Transakcje z podmiotami położonymi w obszarach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Jakie są konsekwencje podatkowe dokonywania transakcji z takimi podmiotami?

Analogicznie jak w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji mogą być również zobowiązani podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami, które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje, gdy zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 EURO.

Co powinna zawierać dokumentacja podatkowa?

Dokumentacja musi obejmować takie same dane, jak w przypadku dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi:

  • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  • wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
  • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej w terminie 7 dni od otrzymania żądania.

Jakie kraje uważa się za kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową?

Kraje lub terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów. Rozporządzenie można podzielić na trzy części: na kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie:
1) ogólnym,
2) transakcji dotyczących usług o charakterze administracyjnym oraz innych świadczeń o charakterze niematerialnym,
3) transakcji dotyczących usług o charakterze finansowym.

Wykaz różni się w sposób istotny od obowiązującego poprzednio, na mocy rozporzadzenie Ministra Finansów z 2000 roku. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000r. nr 54 poz. 654 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (Dz.U. Nr 94, poz. 791)

 

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne