Szczególne przypadki naruszenia uprawnień pracowniczych przy rozwiązaniu umowy o pracę

Uprawniwenia, jakie przysługują pracownikom w razie niezgodnego z prawem pracy rozwiązania umowy o pracę zostały omówione w artykułach:

Poniżej uzupełniamy te zasady o pewne przypadki "szczególne".

Co się dzieje, jeśli zastrzeżono krótszy termin wypowiedzenia niż przewidziany w przepisach?

W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.

Okoliczności, jakie mogły spowodować zastosowanie niewłaściwego terminu wypowiedzenia, są nieistotne. Ustawodawca przewidział z mocy prawa przedłużenie trwania stosunku pracy do czasu właściwego, jaki wynikać ma z przepisów o wypowiadaniu umów z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

Okres, o który niewłaściwie skrócono umowę o pracę, jest okresem zatrudnienia i pracownikowi przysługuje za jego czas wynagrodzenie, jak przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Takie samo wynagrodzenie przysługuje w sytuacji, w której w okresie wypowiedzenia pracodawca uniemożliwił pracownikowi świadczenie pracy tak też przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 1992 r., sygn. akt I PZP 26/92. Jednocześnie nie oznacza to, że pracodawca nie może zwolnić pracownika od świadczenia pracy. Roszczenie powyższe ulega przedawnieniu w terminie trzyletnim. Regulacja o wynagrodzeniu w przypadku skrócenia terminu wypowiedzenia nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia niezgodnego z prawem lub niesłusznego, gdzie znajdują zastosowanie regulacje opisane wcześniej.

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umów innych niż zawarte na czas nieokreślony? 

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony (jeśli zastrzeżono termin wypowiedzenia – w stosunku do umowy na okres przekraczający 6 miesięcy) lub na czas wykonania określonej pracy, nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Jednak ograniczenia (o bezskuteczności wypowiedzenia lub braku możliwości przywrócenia do pracy) nie mają zastosowania w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, albo pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Taką ochroną nie są objęci natomiast pracownicy zatrudnieni na umowy terminowe, którzy podlegają ochronie przed wypowiedzeniem z uwagi na szczególną ochronę. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 października 1990 r. (sygn. akt III PZP 16/90).

Ustawodawca jednoznacznie przekreślił w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowy terminowe możliwość dochodzenia innych roszczeń niż odszkodowanie (wyjątek omówiony wyżej). Naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów terminowych może polegać na niezachowaniu formy wypowiedzenia lub naruszenia przepisów o szczególnej ochronie pracowników. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia obliczanego, tak jak przy ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy. 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne