzących kształcenie zawodowe z wykorzystaniem modułowych programów nauczania, a także zmiany w organizacji i przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W nowym roku szkolnym poszerzy się ponadto zakres ocen wliczanych do średniej ocen uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia o oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o oceny z religii czy etyki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

W dniu 13 czerwca 2009r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejsze zmiany dotyczą przepisów odnoszących się do pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci, stosunków alimentacyjnych między rodzicami i (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Czego dotyczy ustawa o kredycie hipotecznym? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich um&o kredyt (...)

Mały ZUS plus - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r.

Mały ZUS plus - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r.

Mała działalność gospodarcza plus (MDG+) - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r. na nowych zasadach Jeśli spełniasz warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza plus – MDG+), wejdź na eSkladka.pl (...)

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Co się zmienia? Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule (...)

Kto skorzysta z amnestii maturalnej, a kto już nie?

Kto skorzysta z amnestii maturalnej, a kto już nie?

Na czym polega "amnestia maturalna”? Zgodnie z obowiązującą od zeszłego roku nowelizacją rozporządzenia dotyczącego m.in. tzw. amnestii maturalnej, aby otrzymać świadectwo maturalne przy zdawaniu egzaminu na poziomie rozszerzonym, tak jak i na podstawowym, maturzyści z jednego przedmiotu (...)

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Co się zmienia? Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule (...)

Kto skorzysta z amnestii maturalnej, a kto już nie?

Kto skorzysta z amnestii maturalnej, a kto już nie?

Na czym polega "amnestia maturalna”? Zgodnie z obowiązującą od zeszłego roku nowelizacją rozporządzenia dotyczącego m.in. tzw. amnestii maturalnej, aby otrzymać świadectwo maturalne przy zdawaniu egzaminu na poziomie rozszerzonym, tak jak i na podstawowym, maturzyści z jednego przedmiotu (...)

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Co się zmienia? Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). & egzamin maturalny, egzamin ósmoklasisty, egzamin

Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia w tej sprawie. Rozporządzenia Minister podpisał dwa rozporządzenia: w sprawie cz nauka, szkoła, uczeń, nauczyciel, (...)

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Co się zmienia? Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). & egzamin maturalny, egzamin ósmoklasisty, egzamin

Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia w tej sprawie. Rozporządzenia Minister podpisał dwa rozporządzenia: w sprawie cz nauka, szkoła, uczeń, nauczyciel, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi spełniać firma, która zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe? Jakie ciążą obowiązki (...)

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek? Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są: stypendia otrzymywane (...)

Rolnik agroturysta

Rolnik agroturysta

Znajomy posiada grunt rolny (pow 1,5 ha). Pracuje w budżetówce (ZUS). W innej gminie, ale odległej - nie sąsiedniej, posiada 0,5 ha działki rolno/leśnej. Tam posiada budynek, w miejscowości na prawach miejskich, ale poniżej 5.000 mieszkańców. Żona jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Budynek (...)

Zmiana warunków pracy

Zmiana warunków pracy

Pracownica zatrudniona w sekretariacie szkoły w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ma mieć zmienione godziny pracy w następujący sposób: poniedziałek i czwartek 7:00 - 15:30, wtorek i środa 7:00 - 15:00, piątek 7:00 - 14:00. Powyższe wynika (...)

wypowiedzenie zmieniające i zwolnienie z pracy

wypowiedzenie zmieniające i zwolnienie z pracy

Co powinien począć pracodawca, jeżeli: - pracownik otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego przyjęcie potwierdził podpisem i datą otrzymania. - w tym samym dniu pracownik ten dostarczył pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę (...)

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Student otrzymuje stypendium socjalne. Chce założyć działalność gospodarczą, aby zwiększyć swoje dochody. Czy założenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z pozbawieniem się przez studenta stypendium socjalnego? Czy dochody z działalności gospodarczej studenta wchodzą w dochód (...)