28.6.2006

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Podatek należny u podatnika stosującego kwartalne rozliczenie

Brak szczególnych regulacji dla podatnika rozliczającego się kwartalnie 

Dla małego podatnika, który rozlicza się za okresy kwartalne bez stosowania metody kasowej nie ma żadnych szczególnych regulacji odnoszących się do momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten w szczególności nie jest uzależniony od zapłaty dokonanej przez kontrahenta (tak jak w przypadku metody kasowej).  

Małego podatnik rozliczającego się kwartalnie będą zatem obowiązywać ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego. Zgodnie zaś z tymi zasadami, określonymi w art. 19 ust. 1-4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (jeżeli zaś podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób). Jeśli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi). 

Porady prawne

Przykład:

Pan Adam rozlicza się za okresy kwartalne, ale bez stosowania metody kasowej. W dniu 26 marca 2006 r. Pan Adam wydał towar kontrahentowi, któremu wystawił fakturę w dniu 2 kwietnia. W związku z tym obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia faktury, a więc 2 kwietnia. Dla powstania tego obowiązku nie ma znaczenia ani termin zapłaty za ww. fakturę, ani również, czy w ogóle zostanie ona dokonana. Podatek należny z wystawionej faktury zostanie wykazany w deklaracji podatkowej składanej za II kwartał 2006., w terminie do 25 lipca 2006 r.

Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego obowiązujące podatnika rozliczającego się kwartalnie

 

Małego podatnika rozliczającego się kwartalnie obowiązują wszystkie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, określone zarówno w ustawie o VAT, jak również w przepisach wykonawczych. Jest on zobowiązany do stosowania się do tych terminów, tak jak wszyscy podatnicy (wyjątek w tym zakresie stanowią podatnicy stosujący metodę kasową).  

Przykład:  

Mały podatnik rozliczający się kwartalnie wystawił w dniu 31 stycznia 2006 r. fakturę za czynsz najmu za styczeń 2006 r. Termin płatności został określony w umowie najmu na 15 dzień każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zapłata nastąpiła w dniu 4 lutego. W związku z tym stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie w dniu 4 lutego.

Poniżej wymieniono niektóre ze szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, które ma obowiązek stosować podatnik składający deklaracje kwartalne:

  1. w eksporcie towarów – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty,

  2. w imporcie towarów – powstaje z chwilą powstania długu celnego (z pewnymi zastrzeżeniami),

  3. w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania (z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi praw w spółdzielni mieszkaniowej).

  4. w przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (np. przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę) – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części,

  5. w przypadku dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności,

  6. w przypadku usług budowlano-montażowych – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług,

  7. w przypadku świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze,

  8. w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty,

  9. w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – obowiązek podatkowy powstaje 15.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrahenci małego podatnika

Kontrahenci małego podatnika

Rozliczenie kontrahenta niebędącego małym podatnikiem lub będącego małym podatnikiem niekorzystającym z preferencji  Wybór przewidzianego przez ustawę sposobu rozliczeń z podatku VAT przez małego podatnika wywołuje określone s metoda kasowa rozliczeń z VAT, mały podatnik, wystawianie (...)

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Czy można odliczyć podatek w kolejnym okresie rozliczeniowym?  W praktyce podatnicy mają wątpliwości, czy podatek można odliczyć jedynie w okresie, w którym uregulowano całość należności na rzecz kontrahenta, czy też możliwe jest rozliczenie tego podatku w następnym okresie rozliczeniowym. Prawo (...)

Prawo do odliczenia podatku naliczonego u podatnika stosującego metodę kasową

Prawo do odliczenia podatku naliczonego u podatnika stosującego metodę kasową

Komu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego i w jakiej wysokości?  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. (...)

Czy opłaca się wybór metody kwartalnego rozliczenia VAT?

Czy opłaca się wybór metody kwartalnego rozliczenia VAT?

  Zalety i wady wyboru metody kwartalnego rozliczenia  W praktyce metoda kwartalnego systemu rozliczeń bez stosowania metody kasowej ma znacznie więcej zwolenników niż metoda kasowa. Co prawda obowiązek podatkowy nie powstaje w tej metodzie na szczególnych zasadach, ale podatek (...)

Mały podatnik w podatku dochodowym

Mały podatnik w podatku dochodowym

Mały podatnik – definicja na potrzeby podatku dochodowego Przez małego podatnika dla potrzeb podatku dochodowego rozumie się podatnika u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (...)

Jak rozliczyć VAT po rezygnacji z metody kasowej lub utracie do niej prawa?

Jak rozliczyć VAT po rezygnacji z metody kasowej lub utracie do niej prawa?

Jak rozliczyć VAT należny od czynności wykonanych w okresie przejściowym?  Rezygnacja z metody kasowej oraz utrata do niej prawa oznacza pewne komplikacje w zakresie rozliczania podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku podatnika, który zrezygnował z metody kasowej lub utracił (...)

Kto jest \

Kto jest \"małym podatnikiem\" VAT?

  Czym mały podatnik wyróżnia się od pozostałych podatników VAT? Definicję podatnika podatku VAT zawiera art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”. Zgodnie z tym przepisem, podatnikam rozliczanie (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

    Wzór „Lisaka” do 21 sierpnia 2005 r. Przytoczenie starych regulacji jest niezbędne ze względu na zasadę kontynuacji starych rozwiązań dla niektórych podatników.  Do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał samochody osobowe, rozliczanie podatku VAT, samochód. (...)

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

Regulacje polskie a prawo Unii Europejskiej Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że ustawodawca wprowadził szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz szczególne momenty określające termin na odliczenie podatku n podatek należny, usługi medialne, termin (...)

SLIM VAT 2

SLIM VAT 2

Czego dotyczy pakiet SLIM VAT 2? Przygotowany przez resort finansów pakiet SLIM VAT 2 został podpisany przez Prezydenta. To kilkanaście zmian ułatwiających rozliczanie VAT. Nowe przepisy ułatwią m.in. wykonywanie prawa do odliczenia podatku nalicz SLIM VAT 2, fakturowanie, faktura, (...)

Kto jest \

Kto jest \"małym podatnikiem\" VAT?

  Czym mały podatnik wyróżnia się od pozostałych podatników VAT? Definicję podatnika podatku VAT zawiera art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”. Zgodnie z tym przepisem, podatnikam rozliczanie (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

    Wzór „Lisaka” do 21 sierpnia 2005 r. Przytoczenie starych regulacji jest niezbędne ze względu na zasadę kontynuacji starych rozwiązań dla niektórych podatników.  Do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał samochody osobowe, rozliczanie podatku VAT, samochód. (...)

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

Regulacje polskie a prawo Unii Europejskiej Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że ustawodawca wprowadził szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz szczególne momenty określające termin na odliczenie podatku n podatek należny, usługi medialne, termin (...)

SLIM VAT 2

SLIM VAT 2

Czego dotyczy pakiet SLIM VAT 2? Przygotowany przez resort finansów pakiet SLIM VAT 2 został podpisany przez Prezydenta. To kilkanaście zmian ułatwiających rozliczanie VAT. Nowe przepisy ułatwią m.in. wykonywanie prawa do odliczenia podatku nalicz SLIM VAT 2, fakturowanie, faktura, (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania (...)

Faktury zaliczkowe i sposób ich rozliczania

Faktury zaliczkowe i sposób ich rozliczania

Obowiązek podatkowy przy otrzymaniu zaliczki a faktura Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy (...)

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Na czym polega "rozporządzanie towarem jak właściciel"? Nowa ustawa o VAT wprowadziła z dniem 1 maja 2004 r. do polskiego systemu prawnego pojęcie „rozporządzania towarem jak właściciel”. Występuje ono zarówno przy definiowaniu dostawy towarów, jak również pr (...)

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Jakie deklaracje VAT trzeba składać? Składanie deklaracji podatkowych jest podstawowym obowiązkiem każdego podatnika. Przepisy o podatku VAT wyróżniają kilka rodzajów deklaracji dla celów rozliczenia tego podatku. Podstawową jest deklaracja VAT-7, którą składają (...)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa - alternatywy rozliczania PIT przedsiębiorców

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa - alternatywy rozliczania PIT przedsiębiorców

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Ten system rozliczania podatku został wprowadzony od 1994 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej i zakupów. Na fakturach dotyczących tej sprzedaży i zakupów nie ma oczywiście nr NIP i VAT spółki, (...)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Mam informację że kontrahent z Hiszpanii u którego nabyłam towar jest zarejestrowanym płatnikiem VAT UE, ale nie mam potwierdzenia, czy ja jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąc czynnym płatnikiem VAT UE mam prawo odliczyć podatek VAT? Jakie dokumenty powinnam otrzymać (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego numeru. Właściciel firmy odbywa w ostatnim czasie dość częste wizyty w Danii w celu nawiązania (...)

Likwidacja oddziału firmy zagranicznej a zwrot VAT

Likwidacja oddziału firmy zagranicznej a zwrot VAT

Oddział firmy zagranicznej jest w likwidacji i nie prowadzi już działalności (przychody = 0). Oddział nie miał środków trwałych, majątku. Spis z natury = 0. Mamy nadpłacony VAT (rozliczenie kwartalne). Na jakiej podstawie możemy odzyskać naliczony podatek VAT, gdy nie wykonujemy już czynności (...)

Odliczenie VAT od zakupów na reklamę

Odliczenie VAT od zakupów na reklamę

Sp z o.o. pyta czy przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupów towarów na cele reklamowe - długopisów dodawanych do zakupów przekraczających określoną kwotę w przypadku, kiedy część długopisów nie przekracza 5 zł, a w pozostałych przypadkach prowadzona jest ewidencja przekazywanych (...)

VAT przy imporcie towarów

VAT przy imporcie towarów

Firma dokonuje importu towarów. Czy podatek VAT przy imporcie nalicza się w identyczny sposób, jak przy zakupie (jako VAT należny), tzn. czy obie czynności różnią się w jakiś sposób formą opodatkowania? Przy dokonywaniu importu firma otrzymuje z urzędu celnego dokument SAD, lub też potwierdzenie (...)