Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kto może wnieść skargę?

Skarga na wyrok zespołu arbitrów przysługuje stronom postępowania odwoławczego. Oznacza to, że może ją wnieść zarówno odwołujący się dostawca lub wykonawca, jak również zamawiający, jeżeli wyrok zespołu arbitrów jest dla niego niekorzystny. Ponadto legitymowane do wniesienia skargi będą również organizacje pracodawców lub przedsiębiorców wpisane na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Prezesa Urzędu), które były uczestnikami postępowania odwoławczego.

Ponadto szczególne uprawnienie zostało przyznane również Prezesowi Urzędu. Otóż może on również wnieść skargę na wyrok zespołu arbitrów. Jeżeli Prezes Urzędu skorzysta z powyższego uprawnienia, do czynności przez niego podejmowanych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o prokuratorze. Zgodnie z tymi przepisami, Prezes Urzędu może wytoczyć powództwo na rzecz oznaczonej osoby (strony postępowania odwoławczego) lub też przeciwko obu stronom postępowania odwoławczego.

Jeżeli Prezes Urzędu wytacza powództwo na rzecz jednego z uczestników postępowania odwoławczego, sąd rozpoznający skargę obowiązany jest zawiadomić o tym tego uczestnika postępowania odwoławczego, doręczając jej odpis pozwu. Uczestnik ten może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda.

Jeżeli Prezes Urzędu nie działa na rzecz określonego uczestnika potęgowania odwoławczego, wnosi pozew przeciwko zamawiającemu i dostawcy albo wykonawcy.

W jakim terminie należy wnieść skargę?

Uczestnicy postępowania mogą wnieść skargę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku zespołu arbitrów z uzasadnieniem. Podkreślić w tym miejscu należy, iż dniem, od którego biegnie termin na wniesienia skargi jest dzień doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Nie ma więc znaczenia dzień, w którym nastąpiło ogłoszenie wyroku, a jedynie dzień w którym stronie postępowania doręczono wyrok z uzasadnieniem. Dotrzymanie powyższego terminu jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszego rozpatrzenia skargi. Podkreślić należy, iż skarga wniesiona po terminie podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.
W przypadku skargi wnoszonej przez Prezesa Urzędu, termin na wniesienia skargi kształtuje się nieco odmiennie.

Otóż Prezes Urzędu może wnieść skargą w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Inaczej więc jak uczestnicy postępowania prezes Urzędu ma 21 dni na wniesienie skargi. Ponadto termin na jej wniesienie jest również inaczej liczony niż w odniesieniu do uczestników postępowania. Termin ten biegnie od dnia ogłoszenia wyroku zespołu arbitrów, a nie od dnia jego doręczenia wraz z uzasadnieniem.

W jaki sposób wnosi się skargę?

Skargę na wyrok zespołu arbitrów nie wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wnosi się ją za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu przekazuje sądowi skargę wraz z aktami sprawy. Powinno to nastąpić w ciągi 7 dni od dnia otrzymania skargi.

Co powinna zawierać skarga?

Zgodnie z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych skarga powinna czynić zadość przepisom określającym wymogi stawiane dla pism procesowych. W związku z tym skarga powinna zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • oznaczenie zaskarżonego wyroku zespołu arbitrów,
  • określenie wartości przedmiotu sporu,
  • wniosek o zmianę wyroku w całości lub w części,
  • osnowę wniosku lub oświadczenia, przytoczenie zarzutów i zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników,
  • pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik.

Ponadto skarga jako pierwsze pismo procesowe w sprawie powinna zawierać oznaczenie zawodu i miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

Do skargi powinny być ponadto dołączone odpisy i odpisy załączników, w celu doręczenia ich uczestnikom biorącym udział w sprawie.

Skarga, podobnie jak pozew powinna zostać należycie opłacona.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika