Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

Jakie wsparcie przewidziano dla osób niepełnosprawnych? Z jakich świadczeń może skorzystać opiekun osoby niepełnosprawnej? O tym w niniejszym artykule.

Na jakie wsparcie mogą liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych?

Wsparcie finansowe dla osoby, która rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną

 

Osoby niepełnosprawne – w wielu przypadkach - wymagają codziennego wsparcia. Zdarza się bowiem, że bez pomocy osoby trzeciej, nie mogą samodzielnie funkcjonować. Dla ich opiekunów oznacza to częstokroć konieczność rezygnacji z aktywności zawodowej. Z jakich więc świadczeń może skorzystać opiekun osoby niepełnosprawnej?

Porady prawne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Opiekun osoby niepełnosprawnej, przede wszystkim dorosłej, może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby niepełnosprawnej, a także współmałżonkom. Jest przewidziany dla osób, które zmuszone były do rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Jest to świadczenie, z którego opłacane jest przez państwo ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opiekuna.

Zasiłek ten zarezerwowany jest dla najbardziej potrzebujących, tym samym obowiązuje w nim kryterium dochodowe. O zasiłek mogą występować m.in. rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, a także rodzeństwo osoby niepełnosprawnej.

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej jest skierowany wyłącznie do osób, które utraciły 1 lipca 2013 r. na wskutek nowelizacji ustawy, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa. Prawo do tego zasiłku ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Zasiłek ten jest niezależny od dochodu. 

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Renata socjalna

Jest to renta wypłacana osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy. W 2018 roku rząd zrównał rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych z najniższą rentą wypłacaną przez ZUS. Od marca 2019 r. wysokość tej renty to 1100 zł, a więc o 360 zł więcej niż w 2015 r. Coraz więcej niepełnosprawnych jest też uprawnionych od pobierania rent socjalnych. 

Renta ta podlegają dodatkowej wypłacie z tytułu Emerytura Plus, to znaczy, że osoba, której przysługuje to świadczenie, otrzyma tzw. trzynastkę.

Więcej informacji można otrzymać w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560 16 00, czynnej pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00 oraz na stronie internetowej: www.ZUS.pl.

Dofinansowania

Osoba niepełnosprawna może również wnioskować o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Po wsparcie w tym zakresie osoba zainteresowana może się zgłosić do PCPR lub oddziału regionalnego PFRON, lub też może skorzystać z infolinii PFRON 22 50 55 670 - czynnej w godz. 9:00 – 15:30 lub z informacji zamieszczonych na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

Zasiłki: stały, celowy, mieszkaniowy

Dodatkowo osoba niepełnosprawna będąca w  trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zasiłek stały, który przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku czy niepełnosprawności. Zasiłek ten jest zależny od dochodu.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osoba niepełnosprawna może również starać się również dodatek mieszkaniowy (ok. 200 zł w zależności od gminy) i specjalny zasiłek celowy specjalny dla osoby samotnie gospodarującej.

Zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała do 21 roku życia) oraz osobom, które ukończyły 75. r. życia,  jeśli nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego, przysługuje również zasiłek pielęgnacyjny niezależny od dochodu rodziny. Zasiłek ten został podniesiony w po raz pierwszy od 12 lat.

Gdzie ubiegać się o wsparcie finansowe? W tej samej gminnej instytucji, która wypłaca świadczenia rodzinne. Mogą to być centra pomocy rodzinie, wydziały urzędów miast lub ośrodki pomocy społecznej (OPS).

 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne