Pomoc publiczna dla przedsiębiorców (stan aktualny do dnia 31 maja 2004 r.)

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców (stan aktualny do dnia 31 maja 2004 r.)

Od 6 października obowiązują nowe przepisy o pomocy publicznej wprowadzone ustawą z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Ustawa ta zastąpiła poprzedni akt, dzięki czemu przyznawanie pomocy publicznej jest mniej zbiurokratyzowane (co ułatwia przedsiębiorcom ubieganie się o nią) oraz bliższe regulacjom unijnym. Pomoc z publicznych środków mogą uzyskać wyselekcjonowani przedsiębiorcy, w postaci np. ulg bądź zwolnień podatkowych, pożyczek lub kredytów na warunkach korzystniejszych od rynkowych. Ustawa przewiduje 3 podstawowe kategorie tej pomocy: regionalną, sektorową i horyzontalną.


Porady prawne

Co to jest pomoc publiczna dla przedsiębiorców?

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców stanowi przysporzenie korzyści finansowych określonemu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przysporzenie takie stanowi pomoc, jeżeli:

 1. jest realizowane bezpośrednio z krajowych środków publicznych lub z takich środków przekazanych innym podmiotom albo pomniejsza lub może pomniejszyć te środki, oraz

 2. narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcji niektórych towarów.

W jakiej formie udziela się pomocy?

Przepisy ustawy stosuje się do pomocy udzielanej w jakiejkolwiek formie. Pomoc ta może m.in. przybrać formę:

 1. dotacji oraz ulg i zwolnień podatkowych,

 2. dokapitalizowania przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

 3. pożyczek lub kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

 4. poręczeń lub gwarancji udzielanych przedsiębiorcom lub za zobowiązania przedsiębiorców - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

 5. zaniechania poboru, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty płatności podatku bądź zaległości podatkowej oraz umorzenia zaległości podatkowej bądź odsetek za zwłokę,

 6. zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Kiedy pomoc jest niedopuszczalna?
 • Niedopuszczalną jest pomoc, która ze względu na wielkość i częstotliwość pomocy dotychczas udzielonej przedsiębiorcy, niezależnie od jej przeznaczenia, może wyeliminować albo istotnie ograniczyć lub naruszyć konkurencję bądź uniemożliwić lub istotnie utrudnić powstanie konkurencji.

 • Za niedopuszczalną ustawa także wskazuje pomoc eksportową bez względu na jej wartość. Jest to pomoc, która uzależniona jest bezpośrednio od wielkości eksportu lub przeznaczona na tworzenie sieci dystrybucyjnych za granicą, ich funkcjonowanie lub na bieżące wydatki związane z działalnością eksportową.

 • Kiedy pomoc jest dopuszczalna?

  Dopuszczalna jest pomoc:

  1. Udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

  2. Udzielana w celu:

   • zapobieżenia lub likwidacji poważnych i mających charakter ponadsektorowy zakłóceń gospodarki,

   • wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

   • promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego,

  3. Stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu jego udziału w realizacji zadań publicznych, w tym przeznaczona na wyrównanie

  4. Regionalna, horyzontalna lub w sektorach uznanych za wrażliwe.

  5. Wspierająca rozwój eksportu, jeśli jest:

   • przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w targach, badań studialnych lub usług doradczych niezbędnych dla wypromowania nowego produktu lub istniejącego produktu na nowych rynkach lub

   • niezakłócająca konkurencji z przedsiębiorstwami z państw członkowskich Wspólnot Europejskich.

  Porady prawne

  Masz inne pytanie do prawnika?

  Potrzebujesz pomocy prawnej?

  Zapytaj prawnika