Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Planujesz eksport lub reeksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z Polski do państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Być może będziesz potrzebować świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu. Dowiedz się, jak je zdobyć.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie (online, przez ePUAP).
Porady prawne

Co to jest świadectwo fitosanitarne?

Świadectwo fitosanitarne potwierdza stan zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów eksportowanych lub reeksportowanych do państw trzecich (poza UE).

Kiedy potrzebujesz świadectwa fitosanitarnego?

Otrzymasz świadectwo fitosanitarne, jeśli:

 • wymagają tego przepisy fitosanitarne państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu (czyli państwa, przez które przesyłka będzie przemieszczana) oraz
 • zostały spełnione wymagania fitosanitarne określone w przepisach tych krajów.

Jeżeli wymagania fitosanitarne państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu nie są znane lub nie można ich otrzymać, wtedy świadectwo fitosanitarne może być wydane po kontroli  potwierdzającej, że towar jest:

 • wolny od agrofagów kwarantannowych dla Unii;
 • wolny agrofagów objętych szczególnymi środkami w Unii;
 • praktycznie wolny od innych agrofagów.

Kontrola może polegać na kontroli dokumentów, ocenie wizualnej, ocenie makroskopowej oraz badaniach laboratoryjnych.

Kto może uzyskać świadectwo fitosanitarne?

O wydanie świadectwa może wnioskować: 

Podmiot profesjonalny oznacza każdą osobę prawa publicznego lub prywatnego, zaangażowaną profesjonalnie w jedną lub większą liczbę następujących czynności w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, oraz ponoszącą za nie odpowiedzialność prawną:

 • sadzenie;
 • hodowla;
 • produkcja, w tym uprawa, mnożenie i utrzymywanie;
 • wprowadzanie, przemieszczanie na terytorium Unii oraz wyprowadzanie poza terytorium Unii;
 • udostępnianie na rynku;
 • przechowywanie, gromadzenie, wysyłanie i przetwarzanie.

Wniosek składa eksporter lub osoba przez niego upoważniona. 

Kiedy należy załatwić sprawę?

Odpowiednio wcześniej przed planowaną wysyłką – w takim terminie, który umożliwi wykonanie czynności kontrolnych i wydanie świadectwa fitosanitarnego.

Gdzie załatwić tę sprawę?

Sprawami tymi zajmują się wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa.

Złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (WIORIN) właściwego dla:

 • miejsca prowadzenia uprawy;
 • miejsca wytwarzania;
 • miejsca składowania;
 • miejsca łączenia roślin, produktów roślinnych, przedmiotów eksportowanych lub reeksportowanych z Polski do państw trzecich (poza Unię Europejską).

Jeżeli prowadzisz te działalności w różnych miejscach, wniosek złóż do inspektoratu właściwego dla każdej z tych działalności.

Co zrobić krok po kroku?

1.   Złóż wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub dla reeksportu

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu złóż do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. Możesz to zrobić w formie papierowej lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego WIORIN.

Inspektor ochrony roślin i nasiennictwa sprawdza, czy twój wniosek jest kompletny i zawiera poprawne dane. W szczególności bada, czy:

 • towar, którego dotyczy złożony wniosek podlega regulacjom i wymaga zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne w przypadku eksportu lub reeksportu do wskazanego państwa trzeciego;
 • można uzyskać informacje o przepisach lub wymaganiach wskazanego państwa trzeciego dla eksportu/reeksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

Jeśli będzie to konieczne, urząd wezwie cię do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz wniosku we wskazanym terminie, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Mogą być potrzebne następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego, 2. świadectwo przedeksportowe – dokument wydany przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego UE, 3. świadectwo fitosanitarne dla eksportu (dla reeksportu konieczne jest dołączenie oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia przesyłki), 4. zezwolenie importowe – dokument wydawany przez organizację ochrony roślin kraju, do którego przesyłka ma być wprowadzona lub przez który jest przewożona, 5. dokumenty lub informacje poświadczające spełnienie wymagań fitosanitarnych państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, 6. zaświadczenie fitosanitarne – dokument wydawany przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca prowadzenia uprawy lub wytwarzania, gdy przesyłka jest przemieszczana z terenu działania innego wojewódzkiego inspektoratu, 7. zaświadczenie potwierdzające wykonanie zabiegów fitosanitarnych np. certyfikat fumigacji, 8. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, 9. pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych, 10. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Wybierz odpowiednią opcję we wzorze wniosku – w zależności od tego, czy planujesz eksport, czy reeksport.

Dołącz do wniosku:

 • zezwolenie importowe – dokument wydawany przez organizację ochrony roślin kraju, do którego przesyłka ma być wprowadzona lub przez który jest przewożona;
 • świadectwo fitosanitarne dla eksportu (dla reeksportu konieczne jest dołączenie oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia przesyłki);
 • świadectwo przedeksportowe – dokument wydany przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego UE; szczegółowe informacje dostępne są na stronie PIORiN w zakładce świadectwo przedeksportowe);
 • zaświadczenie fitosanitarne – dokument wydawany przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca prowadzenia uprawy lub wytwarzania, gdy przesyłka jest przemieszczana z terenu działania innego wojewódzkiego inspektoratu; szczegółowe informacje dostępne na stronie PIORiN w zakładce zaświadczenie fitosanitarne);
 • zaświadczenie potwierdzające wykonanie zabiegów fitosanitarnych (np. certyfikat fumigacji);
 • inne dokumenty lub informacje, które mogą być niezbędne, aby poświadczyć spełnienie wymagań fitosanitarnych państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane.

Jeśli składasz wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego przez pełnomocnika, to dołącz do wniosku dokument pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej przed planowaną wysyłką – w takim terminie, który umożliwi wykonanie czynności kontrolnych i wydanie świadectwa fitosanitarnego.

2.   Urząd przeprowadzi kontrolę fitosanitarną

Przed wydaniem świadectwa fitosanitarnego eksportu lub reeksportu WIORIN przeprowadza kontrolę roślin, produktów lub przedmiotów przeznaczonych na eksport lub reeksport. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu produkcji lub składowania towarów.

Podczas kontroli fitosanitarnej inspektor sprawdza, czy określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty spełniają wymagania fitosanitarne państwa przeznaczenia lub przemieszczania. Kontrola może polegać na ocenie wizualnej, badaniach makroskopowych, badaniach laboratoryjnych lub kontroli dokumentów. W zależności od kontrolowanego asortymentu oraz wymagań fitosanitarnych państwa trzeciego inspektor może sprawdzić historię uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

Kontrola może zostać ograniczona do oceny wizualnej w przypadku towarów o niewielkim ryzyku fitosanitarnym:

 • dla których nie określono szczegółowych wymagań fitosanitarnych odnoszących się do miejsca uprawy lub wytwarzania,
 • a potwierdzenie, że są wolne od organizmów kwarantannowych nie wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Jeżeli w przepisach kraju przeznaczenia zostały określone specjalne wymagania odnoszące się do miejsca produkcji lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, świadectwo fitosanitarne zostanie wystawione pod warunkiem, że lustracje, badania laboratoryjne pobranych prób lub inne czynności przeprowadzono w odniesieniu do tych miejsc w trakcie sezonu wegetacyjnego (ostatniego sezonu wegetacyjnego lub kilku poprzednich). Dotyczy to w szczególności eksportu, który niesie ze sobą wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych (na przykład eksport nasion, roślin przeznaczonych do sadzenia, sadzeniaków ziemniaka.

3.   Dostaniesz świadectwo fitosanitarne dla eksportu lub reeksportu

WIORIN wyda ci świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu na rośliny, produkty roślinne lub przedmioty po stwierdzeniu, że:

 • podmioty, które prowadzą uprawę, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie lub składowanie roślin, produktów roślinnych/ przedmiotów lub dokonujące ich wyprowadzania do państwa trzeciego, spełniają wymagania importowe państwa trzeciego;
 • rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego.

Świadectwo może być wydawane w formie papierowej lub elektronicznie.

WIORIN może odmówić wydania świadectwa fitosanitarnego, gdy:

 • państwo przeznaczenia lub tranzytu nie określiło wymogu zaopatrzenia przesyłki w świadectwo fitosanitarne;
 • nie zostały spełnione wymagania fitosanitarne państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu;
 • stwierdzono obecność agrofaga kwarantannowego lub regulowanego agrofaga kwarantannowego dla państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu;
 • nie przedłożyłeś dokumentacji, niezbędnej do wydania świadectwa fitosanitarnego.

Możesz uzyskać:

1. Świadectwo fitosanitarne dla eksportu (dla reeksportu konieczne jest dołączenie oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia przesyłki);

2. świadectwo przedeksportowe – dokument wydany przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego UE

Ile trzeba zapłacić?

Trzeba zapłacić 20 zł – to opłata skarbowa za wydanie świadectwa fitosanitarnego. Opłatę wnieś na rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. Numer konta sprawdzisz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Pamiętaj, żeby dołączyć dowód zapłaty do wniosku.

17 zł - to zaś opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie). Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik pamiętaj, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa z siedzibą w Poznaniu, to opłatę za pełnomocnictwo zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile trzeby czekać?

Termin w jakim otrzymasz świadectwo fitosanitarne zależy od zakresu kontroli, w tym przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Jak można się odwołać?

Jeśli WIORIN odmówi ci wydania świadectwa fitosanitarnego, to możesz złożyć, w terminie 7 dni od daty doręczenia odmowy, zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał ci odmowę.

Podstawa prawna: 

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. Zmienią się także zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. ##baner## Co powinni wiedzieć podróżni? Od (...)

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich wchodzi w życie 3 marca 2008 r. Nowe definicje Zmiany po pierwsze wprowadzają definicję państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego UE oraz cudzoziemca. Pojęcie państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma oznaczać inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób kadrowy. dodajDoknrtodocid('a684860002','317'); O jakie "wysokie stanowiska państwowe" chodzi? Ustawę (...)

Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw

Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw

Podajemy komunikat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw w odniesieniu do obowiązujących wymagań dotyczących: jakości handlowej, bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego (...)

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Na jakich zasadach przysługują płatności bezpośrednie? Zgodnie z ustawą o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. Opiera się on na identyfikowaniu towarów na potrzeby VAT (a więc również do celów określenia właściwej stawki VAT) generalnie za pomocą klasyfikacji tych towarów według Nomenklatury scalonej (...)

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Opiera się on na identyfikowaniu towarów na potrzeby VAT (a więc również do celów określenia właściwej stawki (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. ##baner## Baza, (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

GlaxoSmithKline AEVE jest grecką spółką zależną GlaxoSmithKline plc, przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami i wytwarzaniem produktów leczniczych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Spółka ta zajmuje się importem, składowaniem i dystrybucją produktów leczniczych dostarczanych przez grupę GSK w Grecji. Na terytorium krajowym posiada więc zezwolenie (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu nie zmienił się w notowaniu rocznym w stosunku do lutego, a indeks kwartalny spadł o dwa punkty zrównując się z indeksem rocznym na poziomie 40 pkt. Zrównanie indeksów rocznego i kwartalnego sugeruje, że spowolnienie osiągnęło chyba punkt kulminacyjny.  Eksport styczniowy uległ redukcji o jedną czwartą, ale do Polski napłynęło więcej niż (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

VAT na rośliny

VAT na rośliny

Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 natomiast termin realizacji (...)

Opryskiwanie roślin

Opryskiwanie roślin

Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego ani żadnej działalności z (...)

Urządzenie trwale z gruntem związane

Urządzenie trwale z gruntem związane

Kodeks cywilny stanowi, że \" do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia (...)

Zakazy w parku krajobrazowym

Zakazy w parku krajobrazowym

01.05.2004 r. weszła w życie ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r., której art. 17 mówi, że w parku krajobrazowym "mogą" być wprowadzone określone zakazy. Zasięg jednego z zakazów jest podany (...)

Część sładowa

Część sładowa

Co jest częścią składową nieruchomości? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art. 48. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności (...)

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach zagranicznych, np. E-Bay - sprzedaż (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

Eksport towarów przez rolnika

Eksport towarów przez rolnika

Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić? Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

FORUM PRAWNE

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu Witam, słyszałem, że działa w Polsce taka instytucja jak mieszkanie z urzędu. Napiszcie proszę, jakie trzeba spełnić warunki, aby takie mieszkanie otrzymać+gdzie (...)

błagam pomocy mój były mąż wykańcza mnie psychicznie co mam zrobić

błagam pomocy mój były mąż wykańcza mnie psychicznie co mam zrobić ratunku on chce mnie wykończyć opowiada mojemu dziecku,że jestem, i tu same wulgarne wyrazy, oprócz tego mówił dziecku,że (...)

Trujące rośliny a Polskie prawo.

Trujące rośliny a Polskie prawo. witam, mam takie pytanie. niedawno zająłem się uprawą czy tez hodowlą roślin mniej popularnych dla typowego mieszkańca miasta. od przyszłego roku chce poszerzyć (...)

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne Dzień dobry, nie do końca wiem, do którego wątku zaliczyć ten temat. Zwracam się do Państwa (...)

Wiatrówka i sprawa karna.

Wiatrówka i sprawa karna. Witam. Proszę o pomoc w sprawie karnej w której jestem oskarżony. Nie podaje ani daty ani miejsca, wystarczy że powiem że miasto ponad 500tys. os stało się to niedawno. (...)

sąsiad żąda usunięcia iglaków

sąsiad żąda usunięcia iglaków witam, mój sąsiad zarządał ode mnie, abym usunął ze swojego ogrodu iglaki, które rosną przy ogrodzeniu które dzieli nasze działki. powód jego żądania jest (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Eksport usług do Rosji.

Eksport usług do Rosji. Dzień dobry, Potrzebuję wykonać usługę projektu przedmiotu użytkowego dla Rosyjskiego klienta. W obecnej chwili nie mam firmy. czy jest możliwość zawarcia umowy pomiędzy (...)

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue? gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug? gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

eksport usług a płace pracowników firmy

eksport usług a płace pracowników firmy Pracowałem we Francji na polecenie firmy macierzystej.Chciałbym dowiedzieć się jakie akty prawne regulują wysokość wynagrodzenia za taką pracę.

Porady prawne