Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Jakie nowe przepisy zainteresują żołnierzy?

Posło­wie uznali, iż poświęce­nie dla Ojczyzny powinno być odpowiednio doce­niane przez państwo. Nowelizacja ustawy o służbie wojsko­wej żołnierzy zawodowych oraz niektó­rych innych ustaw przewiduje pomoc dla rannych i poszkodowanych żołnierzy oraz rodzin żołnierzy zaginionych podczas wykonywania zadań służbowych lub tych, którzy ponieśli śmierć, a także finansowanie przez budżet państwa pomocy prawnej dla żołnierzy zawodowych i niezawodowych, którzy w związku z czynami popełnionymi podczas bezpośredniego wykonywania zadań służbowych znaleźli się w sytuacji zagrożenia odpowiedzialnością karną.

Większość przepisów usta­wy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw RP, tj. 22 grudnia 2008 r.

Kto może liczyć na pomoc państwa?

Pomocą objęci będą nie tylko żołnierze zawodowi i ich rodziny, ale też żołnierze służby nadterminowej i kontraktowej (wraz z rodzinami) oraz byli żołnie­rze zawodowi i niezawodowi.

Jaką pomoc można będzie uzyskać?

W razie za­ginięcia żołnierza lub jego śmierci pod­czas wykonywania zadań służbowych Minister Obrony Narodowej będzie mógł przyznać rodzinie żołnierza zapomogę. Podobne regulacje będą odnosić się do szczególnych przypadków do­tyczących byłych żołnierzy - jeżeli zostali zwolnieni ze służby czynnej ze względu na stan zdrowia spowodowany ranami, kontuzjami czy chorobami związanymi z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

Nowelizacja podwyższa próg dochodowy uprawniający do przyznania pomocy socjalnej. Poza tym przewidziana jest pomoc dla dzieci żołnierzy (od 16 do 25 roku życia) na dalsze kon­tynuowanie nauki. Możliwe również bę­dzie przydzielenie lokalu mieszkalnego (w zamian za odprawę mieszkaniową) żołnierzom zwalnianym ze służby czynnej w związku z nabyciem praw do wojsko­wej renty inwalidzkiej, jeśli inwalidztwo nastąpiło na skutek wypadku bądź choro­by związanej z pełnieniem służby.

W razie śmierci żołnierzy zawo­dowych pełniących służbę kandydacką lub nadterminową, zamieszkałym z nimi małżonkom oraz członkom najbliższej rodziny przysługiwać będą:

  • odprawa mieszkaniowa albo

  • zajmowany lokal lub mieszkanie zamienne - gdy zajmowana przez żołnierza w dniu śmier­ci kwatera odpowiadała jego ówczesnym uprawnieniom.

Z możliwości tych będzie można skorzystać w miejscowościach, w których Wojskowa Agencja Mieszkanio­wa dysponuje zasobem nieruchomości.

Dla członków rodzin żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z pełnioną służbą, przewidziano pomoc w formie możliwości korzystania z doradztwa zawodowego oraz kursów podwyższających kwalifikacje lub umoż­liwiających zmianę zawodu.

Nowelizacja przewiduje ponadto wprowadze­nie możliwości finansowania z budżetu państwa pomocy prawnej dla żołnierzy zawodowych i niezawodowych, którzy w związku z czynami popełnionymi podczas wykonywania zadań służbowych znaleźli się w sytuacji zagrożenia odpo­wiedzialnością karną. Jednak zwrot kosz­tów pomocy prawnej będzie przysługiwał jedynie, jeśli postępowanie karne zakończy się umorzeniem z powo­du braku znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo prawo­mocnym wyrokiem uniewinniającym.

Przeczytaj też: Zagraniczne misje Wojska Polskiego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 r., Nr 206, poz. 1288)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika