Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla tego rodzaju samochodu. Prawo do odliczenia było pełne, tzn. podatnik, który nabył samochód spełniający powyższe warunki mógł odliczyć cały podatek naliczony.

Jakie zmiany nastąpiły od 1 maja 2004?

Obecne przepisy przewidują, że prawo do odliczenia podatku naliczonego posiada, co do zasady, każdy podatnik, który nabędzie samochód w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Nie zawsze będzie to jednak pełne prawo do odliczenia - w stosunku do dużej grupy samochodów prawo do odliczenia zostało ograniczone do 50% kwoty podatku określonego w fakturze (bądź innym podobnym dokumencie, np. dokumencie celnym), nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Porady prawne

Ograniczenia powyższe dotyczą również podatników wytwarzających samochody we własnym zakresie. W tym przypadku fakt, iż podatnikowi nie przysługuje pełne prawo do odliczenia oznacza, iż podatnik ten może odliczyć 50% podatku naliczonego w związku z nabyciem części składowych lub usług wykorzystanych do wytworzenia przez podatnika samochodów, nie więcej jednak niż 5.000 zł dla jednego samochodu.

W jaki sposób ustalić czy podatnikowi przysługuje pełne czy tylko częściowe prawo do odliczenia?

Częściowe tylko prawo do odliczenia przysługuje zawsze podatnikom nabywającym samochody osobowe (czyli sytuacja tych podatników w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami jest korzystniejsza). W przypadku samochodów innych niż osobowe decydujące znaczenia ma dopuszczalna ładowność pojazdu. Pełne prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie nabywcom samochodów o dopuszczalnej ładowności równej lub większej od ustalonej według następującego wzoru:
DŁ = 357 kg + n x 68 kg
gdzie:

DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.

Przykład 1:

Podatnik nabył samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 625 kg.

W samochodzie tym znajduje się 5 miejsc siedzących. W związku z tym dopuszczalna ładowność ustalona według wzoru wynosi:

357 kg + 5 x 68 kg = 697 kg

Tym samym podatnik nabywający powyższy samochód nie ma prawa do pełnego odliczenia (może odliczyć tylko wskazaną powyżej część tego podatku).

Przykład 2:

Podatnik nabył samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 495 kg. Samochód ten posiada 2 miejsca siedzące. Dopuszczalna ładowność ustalona według powyższego wzoru wynosi:

357 kg + 2 x 68 kg = 493 kg

W konsekwencji podatnik może odliczyć podatek naliczony przy nabyciu samochodu w całości.

Dopuszczalną ładowność pojazdu można ustalić na podstawie dowodu rejestracyjnego. Czy oznacza to, że obecnie nie jest konieczne posiadanie homologacji?

Nie. Nadal konieczne jest posiadanie takiej homologacji. Przepisy ustawy stanowią, iż dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń) niezbędna do skorzystania ze wzoru określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

W przypadku pojazdów, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa powyżej, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się je za samochody osobowe. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość, czy pełne prawo do odliczenia przysługiwać będzie podatnikom nabywającym ciągniki siodłowe (pojazdy te nie mają określanej dopuszczalnej ładowności). Na szczęście dla podatników, Minister Finansów w urzędowej interpretacji przepisów uznał, że w tym wypadku fakt ten nie ma znaczenia dla realizacji prawa do pełnego odliczenia - podatnicy nabywający ciągniki siodłowe mogą odliczyć pełną kwotę podatku naliczonego.

Czy od zasad wskazanych wyżej przewidziane zostały wyjątki?

Tak, przepisy ustawy przewidują trzy sytuacje, gdy dopuszczalna ładowność pojazdów nie ma znaczenia dla oceny prawa do odliczania podatku. Dotyczy to:

 1. przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot działalności podatnika,
 2. pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny,
 3. pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (a więc autobusów w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym) - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie.

We wszystkich tych przypadkach podatnikom przysługuje zawsze pełne prawo do odliczenia.

Czy mogę odliczyć pełną kwotę podatku w przypadku wykupu samochodu będącego przedmiotem leasingu?

    Tylko wówczas, gdy spełnione są ogólne warunki uprawniające do pełnego odliczenia podatku. Należy podkreślić, że w przypadku wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu nie ma znaczenia fakt rejestracji zawartej przed 20 kwietnia 2004 r. umowy leasingu w urzędzie skarbowym. Uprawnienie do odliczania pełnych kwot podatku naliczonego na fakturach dokumentujących raty leasingowe (w przypadku samochodów nieposiadających dopuszczalnej ładowności uprawniającej od 1 maja 2004 r. do pełnego odliczenia) nie dotyczy wykupu samochodów będących przedmiotem leasingu.

Czy sprzedaż używanego samochodu podlega opodatkowaniu?

   To zależy. Opodatkowaniu (stawką 22%) zawsze podlega sprzedaż samochodów nabytych przed 1 maja 2004 r. w stosunku do którego przysługiwało prawo do odliczenia oraz samochodów nabytych od tego dnia w stosunku do których przysługiwało pełne prawo do odliczenia.

W przypadku pozostałych samochodów (a więc nabytych przed 1 maja 2004 r. w stosunku do których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia, jak również nabytych od tego dnia w stosunku do których podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia) o tym czy sprzedaż będzie opodatkowana decyduje status samochodu jako towaru używanego. Aby samochód mógł zostać uznany za używany musi być używany przez dokonującego sprzedaży podatnika przez okres co najmniej pół roku. Status samochodu jako towaru używanego skutkuje zwolnieniem sprzedaży samochodu od podatku.

Uwaga!

Na gruncie przepisów VAT funkcjonują dwie definicje towarów używanych. Pierwsza, o której mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku zwolnienia od podatku dostawy towarów używanych. Drugą definicją jest definicja wykorzystywana dla potrzeb szczególnego sposobu opodatkowania marżą.

Jestem podatnikiem wykonującym wyłącznie czynności zwolnione od podatku. Czy sprzedaż przeze mnie wykorzystywanego w działalności gospodarczej samochodu używanego podlega opodatkowaniu?

Najprawdopodobniej nie.

Sprzedaż towarów używanych (np. samochodów) przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (np. podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku czy podatników zwolnionych podmiotowo od podatku) w większości przypadków korzysta ze wskazanego w poprzednim pytaniu zwolnienia od podatku dostawy towarów używanych. W ogromnej większości przypadków podatnikom tym przy nabyciu samochodu nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku.

Jak udokumentować sprzedaż używanego samochodu?

Zakładając, że sprzedaż samochodu dokonywana jest przez podatnika uprawnionego do wystawiania faktur (a więc podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny) wskazać należy, że dokumentacja sprzedaży następuje zawsze w drodze wystawienia faktury. Dotyczy to zarówno przypadków, gdy sprzedaż jest opodatkowana, jak i przypadków, gdy sprzedaż korzysta ze zwolnienia od podatku (jako dostawa towaru używanego).

W przypadku dokumentowania sprzedaży samochodów używanych przez podatników nieuprawnionych do wystawiania faktur (np. podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego czy podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku) wystawiane są rachunki.

Czy nabywca używanego samochodu może odliczyć podatek VAT z otrzymanej faktury?

Tak, ale pod warunkiem, że sprzedaż używanego samochodu była opodatkowana. Tylko bowiem wtedy faktura otrzymana przez nabywcę zawiera podatek VAT. Faktura dokumentująca zwolnioną od podatku sprzedaż samochodu osobowego nie zawiera podatku, a więc brak jest podatku do odliczenia. Tym bardziej nie ma możliwości odliczenia podatku z rachunku otrzymanego od podatnika nieuprawnionego do wystawiania faktur.

Pamiętaj, że:

 • minimalna dopuszczalna ładowność uprawniająca do pełnego odliczenia jest wspólna dla pojazdów o tej samej ilości siedzeń. I tak:
  1. dla samochodu 2-osobowego wynosi ona 493 kg,
  2. dla samochodu 3-osobowego wynosi ona 561 kg,
  3. dla samochodu 4-osobowego wynosi ona 629 kg,
  4. dla samochodu 5-osobowego wynosi ona 697 kg,
  5. dla samochodu 6-osobowego wynosi ona 765 kg. 

Podstawa prawna:

 • art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz art. 86 ust. 3-5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535),
 • § 8 ust. 1 pkt 5 oraz 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 97, poz. 970).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ulga na złe długi tylko dla niektórych

Ulga na złe długi tylko dla niektórych

Podatnicy, którzy sądzili, że szybko i łatwo odzyskają VAT od transakcji, za które nie otrzymali zapłaty, powinni pozbyć się złudzeń. Niewielu uda się skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Do takiej konkluzji doszli uczestnicy ostatniego już spotkania z serii "Rozmowy o podatkach", zorganizowanego wczoraj przez "Rzeczpospolitą" i firmę Deloitte w Warszawie. W sumie było ich siedem, (...)

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą dziś odliczać VAT-u od zakupu paliwa do samochodów osobowych, a VAT od zakupu samych aut mogą odliczyć tylko w 60 procentach, i to z limitem kwotowym, od przyszłego roku mogą zyskać prawo do pełnego odliczenia. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku, jeśli auta będą używane tylko do celów firmowych. W przyszłym roku nastąpi istotna zmiana w zakresie (...)

VAT: tańszy samochód lepiej kupić przed zmianą przepisów

VAT: tańszy samochód lepiej kupić przed zmianą przepisów

Przedsiębiorcy, którzy planują zakup tańszego samochodu osobowego ale z jakiś względów nie mogą obecnie kupić auta z tzw. kratką ani też nie będą mieli możliwości wykazania po zmianie przepisów, że samochód jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności gospodarczej, skorzystają podatkowo kupując auto jeszcze przed zmianą przepisów. Inaczej sytuacja wygląda przy droższych (...)

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Prawie każdy przedsiębiorca chciałby, przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego samochodu, wiedzieć, czy będzie miał prawo do odliczania podatku VAT od paliwa, które będzie nabywał do tego samochodu. Być może także niemożność odliczenia tego podatku od rat leasingowych wpłynie na decyzję o zakupie innego samochodu niż pierwotnie planowany. Na podejmowanie (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

Przepisy wprowadzone po 30 kwietnia 2004 r.Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wprowadzono nowelizację ustawy o VAT, zgodnie z którą ograniczono możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodów wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej (popularnie zwanych „samochodami z kratką”). 22 sierpnia 2005 roku wprowadzono (...)

Zasady odliczania podatku VAT od paliwa

Zasady odliczania podatku VAT od paliwa

Rok 2011 przywitał podatnika kolejnymi nowelizacjami z zakresu ustawy podatku od towarów i usług (dalej VAT). Jedną z bardziej istotnych zmian, szczególnie dla kierowców, jest uchylenia art. 83.3-7 oraz 88.1 pkt. 3 ustawy o VAT. Stało się to na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. (...)

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21.04.2005 r. zmieniającą ustawę o VAT, wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT z tytułu rat czynszów (najmu, dzierżawy, leasingu, itp.). Zmiany w tym zakresie weszły w życie w dniu 22.08.2005 r.  Nowe zasady odliczania podatku Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, obowiązującym od 22.08.2005 r., usługobiorcy użytkujący (...)

Gdy pojazd specjalny przestaje nim być, czy zmienić dokumenty? - opinia prawna

Gdy pojazd specjalny przestaje nim być, czy zmienić dokumenty? - opinia prawna

Stan faktyczny Posiadam samochody popularnie zwane betonowozami - gruszkami służące jedynie do przewozu betonu towarowego w ruchu lokalnym. Jeśli samochody mają status specjalne, to czy kiedy zmieniła się klasyfikacja, należałoby te samochody przerejestrowywać? Czy wymiana dowodu na nowy związana z brakiem dotychczasowych miejsc w dowodzie na podbicie przeglądów okresowych jest wystarczającym (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

    Wzór „Lisaka” do 21 sierpnia 2005 r. Przytoczenie starych regulacji jest niezbędne ze względu na zasadę kontynuacji starych rozwiązań dla niektórych podatników.  Do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał „wzór Lisaka”, według którego określało się ograniczenia w zakresie używania samochodów osobowych dla potrzeb (...)

Transport zwłok na terenie kraju i sprowadzenie ich z zagranicy

Transport zwłok na terenie kraju i sprowadzenie ich z zagranicy

Nadzór nad transportem zwłok i szczątków ludzkich sprawuje właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny, do którego należy zwracać się w sprawach wydawania pozwoleń oraz zaświadczeń. ##baner## W jaki sposób? Przewóz zwłok i szczątków może odbywać się : koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, poza (...)

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. ##baner## Co oznacza pakiet SLIM VAT 2? Rząd chce w dalszym ciągu upraszczać rozliczanie podatku od towarów i usług, dlatego przygotował tzw. pakiet SLIM VAT 2. Zaproponowane zmiany (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Firma kupiła samochód o masie 3,49 tony. Do chwili obecnej - złożenia deklaracji VAT za okres zakupu - nie zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli pojazdów. (...)

Ryczałtowiec a zakup i sprzedaż samochodu

Ryczałtowiec a zakup i sprzedaż samochodu

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się ryczałtem 8.5 %. Obecnie chce kupić samochód, jeszcze nie podjął decyzji, czy nowy, czy też używany. Skłania się do zakupu (...)

Podatek od sprzedaży samochodu poleasingowego

Podatek od sprzedaży samochodu poleasingowego

Firma podpisała umowę leasingową na zakup zamochodu osobowego 5 lat temu. Teraz dochodzi do ostatniej raty i faktycznego wykupu samochodu za kwotę 400 zł. Firma chce pozbyć się samochodu z racji (...)

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Spółka cywilna (wspólnikami są dwie siostry) wykorzystuje samochód ciężarowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ciężarowy jest własnością jednego ze wspólników (udział (...)

Skutki wniesienia samochodów aportem

Skutki wniesienia samochodów aportem

W lutym 2006 r. trzy osoby utworzyły Spółkę z o.o. - każda z nas jako część udziałów wniosła aportem samochody osobowe - własność prywatna, wpisane są one także w Akcie Notarialnym. Czy (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Ewidencja przebiegu pojazdu ciężarowego

Ewidencja przebiegu pojazdu ciężarowego

Polska spółka z o.o. wynajmuje samochód ciężarowy od firmy niemieckiej. Jest to samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych. Samochód ten jeździ po Polsce i za granicą. Polska spółka dokonuje (...)

Badanie techniczne samochodu

Badanie techniczne samochodu

Urząd skarbowy zakwestionował naszej firmie - spółce z o.o. - (za listopad 2008 r.) odliczenie podatku VAT naliczonego od należnego od zakupionego samochodu ciężarowego (chłodnia), którego ładowność (...)

Uprawnienia posiadającego prawo jazdy kat. B

Uprawnienia posiadającego prawo jazdy kat. B

Posiadam prawo jazdy kategorii B. Ciągnik siodłowy ma masę mniejszą od 3,5 tony. Czy posiadacz prawa jazdy kategorii B może prowadzić po drogach publicznych ciągnik siodłowy bez naczepy o masie (...)

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Firma handlowa przewozi towary samochodami zarówno o ładowności mniejszej niż 3,5 tony, jak i przekraczającej tą ładowność. Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca podczas kontroli Inspekcji (...)

Przekształcenie samochodu z ciężarowego na osobowy

Przekształcenie samochodu z ciężarowego na osobowy

W marcu 2004 r. nabyłem samochód Ford C-Max w wersji ciężarowej do celów prowadzonej działalności gospodarczej i zgodnie z przepisami odliczyłem sobie podatek VAT od ceny zakupu w pełnej wysokości. (...)

Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy na poszczególnych biegach wynoszą (...)

Akcyza za samochód campingowy

Akcyza za samochód campingowy

W miesiącu sierpień 2008 r. kupiłem w Niemczech samochód campingowy o masie powyżej 3,5 tony. W dowodzie rejestracyjnym zaznaczone jest że jest to pojazd specjalny. Urzędniczka oświadczyła, że (...)

Amortyzacja samochodu przez współwłaściciela

Amortyzacja samochodu przez współwłaściciela

Od 01 czerwca prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + vat). W swojej działalności będę używał samochodu, który kupiłem 2 lata temu we współwłasności z ojcem. Ojciec nie przepisze na (...)

Wymagania dla pojazdów specjalnych

Wymagania dla pojazdów specjalnych

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych użytkujemy w naszym przedsiębiorstwie (...)

Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Krajowy transport drogowy (pojazd dmc < 3.5t)

Posiadam działalność gospodarczą (PKD nr. 5221Z / dawniej 6321Z - 'działalność usługowa wspomagająca transport lądowy') 'pomoc drogową'. Na rzecz działalności nabyto pojazd, obecna rejestracja: (...)

Odliczenie VAT a brak sprzedaży

Odliczenie VAT a brak sprzedaży

Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła i wykazała w deklaracji VAT-7K (...)

Zwrot VAT

Zwrot VAT

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT od zakupionego środka trwałego, jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT (...)

Odliczenie VAT od zakupu quada

Odliczenie VAT od zakupu quada

Prowadzę działalność gospodarczą - sprzedaż reklamówek. Kupiłem quada. Czy mogę odliczyć w 100 % VAT od zakupu przedmiotowego quada? Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów (...)

Odliczenie VAT-u od mieszkania

Odliczenie VAT-u od mieszkania

Otrzymuję dochody ze umowy o pracę, rozliczam się wspólnie z małżonką, która również otrzymuje wynagrodzenie z umowy o pracę oraz umów zleceń i o dzieło. Mamy zamiar nabyć nieruchomość (...)

FORUM PRAWNE

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

wypowiedzenie i wypłata wynagrodzenia

wypowiedzenie i wypłata wynagrodzenia Witam, W naszej firmie kierowcy jeżdżą po 10-15h dziennie czego są dowodem karty drogowe, bo to auta bez tachografów i często przeładowane , jak odmówiłem (...)

Podatek Drogowy

Podatek Drogowy Prośba o umożenie podatku drogowego -Jak ją napisać (Scorpio) Jeżeli ktoś pisał już takie pismo proszę o pomoc na scorpio.vip@interia.pl Scorpio Posiadam samochód marki lublin (...)

Zakup samochodu sportowego na spółkę z o.o.

Zakup samochodu sportowego na spółkę z o.o. Witam, chciałbym kupić samochód sportowy dla siebie, na spółkę z o.o. Auto (Mercedes SL500, dwuosobowy lub Mercedes CLS500, czteroosobowy) kosztuje (...)

Vat od ciężarówki

Vat od ciężarówki Art 88 ust 1 pkt 3 z 11 marca 2004 mowi o odliczeniu Vat od paliwa do samochodu ciężarowego. z podanego wzoru wynika iz moje mondeo combi ma za małą (o 1 kg) ładownośc i nie (...)

Odliczenie Vat od samochodu wg przyszłych przepisów

Odliczenie Vat od samochodu wg przyszłych przepisów Mam taką sprawę, mianowicie wiadomo, że rząd planuje zmianę przepisów tak, aby umożliwić pełne odliczenie podatki VAT od nowego firmowego (...)

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 !

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 ! Oto najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia: * stawka na chleb (z terminem ważności ponad 14 dni) 23 proc. -> 8 proc. od 1 kwietnia * stawka na ciastka (zależnie (...)

Porady prawne