Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne?

Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje jednak dodatkowe sytuacje, w przypadku których umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne. I tak umowa sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli w postępowaniu o zamówienie publiczne poprzedzającym jej zawarcie doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie lub aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie i jeżeli to naruszenie miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z powyższego wynika, iż nie każde naruszenie przepisów ustawy będzie skutkowało nieważnością zawartej umowy. Skutek taki będzie powodowało wyłącznie takie naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ na wynik postępowania. Z kolei naruszenie ma wpływ na wynik postępowania, jeżeli w sytuacji, gdyby do tego naruszenia nie doszło, zostałby wybrany inny dostawca lub wykonawca. Takim naruszeniem będzie np. nie odrzucenie oferty dostawcy lub wykonawcy, która podlega odrzuceniu na podstawie ustawy lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Takim przypadkiem będzie również nie wykluczenie oferenta w sytuacji, gdy zachodzą podstawy do takiego działania i następnie oferta tego dostawcy lub wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą, albo wykluczenie oferenta, który nie podlegał odrzuceniu, w wyniku czego został wybrany inny oferent. Naruszeniem mającym wpływ na wynik postępowania będzie również naruszenie przepisów ustawy w sytuacji, gdy zamawiający miał obowiązek unieważnić przeprowadzone postępowanie, a tego nie uczynił.

Ustawa w art. 72 ust. 2 wymienia przykładowy katalog przesłanek nieważności umów w sprawie zamówień publicznych. W szczególności umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli zamawiający:

 1. nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 2. udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej,
 3. dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy,
 4. zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu.

Nie jest do końca jasne, czy zawsze w następstwie zaistnienia jednej z powyżej wymienionych 4 przesłanek, umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna. Część piśmiennictwa stoi na stanowisku, iż zaistnienie jakiejkolwiek z czterech wymienionych przesłanek zawsze powinno być uznawane jako mające wpływ na wynik postępowania, bez konieczności weryfikowania tej kwestii, w efekcie czego zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna. Z kolei orzecznictwo sądowe nie pozwala na przyjęcie tak jednoznacznego stanowiska. W związku z tym wydaje się, iż w każdym konkretnym przypadku należy rozważyć, czy naruszenie przepisów ustawy miało wpływ na wynik postępowania.


Jakie obowiązki publikacyjne mają wpływ na ważność umowy?

Ustawa wskazuje na niedopełnienie obowiązku publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z całą pewnością chodzi tu o obowiązkowe publikacje ogłoszeń o organizacji przetargu nieograniczonego, ograniczonego i dwustopniowego, informacji o kwalifikacji wstępnej, w sytuacji gdy wartość przedmiotu zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro. Ponadto skutek nieważności umowy może powodować również niedopełnienie obowiązku publikacji ogłoszenia o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach, których wartość w przypadku zamówienia na roboty budowlane przekracza równowartość kwoty 500.000 euro albo łączna wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 500.00 euro. Wydaje się, że niedopełnienie obowiązku publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie pociągało za sobą skutku nieważności zawartej umowy. Ogłoszenie to nie wpływa już na wynik postępowania, ponieważ publikowane jest po przeprowadzonym postępowaniu.


Brak jakich decyzji administracyjnych ma wpływ na ważność umowy o zamówienie publiczne?

W toku postępowania w sprawie zamówienia publicznego lub przed jego rozpoczęciem zamawiający może być obowiązany do uzyskania szeregu decyzji administracyjnych. Dotyczy to przede wszystkim decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na podstawie ustawy i aktów wykonawczych do ustawy, Prezes Urzędu wydaje decyzje administracyjne w następujących sprawach:

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od stosowania obowiązkowych preferencji krajowych albo obniżenia udziału surowców lub produktów krajowych w niektórych dostawach,
 2. udzielenia zgody na stosowanie preferencji krajowych polegających na obowiązku wykonania całości prac objętych zamówieniem przy udziale podmiotów i wykorzystaniu surowców i produktów krajowych,
 3. wyrażenia zgody na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy, w sytuacji gdy zamówienie ma być finansowane z udziałem środków zagranicznych przyznanych na innej podstawie niż umowa międzynarodowa, a otrzymanie tych środków jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym rozpatrzeniem protestu,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wnoszenia wadium przez dostawców lub wykonawców przystępujących do danego przetargu,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający 3 lata,
 7. zatwierdzenia wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony,
 8. zezwolenia na przeprowadzenie postępowania na zasadach szczególnych,

Brak wymaganych decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu nie zawsze automatycznie skutkuje nieważnością umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

Porady prawne

W jednym z orzeczeń Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, iż do uwzględnienia powództwa o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest wystarczające samo ustalenie, że umowa ta została zawarta bez wymaganej zgody Prezesa Urzędu przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Konieczne jest jeszcze wykazanie, że naruszenie przepisów ustawy polegające właśnie na zawarciu umowy bez wymaganej zgody, przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, miało wpływ na wynik postępowania. Wynika z tego, że nie każdy przypadek zawarcia umowy bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu automatycznie skutkuje nieważnością umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skutek taki wywołuje tylko taki przypadek, w którym zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu miało wpływ na wynik postępowania.


Jakie pozostałe przypadki naruszenia ustawy powodują nieważność umowy?

Wśród wskazanych w ustawie czterech przykładowych przesłanek znajduje się przesłanka odnosząca się do okoliczności, w której zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy.

Dokonanie wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy będzie miało miejsce w sytuacji, gdy naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania. W efekcie tego naruszenia został wybrany dostawca lub wykonawca, który nie zostałby wybrany, jeżeli zamawiający postąpiłby zgodnie z ustawą. Rażące naruszenie ustawy, o którym mowa, należy odnosić zarówno do samej ustawy o zamówieniach publicznych, jak i do aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Oprócz wskazanych powyżej okoliczności, w przypadku których umowa w sprawie zamówienia publicznego może okazać się nieważna, ustawa o zamówieniach publicznych także w innych przepisach zawiera regulacje odnoszące się do nieważności umowy.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte odpowiedni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu. Oznacz to, że nieważnością nie jest dotknięta cała umowa zawarta w sprawie wykonania zamówienia publicznego, ale wyłącznie jej część. Nieważną jest ta część umowy, która wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w dokumencie, który udostępniany jest dostawcom lub wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

W przypadku postępowań przetargowych o wartości przekraczającej 30.000 euro, przedmiot zamówienia określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Natomiast w pozostałych trybach udzielania zamówień publicznych (zapytanie o cenę, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zamówienie z wolnej ręki) przedmiot zamówienia określony jest w zaproszeniu do składania ofert. I tak, jeżeli przedmiot umowy wykracza poza to co było określone w specyfikacji lub w zaproszeniu, ta cześć umowy, która dotyczy przedmiotu wykraczającego poza zakres określony w specyfikacji lub w zaproszeniu, jest nieważna.

Kto może wystąpić o stwierdzenie nieważności umowy?

Z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego występuje się do sądu powszechnego. Tylko sądy mają kompetencje do stwierdzenia nieważności umowy. Przywileju takiego nie posiada w szczególności Zespół Arbitrów, który powoływany jest wyłącznie do rozpatrzenia odwołania.
Z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy na podstawie okoliczności, które zostały powyżej przedstawione, może wystąpić Prezes Urzędu. Prezes Urzędu ma uprawnienie do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności umowy w całości lub w części. Ponadto na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Pojęcie interesu prawnego nie może być jednak dowolnie rozszerzane. Na gruncie zamówień publicznych interesem prawnym mogą wykazać się zarówno strony umowy (zamawiający i zwycięski oferent), jak i dostawcy lub wykonawcy, którzy brali udział w przeprowadzonym postępowaniu.


Skutkiem nieważności umowy jest konieczność zwrotu wszystkiego tego, co strony wzajemnie sobie świadczyły. Wykonane przez strony świadczenia są nienależne, ponieważ opierały się na nieistniejącej podstawie prawnej.

Pamiętaj, że:

 • Nieważna będzie umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta na czas nieokreślony.
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej (jeżeli przepis szczególny nie nakłada surowszych wymogów co do formy, np. aktu notarialnego).
 • Nieważna jest zmiana umowy dokonana z naruszeniem ustawy o zamówieniachpublicznych.

 • Z pozwem o stwierdzenie nieważności może wystąpić Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz każdy uczestnik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego który wykaże swój interes prawny.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.),

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czy możliwe jest wprowadzanie zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza zasadę zakazu wprowadzania zmian do zawartej i wykonywanej umowy. Zgodnie z jej przepisami zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą. Z powyższego wynika, że nie ma domniemania kompetencji na rzecz Prezesa Urzędu. Jest on właściwy i kompetentny wyłącznie w sprawach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Kto powołuje Prezesa Urzędu? Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (...)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych? Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków związana jest udzielaniem zamówień finansowanych z udziałem środków zagranicznych. Druga (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego oraz zapewnienie przejrzystości umownego stosunku ubezpieczenia, sprzyjającej realizacji prawa konsumenta (...)

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Regulacje te - poprzez zapewnienie harmonijnego współistnienia (...)

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - roboty dodatkowe i uzupełniające. W jaki sposób udzielić zamówienia publicznego na roboty dodatkowe, jeśli zakres robót objętych zamówieniem podstawowym ulega zmianie a wynagrodzenie umowne przyjęto jako kosztorysowe (płatność na podstawie ceny jednostkowej i ilości robót)? W umowie przewidziano również możliwość (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z ustawą, przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania (...)

Co zrobić, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań - opinia prawna

Co zrobić, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań - opinia prawna

Stan faktyczny Firma “X” podpisała umowę z firmą “Y“, która przewiduje realizowanie przez firmę “X” comiesięcznego przetwarzania danych i comiesięczny wydruk analizy tych danych. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące. Czy w przypadku gdyby firma “Y” zaprzestała przesyłania danych do przetwarzania (bez wypowiedzenia lub jednostronnie (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jakie są podstawowe uprawnienia zamawiającego? Do podstawowych uprawnień zamawiającego należą: możliwość wyboru trybu postępowania, możliwość przeprowadzenia postępowania na zasadach szczególnych, przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dostawców (wykonawców) poprzedzającej właściwe postępowanie, przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe, powołanie komisji przetargowej, zastosowanie (...)

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Projekt skierowany do konsultacji Rozwój potencjału MŚP w kluczowych dla nowoczesnej gospodarki branżach; ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy i roboty budowlane o istotnym znaczeniu dla interesów państwa; wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zakup zrównoważonych, innowacyjnych i zielonych zamówień – taki cel ma mieć „Polityka (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia publiczne? Podmioty publiczne, czyli – między innymi – administracja rządowa (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną zasadą, która wynika z ww. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

5 lutego 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, której deklarowanym celem jest modyfikacja zawartych w usta­wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne instytucji prawnych służących uniemożliwieniu (...)

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

  W prawie cywilnym wielokrotnie można spotkać się z pojęciami nieważności czy bezskuteczności określonej czynności prawnej. We wszystkich tych przypadkach chodzi o określone sankcje jakie powstają w przypadku gdy dana czynność jest wadliwa. Wyróżnia się następujące rodzaje tych sankcji: nieważność bezwzględna, nieważność względna, bezskureczność zawieszona, (...)

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

  W ściśle określonych sytuacjach zawarta umowa ubezpieczenia może okazać się umową nieważną. Niekiedy może także zawierać postanowienia, które nie wywołują żadnych skutków prawnych – będzie wówczas umową w całości bądź w części nieskuteczną. Nieważność bądź bezskuteczność umowy ubezpieczenia może być przykrą niespodzianką zarówno (...)

Skutki podatkowe nieważnych czynności prawnych

Skutki podatkowe nieważnych czynności prawnych

Powszechnie przyjęty już pogląd o pełnej autonomii prawa podatkowego w stosunku do prawa cywilnego nie oznacza, iż obrót cywilno – prawny w którym uczestniczy podatnik nie ma żadnego wpływu na jego sytuację podatkową. Czynności prawne są jednym ze źródeł powstawania obowiązku podatkowego i organy skarbowe są zobowiązane do ich dokładnej analizy. W jej ramach (...)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  Kiedy apelacja przysługuje? Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowień, które orzekają co do istoty sprawy. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny.   Kto sporządza (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi oczywiście do powtórzenia całego postępowania sądu I instancji, ale ponowienia i (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Chcę sprawdzić stan prawny nieruchomości. Były to grunty mojej babci. W sądzie rejonowym na nazwisko babci nie ma żadnego wpisu. Poszukiwałam informacji w starostwie powiatowym. Uzyskałam odpowiedź, (...)

Błędy w SIWZ

Błędy w SIWZ

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa na cenę ofertową). Jeden (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie (...)

Pokrewieństwo w zamówieniach publicznych

Pokrewieństwo w zamówieniach publicznych

Wykonawcą robót budowlanych jest krewny zamawiającego (wójta gminy). Wykonawca jest synem siostry matki zamawiającego. Czy takie pokrewieństwo z wójtem stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Według art. 25 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Aby sprzedać nieruchomość rolną, co do której prawo pierwokupu należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, należy wpierw zawrzeć notarialnie warunkową umowę sprzedaży, zaś po ewentualnym zrzeczeniu (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej (...)

Dokument od firm w przetargu publicznym

Dokument od firm w przetargu publicznym

Jakich dokumentów żądać od firm zagranicznych startujących w postępowaniu z wolnej ręki. Czy firmy te mogą uczestniczyć w postępowaniu przez swoich przedstawicieli w Polsce ? Zgodnie z art. 22 (...)

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" (...)

Odstąpienie od złożonego zamówienia

Odstąpienie od złożonego zamówienia

Kontrahent złożył w naszej firmie zamówienie na produkowane przez nas urządzenia. Zamówienie zostało przez nas potwierdzone. Rozpoczęliśmy produkcję zamówionych urządzeń. Po jakimś czasie (...)

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

Podmiotami stosunku prawnego są dwie firmy. Nasza firma wysłała ofertę na kupno gadżetów reklamowych, po ustaleniu ich specyfikacji z firmą sprzedającą drogą mailową. Oficjalna oferta kupna, (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Rodzaje dróg w Polsce

Rodzaje dróg w Polsce

Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika? Najogólniejszym podziałem dróg klasyfikuje je na publiczne, będące własnością państwa (...)

Decyzja nieważna z mocy prawa a unieważnienie

Decyzja nieważna z mocy prawa a unieważnienie

Art. 11 ustawy o ochronie środowiska mówi, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest nieważna. W konkretnym przypadku Starosta wydał decyzję pozwalającą na budowę na (...)

Brak umocowania a nieważność postępowania

Brak umocowania a nieważność postępowania

W pierwszej sprawie, którą prowadzę, przeciwnik był reprezentowany przez jakiś czas przez osobę nie mogącą być pełnomocnikiem. Sąd w końcu zabronił "pełnomocnikowi" udziału w sprawie. Przeciwnik (...)

Odszkodowanie za wydanie błędnej decyzji

Odszkodowanie za wydanie błędnej decyzji

Po kilkuletnim sporze o przyznanie własności czasowej gruntu pod wywłaszczoną nieruchomością, decyzja odmowna została uznana za wydaną z rażącym naruszeniem prawa i stwierdzono jej nieważność (...)

Nieważność decyzji o warunkach zabudowy

Nieważność decyzji o warunkach zabudowy

Został złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i po zakończeniu postępowania dowodowego została wydana decyzja przez organ gminy. Po jej wydaniu okazało się, że część jednej (...)

Nieważność decyzji z mocy prawa

Nieważność decyzji z mocy prawa

Czy fakt, że decyzja administracyjna zezwala na budowę obiektów w miejscu, w którym obowiązujący przepis ochrony przyrody zabrania wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych wyczerpuje treść (...)

FORUM PRAWNE

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

ciąża a wygaśnięcie umowy

ciąża a wygaśnięcie umowy jestem nauczycielką, 31 sierpnia tego roku w związku z nieuzupełnieniem kwalifikacji wygasła mi umowa, zawarta w 1997 roku na czas nieokreślony, w sierpniu poinformowałam (...)

koniec umowy na czas określony

koniec umowy na czas określony Witam, mam pewien problem za półtora miesiąca kończy mi się umowa na czas określony, mój pracodawca chce mi ja przedłużyć, jednakże ja nie chcę. czy w takiej (...)

umowa na okres probny a ciaza?

umowa na okres probny a ciaza? witam od pracodawcy otrzymalam umowe na okres próbny ktora zakonczy sie okolo 7 listopada okazalo sie w tym czasie ze jestem w ciazy konkretnie 4 miesiac jest teraz .Czy (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

zerwanie umowy o dzieło

zerwanie umowy o dzieło W jaki sposób można przerwać umowę o dzieło? Jakie grożą konsekwencje? Czy jest jakiś czas 'wypowiedzenia' takiej umowy jeśli nie zostało to wpisane w umowę? W przypadku (...)

Towar na zamówienie a odstąpienie (podsunieta faktura wstecz by uzyskac należnośc)

Towar na zamówienie a odstąpienie (podsunieta faktura wstecz by uzyskac należnośc) Witam wszystkich, poniżej opis sprawy: X - kupujący Y - sprzedawca *towar na zamówienie na odleglosc, SMS-em (...)

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia Witam. Dziś o 7 rano wszedłem na stronę www.prosto.pl i znalazłem koszulkę która kosztowała 2 zł . Postanowiłem kupić ich 13 i sfinalizowałem zamówienie dokonując płatności. (...)

zamówienie

zamówienie Witam Mam takie pytanie czy jest może jakiś ustalony czas czekania na zamówioną rzecz?Czekam już około miesiąca i dalej nic?Z góry dziękuję za pomoc

Zamówienie

Zamówienie Witam, jestem właścicielem hurtowni i sprzedałam towar za 3500 zł. Wystawiłam fakturę za towar na przelew. Niestety po 2 miesiącach nadal pieniędzy nie mam na koncie. Kontakt z kupującym (...)

przetargi publiczne

przetargi publiczne W Polsce w przetargach publicznych wygrywają zawsze oferty najniższe. Z jednej strony oszczędność dla państwa, z drugiej liczne komplikacje m.in. niedotrzymowanie umów, niepłacenie (...)

miejsce publiczne

miejsce publiczne witam, Co to jest miejsce publiczne, czy np. osiedle ogrodzone z ochroną jest miejscem publicznym? Czy tam może wtargnąć policja i wypisać mandat za np. picie alkoholu.

Miejsce publiczne

Miejsce publiczne Witam ! wybudowałem na własnej działce budynek przeznaczony pod wynajem lokali użytkowych,otoczenie t.j. cała działka została przystosowana do użytku publicznego - utwardzona,wykonany (...)

roboty publiczne

roboty publiczne witam ma pytanie dostałem umowe o prace w ramach robot publicznych z PUP na 2miesiące moje pytanie jest takie pracuje juz 12 dni , i może się zdażyc taka sytuacja że trafi mi sie (...)

Publiczne pomówienie

Publiczne pomówienie Witam, osoba, która kupiła ode mnie na aukcji przedmiot nazwała mnie w publicznie widocznym komentarzu do aukcji złodziejem a w mailu oszustem. ja mam dowód wysłania zakupionego (...)

Porady prawne