Zagubienie bądź zniszczenie bagażu przez linie lotnicze

8.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

 

Zasady odpowiedzialności przewoźnika uregulowane są w Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego,  sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu zarejestrowanego (powierzanego przewoźnikowi), jeżeli tylko wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie, miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w czasie, gdy zarejestrowany bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika. Jednakże przewoźnik nie jest odpowiedzialny w przypadku i w zakresie, w jakim szkoda wynikła z naturalnych właściwości, jakości lub wad własnych bagażu. W przypadku bagażu niezarejestrowanego (czyli podręcznego, który zabieramy ze sobą na pokład), łącznie z przedmiotami osobistymi, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy albo z winy osób za niego działających. 

Odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do 1.000 SDR (Special Drawing Rights – czyli tzw. specjalnych praw ciągnienia). Zgodnie z aktualnym kursem NBP 1 SDR wynosi ok.  5 zł, czyli ostatecznie przewoźnik odpowiada do kwoty ok. 5.000 zł. Warto o tym pamiętać, gdyż jeśli w bagażu zarejestrowanym będziemy przewozić wartościowe przedmioty, nie będziemy mogli liczyć na pełne odszkodowanie na wypadek zniszczenia czy też utraty bagażu, a nasze odszkodowanie będzie sięgać tej właśnie sumy, bez względu na rzeczywistą stratę.

W przypadku zabrania wartościowych przedmiotów na pokład, przewoźnik będzie natomiast odpowiadał jedynie wtedy, gdy szkoda powstanie z jego winy bądź z winy osób za niego działających.

Najkorzystniej więc ubezpieczyć bagaż zawierający wartościowe przedmioty – to pozwoli nam na odzyskanie pełnej sumy odszkodowania w przypadku zagubienia bądź zniszczenia bagażu.

Jak postąpić w przypadku zaginięcia bądź zniszczenia bagażu?

Jeśli nasz bagaż zaginie bądź ulegnie zniszczeniu należy niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wykonania przewozu, złożyć  pisemną reklamację u przewoźnika. W przypadku odmowy pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, możemy skontaktować się z miejskim (lub powiatowym) rzecznikiem konsumentów – w przypadku gdy przewoźnik ma siedzibę w Polsce.


Jeżeli zaś przewoźnik z innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii nie uwzględni naszej reklamacji, odpowiednikiem polskiego rzecznika konsumentów będzie w dochodzeniu roszczeń Europejskie Centrum Konsumenckie (http://konsument.gov.pl/).

 

Ostatnim krokiem jest wystąpienie na drogę sądową.  Powództwo w sprawie odszkodowania należy wnieść, według wyboru powoda, na terytorium jednego z państw stron bądź do sądu miejsca zamieszkania przewoźnika lub głównej siedziby jego przedsiębiorstwa albo miejsca, gdzie posiada on placówkę, za pośrednictwem której została zawarta umowa, bądź do sądu miejsca przeznaczenia przewozu. 

Podstawa prawna:

  • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego,  sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz. U. 2007 r., Nr 37, poz. 235)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: