13.10.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Dla kogo przeznaczone są świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze?

Świadczenia te są udzielane:

 • pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie,
 • pacjentom niewymagającym hospitalizacji na oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40 punktów lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie dotyczy dzieci do 3. roku życia).

Kto ocenia samodzielność pacjenta? 

Samodzielność pacjenta ocenia:

 • przed przyjęciem do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego.
 • w dniu przyjęcia do zakładu opiekuńczego i pod koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego.

Porady prawne

Jeśli w ocenie skalą Barthel pacjent otrzyma 40 punktów bądź mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie – nie zostanie on przyjęty do zakładu opiekuńczego.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną.

Pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Pobierz: 

Jak można skorzystać z gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych?

Wykazy zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, które realizują świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, znajdują się na stronach internetowych właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej są realizowane w warunkach:

 1. stacjonarnych;
 2. domowych.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej. 

Świadczenia stacjonarne

Udzielane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Pacjent, który ukończył 18 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi), przebywa tam do czasu ukończenia nauki.

Co przysługuje pacjentowi bezpłatnie:

 • świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę i psychologa,
 • rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, która jest prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych,
 • edukacja zdrowotna – przygotowanie pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu,
 • w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: badania diagnostyczne i leki.

Świadczenia domowe - kto udziela tych świadczeń i na jakiej podstawie?

1. Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Świadczenia te przeznaczone są dla pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają inwazyjnej (prowadzonej przy pomocy respiratora – przez rurkę tracheostomijną) lub nieinwazyjnej (prowadzonej przez ustniki, maski lub hełmy), ciągłej bądź okresowej terapii oddechowej.

Zespół zajmuje się pacjentami, którzy nie muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii czy w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, lecz wymagają stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zespół wykonuje m.in. badania diagnostyczne, które umożliwiają właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

W szczególności są to:

 • badania obrazowe (w tym RTG i USG – w pełnym zakresie),
 • badanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

Jeżeli pacjent chce skorzystać z tych świadczeń, to powinien uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z:

 • kartą informacyjną leczenia szpitalnego,
 • wynikami badań,
 • kwalifikacją do objęcia opieką w warunkach domowych:
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie,
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz specjalista chorób płuc zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie.

2. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa przysługuje pacjentom, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

Nie są objęci taką opieką:

 • pacjenci, którzy pozostają pod opieką:
  • hospicjum domowego,
  • innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
  • zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.
 • pacjenci, którzy są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Co przysługuje bezpłatnie w ramach tych świadczeń:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (m.in. nauka radzenia sobie z niesprawnością),
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • edukacja zdrowotna,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Jeżeli chory chce skorzystać z tych świadczeń, powinien postarać się o skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z kartą oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1658).

Dla kogo przeznaczone są świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze?

Świadczenia te są udzielane:

 • pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie,
 • pacjentom niewymagającym hospitalizacji na oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40 punktów lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie dotyczy dzieci do 3. roku życia).

Kto ocenia samodzielność pacjenta?

Samodzielność pacjenta ocenia:

 • przed przyjęciem do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego.
 • w dniu przyjęcia do zakładu opiekuńczego i pod koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego.

Porady prawne

Jeśli w ocenie skalą Barthel pacjent otrzyma 40 punktów bądź mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie – nie zostanie on przyjęty do zakładu opiekuńczego.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną.

Pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Pobierz:

Jak można skorzystać z gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych?

Wykazy zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, które realizują świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, znajdują się na stronach internetowych właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej są realizowane w warunkach:

1.     stacjonarnych;

2.     domowych.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej. 

Świadczenia stacjonarne

Udzielane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Pacjent, który ukończył 18 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi), przebywa tam do czasu ukończenia nauki.

Co przysługuje pacjentowi bezpłatnie:

 • świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę i psychologa,
 • rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, która jest prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych,
 • edukacja zdrowotna – przygotowanie pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu,
 • w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: badania diagnostyczne i leki.

Świadczenia domowe - kto udziela tych świadczeń i na jakiej podstawie?

1. Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Świadczenia te przeznaczone są dla pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają inwazyjnej (prowadzonej przy pomocy respiratora – przez rurkę tracheostomijną) lub nieinwazyjnej (prowadzonej przez ustniki, maski lub hełmy), ciągłej bądź okresowej terapii oddechowej.

Zespół zajmuje się pacjentami, którzy nie muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii czy w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, lecz wymagają stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zespół wykonuje m.in. badania diagnostyczne, które umożliwiają właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

W szczególności są to:

 • badania obrazowe (w tym RTG i USG – w pełnym zakresie),
 • badanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

Jeżeli pacjent chce skorzystać z tych świadczeń, to powinien uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z:

 • kartą informacyjną leczenia szpitalnego,
 • wynikami badań,
 • kwalifikacją do objęcia opieką w warunkach domowych:
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie,
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz specjalista chorób płuc zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie.

2. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa przysługuje pacjentom, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

Nie są objęci taką opieką:

 • pacjenci, którzy pozostają pod opieką:
  • hospicjum domowego,
  • innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
  • zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.
 • pacjenci, którzy są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Co przysługuje bezpłatnie w ramach tych świadczeń:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (m.in. nauka radzenia sobie z niesprawnością),
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • edukacja zdrowotna,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Jeżeli chory chce skorzystać z tych świadczeń, powinien postarać się o skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z kartą oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1658).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz (...)

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Premier Mateusz Morawiecki proponuje zmiany w konstytucji wprowadzające zasady sprawiedliwego i solidarnego państwa - Dzisiaj chcemy zaproponować, by ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci. Solidarne i sprawiedliwe państwo, które jest (...)

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

Ustawa z 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych normowała w sposób dość obszerny kwestię podmiotu legitymowanego do wypłaty wymienionych zasiłków, m.in. przyznając prawo do realizacji tych świadczeń wielu podmiotom, w zależności od sytuacji życiowo (...)

Rząd ograniczy świadczenia pielęgnacyjne

Rząd ograniczy świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenia nie dostanie np. osoba, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz ta, która otrzymuje rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka. Zgodnie z założeniami do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia (...)

Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Zapłata, a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

Zapłata, a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

  Zasada ogólna Zgodnie z art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT)  obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi , a jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana "ustawą wypadkową") określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, (...)

Dla kogo zasiłek rodzinny?

Dla kogo zasiłek rodzinny?

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi obecnie miesięcznie: 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do (...)

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

Fundusz alimentacyjny powstał by pomóc osobom, które nie mogą uzyskać alimentów od osób zobowiązanych (np. rodziców). Jeśli ojciec bądź matka, zobowiązani orzeczeniem sądu, nie płacą bądź nie są w stanie płacić alimentów, wypłacane są one z (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Zalegając z podatkami musisz liczyć się z tym, iż zostaną one z Ciebie „ściągnięte” przymusowo, czyli w tym wypadku w drodze egzekucji. Nie będzie to jednak egzekucja „typowa”, ale regulowana przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. To tam zostały (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Ile wynosi wysokość składki na ubezpieczenia? Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych (...)

Kto podlega (i co z tego ma) ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo?

Kto podlega (i co z tego ma) ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo?

Lista osób, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jest bardzo obszerna. Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (...)

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka?

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka?

Jeżeli Twoje dziecko jest niepełnosprawne, możesz uzyskać orzeczenie, które to potwierdzi. Dzięki niemu dziecko może skorzystać z wielu ulg i przywilejów. Sprawdź, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. ##baner## Kto może uzyskać orzeczenie? Takie orzeczenie może dostać (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu (...)

Świadczenia pielęgnacyjne również dla małżeństw

Świadczenia pielęgnacyjne również dla małżeństw

Rząd chce rozszerzyć krąg osób, którym przysługują świadczenia pielęgnacyjne – donosi Gazeta Prawna. Projekt zmian w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego zakłada, że mąż, który opiekuje się niepełnosprawną żoną, będzie mógł liczyć na świadczenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pani X jest matką niepełnosprawnego dziecka. Od 1 stycznia 2005 roku posiada uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w związku z (...)

Prawa rodziny zastępczej

Prawa rodziny zastępczej

Małoletnie dziecko (13 lat) na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego zostało umieszczone w rodzinie zastępczej - u ciotki. Rodzice dziecka są alkoholikami. Co do postanowień odnośnie władzy rodzicielskiej (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Nowy Fundusz Alimentacyjny a konkubinat

Nowy Fundusz Alimentacyjny a konkubinat

Od 1 października wchodzi w życie nowy Fundusz Alimentacyjny. Mieszkam w związku nieformalnym z kobietą z dziećmi, na które ich ojciec nie płaci alimentów. Czy po wejściu w życie Funduszu nie (...)

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Witam wszczęto wobec mnie postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległej opłaty abonamentowej za 2014 rok. Faktycznie nie płaciłem za abonament ale mam II grupę inwalidzką i sądziłem że jestem (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej (...)

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Firma transportowa (prowadząca KPiR + VAT) zatrudnia kierowców na umowę o pracę na czas nieokreślony z miejscem pracy - adres stały firmy. Czy w świetle Kodeksu cywilnego i u.p.d.f. pracownikowi (...)

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Chcę oddelegować pracownika z Nowego Sącza do Cieszyna (praca biurowa, 8 godzin, etat). Na ile wcześniej muszę go o tym powiadomić? Co muszę mu zapewnić (zapewniam mu noclegi bez wyżywienia), (...)

Usługi doradztwa dla Spółki z o.o. przez wspólnika

Usługi doradztwa dla Spółki z o.o. przez wspólnika

Udziałowiec w spółce z o.o. chce świadczyć usługi doradztwa dla Spółki w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Faktury będzie wystawiał miesięcznie na około 20.000,00 (...)

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Właściciel firmy ma zamiar w najbliższym czasie poszerzyć działalność gosp. (świadczy usługi budowlane) na kraje Wspólnoty Europejskiej. W styczniu i lutym jeździł do Danii w celu rozpoznania (...)

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

Pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym złożyła wniosek o wypłatę świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci \"wczasów pod gruszą\" za rok 2011.W regulaminie (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest (...)

Wezwanie do zapłaty a odsetki za zwłokę

Wezwanie do zapłaty a odsetki za zwłokę

Wezwałem dłużnika do zwrotu pieniędzy, pod rygorem skierowania dochodzenia tychże roszczeń na drogę sądową. Wcześniej nie był wyznaczony nigdzie termin płatności. Od jakiego terminu po wysyłce (...)

Koszty związane z delegacją

Koszty związane z delegacją

Posiadam oddział firmy, w którym zatrudniam 3 pracowników. Zamierzam wszystkich troje oddelegować z dniem 15.01.2005 r. do pracy w siedzibie firmy w innej miejscowości (oddalonej o 200 km). Zapewniam (...)

Termin przedawnienia roszczeń uczelni za usługi edukacyjne

Termin przedawnienia roszczeń uczelni za usługi edukacyjne

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia uczelni z tytułu usług edukacyjnych? Jeżeli uczelnia dochodzi roszczeń z tytułu usług edukacyjnych w grę wchodzi 2 letni termin z art. 751 pkt. (...)

Nienależyte wykonanie umowy wzajemnej

Nienależyte wykonanie umowy wzajemnej

Wykonuję usługi cykliczne w ramach zamówień publicznych. Odbiorca usług od dłuższego czasu nie płaci za wykonywane przeze mnie usługi. W chwili obecnej jest już kilka przeterminowanych płatności. (...)

Porady prawne