Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

Rękojmia za wady towaru w sprzedaży konsumenckiej kształtuje się w sposób odmienny od rękojmi regulowanej przepisami kodeksu cywilnego.

Poniższe zasady dotyczą sprzedaży:

 

 • dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
 • energii elektrycznej, jak również gazu i wody (chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości),
 • egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym,
 • dokonywanej pomiędzy konsumentami.

Na czym polega wada fizyczna rzeczy?

Z wadą fizyczną rzeczy mamy do czynienia, gdy:

 • rzecz mam cechy zmniejszające jej wartość lub użyteczność,
 • rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
 • rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (w tym także bez niezbędnej instrukcji obsługi lub innej informacji potrzebnej do prawidłowego korzystania z rzeczy).

Na czym polega wada prawna rzeczy?

Rzecz sprzedana posiada wadę prawną gdy:

 • stanowi własność osoby trzeciej,
 • jest obciążona prawem osoby trzeciej.

Czy odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest nieograniczona?

Jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, to sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
Nadto, dodatkowo obowiązuje regułą, zgodnie z którą, gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

Poza tym, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, strony mogą rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednak tak dokonane wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Czy odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest nieograniczona czasowo?

W przypadku rękojmi za wady fizyczne, sprzedawca nie jest odpowiedzialny za te wady, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

 

Jakie uprawnienia przysługują kupującemu z tytułu rękojmi?

W przypadku wady rzeczy, kupujący posiada wobec sprzedawcy uprawnienia, które wzajemnie się wyłączają:

 1. odstąpienie od umowy,

 2. żądanie obniżenia ceny,

 3. dostarczenie rzeczy wolnych od wad,

 4. usunięcie wady rzeczy.

Zasadą jest, iż jeżeli sprzedana rzecz ma wady, to kupujący może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Kupujący nie może jednak od umowy odstąpić od umowy wtedy, gdy sprzedawca niezwłocznie usunie wady. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub też była już naprawiana, to kupujący może bez powyższych ograniczeń odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny.

Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. Natomiast gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady. W tym celu kupujący powinien wyznaczyć sprzedawcy odpowiedni termin (jednocześnie zastrzegając, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi).

Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli zawiadomi sprzedawcę o wadzie w ciągu 1 miesiąca od jej wykrycia. W sytuacji, gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

Między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą obowiązuje zasada, iż kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
Jednakże nawet gdy termin ten nie zostanie zachowany, to uprawnienia z tytułu rękojmii zostają przez kupującego zachowane, gdy sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

 

Czy kupujący może żądać także odszkodowania w przypadku skorzystania z uprawnień tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej?

Kupujący może skorzystać z możliwości żądania naprawienia szkody, którą poniósł wskutek istnienia wady, gdy z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej:

 • odstępuje od umowy albo,

 • żąda obniżenia ceny,

a także odpowiednio, gdy:

 • kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo

 • usunięcia wady przez sprzedawcę.

Nie ma takiej możliwości, gdy sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności. W takiej sytuacji kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów).

 

Czy uprawnienia z tytułu rękojmi są ograniczone czasowo?

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 1 roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Kupujący jednak zachowuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku, gdy sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

Pamiętaj, że:

 • Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i można je odłączyć od rzeczy niewadliwych, bez szkody dla stron obu, to kupujący ma prawo odstąpić od umowy tylko w zakresie rzeczy wadliwych,
 • Kupujący może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne nawet wtedy, gdy osoba trzecia nie wystąpi przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Najważniejsze prawa konsumenckie według przepisów UE Według unijnych przepisów, w razie zakupu towarów lub usług przez internet, na odległość (telefonicznie czy mailowo) bądź poza lokalem przedsiębiorstwa (np. od akwizytora lub sprzedawcy obwoźnego) konsument ma pr sprzedaż (...)

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z u rękojmia, sprzedawca, (...)

Wybrane formy zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji w umowie o roboty budowlane.

Wybrane formy zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji w umowie o roboty budowlane.

W umowie o roboty budowlane stosuje się różne rodzaje zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji. Przeważnie jest to gwarancja dobrego wykonania umowy, gwarancja jakości oraz rękojmia. Tylko rękojmia jest uregulowana w kodeksie cywilnym, a pozostałe są kształtowane w sposób (...)

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja a rękojmia

Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie możliwe podstawy prawne do dochodzenia roszczeń za wadliwy towar i wyłącznie do konsumenta (...)

Rękojmia a gwarancja

Rękojmia a gwarancja

  Czy kupiona przeze mnie rzecz ma wadę? Z wadą fizyczną mamy do czynienia wówczas, jeśli: rękojmia; gwarancja; sprzedaż; kupno; wymiana; wada; rzecz; odstąpienie;

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawo warunki, licytacja, (...)

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

  Kiedy umowa sprzedaży ma charakter konsumencki?     Nie każda umowa sprzedaży podlega rygorom nowej ustawy.   Sprzedażą konsumencką jest tylko taka umowa sprzedaży, kt rękojmia, konsument, sprzedaż, towar, oznaczenie

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Ustawa w zakresie sprzedaży konsumenckiej wyłączyła stosowanie przepisów o rękojmi (...)

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z u rękojmia, sprzedawca, (...)

Wybrane formy zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji w umowie o roboty budowlane.

Wybrane formy zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji w umowie o roboty budowlane.

W umowie o roboty budowlane stosuje się różne rodzaje zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji. Przeważnie jest to gwarancja dobrego wykonania umowy, gwarancja jakości oraz rękojmia. Tylko rękojmia jest uregulowana w kodeksie cywilnym, a pozostałe są kształtowane w sposób (...)

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja a rękojmia

Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie możliwe podstawy prawne do dochodzenia roszczeń za wadliwy towar i wyłącznie do konsumenta (...)

Rękojmia a gwarancja

Rękojmia a gwarancja

  Czy kupiona przeze mnie rzecz ma wadę? Z wadą fizyczną mamy do czynienia wówczas, jeśli: rękojmia; gwarancja; sprzedaż; kupno; wymiana; wada; rzecz; odstąpienie;

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Najważniejsze prawa konsumenckie według przepisów UE Według unijnych przepisów, w razie zakupu towarów lub usług przez internet, na odległość (telefonicznie czy mailowo) bądź poza lokalem przedsiębiorstwa (np. od akwizytora lub sprzedawcy obwoźnego) konsument ma pr sprzedaż (...)

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawo warunki, licytacja, (...)

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

  Kiedy umowa sprzedaży ma charakter konsumencki?     Nie każda umowa sprzedaży podlega rygorom nowej ustawy.   Sprzedażą konsumencką jest tylko taka umowa sprzedaży, kt rękojmia, konsument, sprzedaż, towar, oznaczenie

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Ustawa w zakresie sprzedaży konsumenckiej wyłączyła stosowanie przepisów o rękojmi (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rękojmia za sprzedaż hurtową

Rękojmia za sprzedaż hurtową

Prowadzę działalność gospodarczą i kupiłem towar w hurtowni, ale potem w moim sklepie się okazało, że towar ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie (wada nie daje się usunąć) i nie mogłem (...)

Gwarancja i rękojmia za sprzedany towar

Gwarancja i rękojmia za sprzedany towar

Jeżeli spółka z o.o. jest w likwidacji - to czy na sprzedawane w tym okresie maszyny, części, których budowa była przedmiotem działalności ma obowiązek udzielać gwarancji i rękojmi? Sprzedawca (...)

Umowa dostawy a rękojmia

Umowa dostawy a rękojmia

Wykonując usługę marketingu dla kontrahenta, moja firma była zobowiązana w umowie do wydruku materiałów promocyjnych według wzorów dostarczonych przez zlecającego. Dokonaliśmy zamówienia druku (...)

Rekojmia miedzy przedsiębiorcami

Rekojmia miedzy przedsiębiorcami

Jest to pytanie odnoszące się bezpośrednio do poprzednio zadanego pytania - spółka z o. o. kupiła monitor, a gwarant nie oddaje go juz ponad 2 miesiące, wiec spółka z o. o pyta od kogo może domagać (...)

Sprzedaż konsumencka energii cieplnej

Sprzedaż konsumencka energii cieplnej

Czy zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r. mają zastosowanie przy sprzedaży energii cieplnej na odległość (centralne (...)

Zakup zadłużonej nieruchomości

Zakup zadłużonej nieruchomości

Zakupiłem nieruchomość, notariusz nie wymagał zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami od sprzedającej, a ja nie sprawdziłem, czy mieszkanie nie jest zadłużone, notariusz w akcie przyjął (...)

FORUM PRAWNE

rękojmia

rękojmia Wykonawca budynku niewłaściwie, nie zgodnie z projektem i sztuką budowlaną wykonał izolacje przeciw wilgociowe i cieplne ścian fundamentowych budynku oraz wybudował schody wejściowe (...)

Reklamacja butów - zwrot gotówki

Reklamacja butów - zwrot gotówki Witam, moja narzeczona kupiła z koncem listopada kozaki za ca. 300 pln. Po niecałym miesiącu zareklamowaliśmy je, bo skóra zaczęła się łuszczyć i pękać mimo (...)

Allegro - towar niezgodny z opisem - Art. 286. § 1

Allegro - towar niezgodny z opisem - Art. 286. § 1 Szanowni Państwo, prosiłabym o pomoc w poniższej kwestii, ponieważ różne instytucje przekazują mi sprzeczne informacje i nie wiem, którymi się (...)

co to jest rękojmia sprzedawcy??

co to jest rękojmia sprzedawcy?? jak w temacie. Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność (...)

Gwarancja - sprzedaż przez allegro

Gwarancja - sprzedaż przez allegro Witam, mam pytanie: czy kupujący ma prawo żądać zwrotu pieniędzy, bądź wymiany towaru?? Rękojmia za wady (art 556-576 KC) nakłada na sprzedawcę odpowiedzialność (...)

Rękojmia - brak odpowiedzi po 14 dniach - wysyłka towaru

Rękojmia - brak odpowiedzi po 14 dniach - wysyłka towaru Dzień dobry, Chciałem się Państwa poradzić w sprawie sporu toczonego ze sprzedawcą. Otóż w związku z zepsuciem czytnika napisałem (17 (...)

Porady prawne