20.7.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W sprawie zmiany sposobu wypłaty świadczeń rodzinnych mieszkańcom Stalowej Woli

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany sposobu wypłaty świadczeń rodzinnych mieszkańcom Stalowej Woli. W wystąpieniu tym czytamy: 

Uprzejmie informuję Panią Minister, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi mieszkańców Stalowej Woli, którzy są beneficjentami świadczeń rodzinnych. Przedmiotem tych skarg jest zmiana dotychczasowej formy wypłaty wspomnianych świadczeń, która spowodowała, że świadczeniobiorcy zostali znacznie ograniczeni w decydowaniu o sposobie dysponowania własnymi środkami finansowymi oraz w prawie do informacji o stanie tych środków. Począwszy od 1 stycznia 2008 r.

Porady prawne

Urząd Miasta Stalowa Wola wprowadził przedpłacone karty płatnicze „Banku Handlowego", przy użyciu których osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych mają korzystać ze środków finansowych wypłacanych w ramach tych świadczeń. W związku z powyższym, świadczeniobiorcy wzywani byli do stawienia się w Urzędzie Miasta Stalowa Wola w celu zmiany decyzji ustalającej prawa do świadczeń rodzinnych oraz odbioru karty płatniczej. Skarżący twierdzą, że byli informowani przez urzędników, iż nieodebranie wspomnianej karty spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Według informacji uzyskanych od Prezydenta Stalowej Woli, około 3300 beneficjentów świadczeń rodzinnych wyraziło zgodę na zmianę formy wypłaty tych świdaczeń i odebrało przedpłacone karty płatnicze. Osobom tym zmieniono decyzje ustalające prawo do świadczeń rodzinnych w zakresie sposobu wypłaty świadczeń.

Świadczeniobiorcom, którzy nie stawili sie po odbiór wspomnianych kart, świadczenia są wypłacane w dotychczasowej formie, jednak w decyzjach przyznających tym osobom świadczenia rodzinne na kolejne okresy zasiłkowe będzie znajdował się zapis, że świadczenia będą dostępne jedynie przy użyciu kart płatniczych.

Skarżący zwracają uwagę, że korzystanie z przedpłaconej karty płatniczej „Banku Handlowego" wiąże się z wieloma niedogodnościami. Według ich twierdzeń, posiadacz karty ma prawo jedynie dwukrotnego użycia karty w bankomacie, w okresie miesiąca lub może dowolną ilość razy uiszczać nią płatności w sklepach.

Bankomaty nie wypłacają jednak monet, co powoduje, że świadczeniobiorcy nie mogą dysponować całą kwotą świadczenia, która np. w przypadku zasiłku rodzinnego wynosi 44, 56 lub 65 zł, a w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego - 144 zł. Ponadto, nie wszystkie sklepy akceptują karty płatnicze, więc wykorzystanie pieniędzy, których z powodów technicznych nie można wypłacić z bankomatu, przy użyciu przedpłaconej karty „Banku Handlowego" nie zawsze jest możliwe. Skarżący podnoszą również, że nowa forma korzystania ze świadczeń rodzinnych pozbawia ich możliwości uiszczenia okresowych opłat za media (wodę, gaz, energię elektryczną) za pomocą przelewu bankowego, czy też drogą elektroniczną tak jak czynili to dotychczas. Ponadto, nie mogą oni sprawdzić, kiedy pieniądze z tytułu świadczeń rodzinnych wpływają na ich konto i jaki jest aktualny stan konta. Przedpłacowa karta płatnicza nie jest bowiem powiązana z kontem internetowym, a w Stalowej Woli nie ma żadnej placówki „Banku Handlowego", w której można sprawdzić wielkość środków na koncie. Nie ulega zatem wątpliwości, że beneficjenci świadczeń rodzinnych zostali ograniczeni w dysponowaniu środkami finansowymi, które po wypłacie świadczeń rodzinnych stały się ich własnością.

Treść skarg kierowanych do Rzecznika wskazuje także, iż Prezydent Stalowej Woli próbuje niejako sankcjonować zmianę sposobu wypłaty świadczeń rodzinnych poprzez zamieszczanie w decyzjach ustalających prawo do świadczeń rodzinnych rozstrzygnięć dotyczących nowej formy korzystania z tych świadczeń. Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jendolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) nie przewidują jednak, że w decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych ma być określany sposób wypłaty świadczenia, zatem działania Prezydenta Stalowej Woli nie mają podstaw prawnych. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że zanim właściwe organy stwierdzą nieważność decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych, w części określającej sposób korzystania ze świadczeń rodzinnych, osoby, które nie wyrażą zgody na posługiwanie się przedpłaconą kartą płatniczą, mogą nie otrzymać należnych im środków finansowych.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nie określa sposobu wypłaty tych świadczeń, co w powoduje, że w praktyce formę wypłaty tych świadczeń ustalają dowolnie organy realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

Ustawa z 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych normowała w sposób dość obszerny kwestię podmiotu legitymowanego do wypłaty wymienionych zasiłków, m.in. przyznając prawo do realizacji tych świadczeń wielu podmiotom, w zależności od sytuacji życiowo (...)

Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

Wprawdzie ustawa o świadczeniach rodzinnych w sposób jednoznaczny kończy "egzystencję" Funduszu Alimentacyjnego z dniem 1 maja 2004 r., to jednak oczywistym jest, iż nie jest możliwe dokonanie tak – jakby nie było – drastycznych zmian z dnia na dzień. Stąd potrzeba wprowadzenia (...)

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

6 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o  świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym. Jakie zmiany przewidziano w definicjach?  Za „osobę uczącą się” należy, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, uznawać osobę pełnoletnią (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej "tarczy antyinflacyjnej", który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw (...)

500+ na nowy okres świadczeniowy

500+ na nowy okres świadczeniowy

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy Już 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o „500+” na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego (...)

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komu przysługuje prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 1.     (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla (...)

Rząd chce zmian w prawie o płaceniu alimentów

Rząd chce zmian w prawie o płaceniu alimentów

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Chodzi o uproszczenie i zmniejszenie procedur administracyjnych związanych ze stosowaniem (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to przede wszystkim uelastycznienie rynku pracy, większe możliwości korzystania z kursów nauki języka polskiego, a także tworzenie punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA


e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.