20.5.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rząd proponuje zmianę prawa energetycznego

Jaki projekt dotyczy energetyki?

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, ułatwienia w zmianie sprzedawcy energii i paliw gazowych oraz sprzedaż części energii elektrycznej przez giełdę towarową lub w otwartym przetargu - to najważniejsze zmiany w nowym Prawie energetycznym, przyjętym przez rząd. Teraz propozycją tą zajmie się Sejm.

Jakie zmiany proponuje rząd?

Projekt zawiera przepisy służące zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.

Proponuje się m.in. przyznanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego prawa do wprowadzania - w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego te ograniczenia.

Wskazano też, że operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego realizuje w pierwszej kolejności działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznacza przede wszystkim na ten cel.

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej obowiązki związane m.in. z utrzymywaniem rezerw mocy wytwórczych, sporządzaniem prognoz w zakresie m.in. modernizacji, rozbudowy i budowy nowych źródeł energii elektrycznej, współpracą z operatorami, informowaniem o zużyciu i stanie zapasów paliw oraz ich zmniejszaniu i odbudowie.

Zgodnie z nowelą, w Polsce wyznaczony będzie jeden operator systemu przesyłowego lub operator systemu połączonego odpowiednio gazowego lub elektroenergetycznego. Służyć ma to zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych i energii elektrycznej.

W projekcie nowelizacji zaproponowano przejęcie nadzoru właścicielskiego przez ministra gospodarki nad operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego PSE-Operator SA. Takie rozwiązanie zapewnieni bezpieczeństwo energetyczne kraju, umożliwi prowadzenie właściwej polityki dotyczącej rozwoju połączeń sieciowych i będzie korzystne dla rozwoju konkurencyjnego rynku oraz nowych inwestycji. Jest ono potrzebne ze względu na konieczność dostosowania naszego prawa do regulacji unijnych, poza tym będzie korzystne dla sektora energetycznego, na co wskazują doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ponadto przewidziano obowiązek sprzedaży energii elektrycznej, w sposób zapewniający publiczny i równy dostęp do tej energii, tj. na giełdzie towarowej lub w otwartym przetargu. Obowiązek ten będzie dotyczył wytwórców wchodzących w skład przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo oraz mających prawo do otrzymywania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązywaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. W przypadku wytwórców wchodzących w skład przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, nie mających prawa do otrzymywania środków na pokrycie kosztów osieroconych, nałożono obowiązek sprzedaży energii elektrycznej w ilości nie mniejszej niż: 30 proc. w 2011 r.; 40 proc. w 2012 r. i 50 proc. od 2013 r. - całości energii elektrycznej wytworzonej w danym roku.

Wprowadzono także przejrzyste i jednolite dla całego kraju procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i paliw gazowych. Sprzedawca tych nośników będzie zobowiązany do sporządzania i publikowania ofert ich sprzedaży. Przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii, będzie miało obowiązek umożliwić odbiorcy zmianę sprzedawcy.

Nowe przepisy zobowiązują gminy do efektywnego planowania, zaopatrzenia i wykorzystania energii. Określono w nich terminy opracowania i aktualizacji przez gminy projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną. Projekt założeń ma być przygotowywany na co najmniej 15 lat i aktualizowany raz na 3 lata.

Założono, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) będzie mógł wydać decyzję nakazującą przedsiębiorstwom energetycznym odstąpienie od zachowań antyrynkowych, zagrażających interesom odbiorców energii elektrycznej lub bezpieczeństwu jej dostaw. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które - wykorzystując swoją mocną pozycję na rynku - podnoszą ceny, prezes URE będzie mógł nakazać ich obniżenie.

Do projektu włączono przepisy, które będą wspierały rozwój instalacji wytwarzania biogazu rolniczego i umożliwią jego dostarczanie do dystrybucyjnych sieci gazowych. Na operatorów tych sieci nałożono obowiązek odbioru surowca o odpowiednich parametrach. Takie rozwiązanie gwarantuje mieszkańcom wsi i małych miasteczek dostawy tego nośnika energii. 

Źródło: www.kprm.gov.pl

Podstawa:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

Tańsza energia dla aktywnych odbiorców Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez MKiŚ w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo (...)

Nowy system rozliczania prosumenta

Nowy system rozliczania prosumenta

Zmiana przepisów Wprowadzenie net-billingu, czyli systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, to najważniejsza zmiana w ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 r.  ##baner## Wprowadzone (...)

Rachunki za prąd są niezrozumiałe

Rachunki za prąd są niezrozumiałe

Brakuje rzetelnych kalkulatorów, które ułatwiłyby porównanie cen prądu. Rachunki za energię, które dostają odbiorcy, powinny zostać uproszczone - twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obowiązująca od 11 marca nowelizacja prawa energetycznego (...)

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

- Rozpoczęty rok szkolny będzie okresem spokojnej pracy i przygotowań do stopniowego wprowadzania od roku 2009/10 ważnych i bardzo potrzebnych zmian - krok po kroku, rok po roku. - powiedziała Minister Hall przedstawiając informację rządu na temat oświaty w czasie 22. posiedzenia Sejmu 17 września (...)

Co się może zmienić w prawie budowlanym?

Co się może zmienić w prawie budowlanym?

W Ministerstwie Infrastruktury został opracowany (i trafił już do Sejmu) projekt ustawy zmieniającej prawo budowlane. Projekt ten obejmuje swoim zakresem trzy podstawowe grupy zmian: 1) wprowadzające znaczne ułatwienia dla inwestorów dotyczące: a) zniesienia obowiązku uzyskania przez inwestora (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. Dziś rozpoczynają się konsultacje pakietu rozwiązań, które polepszą (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

Sąd Unii Europejskiej 10 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie T-883/16 - Polska przeciwko Komisji Europejskiej. Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę systemu ustanawiającego wyłączenie w odniesieniu do korzystania z gazociągu OPAL. Decyzja ta została wydana (...)

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Przyspieszenie i uproszczenie postępowania karnego. To główny cel zmian, jakie proponuje w ramach tej procedury Rząd. Propozycje trudno nazwać nowelizacją, to prawdziwa rewolucja, która ma zmienić obowiązujące od lat zasady prowadzenia procesu karnego. Dowodzenie Jak wynika z projektu, (...)

Rządowe Centrum Legislacji ma pisać projekty ustaw

Rządowe Centrum Legislacji ma pisać projekty ustaw

Jakie zmiany w zakresie legislacji proponuje Rząd? W Sejmie jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw.Rządowe Centrum Legislacji ma pisać projekty rządowych ustaw. Do kompetencji służb legislacyjnych ministrów (...)

Ochrona konsumentów oraz konkurencji. UOKiK przedstawia strategię

Ochrona konsumentów oraz konkurencji. UOKiK przedstawia strategię

Monitorowanie przetargów publicznych, nowe narzędzia usprawniające wykrywanie praktyk antykonkurencyjnych i jednocześnie ochrona najsłabszych uczestników rynku. To główne założenia dwóch strategii, po raz pierwszy prezentowanych razem. Wczoraj UOKiK skierował do konsultacji projekty (...)

Pakiet alimentacyjny w drodze

Pakiet alimentacyjny w drodze

Co przewiduje tzw. pakiet alimentacyjny przyjęty przez Radę Ministrów? Do Sejmu przekazano rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przygotowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.  Projekt (...)

Większe kontrole rynków rolnych?

Większe kontrole rynków rolnych?

Co proponuje rząd? Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Prace nad tym projektem zostały podjęte w resorcie (...)

Koniec z przekręcaniem liczników w samochodach?

Koniec z przekręcaniem liczników w samochodach?

Sprawdzimy, ile przejechało używane auto oraz ilu miało właścicieli. Wszystko przez internet i za darmo. Przed kupnem używanego samochodu wystarczy, że sprzedawca poda nam numer dowodu rejestracyjnego auta. Posiadając go sprawdzimy za pośrednictwem platformy ePUAP, czy stan licznika zgadza się (...)

Zawodowa służba wojskowa

Zawodowa służba wojskowa

Czemu mają służyć proponowane zmiany w służbie wojskowej?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, który jest teraz w Sejmie, przewiduje m.in., że osoby z podwójnym obywatelstwem będą mogły pełnić (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kara za uszkodzenie licznika

Kara za uszkodzenie licznika

Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i wpływanie na zafałszowanie jego pomiarów czy innych działań zawartych w § 3 pkt 18 Ustawy Prawo (...)

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. Niestety w w/w godzinach nikogo z członków rodziny nie ma w domu, ponieważ my z mężem pracujemy (...)

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

W jaki sposób obliczane są opłaty karne za nielegalne pobieranie energii? Art. 45 ustawy prawo energetyczne (dalej p.e.), zgodnie z którymi przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, przy czym (...)

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Czy jakieś prawo chroni nas przed pochopnym działaniem Zakładów Energetycznych? Zalegałem ok. 6 tygodni z płatnością za prąd w kwocie 171 PLN. Odsetki od przeterminowanej płatności wynoszą ok. 2 PLN. Dostałem monit z Zakładu Energetycznego i zaraz zapłaciłem za rok z góry, aby nie mieć (...)

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Podczas gazyfikacji miejscowości powstawały tzw. komitety budowy gazociągu. Oczywiście za akceptacją Wójta i pobierane były kwoty 1300 zł za wykonanie przyłącza gazu. W przypadku braku wpłaty na rachunek przyłącze nie było wykonane. Duża część środków pochodziła z UE. Rachunek prowadzony (...)

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Kiedy dochodzi do nielegalnego poboru energii , czym się to różni od bezumownego poboru energii? Problematykę poboru energii elektrycznej, w tym poboru nielegalnego reguluje ustawa prawo energetyczne (dalej p.e.). Zgodnie z jej art. 3 pkt 18 za nielegalny pobór energii uznaje się pobieranie (...)

Sankcje za nielegalny pobór energii

Sankcje za nielegalny pobór energii

Jakie sankcje cywilne grożą za nielegalny pobór energii? Poza sankcjami karnymi za nielegalny pobór energii energetycznej ustawodawca przewidział sankcje natury cywilnoprawnej, których specyfika polega na trybie ewentualnej egzekucji należności z tego tytułu. Zgodnie bowiem z art. (...)

Kontrola poboru prądu

Kontrola poboru prądu

Posiadam swój dom. Doszły mnie słuchy, że po naszym mieście chodzi "komisja", która sprawdza pobór prądu w poszczególnych domach, mieszkaniach, czy jest pobierany legalnie. Wchodzą do domów, do każdego pokoju, piwnicy i sprawdzają każde gniazdko. Czy taka "komisja" ma prawo wejść na moją (...)

Licznik przedpłatowy

Licznik przedpłatowy

Przejąłem wczoraj moje warszawskie mieszkanie po lokatorze kwaterunkowym z którym stosunek najmu znajdował się w trakcie wypowiedzenia, a który otrzymał inny lokal od gminy miejskiej i zwolnił mi mieszkanie. Dotychczas stroną umowy na dostawę energii elektrycznej do lokalu był lokator. Teraz (...)

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

W 1998 roku nabyłem nieruchomość z linią energetyczną w granicy. W zeszłym roku postanowiłem wymierzyć działkę i okazało się, że linia stoi 2 metry w mojej posesji. Oprócz tego słupy betonowe są w bardzo złym stanie, odpadł beton i widać już zardzewiałe pręty zbrojeniowe. Chciałem (...)

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Posiadam działkę rolną, która w wyniku powstania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przekształcona na działkę budowlaną, na której określono nieprzekraczalną i stałą linię zabudowy - 6 metrów od granicy działki. Problem polega na tym, iż na owej granicy przebiega (...)

Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem kilka spornych kwestii. Prezes wszczął postępowanie administracyjne w celu wyjaśnienia spornych kwestii. Do obecnej chwili brak (...)

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie koncesji? Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625) wniosek powinien zawierać (...)

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Na moim gruncie od 1977r znajduje się linia energetyczna posadowiona nielegalnie. Jej właściciel dostarcza za jej pośrednictwem prąd m.in. do moich zabudowań. Linia nie jest od lat konserwowa zdarzają się awarie. Wzywane pogotowie energetyczne łata popalone kable i wystawia zaświadczenia, że (...)

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Jestem administratorem zespołu 20 pawilonów handlowych. Mam podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Każdy pawilon ma podlicznik. Raz w miesiącu dokonuje odczytu i obciążam fakturą dzierżawcę pawilonu. Do ceny 1 kWh doliczam 3 grosze jako koszty związane (...)

Kara za uszkodzenie licznika

Kara za uszkodzenie licznika

Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i wpływanie na zafałszowanie jego pomiarów czy innych działań zawartych w § 3 pkt 18 Ustawy Prawo (...)

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. Niestety w w/w godzinach nikogo z członków rodziny nie ma w domu, ponieważ my z mężem pracujemy (...)

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

W jaki sposób obliczane są opłaty karne za nielegalne pobieranie energii? Art. 45 ustawy prawo energetyczne (dalej p.e.), zgodnie z którymi przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, przy czym (...)

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Czy jakieś prawo chroni nas przed pochopnym działaniem Zakładów Energetycznych? Zalegałem ok. 6 tygodni z płatnością za prąd w kwocie 171 PLN. Odsetki od przeterminowanej płatności wynoszą ok. 2 PLN. Dostałem monit z Zakładu Energetycznego i zaraz zapłaciłem za rok z góry, aby nie mieć (...)

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Podczas gazyfikacji miejscowości powstawały tzw. komitety budowy gazociągu. Oczywiście za akceptacją Wójta i pobierane były kwoty 1300 zł za wykonanie przyłącza gazu. W przypadku braku wpłaty na rachunek przyłącze nie było wykonane. Duża część środków pochodziła z UE. Rachunek prowadzony (...)

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Kiedy dochodzi do nielegalnego poboru energii , czym się to różni od bezumownego poboru energii? Problematykę poboru energii elektrycznej, w tym poboru nielegalnego reguluje ustawa prawo energetyczne (dalej p.e.). Zgodnie z jej art. 3 pkt 18 za nielegalny pobór energii uznaje się pobieranie (...)

Sankcje za nielegalny pobór energii

Sankcje za nielegalny pobór energii

Jakie sankcje cywilne grożą za nielegalny pobór energii? Poza sankcjami karnymi za nielegalny pobór energii energetycznej ustawodawca przewidział sankcje natury cywilnoprawnej, których specyfika polega na trybie ewentualnej egzekucji należności z tego tytułu. Zgodnie bowiem z art. (...)

Kontrola poboru prądu

Kontrola poboru prądu

Posiadam swój dom. Doszły mnie słuchy, że po naszym mieście chodzi "komisja", która sprawdza pobór prądu w poszczególnych domach, mieszkaniach, czy jest pobierany legalnie. Wchodzą do domów, do każdego pokoju, piwnicy i sprawdzają każde gniazdko. Czy taka "komisja" ma prawo wejść na moją (...)

Licznik przedpłatowy

Licznik przedpłatowy

Przejąłem wczoraj moje warszawskie mieszkanie po lokatorze kwaterunkowym z którym stosunek najmu znajdował się w trakcie wypowiedzenia, a który otrzymał inny lokal od gminy miejskiej i zwolnił mi mieszkanie. Dotychczas stroną umowy na dostawę energii elektrycznej do lokalu był lokator. Teraz (...)

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

W 1998 roku nabyłem nieruchomość z linią energetyczną w granicy. W zeszłym roku postanowiłem wymierzyć działkę i okazało się, że linia stoi 2 metry w mojej posesji. Oprócz tego słupy betonowe są w bardzo złym stanie, odpadł beton i widać już zardzewiałe pręty zbrojeniowe. Chciałem (...)

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Posiadam działkę rolną, która w wyniku powstania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przekształcona na działkę budowlaną, na której określono nieprzekraczalną i stałą linię zabudowy - 6 metrów od granicy działki. Problem polega na tym, iż na owej granicy przebiega (...)

Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem kilka spornych kwestii. Prezes wszczął postępowanie administracyjne w celu wyjaśnienia spornych kwestii. Do obecnej chwili brak (...)

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie koncesji? Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625) wniosek powinien zawierać (...)

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Na moim gruncie od 1977r znajduje się linia energetyczna posadowiona nielegalnie. Jej właściciel dostarcza za jej pośrednictwem prąd m.in. do moich zabudowań. Linia nie jest od lat konserwowa zdarzają się awarie. Wzywane pogotowie energetyczne łata popalone kable i wystawia zaświadczenia, że (...)

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

Jestem administratorem zespołu 20 pawilonów handlowych. Mam podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Każdy pawilon ma podlicznik. Raz w miesiącu dokonuje odczytu i obciążam fakturą dzierżawcę pawilonu. Do ceny 1 kWh doliczam 3 grosze jako koszty związane (...)

Sprzedaż paliw

Sprzedaż paliw

Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można szukać pomocy? Jaka instytucja zajmuje się takiego rodzaju nieuczciwą konkurencją? Zgodnie z ustawą prawo energetyczne dostarczanie (...)