Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Na czym polega protest?

Chodzi o to, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego.

Protest można wnieść bezpośrednio do zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Termin będzie dochowany tylko wtedy, gdy protest zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego najpóźniej w 7 dniu od dnia, w którym dostawca (wykonawca) dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o okoliczności stanowiącej podstawę jego wniesienia. Termin nie będzie zachowany, nawet w sytuacji, gdy w terminie będzie on nadany na poczcie, ale poczta dostarczy go do zamawiającego po upływie owych 7 dni.

Zachowanie siedmio-dniowego terminu możliwe jest w sytuacji, gdy przed upływem tego terminu dostawca lub wykonawca wyśle treść protestu za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu. Konieczne jest jednak, aby treść protestu dotarła do zamawiającego w terminie. Dowodem dotarcia będzie potwierdzenie przez zamawiającego otrzymania protestu. Dla wykazania spełnienia warunku, że treść dotarła do zmawiającego w terminie nie jest wystarczające wykazanie, że dostawca lub wykonawca wysłał protest faksem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, we właściwym terminie. Konieczne jest potwierdzenie odebrania tej wiadomości przez zmawiającego. Jeżeli zostaną spełnione wspomniane wyżej warunki, niezbędne jest jeszcze spełnienie kolejnego. Otóż dostawca lub wykonawca przekazujący protest musi niezwłocznie potwierdzić wysłaną wiadomość na piśmie. Wiąże się to więc z koniecznością niezwłocznego wysłania listem poleconym dokumentu protestu.

Dotrzymanie siedmio-dniowego terminu jest bardzo istotne, ponieważ zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie. Wniesienie protestu jest możliwe jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jakie są warunki do wnoszenia środków odwoławczych?

Warunkiem koniecznym przy wnoszeniu środków odwoławczych jest zaistnienie trzech okoliczności:

 • Naruszenie przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień.

  Porady prawne

  Pojęcie zasad udzielania zamówień jest rozumiane szeroko. Nie ogranicza się to wyłącznie do zasad określonych w rozdziale III ustawy. Chodzi tu o naruszenie przez zamawiającego jakiegokolwiek przepisu ustawy bądź wydanych na podstawie ustawy przepisów wykonawczych. Naruszenie to może przejawiać się na przykład w takim określeniu przedmiotu zamówienia, które faworyzuje lub stwarza lepszą sytuację dla jednego bądź pewnej grupy dostawców (wykonawców) i jednocześnie dyskryminuje jednych.

 • Doznanie przez dostawcę/wykonawcę uszczerbku w jego interesie prawnym. Interes prawny rozumiany jest zarówno jako interes majątkowy, jak i niemajątkowy. Interes oprawny może polegać na tym, iż protestujący dostawca lub wykonawca poprzez działanie lub zaniechanie zamawiającego został postawiony w gorszej sytuacji niż inni dostawcy lub wykonawcy. Może się to przejawiać również tym, że zamawiający będąc zobowiązanym do powiadomienia oferenta o dokonanych zmianach w specyfikacji, lub o udzielonych odpowiedziach na zadane przez innych oferentów pytania (dotyczące treści specyfikacji), nie uczynił tego.
 • Związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem zasad ustawy a uszczerbkiem w interesie prawnym. Konieczne jest wykazanie, że właśnie to konkretne naruszenie przez zamawiającego zasad udzielania zamówień publicznych spowodowało powstanie uszczerbku w interesie prawnych protestującego. Nie może być natomiast tak, że uszczerbek w interesie prawnych dostawcy lub wykonawcy mógł powstać lub powstał z innych powodów niż naruszenie zasad udzielania zamówień. Uszczerbek w interesie prawnych dostawcy lub wykonawcy musi być wynikiem naruszenia przez zamawiającego zasad (przepisów) udzielania zamówień publicznych.

Na jakie czynności zamawiającego może być wniesiony protest?

Protest może być wniesiony w wypadku naruszenia przez zamawiającego jakiegokolwiek przepisu ustawy o zamówieniach publicznych, a także przepisów wykonawczych do ustawy. W szczególności protest może być wniesiony na:

 • sporządzenie ogłoszenia,
 • doręczenie zaproszenia do udziału w postępowaniu,
 • sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innego dokumentu określającego warunki postępowania
 • udzielenie wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • otwarcie ofert
 • wykluczenie oferenta
 • odrzucenie oferty
 • ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika