Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

Mniej biurokracji, przepisy na miarę postępu technologicznego i zorientowane przede wszystkim na pomoc przedsiębiorcy – to zmiany, które nastąpią w prawie własności przemysłowej - zakłada rządowy projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej. Z nowych rozwiązań skorzysta nawet 2 mln przedsiębiorców i 180 tys. uprawnionych z tytułu zarejestrowanych już znaków towarowych. 

Po co potrzebna jest aktualizacja prawa własności przemysłowej?

Nowelizacja prawa własności przemysłowej związana jest z wprowadzaniem do krajowego porządku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która ma na celu zharmonizowanie  przepisów odnoszących się do znaków towarowych obowiązujących w Unii Europejskiej. Nowelizacja naszych przepisów jest więc potrzebna ze względu na konieczność wdrożenia dyrektywy unijnej 2015/2436, której ma służyć zbliżeniu ustawodawstw państw Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych.

Znak towarowy jest samodzielnym dobrem niematerialnym, którego rolą gospodarczą jest utrwalanie w świadomości potencjalnego odbiorcy skojarzeń wiążących nośnik oznaczenia z danym przedsiębiorstwem.

Porady prawne

- "Znak towarowy, jako oznaczenie odróżniające przedsiębiorstwa od siebie, sprzyja powstawaniu rozpoznawalnych marek handlowych. Wizualna identyfikacja to bardzo ważny element w grze o zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku, dlatego z myślą o przedsiębiorcach chcemy uporządkować i uprościć przepisy w tej materii" – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.  

Uspójnione zostaną zarówno przepisy dotyczące praw ochronnych na znaki towarowe, jak i te dotyczące znaków towarowych, które obowiązują w Unii Europejskiej. Spodziewanym efektem zmian mają być korzyści ekonomiczne dla uprawnionych i przedsiębiorców. 

Zmiana definicji znaku towarowego

Zgodnie z dyrektywą, w projekcie zmieniono definicję znaku towarowego – zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny. Rezygnacja z wymogu graficznego przedstawiania znaku wiąże się z dopuszczeniem nowoczesnych znaków towarowych, jak np. znaki zapachowe, smakowe czy holograficzne. 

W konsekwencji znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, z możliwością przedstawienia takiego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić przedmiot ochrony udzielonej na ten znak. Zmiana ta jest wynikiem postępu technologicznego, który wprowadził do praktyki handlowej nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwiękowe, zapachowe czy hologramy.

Odbiurokratyzowania postępowania

Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Obecnie to przedłużanie wymaga złożenia pisemnego wniosku i wydania decyzji. Dzięki zmianom przepisów możliwe będzie odejście od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego. Już samo uiszczenie opłaty przed upływem poprzedniego 10-letniego okresu ochronnego w Urzędzie Patentowym skutkować będzie automatycznym przedłużeniem. Po zmianach więc do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające będzie wniesienie – przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną – opłaty na kolejny okres ochronny. 

Jednocześnie Urząd Patentowy będzie musiał informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego. Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza odformalizowanie sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego, czyli szybsze załatwianie spraw w tym obszarze. Rozwiązanie to dotyczyć będzie ok. 2 mln przedsiębiorców.

Informacja o upływającym czasie ochrony

Jak wspomniano, projekt przewiduje obowiązek informacyjny Urzędu Patentowego RP stosunku do wszystkich praw własności przemysłowej. Uprawnienii przedsiębiorcy zaoszczędzą w ten sposób na kosztach dodatkowych opłat z tytułu monitorowania upływu okresów ochronnych na przysługujące prawa. 

Większa rozpoznawalność marek - łatwiejszy eksport 

Za sprawą spójnego i klarownego systemu ochrony znaków towarowych ułatwiających identyfikację wizualną, przedsiębiorcy otrzymują zachętę do wejście na ścieżkę eksportu i budowania rozpoznawalności polskich marek.     

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 14 stycznia 2019 r.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika