19.9.2011

Zespół
e-prawnik.pl

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Każda osoba podejmująca próbę prowadzenia własnej działalności gospodarczej poznała uczucie bezsilności wobec wszechogarniającej biurokracji, czy sztywnych procedur. Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy jakie obowiązki nakłada na nich prawo, oraz czym grozi takich obowiązków zaniedbanie. Dotyczą one takich spraw jak m.in. złożenie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłacanie składek, zaliczek, uiszczanie podatków czy składania odpowiednich deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.

 Celem niniejszego opracowania  jest omówienie jednego z takich obowiązków, a mianowicie obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z art. 3.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana PIT),  osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów.  Przepis ten ustanawia instytucję nieograniczonego obowiązku podatkowego (w przeciwieństwie do ustępu 2a cytowanego artykułu, który  stanowi o tzw. ograniczonym obowiązku podatkowym)

Kolejny ustęp tegoż artykułu precyzuje natomiast o jakie dochody w szczególności chodzi. W myśl tego przepisu za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Zgodnie z powyższym, osoba prowadząca działalność gospodarczą(chodzi o poza rolniczą działalność gospodarczą, gdyż art.2 PIT wyłącza spod opodatkowania tym podatkiem przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu ustalenia właściwej wysokości uzyskanego przychodu, wydatkowanych kosztów związanych z prowadzoną działalnością, dochodu, a co za tym idzie – właściwej wysokości należnego podatku, ustawa zobowiązuje podatnika do prowadzenia rzetelnej ewidencji podatkowej mających miejsce zdarzeń gospodarczych.

Celem niniejszego opracowania będzie właśnie przestawienie, kto jest zobowiązany do prowadzenia takiej księgi oraz wedle jakich zasad powinna być prowadzona  tak, aby mogła być uznana za wiarygodny dowód w postępowaniu podatkowym.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia księgi?

Zgodnie z art.24a.1 PIT podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia księgi są:

 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą
 • osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów;
 • osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg;
 • duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego
 • rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić księgę przeznaczoną dla tych rolników( w tym przypadku księga prowadzona jest wedle innego, uproszczonego wzoru)
  Od tego obowiązku zwolnione są natomiast osoby, które (art. 24a. 3 PIT):
 1. opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;
 2. wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
 3. wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
 4. dokonują odpłatnego zbycia składników majątku:
 • po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Nie są również zobligowane to prowadzenia księgi podmioty wymienione w 24a.1 PIT , których przychody, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej poniżej równowartości kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Zgodnie z art. 2.1 pkt.2 ustawy o rachunkowości ustawę tę stosuje się- co wiąże się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości -  do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Tak więc, podmioty te nie mogą prowadzić podatkowej  księgi przychodów i rozchodów, bowiem prawo zobowiązuje je do prowadzenia pełnej księgowości w postaci księgi rachunkowej.   

Ustawa PIT pozostawia podatnikom , w określonych okolicznościach, pewną dowolność w wyborze formy prowadzonej księgowości mianowicie  osoba fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych lub spółki partnerskie mogą prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody  za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty 1 200 000 euro. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym(art. 24a.5 PIT).

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 24a PIT, przelicza się na walutę polską przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs euro obowiązujący 30.9.2010 r. wyniósł 3,9870 zł w związku z czym obowiązujący w 2011 r. limit 1 200 000 euro stanowi równowartość 4 784 400 zł.

Podsumowując, wszystkie podmioty które nie są zobowiązane do prowadzenia księgi rachunkowej lub nie zdecydowały się na jej prowadzenia na podstawie art. 24a.5 PIT powinny prowadzić podatkowa księga dochodów i rozchodów. Jednakże, w określonych okolicznościach, podmioty te mogą ubiegać się o zwolnienie z takiego obowiązku Zgodnie bowiem z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak: rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia, naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może zwolnić go od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi. Wniosek musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Warto zwrócić uwagę, iż definicje przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości nieco się różnią.

 Zgodnie z art. 14.1 PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Oprócz tego przychodem z działalności są również m.in.  przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych, otrzymane kary umowne, odszkodowanie za szkody na majątku związanym z prowadzoną działalnością(art. 14.2 PIT)

Natomiast wedle art.3.1 pkt 30 przez pojęcie przychodu rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Zakres definicji przyjętej w ustawie PIT obejmuje , tak jak wyżej wspomniano, wszystkie przychody wymienione w art.14 w związku z tym jest szerszy niż zakres definicji zawartej w ustawie o rachunkowości. Pozostaje więc pytanie, jakie przychody ma brać pod uwagę podatnik podejmując decyzje co do formy prowadzonej ewidencji księgowej. Decyzja ta powinna opierać się na przepisach ustawy podatkowej, a więc w sytuacji, gdy podatnik prowadził podatkową przychodów i rozchodów i chce ustalić, czy spoczywa na nim obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej powinien kierować się definicją przychodów z art. 14 PIT. Natomiast w sytuacji odwrotnej, a więc w przypadku, gdy podatnik prowadzi księgę rachunkową i chce zmienić dokumentację na księgę przychodów i rozchodów powinien wziąć pod uwagę definicję zawarta w ustawie o rachunkowości.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie, co oznacza w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty  i w sposób niewadliwy,  a więc zgodny z przepisami prawa. Księgę uznaje się za rzetelną również, gdy:

 • niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, lub
 • brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi, lub
 • błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, lub
 • podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub przez organ kontroli skarbowej, lub
 • błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada odpowiednie dowody księgowe

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby (...)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - Kto powinien prowadzić PKPiR?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - Kto powinien prowadzić PKPiR?

Którzy przedsiębiorcy muszą zaprowadzić pełną księgowość, a którzy mogą wybrać PKPiR? Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, (...)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Z dniem 15 marca 2007 r. Minister Finansów zmienia rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Chodzi o dostosowanie go do znowelizowanej od początku br. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także do nowej ustawy o opłacie (...)

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny  Z trzyosobowej spółki cywilnej (córka i dwoje rodziców) występuje jeden wspólnik (matka). Jak skonstruować aneks do umowy spółki, żeby można było pozostałe w spółce środki trwałe uznać za współwłasność pozostałych wspólników (środki trwałe to aporty wspólników (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, (...)

Czy będzie mniej zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości?

Czy będzie mniej zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości?

Kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości jest obecnie przedmiotem prac sejmowych.Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców proponuje rząd?Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest (...)

W 2014 roku więcej firm skorzysta z preferencji podatkowych

W 2014 roku więcej firm skorzysta z preferencji podatkowych

Przedsiębiorcy którzy w tym roku nie mogli skorzystać z niektórych preferencji podatkowych ze względu na wyższe przychody, w 2014 r. mają na to szanse. W 2014 r. będą bowiem obowiązywać nowe, wyższe limity dochodowe, warunkujące np. status małego podatnika, czy możliwość rozliczenia (...)

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest jedną z dwóch zryczałtowanych form opodatkowania uregulowanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.   Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej? Określenie (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności (...)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa - alternatywy rozliczania PIT przedsiębiorców

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa - alternatywy rozliczania PIT przedsiębiorców

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Ten system rozliczania podatku został wprowadzony od 1994 r. Zasady opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT. Raportowanie Przed wejściem do grupy VAT podatnicy VAT powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zobowiązani są do dokumentowania fakturami VAT każdej czynnościdokonywanej (...)

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W związku ze zmianą ustawowego upoważnienia Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. ##baner## Co się zmieniło? Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r., w stosunku (...)

Karta podatkowa w 2018 roku

Karta podatkowa w 2018 roku

Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru (PIT-16), na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

KPiR w formie elektronicznej

KPiR w formie elektronicznej

Chciałbym przejść z ręcznego na elektroniczne prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT. Co w związku z tym należy zrobić? Oczywiście poza zakupem odpowiedniego oprogramowania. Czy trzeba ten fakt gdzieś zgłaszać? Co i kiedy drukować? Co i jak przechowywać? Zasady (...)

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna, księga przychodów i rozchodów a dwóch (lub więcej) wspólników. Czy w przypadku spółki cywilnej, w skład której wchodzi dwóch wspólników, spółka rozliczająca się księgą przodów i rozchodów - należy prowadzić dwie takie księgi (osobna dla każdego ze wspólników), (...)

Komputerowa książka przychodów i rozchodów

Komputerowa książka przychodów i rozchodów

Rozpocząłem działalność indywidualną, posiadam oprogramowanie do prowadzenia firmy w zakresie, który zaspokaja moje potrzeby - m. in. z funkcją KPR - Książka Przychodów i Rozchodów. Chciałbym się dowiedzieć czy w takim wypadku konieczne jest prowadzenie księgi w formie papierowej? Mniej (...)

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Współpracujemy z firmą niemiecką, od której wykupujemy użytkowanie bazy danych. Jest to usługa elektroniczna, wykazywana jako import usług. Na fakturze za ww. usługę występują różne daty. Z jaką datą zaksięgować faktury w rejestrze zakupów i w książce przychodów i rozchodów, jeżeli (...)

Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują nowe wzory, jeżeli tak, to od kiedy? Od 15 marca 2007 r. obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów, (...)

Suma inwentaryzacji a koszt działalności

Suma inwentaryzacji a koszt działalności

Prowadzę działalność gospodarczą w przedmiocie usług budowlano-montażowych. W roku 2003 r. rozliczałem się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na dzień 31 grudnia 2003 r. sporządziłem inwentaryzację materiałów montażowych zakupionych, lecz niesprzedanych (...)

Użyczenie komputera

Użyczenie komputera

Prowadzę działalność gospodarczą, jednym z jej zakresów jest biuro rachunkowe. Czy nie będąc doradcą podatkowym mogę podpisać z klientami umowę użyczenia komputera oraz programu komputerowego do prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, którego to jestem właścicielem, tak (...)

Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

Do celów prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuję biuro w biurowcu (prowadzę działaność gospodarczą, księgę przychodów i rozchodów, jestem podatnikiem VAT). Umowa najmu przewiduje wpłatę depozytu (za 3 miesiące najmu), który jest zwracany po zakończeniu okresu najmu. Jak zaksięgować (...)

Umowa najmu w spółce cywilnej

Umowa najmu w spółce cywilnej

Rozpoczynamy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały w spółce po 50%. Jeden ze współników posiada lokal, który na podstawie umowy najmu wnosi do spółki. Jakie są konsekwencje podatkowe dla spółki, a jakie dla wspólników. Co stanowi koszt, a co przychód? Czy koszty (...)

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Planuję wyjazd za granicę w delegację wynajętym z wypożyczalni samochodem osobowym (Peugeot 307). Z pewnością wydam spore kwoty na paliwo (olej napędowy). Czy VAT z faktury za wynajęcie oraz VAT z faktur za paliwo będą mogły być odliczone? Jak dokumentować zakup paliwa poza Polską? Czy (...)

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Firma płatnik VAT-u, ewidencja uproszczona, tzn. książka przychodów i rozchodów. Właściciel firmy przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową. Za paliwo otrzymano paragony (nie odliczamy podatku naliczonego przy zakupie paliwa - delegację odbyto (...)

Sprawozdanie finansowe spółki jawnej

Sprawozdanie finansowe spółki jawnej

Jesteśmy spółką jawną od 2001 r. prowadzącą KPiR. Dostaliśmy "Postanowienie Sądu Rejonowego KRS o wszczęciu postępowania o złożenie rocznego sprawozdania finansowego za 2004 r. prawidłowo wypełnionego formularza KRS-Z30, sprawozdania Zarządu z działalności za 2004 r. w terminie 7(!) (...)

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia

Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebuję często drobnych narzędzi, maszyn. Średnio ich wartość jednostkowa wynosi 500, niekiedy 700 zł. Czy mam obowiązek ewidencjonowania w ewidencji wyposażenia? Składnika majątku o wartości mniejszej niż 3.500 zł nie zalicza się do (...)

Księgowanie odnalezionej faktury

Księgowanie odnalezionej faktury

Sytuacja: Dnia 5 marca dokonałem zakupu na FV, o której zapomniałem, zostawiłem ją w samochodzie, dopiero w miesiącu kwietniu, kiedy miałem już marzec rozliczony, natknąłem się na nią. Pytanie: Czy FV można ująć w ewidencji zakupów (odliczenie VAT) i księdze przychodów i rozchodów (...)

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Data wystawienia faktury za tel. m-c styczeń 2006, a płatności dokonano w lutym. Czy w książce przychodów i rozchodów w styczniu muszę zaksięgować tylko wartość netto z faktury jako koszt firmy (za pomocą dow. PK), a następnie tę samą wartość netto i VAT już tylko w lutym w ewidencji (...)

Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Obcokrajowiec z kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy przy wyborze formy opodatkowania obowiązują go te same zasady co Polaków, tzn. może wybrać księgi rachunkowe, książkę przychodów i rozchodów, (...)