Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Jakie przepisy implementuje projektowana ustawa?

Projektowana nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich zawiera przepisy implementujące dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Euro­pejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o izbach aptekarskich dotyczy wykonywania w Polsce zawodu farmaceuty przez obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich EFTA - Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nowelizacja ta została niedawno przyjęta przez Sejm i teraz trafi pod obrady Senatu.

Porady prawne

Projekt ten należy do grupy projektów „harmonizacyjnych” związanych z dosto­sowaniem prawa krajowego do porządku prawnego Unii Europejskiej. Wynika on z obowiązku uchwalenia aktów prawnych implementujących rozwiązania przyjęte w pra­wie europejskim w części dotyczącej podejmowania i wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności dokonuje transpozycji dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz zmieniającej ją dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dosto­sowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii.

Podstawowa implementacja przepisów doty­czących zawodu farmaceuty do przepisów wspólnotowych dokonana została ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne. Kolejna implementacja dokonana została w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o  zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Co prawda, dyrektywa 2005/36/WE ma przede wszystkim charakter scalający poprzednie dyrektywy w tej materii, niemniej jednak wprowadziła pewne nowe rozwiązania. Ich wprowadzenie do narodowych porządków prawnych poszczególnych członków UE ma nastąpić do dnia 20 października 2007 r.

Niniejsza nowelizacja uwzględnia również członkostwo Bułgarii i Rumunii w  UE (dyrektywę 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostoso­wująca niektóre dyrektywy Rady w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w  związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii). 

Jakie zmiany wynikają z dyrektywy?

Nowym rozwiązaniem wynikającym z dyrektywy 2005/36/WE jest uregulowanie kwestii dotyczących świadczenia usług farmaceutycznych w sposób tymczasowy i okazjonalny w ramach wykonywania zawodu farmaceuty, które mają na celu ułatwienie przepływu pracowników oraz liberalizację świadczenia usług na rynku wewnętrznym. Tym samym, nowa dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych jest jednym z  kluczowych aktów prawnych w zakresie swobodnego prze­pływu osób - w  kontekście założeń Strategii Lizbońskiej.

Z uwagi na fakt, że część przepisów nowej dyrektywy została zmody­fikowana z przyczyn „technicznych”, w sposób pozwalający na umiesz­czenie regulacji dotyczących systemu ogólnego w dyrektywie, która stanowi kompleksową regulację zagadnień uznawania kwalifikacji, w tym również tzw. „zawodów sektorowych” (farmaceuty), w projekcie nowe­lizacji ustawy dokonano zmian polegających na włączeniu tych roz­wiązań do procedur stwierdzania prawa wykonywania zawodu far­maceuty.

Jakie nowe definicje mają się pojawić w ustawie?

Przepisy proponowane w zmianie pierwszej wprowadzają definicję państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa człon­kowskiego UE oraz cudzoziemca. Przepisami projektu oraz nowelizowanej ustawy objęci będą obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich EFTA - stron umowy o EOG. Ponadto, przepisy ustawy będą stosowane także do członków ich rodzin w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 14 lipca 2006 r. o  wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo­ziemcach, co wynika z  prawa wspólnotowego (dyrektywa 2004/38 oraz 2003/109).

Jakie zmiany będą miały znaczenie dla uznawania kwalifikacji w zawodzie farmaceuty?

Kolejna proponowana zmiana przepisów dotyczy kwestii najważniejszych z punktu widzenia uznawania kwalifikacji w zawodzie farmaceuty.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?