PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie i jednocześnie wzywamy do bardziej energicznych i zdecydowanych reform gospodarczych.

Poprzedni rząd wpływał na gospodarkę przede wszystkim pobudzając popyt konsumpcyjny (podniesienie świadczeń społecznych, obniżenie składek rentowych, obniżenie podatków). Obecna koalicja koncentruje się na podażowych czynnikach wzrostu gospodarczego. Świadczą o tym program konwergencji przedstawiony Komisji Europejskiej, ustawa o emeryturach pomostowych ograniczająca możliwość wczesnego przechodzenia na emeryturę, budżet na 2009 rok zakładający ograniczenie deficytu, przyjęcie harmonogramu wejścia do strefy euro wymuszające zaostrzenie dyscypliny finansów publicznych, a także wiele inicjatyw legislacyjnych zmniejszających bariery dla działalności gospodarczej. 
To właściwe podejście. Stymulowanie gospodarki poprzez zwiększanie popytu i to w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego, daje chwilowe przyspieszenie, ale prowadzi nieuchronnie do utraty równowagi wewnętrznej i zewnętrznej: rośnie inflacja i deficyt wymiany zagranicznej. Kontynuowanie nieodpowiedzialnej polityki w zakresie finansów publicznych, niewykorzystanie okresu dobrej koniunktury do zmniejszenia deficytu i długu państwa, w okresie pogorszenia koniunktury skończyłoby się kryzysem podobnym do węgierskiego.

Doceniamy, że rząd Donalda Tuska uznał za priorytet zwiększenie aktywności zawodowej społeczeństwa, skoro zaledwie 57% Polaków w wieku produkcyjnym pracuje, w tym zaledwie 28% osób w wieku 55-64 lata. Dostrzegamy determinację w kwestii dokończenia reformy emerytalnej, niezbędnej w starzejącym się społeczeństwie.
Już na początku swojej działalności premier Donald Tusk obiecał przedsiębiorcom maksimum wolności, swobody i zaufania. Do tej pory jego rząd zaproponował kilkadziesiąt projektów zarówno nowych ustaw, jak i nowelizację obecnie obowiązujących przepisów. Propozycje te w dużej mierze są odpowiedzią na zgłaszane od lat postulaty PKPP Lewiatan i innych organizacji biznesowych. Jest dla nas ważne, że rząd wprowadza je w konsultacji z przedsiębiorcami.

Porady prawne


Pozytywnie oceniamy zainicjowaną przez rząd nowelizację ustawy o VAT, która jako nadmiernie skomplikowana była dotąd jedną z najgorzej ocenianych ustaw podatkowych. Choć nie wszystkie z przygotowanych przez nas propozycji poprawek zostały uwzględnione, teraz przepisy o VAT będą łatwiejsze w stosowaniu.
Rząd podjął też pierwsze kroki w celu zwiększenia standardów ochrony podatnika w ordynacji podatkowej. Dzięki Komisji Przyjazne Państwo podatnicy uzyskali kilka korzystnych zmian w zakresie podatku CIT, m. in. możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów kosztów zaniechania inwestycji.

Jednym z najważniejszych wyzwań dla rządu jest ukierunkowanie środków unijnych przyznanych nam na lata 2007-2013 na projekty generujące największą wartość dodaną dla gospodarki i społeczeństwa. Dotychczasowe działania rządu w tym zakresie zasługują na umiarkowanie pozytywna ocenę, ale lista naszych postulatów jest jeszcze długa (w załączniku).
Rząd premiera D. Tuska starał się odbudować zaufanie między członkami Komisji Trójstronnej, nadszarpnięte po latach pozorowanych prac nad umową społeczną i łamania trybu konsultacji aktów prawnych. Przywrócone zostały systematyczne spotkania Komisji Trójstronnej, która zaczęła zyskiwać na znaczeniu. Rozpoczęte zostały negocjacje w kluczowych kwestiach, tj. emerytur pomostowych, reprezentatywności, systemu płac w sferze budżetowej, mechanizmów wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw.

Doceniamy aktywność rządu w strukturach Unii Europejskiej, zwłaszcza zabiegi o uwzględnienie interesu polskiej gospodarki w konstruowaniu pakietu klimatyczno-energetycznego UE.
Jakkolwiek priorytety gospodarcze i społeczne wskazane w programie konwergencji przedstawionym przez rząd Komisji Europejskiej pokrywają się z postulatami zgłaszanymi przez PKPP Lewiatan, tempo ich realizacji nie może jednak satysfakcjonować. Zwłaszcza wobec zagrożenia spowolnieniem rozwoju gospodarczego rząd z żelazną konsekwencją powinien znosić bariery, które hamują inicjatywę i przedsiębiorczość obywateli.
Nie ma innej drogi prowadzącej do nowoczesnego, skutecznego państwa i efektywnej gospodarki. Oczekujemy, że rząd będzie kroczył tą drogą z jeszcze większą energią i determinacją.

Bliżej euro


Poprzednia koalicja rządowa wpływała na gospodarkę przede wszystkim pobudzając popyt konsumpcyjny (podniesienie świadczeń społecznych, obniżenie składek rentowych, obniżenie podatków) i lekceważąc potrzebę równoważenia finansów publicznych w okresie dobrej koniunktury gospodarczej.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?