9.12.2021

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków

Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, niewiele osób wie, że konto bankowe może mieć zupełnie za darmo – wraz z pakietem darmowych przelewów, bezpłatną kartą i limitem wypłat gotówki z bankomatów.

Dlatego Rzecznik Finansowy przygotował poradnik dotyczący rachunku podstawowego, w którym wyjaśnia podstawowe kwestie związane z produktem, który w ofercie ma każdy działający w Polsce bank, SKOK i instytucje kredytowe. Poniżej przedstawiono, co z niego wynika.

Wśród korespondencji trafiającej do Rzecznika Finansowego zdarzają się przypadki seniorów, którzy skarżą się na wysokie opłaty pobierane przez banki, np. przy wypłacie emerytury lub przelewach za prąd, gaz, wywóz śmieci, itp. Dla przykładu, w ostatnich dniach 88-letni senior z Wrocławia w liście do Rzecznika informuje, że od września br. opłaty związane z wypłatą gotówki i przelewami wzrosły w jego przypadku do 8 zł za transakcję. W skali miesiąca przekłada się to na kilkadziesiąt złotych, które zamiast do budżetu emeryta trafiają do banku.

Rzecznik Finansowy przypomina, że z myślą m.in. o takich osobach, wprowadzono przepisy określające zasady podstawowego rachunku bankowego. Darmowe prowadzenie konta, darmowe wypłaty z bankomatów i 5 darmowych przelewów w miesiącu – to podstawowe usługi dostępne w każdym banku zarówno dla seniorów, jak i wszystkich, którzy w obliczu rosnącej inflacji, liczą każdy grosz.

Według szacunków Narodowego Banku Polskiego co dziesiąty Polak nie posiada konta bankowego. Dla wielu ograniczeniem mogą być opłaty naliczane przez banki za prowadzenie rachunku, przelewy, wydanie i obsługę kart do rachunku. 

Porady prawne

Dla kogo darmowe konto?

Podstawowy rachunek bankowy przeznaczony jest dla osób fizycznych, które nie mają w żadnym banku innego rachunku. W zamyśle ustawodawcy, taki rachunek przeznaczony jest dla osób uboższych, starszych lub wkraczających dopiero na rynek pracy, które rezygnowały z rachunku w banku ze względów finansowych, bądź jeszcze nigdy w życiu go nie miały.  Ma umożliwić takim osobom bezgotówkowe otrzymywanie wynagrodzeń i świadczeń oraz swobodnie dysponować zgromadzonymi środkami, bez obawy o obniżenie dochodów o opłaty zwykle pobierane przez bank.

Czy to znaczy, że posiadacz zwykłego rachunku stracił już szansę na bezpłatny, podstawowy rachunek bankowy?

Nie, warto jednak pamiętać, że jeśli chcemy korzystać z przywileju podstawowego rachunku bankowego, nie możemy mieć innego rachunku w żadnym banku. By zatem zwrócić się o założenie darmowego konta, musimy wcześniej zamknąć wszystkie inne konta. Dopiero wtedy spełnimy podstawowy wymóg, przy czym ustawodawca nie ustalił tutaj czasu karencji, zatem wniosek o darmowe konto możemy złożyć tuż po zamknięciu dotychczasowego konta.

Co otrzymamy w ramach darmowego pakietu?

Konto w ramach rachunku podstawowego jest bezpłatne pod warunkiem nieprzekroczenia limitu bezpłatnych usług. Jego przekroczenie może skutkować naliczeniem przez bank opłat za każdą dodatkową usługę, zgodnie z cennikiem danego banku.

W ramach bezpłatnego pakietu otrzymamy miesięcznie 5 przelewów (w tym przelewy w oddziałach banku, internetowe lub zlecenia stałe) oraz 5 wypłat lub wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach nie należących do banku, w którym mamy konto. Operacje w urządzeniach należących do naszego banku są darmowe bez określonego limitu.  Bank wyda nam również bezpłatnie kartę, która umożliwi transakcje bezgotówkowe.

Banki mogą również wprowadzić dodatkowe bezpłatne usługi, np. ekspresowe przelewy lub korzystanie z systemu płatności BLIK. Jednak leży to w gestii banku i nie podlega pod wymogi przepisów.

Rachunek darmowy jako moje prawo – podstawowy rachunek płatniczy

Klienci Rzecznika Finansowego skarżą się, że banki bardzo często arbitralnie zmieniają wysokość opłat i prowizji za podstawowe czynności bankowe. Pobierane opłaty niejednokrotnie stanowią znaczne obciążenie finansowe budżetu domowego, dotyczy to zwłaszcza seniorów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W takich sytuacjach rozwiązaniem problemu może być zmiana płatnego rachunku na bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy, który został wprowadzony i zagwarantowany każdemu klientowi w art. 59ia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Każdy Bank/Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa – Kredytowa/instytucja kredytowa, która posiada w swojej ofercie rachunki płatnicze, ma obowiązek od 2018 r. prowadzenia i udostępniania Klientom takiego rachunku, po spełnieniu przez nich kilku warunków, o czym poniżej.

Co to jest podstawowy rachunek płatniczy?

Podstawowy rachunek płatniczy to rachunek w walucie polskiej, przeznaczony dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzony przez dostawcę, to jest banki (w tym również oddziały banków zagranicznych), banki spółdzielcze oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje kredytowe (dalej łącznie: podmioty rynku finansowego lub dostawcy) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowy rachunek płatniczy pozwala konsumentowi (klientowi) na dokonywanie podstawowych czynności bankowych. Co do zasady, podstawowy rachunek płatniczy jest rachunkiem, za który konsument nic nie płaci na etapie jego założenia, jak również później korzystając z niego, jeśli będzie przestrzegał pewnych zasad. Innymi słowy, podstawowy rachunek płatniczy to rodzaj bezpłatnego rachunku, który ma umożliwić bezpłatny dostęp do podstawowych usług bankowych takich jak: wpłaty i wypłaty środków, płatności przy pomocy karty oraz zlecania przelewów.

Jaka jest podstawa prawna zobowiązująca podmioty rynku finansowego do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych?

Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego został unormowany przez ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw, implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (dalej: dyrektywa PAD). Na podstawie powyższych przepisów unijnych, które zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w drodze nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw podmioty rynku finansowego, które w swojej ofercie oferują usługi związane z prowadzeniem rachunków płatniczych dla konsumentów, zostały zobligowane od dnia 8 sierpnia 2018 r. do wprowadzenia do swojej oferty produktowej (świadczonych usług) podstawowego rachunku płatniczego.

Aktualnie kwestia prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych jest regulowana przez art. 59ia do 59ih  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Jaki jest cel prowadzenia tego typu rachunku płatniczego przez podmioty rynku finansowego?

Celem wprowadzenia do oferty podstawowego rachunku płatniczego była walka z tzw. wykluczeniem finansowym Klientów, które polegało na tym, że duża część mieszkańców niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej nie posiadała w ogóle rachunku płatniczego. Głównie były to osoby starsze, uboższe i potencjalni klienci, którzy rezygnowali z założenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ze względów finansowych, obawiając się m.in. obniżenia swoich dochodów o opłaty, które bank pobiera za prowadzenie rachunku.

Jakie podmioty rynku finansowego mają obowiązek posiadania w swojej ofercie podstawowego rachunku płatniczego?

Każdy Bank (w tym oddziały banków zagranicznych), instytucja kredytowa (w tym oddziały instytucji kredytowych) i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (dalej jako: SKOK) mają obowiązek posiadania w swojej ofercie podstawowego rachunku płatniczego, z wyłączeniem:

 1. Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 2. jeśli dany Bank/SKOK lub inny dostawca nie oferuje rachunków bankowych dla konsumentów – wtedy nie ciąży na nim również obowiązek prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych.

Kto może wystąpić o założenie podstawowego rachunku płatniczego w banku?

Podstawowy rachunek płatniczy może założyć wyłącznie osoba fizyczna, która ma status konsumenta i która w chwili składania wniosku nie posiada innego rachunku płatniczego prowadzonego w walucie polskiej. Co istotne, przepisy nie przewidują w tej kwestii żadnego okresu karencji, więc w praktyce tego typu rachunek można założyć niemal bezpośrednio po zamknięciu dotychczasowego rachunku.

Kto może wystąpić o założenie podstawowego rachunku płatniczego w SKOK?

Podstawowy rachunek płatniczy może założyć wyłącznie osoba fizyczna, która ma status konsumenta i która w chwili składania wniosku nie posiada innego rachunku płatniczego prowadzonego w walucie polskiej oraz jest członkiem danej kasy spółdzielczo-oszczędnościowej. Podobnie jak w przypadku Banku, przepisy nie przewidują w tej kwestii żadnego okresu karencji, więc w praktyce tego typu rachunek można założyć niemal bezpośrednio po zamknięciu dotychczasowego rachunku.

Jak założyć podstawowy rachunek płatniczy?

Procedura zakładania podstawowego rachunku płatniczego jest bardzo zbliżona do tradycyjnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.Podstawowy rachunek płatniczy jest prowadzony na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Bankiem a konsumentem. Podstawowy rachunek płatniczy można otworzyć w placówce podmiotu rynku finansowego, przez Internet lub za pośrednictwem infolinii. Zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych, podmioty rynku finansowego mają obowiązek udostępnienia wniosków o zawarcie umowy zarówno w formie papierowej w swoich placówkach, jak i na prowadzonych przez siebie stronach internetowych. Jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość, konsument może zażądać zawarcia umowy w formie ustnej, bez składania pisemnego czy elektronicznego wniosku. Dostawca nie może uzależnić otwarcia podstawowego rachunku płatniczego od zawarcia przez konsumenta innej umowy o świadczenie usług dodatkowych ani od zadeklarowania określonej kwoty wpływu środków pieniężnych na podstawowy rachunek płatniczy. W praktyce do zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego dochodzi na wniosek konsumenta skierowany do Banku/SKOK/instytucji kredytowej.

Bank/SKOK/instytucja kredytowa, który otrzyma wniosek, niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie umowy zawiera z konsumentem umowę albo informuje go o odmowie jej zawarcia.

W przypadku kompletnego wniosku złożonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Bank/SKOK/instytucja kredytowa, dopuszcza taką możliwość, wyznacza on konsumentowi termin, nie krótszy niż 10 dni roboczych, na podpisanie umowy w placówce albo zawiera z konsumentem umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W przypadku SKOK termin liczony jest od dnia potwierdzenia możliwości przystąpienia danego konsumenta do grona członków danej kasy. Wynika to stąd, że SKOK ma obowiązek prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych tylko na rzecz konsumentów – członków SKOK.

Kiedy bank może odmówić założenia podstawowego rachunku płatniczego?

Powodem odmowy założenia podstawowego rachunku płatniczego może być m.in.:

 1. posiadania rachunku płatniczego w innym Banku/SKOK/instytucji kredytowej;
 2. prowadzenie działalności gospodarczej;
 3. konsument składający wniosek nie jest członkiem SKOK lub nie spełnia kryteriów uzyskania statusu członka kasy;
 4. jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi wynikającymi z podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
 5. posiadanie uprawdopodobnionej informacji o udziale konsumenta w przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem rachunku płatniczego lub uprawdopodobnionej informacji, że środki, które mają być zgromadzone na rachunku, pochodzą z przestępstwa;
 6. utrata ważności dokument tożsamości;
 7. niepodpisanie umowy w terminie;
 8. brak adresu zamieszkania na terytorium Polski;
 9. obecność na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

Jakie usługi bankowe bank (lub inni dostawcy) mają obowiązek świadczyć w ramach podstawowego rachunku płatniczego?

W ramach podstawowego rachunku płatniczego istnieje obowiązek świadczenia następujących usług:

 • dokonywanie wpłat pieniężnych na rachunek;
 • dokonywanie wypłat w Polsce i na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w bankomatach lub w placówkach podmiotu rynku finansowego;
 • dokonywanie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub przez Internet;
 • dokonywanie przelewów, korzystanie ze stałych zleceń i poleceń zapłaty.

Banki/SKOKI i inni dostawcy nie mogą pobierać opłat za wydanie karty płatniczej do rachunku podstawowego.

Kiedy podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny?

Podstawowy rachunek płatniczy jest rachunkiem bezpłatnym, ale pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony limit bezpłatnych usług. W przypadku wyczerpania miesięcznego limitu bezpłatnych usług, Bank lub inny dostawca ma prawo naliczyć opłaty za każdą kolejną operację w danym miesiącu. Obciążenia te nie mogą być jednak wyższe niż te, które były naliczane przez Bank za daną usługę w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Jaki jest limit usług świadczonych bezpłatnie w ramach podstawowego rachunku płatniczego?

W ramach podstawowego rachunku płatniczego bezpłatnie dostępnych jest:

 • 5 darmowych przelewów w miesiącu — w tym przelewy w oddziale, przelewy internetowe i zlecenia stałe,
 • 5 darmowych wypłat gotówkiz bankomatów i wpłat do wpłatomatów obcych — operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do banku są darmowe bez określonego limitu.

Co ważne, Banki (lub inni dostawcy) mogą, pomimo standaryzacji zasad prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego, proponować w ramach podstawowego rachunku płatniczego inne usługi bankowe nieodpłatnie np. przelew natychmiastowy Express Elixir, czy też korzystanie z systemu płatności BLIK. Każdorazowo należy zapytać się o tę kwestię u konkretnego dostawcy.

Kiedy bank (lub inny dostawca) pobiera opłaty za transakcje wykonane za pośrednictwem podstawowego rachunku płatniczego?

Po otwarciu dla Klienta podstawowego rachunku płatniczego Bank (lub inni dostawcy) pobiera następujące opłaty:

 • za wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (to jest polecenia przelewu) po przekroczeniu w ciągu jednego miesiąca pięciu nieodpłatnych takich transakcji;
 • za wykonanie każdej następnej transakcji płatniczej przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (to jest wypłaty i wpłaty gotówki) nienależących do tego dostawcy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po przekroczeniu w ciągu jednego miesiąca pięciu nieodpłatnych takich transakcji.

Warto zaznaczyć, że powyższe opłaty związane z prowadzeniem i korzystaniem z rachunku podstawowego nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy przez tego dostawcę za taką samą usługę powiązaną z jakimkolwiek innym rachunkiem płatniczym prowadzonym przez dostawcę. Poza powyższymi opłatami podmioty rynku finansowego mogą również pobierać opłaty związane z wykonywaniem transgranicznych transakcji płatniczych. Opłaty za te transakcje nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez danego dostawcę przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do transakcji tego rodzaju, wykonywanych w ramach jakiegokolwiek rachunku płatniczego prowadzonego przez tego dostawcę.

Czy bank (lub inni dostawcy) może uzależnić założenie podstawowego rachunku płatniczego od zawarcia umowy o świadczenie dodatkowych usług?

Bank/SKOK jako dostawca usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego nie może uzależniać otwarcia takiego rachunku płatniczego od zawarcia przez konsumenta innej umowy o świadczenie usług dodatkowych (np. ubezpieczenia, innych instrumentów płatniczych, kredytów, pożyczek, lokat itp.) ani od zadeklarowania określonej kwoty miesięcznego wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Jedynym wyjątkiem, w przypadku SKOK, jest obowiązek posiadania statusu członka Kasy. SKOK ma obowiązek prowadzić podstawowe rachunki płatnicze tylko na rzecz swoich członków, uzasadnione jest więc uzależnienie otwarcia podstawowego rachunku płatniczego od przyjęcia przez Klienta obowiązków wynikających z członkostwa w kasie (wpisowe, składki itp.).

Czym różni się podstawowy rachunek płatniczy od oferowanego w ramach promocji banku tzw. darmowego rachunku (konta osobistego)?

Podstawowy rachunek płatniczy jest to uproszczona wersja standardowych rachunków, który gwarantuje bezpłatny dostęp do podstawowych transakcji płatniczych, jednak liczba tych bezpłatnych operacji bankowych jest ściśle ograniczona. Ponadto właściciele tego typu rachunku mają zamknięty dostęp do niektórych produktów i usług banku, np. posiadania kart kredytowych. Tzw. darmowe rachunki, które są bardzo często oferowane przez banki w ramach promocji skierowanej do konkretnej grupy klientów to rachunki, za które bank nie pobiera opłaty, ale pod warunkiem spełnienia przez Klienta pewnych warunków, np. obowiązku comiesięcznego stałego wpływu środków finansowych na konto lub określonej ilości operacji dokonanych za pośrednictwem karty itp. Warto zaznaczyć, że bank w ramach promocji sam kreuje możliwość korzystania z produktu “darmowego” i tu należy zapoznać się z jego regulaminem. Natomiast podstawowy rachunek płatniczy to produkt z warunkami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, bez możliwości samodzielnej ingerencji w taki rachunek ze strony banku.

Czy posiadanie rachunku walutowego uzasadnia odmowę założenia podstawowego rachunku płatniczego?

Posiadanie rachunku płatniczego w obcej walucie nie jest przeszkodą do posiadania podstawowego rachunku płatniczego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1907);
 • ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1997);
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.Urz. UE L 257/214 z dnia 28 sierpnia 2014 r.);

Źródło: rf.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Szczególne zasady odliczania podatku przez podatnika stosującego metodę kasową

Czy można odliczyć podatek w kolejnym okresie rozliczeniowym?  W praktyce podatnicy mają wątpliwości, czy podatek można odliczyć jedynie w okresie, w którym uregulowano całość należności na rzecz kontrahenta, czy też możliwe jest rozliczenie tego podatku w następnym okresie rozliczeniowym. Prawo (...)

Czy podwójne obywatelstwo wyklucza ubezpieczenie zdrowotne w Polsce – opinia prawna

Czy podwójne obywatelstwo wyklucza ubezpieczenie zdrowotne w Polsce – opinia prawna

Stan faktyczny Wobec mojego konkubenta obywatela Niemiec i Polski, Sąd Okręgowy uchylił areszt tymczasowy z zamianą na dozór (obowiązek zgłaszania się na Komendzie Policji pn., śr., pt. w Koszalinie). Jest on teoretycznie nadal zatrudniony w Hamburgu (stan nieczynny pracownika, bez świadczeń (...)

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W jaki sposób jest wszczynana egzekucja z ruchomości? Tak jak w przypadku każdego innego sposobu prowadzenia egzekucji, także i w tym wypadku pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Wniosek o egzekucję z ruchomości należy złożyć komornikowi (...)

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Kolejnych 45 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych, to główne cele założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, przygotowanych w Ministerstwie Gospodarki. Rada Ministrów przyjęła dokument (...)

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Stan faktyczny   Zarejestrowana działalność w 2000 roku (PKD  7020Z i  7020). Wynajmowałem do listopada 2003 r. 2 lokale użytkowe. Jestem płatnikiem VAT. Aktualnie wynajmuję 1 użytkowy (95 m2). Drugi z uwagi na brak chętnych przeznaczyłem na lokal mieszkalny dla dziecka. W ubiegłym (...)

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Stan faktyczny  Interesuje mnie skład i podział majątku spadkowego. Co wchodzi w masę spadkową? Czy do spadku należą np. telewizor, sprzęt elektroniczny, meble, sprzęt AGD? Spadkobiercami są żona oraz troje dzieci w wieku 39, 37 oraz 34 lat. Ile należy się poszczególnym (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2021 roku przedsiebiorcy mogą prowadzić działalność w nowej formie - prostej spółki akcyjnej. Kluczową cechą tej spółki jest niski kapitał akcyjny wymagany do jej założenia, wynoszący 1 zł. Przeczytaj, jak założyć prostą spółkę akcyjną i (...)

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jakie są założenia zmian uwzględnionych w projekcie? Jako (...)

Jak założyć swoją firmę w krajach Unii Europejskiej?

Jak założyć swoją firmę w krajach Unii Europejskiej?

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej każdy polski obywatel ma prawo założyć własne przedsiębiorstwo na terenie Unii. Wiele w tym zakresie zależy od regulacji unijnych, choć nadal nie wolno zapominać o indywidualnych dla każdego kraju przepisach. Co jest podstawą swobodnego prowadzenia działalności (...)

Darowizna zmniejszy roczny podatek o kilkaset złotych

Darowizna zmniejszy roczny podatek o kilkaset złotych

Darowizny zmniejszające dochód, a w efekcie podatek, mogą przekazywać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej - przypomina Tax Care. W rozliczeniach z fiskusem nie można jednak uwzględnić każdego rodzaju darowizny, do tego z odliczeniem należy (...)

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rachunek bankowy, a właściwie środki pieniężne na nim zgromadzone, są oczywiście oprocentowane. Oprocentowanie dokonywane jest według stopy stałej lub zmiennej. W jakiej wysokości – to już określa sama umowa rachunku bankowego. Czym jest stopa procentowa? Stopa procentowa jest pewną (...)

Dostawcy gazu na celowniku. Co odkrył UOKiK?

Dostawcy gazu na celowniku. Co odkrył UOKiK?

Nieprawidłowości we wszystkich umowach, jakie konsumenci podpisali z dostawcami gazu - to efekt najnowszej kontroli UOKiK. Jednocześnie większość z nas nigdy nie składała reklamacji na rachunek za gaz i nie ma zastrzeżeń do sprzedawców tego paliwa - wynika z badań społecznych. W ramach Światowego (...)

Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość – opinia prawna

Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość – opinia prawna

Stan faktyczny   Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (osoba "A") może ogłosić upadłość obejmującą zobowiązania, które posiada jako poręczyciel zobowiązań podmiotu trzeciego? Osoba trzecia nie ogłaszała upadłości. Poręczenie osoby "A" miało miejsce w formie (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne (...)

Jakie są prawa pasażera samolotu?

Jakie są prawa pasażera samolotu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina jakie prawa przysługują klientom linii lotniczych. Mogą oni domagać się odszkodowań lub noclegu, gdy ich samolot się opóźnia. Wszystko to oczywiście pod pewnymi warunkami.Co zrobić, gdy zagubiony lub zniszczony zostanie bagaż? Przysługuje (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Jakie są prawa pasażera samolotu?

Jakie są prawa pasażera samolotu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina jakie prawa przysługują klientom linii lotniczych. Mogą oni domagać się odszkodowań lub noclegu, gdy ich samolot się opóźnia. Wszystko to oczywiście pod pewnymi warunkami.Co zrobić, gdy zagubiony lub zniszczony zostanie bagaż? Przysługuje (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek (...)

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Co daje dostęp do konta na Portalu Podatkowym? Portal Podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny administracji skarbowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla (...)

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Nowa nazwa wniosku Od 27 marca na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, zmieniła się nazwa wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Nowy symbol wniosku to EZP (wcześniej ER-WZD-01). Służy on do zgłoszenia zmiany danych osobowych i adresowych oraz sposobu wypłaty świadczeń. Nowy (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu Emp@tia „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. (...)

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

Zatrudniający pracowników i płacący im pensję w gotówce muszą od 1 stycznia 2019 zmienić sposób wypłaty wynagrodzenia. Podstawową formą będzie wypłata na konto bankowe pracownika. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, to będzie musiał (...)

500+ na nowy okres świadczeniowy

500+ na nowy okres świadczeniowy

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy Już 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o „500+” na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego (...)

Program Pierwsze Mieszkanie

Program Pierwsze Mieszkanie

Pomocna dłoń państwa Zakup pierwszego mieszkania to problem dla wielu osób, w tym młodych. Przy rosnących cenach nieruchomości i drożejących kredytach, jest to często marzenie trudne do zrealizowania. Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało system wsparcia dla osób, (...)

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Coraz częściej przedsiębiorcy zakładają spółki w Anglii lub Niemczech. Gdzie najlepiej zrejestrować odpowiednik Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie podjęcia w tym zakresie decyzji.    ##baner## Spółka (...)

Nowelizacja ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta

Nowelizacja ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – bezpłatną aplikację internetową, która zapewni pacjentom dostęp do informacji o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. IKP umożliwi pacjentom (...)

Czekasz na zwrot podatku? To może Cię drogo kosztować

Czekasz na zwrot podatku? To może Cię drogo kosztować

Osoby, które spodziewają się od fiskusa zwrotu podatku, ale nie podały urzędowi skarbowemu numeru konta lub nie poinformowały w rocznym PIT, że odbiorą nadpłatę osobiście w kasie urzędu, otrzymają ją pocztą. Niestety, pomniejszoną o koszty przekazu, które mogą sięgać nawet kilkudziesięciu (...)

Program „Pierwsze Mieszkanie” - jest projekt

Program „Pierwsze Mieszkanie” - jest projekt

Zgodnie z zapowiedzią ministra Waldemara Budy już za kilka miesięcy dostępne będą instrumenty finansowe dla osób, które są gotowe kupić pierwsze M i tych, które planują to w perspektywie następnych kilku lat. Projekt ustawy w tej sprawie został na początku lutego skierowany (...)

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta

Chcesz sprawdzić historię swoich e-recept i e-skierowań? Nie pamiętasz, jaką dawkę leku lekarz przepisał twojemu dziecku? Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i zyskaj dostęp do tych i wielu innych danych medycznych. IKP będzie ci potrzebne także do realizacji e-recept. Sprawdź, (...)

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Bankowość elektroniczna jest formą usług polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu, POS, czy telefonu) i łącza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zależności od banku i wykorzystywanego (...)

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w PIT za 2020 r.

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w PIT za 2020 r.

Osoby, które w roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu.  Niniejszy artykuł dotyczy odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) (...)

Będzie wybór IKE lub ZUS

Będzie wybór IKE lub ZUS

Od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku uczestnicy Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE na nowe Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub przeniesieniem środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Po wejściu (...)

EKUZ - gdy wyjeżdżasz turystycznie – wniosek on-line

EKUZ - gdy wyjeżdżasz turystycznie – wniosek on-line

Gdy wyjeżdżasz turystycznie – wniosek on-line tylko przez IKP lub ePUAP Od 1 października 2021 r. wniosek o EKUZ w związku z wyjazdem turystycznym złożysz on-line tylko przez: Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub ePUAP. Nie będzie możliwości złożenia wniosku przez e-maila. ##baner## Jak (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatki a faktura z USA

Podatki a faktura z USA

Przedsiębiorca w spółce cywilnej kupuje usługi telekomunikacyjne przez Internet. Płaci za pomocą karty kredytowej. Od firmy w USA otrzymuje elektroniczny rachunek do wydruku. Jak może zaksięgować powyższy rachunek, zwłaszcza że jest on wystawiony na osobę prywatną. Czy możliwe jest przefakturowanie? (...)

Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy

Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy

Osoba fizyczna zakupiła stolarkę okienną. Po zamontowaniu stolarka okazała się wadliwa (nieszczelności powodujące utratę ciepła, parowanie i zlodowacenia). Kupujący wielokrotnie zgłaszał reklamacje u producenta, jednak zostały one bezpodstawnie odrzucone (stwierdzono, iż stolarka jest niewłaściwie (...)

Działalność w zakresie inwestowania pieniędzy

Działalność w zakresie inwestowania pieniędzy

Zostały powierzone mi pewne środki pieniężne w celu inwestowania przez okres ok. 5 lat. Proszę o wskazówki, w jaki sposób mam zgłosić (wyjaśnić) tę sytuację przed urzędem skarbowym? Czy muszę zakładać działalność gospodarczą, aby móc realizować taką działalność, czy możliwe (...)

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług. Jako przedmiot działalności nie mam wymienionego wynajmowania nieruchomości. Płacę podatek liniowy 19%. Jestem podatnikiem podatku VAT. Posiadam wspólnie z bratem (prywatnie) nieruchomość - lokal użytkowy. Chciałbym (...)

Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego potwierdzenia nadania czy pokwitowania. Czy dla potwierdzenia poniesienia kosztu pocztowego w spółce prowadzącej pełną (...)

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Na skutek rozwodu musielismy sprzedac mieszkanie gdzie w której miałem zgłoszoną działaność gospodarczą (handel, obsługa transakcji exp-imp). Chcę wynająć mieszkanie 50m2 (gdzie obecnie się przeniosłem, ale jeszcze nie mam formalnej umowy) pod tę działalnosc, abym mógł koszty z tym (...)

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

Małżeństwo (kobieta Polka, mężczyzna Holender) - oboje mieszkają i pracują (od 6 lat) w USA i tam razem rozliczają się z podatków. W Polsce zakupili wspólnie mieszkanie (jako inwestycja). Akt notarialny zostanie podpisany przed końcem 2006 roku. W jaki sposób powinni rozliczyć się z polskim (...)

Agencja pracy tymczasowej a praca

Agencja pracy tymczasowej a praca

Czy polska Agencja pracy czasowej może zatrudnić obywatela polskiego i skierować go do pracy czasowej u pracodawcy użytkownika w Holandii? Czy w tym przypadku obowiązują ograniczenia w zatrudnianiu obywateli polskich? Jakie są podstawy prawne pozytywnej lub negatywnej opinii? Podstawą odpowiedzi (...)

Powództwo o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji

Powództwo o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji

Mój znajomy jest dłużnikiem mimo to pożyczyłem mu sprzęt komputerowy " LAPTOP " dałem mu oświadczenie, z moim i jego podpisem, że ww. sprzęt jest moją własnością i mu go pożyczam na czas nieograniczony. Mimo to komornik zajął ww. sprzęt i dał w dozorstwo dłużnikowi uzasadniając, (...)

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Spółka (polski podmiot) organizuje wyjazdy szkoleniowe dla swoich klientow (polskie podmioty) poza terytorium Wspólnoty. W kosztach wyjazdu szkoleniowego partycypuje kilka podmiotów - zgodnie z podpisaną przez nie umową. Szkolenie organizuje biuro podróży, które za swoje usługi wystawia fakturę (...)

Odwołanie pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa

Osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie będąca właścicielem rachunku bankowego w Polsce przebywa obecnie za granicą. Będąc jeszcze w kraju ustanowiła ona pełnomocnictwo do tego rachunku innej osobie. Czy możliwe jest odwołanie tego pełnomocnictwa przez właściciela rachunku bankowego (...)

Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy spółka jest zobowiązana wystawić (...)

Wydanie wyroku zaocznego w sprawach małżeńskich

Wydanie wyroku zaocznego w sprawach małżeńskich

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Żona nie zgadza sie na rozwód i sprawa się przeciąga (już prawie dwa lata). Chcę zacząć żyć na własny rachunek, założyć firmę, ale mamy wspólność majątkową. Zatem wniosłem wniosek o jej zniesienie. Niestety żona nie stawiła się na pierwszą (...)

Zapłata czynszu a zajęcie rachunku bankowego

Zapłata czynszu a zajęcie rachunku bankowego

Jestem zarządcą i współwłaścicielem kamienicy. Od lokatorów wpływa czynsz na konto do zaprzyjaźnionych czy starszych chodzę osobiście. Komornik zajął mi moje konto, na które wpływał czynsz więc od większości zbieram osobiście. Ale jak był w kamienicy, to oczywiście wszedł do mieszkania (...)

Mój były mąż nie wpłaca pieniędzy na konto które mu wskazałam.

Mój były mąż nie wpłaca pieniędzy na konto które mu wskazałam.

Mojemu byłemu mężowi powiedziałam żeby wpłacał mi pieniądze za alimenty na moje nowe konto, moje stare jest zajęte przez komornika. Czy mój były mąż mógł tak zrobić? Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach  - kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia (...)

Zapłata czynszu a zajęcie rachunku bankowego

Zapłata czynszu a zajęcie rachunku bankowego

Jestem zarządcą i współwłaścicielem kamienicy. Od lokatorów wpływa czynsz na konto do zaprzyjaźnionych czy starszych chodzę osobiście. Komornik zajął mi moje konto, na które wpływał czynsz więc od większości zbieram osobiście. Ale jak był w kamienicy, to oczywiście wszedł do mieszkania (...)

Mój były mąż nie wpłaca pieniędzy na konto które mu wskazałam.

Mój były mąż nie wpłaca pieniędzy na konto które mu wskazałam.

Mojemu byłemu mężowi powiedziałam żeby wpłacał mi pieniądze za alimenty na moje nowe konto, moje stare jest zajęte przez komornika. Czy mój były mąż mógł tak zrobić? Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach  - kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia (...)

Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Przelew na inne konto niż sprzedawcy na fakturze

Faktura VAT jest wystawiana za wykonaną usługę firmie B, przez firmę A. Natomiast przelew jest dokonywany przez firmę B, nie na konto firmy A, lecz na konto innej firmy C, która nie jest w zasadzie związana z transakcją, ale przelew taki następuje na życzenie firmy A. Oczywiście zapłaty podatków (...)

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy harmonogram spłaty, aniżeli następowałoby to poprzez egzekucję komorniczą (większe (...)

Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Niezgodność konta z danymi adresata przelewu

Chciałbym się dowiedzieć, co prawo bankowe mówi o przelewach na konto, które nie są własnością osoby wskazanej imiennie na przelewie, tzn. dokonałem przelewu na konto osoby o nr konta XXX, z danymi osobowymi DDD Natomiast właścicielem konta XXX, nie jest osoba o podanych przeze mnie w przelewie (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a zajęte konto bankowe

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a zajęte konto bankowe

Mam problem. Postępowanie egzekucyjne w mojej sprawie zostało umorzone. Moje konto bankowe nadal jednak jest zajęte. Co powinienem robić w tej sytuacji? Jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone to zajęcie Pana konta powinno ustać. Jeśli jednak konto jest nadal zajęte, (...)

wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

Prowadzimy spółkę cywilną (handel, księgi rachunkowe + VAT). Często dokonujemy przelewów z konta prywatnego na konto spółki cywilnej. Wpłaty te maja dwojaki wymiar: Po pierwsze są to utargi ze sklepu które wspólnik pobiera i wpłaca na swoje konto i tego samego dnia przelewa na konto spółki (...)

Zapłata alimentów do rąk dziecka

Zapłata alimentów do rąk dziecka

Płacę alimenty na dwoje dzieci, ze swojego konta na konto ich matki. Jedno z dzieci osiągnęło już pełnoletności, posiada konto. Matka dzieci, co widać na wyciągach z konta dzieci, następnego dnia po otrzymaniu pieniędzy, przesyła je na ich konto. Chciałbym to zmienić. Czy mogę wysyłać (...)

Różnice kursowe z przewalutowania

Różnice kursowe z przewalutowania

Firma posiada rachunek bankowy w walucie EUR. Na rachunku tym występują 2 podstawowe rodzaje operacji: wpłata w walucie od kontrahenta zagranicznego oraz przelew środków na rachunek bankowy firmy w zł (tzw. przewalutowanie następuje po kursie bankowym negocjowanym z bankiem). Przy drugiej z tych (...)

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Ciąży na mnie nakaz komorniczy, mąż zaciągnął leasing, a ja podpisałam mu weksel. Obawiam się, że komornik zajmie mi konto osobiste. Bank zaproponował mi kredyt. Kwota kredytu ma wpłynąć na konto. Jeżeli w tym samym czasie komornik zająłby mi konto, to czy zajmie mi pieniądze z kredytu? (...)

Konto bankowe przedsiębiorcy

Konto bankowe przedsiębiorcy

Mój dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, jednak według moich informacji wszystkie przychody są wpłacane na konto prywatne, do tego nie należące do niego (co jest szczególnie łatwe, gdyż od pewnego czasu banki nie weryfikują odbiorcy pieniędzy, jego adresu, nazwy etc, a liczy się (...)

Wpłata pieniędzy na niewłaściwe konto

Wpłata pieniędzy na niewłaściwe konto

Mój klient wpłacił pieniądze na inne konto. Kobieta, która je otrzymała, nie chce ich oddać. Co można w takiej sprawie zrobić? W opisanej sytuacji można skorzystać z instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Kodeks cywilny stanowi, iż ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową (...)

Obliczanie różnic kursowych

Obliczanie różnic kursowych

Prowadzę firmę (PKPiR + VAT, handel). Część sprzedaży wysyłam do Unii (WDT) oraz na export (poza Unię). W obydwu przypadkach stawka 0% VAT. Posiadam konto walutowe - i klienci spoza Polski wpłacają mi płatności za faktury na konto walutowe. Różnice kursowe wyliczam po kursie kupna banku (...)

Składki na ZUS z prywatnego konta

Składki na ZUS z prywatnego konta

Składki na ZUS dotyczące prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wpłacam z prywatnego (nie firmowego) konta bankowego. Czy grozi mi coś za to? Sposób opłacania składek regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej art. 47 ust. 4b płatnik składek (...)

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Od 10 lat nie mieszkam z moją byłą żoną i córką. Od początku płaciłem alimenty na moją córkę, pieniądze zawsze wpłacałem na konto mojej byłej żony. Nigdy nie zalegałem z płaceniem. Za niedługo moja córka kończy 18-lat. Chciałbym zacząć wpłacać pieniądze bezpośrednio na jej (...)

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Jakie skutki wywołuje śmierć współposiadacza wspólnego rachunku bankowego? Jak zabezpieczone są interesy spadkobierców współposiadacza? Czy rachunek może zostać zablokowany? Jakie konsekwencje wiążą się z niezawiadomieniem banku o śmierci współposiadacza rachunku? Zgodnie z art. 51 (...)