Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie.

Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Porady prawne

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi?

Co to jest praca sezonowa?

Praca sezonowa została przewidziana dla pracowników pracujących w branżach uzależnionych od pór roku lub warunków atmosferycznych.

Taka praca musi być wykonywana:  

Są to wybrane rodzaje działalności w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, a także zakwaterowania i usług gastronomicznych (25 podklas w sekcji A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz 4 podklasy w sekcji I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi).

Praca sezonowa cudzoziemca jest możliwa, tylko na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (chyba, że cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę).

Praca sezonowa nie może być świadczona na podstawie wpisu do ewidencji oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie na pracę sezonową to tzw. zezwolenie typu S.

Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

Obywatele Ukrainy (oraz ich małżonkowie. jeśli wjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku i zamierzają w niej pozostać), mogą świadczyć pracę sezonową, bez żadnych pozwoleń.

W tym wypadku nie ma również konieczności składania oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jedyną formalnością jaka jest wymagana, to powiadomienie urzędu pracy o fakcie podjęcia pracy przez cudzoziemca (niezależnie od tego czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenie) w ciągu 14 dni, przez stronę www.praca.gov.pl

Jeżeli zatrudniasz do wykonywania prac sezonowych obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji, to składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie musisz dołączać informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

W przypadku obywateli innych państw spoza Unii Europejskiej konieczne jest dołączanie informacji starosty.  

Możesz złożyć wniosek do starosty o wydanie zezwolenia wielosezonowego, jeżeli:

 • chcesz zatrudniać systematycznie cudzoziemców z tych pięciu państw do prac sezonowych
 • w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, co najmniej raz powierzyłeś wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

W takim przypadku starosta może wpisać twój wniosek do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, w ciągu nie więcej niż trzech kolejnych lat kalendarzowych

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Złóż wniosek przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

Gdzie załatwisz sprawę?

Sprawę można załatwić w powiatowym urzędzie pracy.

Co zrobić krok po kroku?

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

We wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową musisz między innymi określić proponowane wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.  

Wniosek składasz do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego dla twojej siedziby.

Powiatowe urzędy pracy mogą mieć własne wytyczne dotyczące składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Sprawdź - na stronie urzędu lub zadzwoń - jakie zasady złożenia wniosku obowiązują w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla twojej sprawy.

Niektóre powiatowe urzędy pracy mogą wymagać składania wniosków wyłącznie online, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (szczególnie w przypadku dużych miast).

Z kolei część powiatowych urzędów pracy nie obsługuje wniosków online. Dlatego, jeśli nie możesz znaleźć na liście właściwego dla twojej sprawy urzędu, oznacza to, że musisz złożyć wniosek osobiście lub listownie (w zależności od tego, jaki jest wymóg konkretnego PUP).

Najprostszym sposobem jest złożenie wniosku online za pośrednictwem portalu Praca.gov.pl

 • wybierz zakładkę "Zezwolenie na pracę sezonową" oraz odpowiedni rodzaj wniosku (pamiętaj, że inny rodzaj wniosku będzie obowiązywał, jeśli występujesz jako agencja pracy tymczasowej);
 • wypełnij elektroniczny wniosek;
 • załącz kopie elektroniczne (skany) niezbędnych dokumentów;
 • podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.

Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli będzie trzeba uzupełnić braki formalne, okazać oryginały dokumentów, które zostały załączone jako skany, lub żeby ustalić dalsze kroki.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca możesz równieżprzesłać pocztą. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi - potwierdzenia odbioru. Będzie to potwierdzenie złożenia wniosku. Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli będzie trzeba uzupełnić braki formalne lub w kwestii dalszego postępowania.

Do wniosku musisz dołączyć:

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
 • dokumenty potwierdzające twoją tożsamość jako pracodawcy:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – jeśli jesteś osobą fizyczną;
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku – jeśli jesteś osobą prawną;
  • umowę spółki – jeśli reprezentujesz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółkę cywilną;
  • akt notarialny o zawiązaniu spółki – jeśli reprezentujesz spółkę akcyjną w organizacji;
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne;
 • wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca;
 • dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski - w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce;
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika - jeżeli działasz jako agencja pracy tymczasowej;
 • informacja starosty, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku (nie dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy);
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (w przypadku, gdy informacja starosty jest wymagana);
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, zwalniających z obowiązku przedłożenia informacji starosty;
 • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową zawierający:
  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
  • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (opłata od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową),
  • dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego występujesz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową).

Jeżeli występujesz o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające maksymalnie w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych - zezwolenie wielosezonowe, składasz dodatkowo: 

 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy sezonowej cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem wydanym na pracę sezonową, przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat;
 • dokumenty potwierdzające, że nie zalegasz z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli ich potrącanie i odprowadzanie było wymagane w związku z pracą sezonową wykonywaną przez danego cudzoziemca.

W jakiej formie składasz dokumenty? Do wniosku składanego w wersji papierowej dołączasz oryginały dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika występującego w sprawie, który jest  adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. 

Wyjątkiem są: 

 • dokument podróży cudzoziemca (wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek), 

 • twój dowód osobisty, który składasz jeżeli jesteś osobą fizyczną (zostaniesz poproszony o okazanie oryginału do wglądu), 

- których załączasz kopie. 

Do wniosku składanego w wersji elektronicznej musisz dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów.

Informację starosty – jeśli była wymagana – musisz zawsze przedłożyć w oryginale. Jeśli złożyłeś wniosek elektronicznie i na tym etapie dołączyłeś skan informacji, zostaniesz poproszony później o oryginał (podczas weryfikacji wniosku). 

Urząd może zażądać przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów, z których sporządziłeś zwykłe lub elektroniczne kopie. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), musisz złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty.

Termin: złóż wniosek przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

     2.       Urząd sprawdzi poprawność wniosku i załączników

 

Jeżeli pracownik urzędu stwierdzi braki w dokumentacji lub nieścisłości, to wezwie cię do uzupełnienia dokumentacji lub wyjaśnienia wątpliwości. Na uzupełnienie braków masz co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

     3.    Starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową lub wpisze wniosek do ewidencji

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski, starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

Jeśli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski, starosta:

 • wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 • wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

 Zaświadczenie musisz przekazać cudzoziemcowi, którego dotyczy, ponieważ:

 • jest to podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej;
 • gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, potwierdza cel wjazdu do Polski.

Starosta wydaje decyzję odmową, jeżeli:

 • jako podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi – dopuściłeś się przestępstw, lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego;
 • z okoliczności wynika, że składasz oświadczenie dla pozoru lub oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu
 • nie dopełniłeś obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności: nie posiadasz środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzisz działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalegasz z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub płaceniem podatków.

     4.      Złóż oświadczenie, jeżeli cudzoziemiec przyjechał do Polski

W przypadku, gdy otrzymałeś decyzję o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej poinformuj powiatowy urząd pracy (PUP), jeżeli cudzoziemiec, dla którego starasz się o zezwolenie na pracę sezonową, przyjechał do Polski, złóżoświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca do wykonywania pracy sezonowej. Możesz to zrobić za pośrednictwem portalu Praca.gov.pl, wybierając zakładkę "Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (PSZ-OZPS)".

Dopiero po złożeniu tego oświadczenia starosta wyda ci zezwolenie na pracę sezonową.

Jeśli twój wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej (bo cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski), a ty nie przedstawisz kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski: 

 •  po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub 

 •  w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków, lub 

 • w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę

- to postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prace sezonową zostanie umorzone (wniosek nie będzie rozpatrywany, a tym samym nie dostaniesz zezwolenia na pracę sezonową).  

Wtedy też wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej ulega unieważnieniu z mocy prawa. 

Do oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca do wykonywania pracy sezonowej załącz kopię dokumentu podróży cudzoziemca zawierającego wizę, na podstawie której cudzoziemiec przebywa w Polsce oraz potwierdzenie daty wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen (kopia powinna zostać sporządzona po przyjeździe cudzoziemca do Polski oraz powinna zawierać wszystkie strony dokumentu podróży cudzoziemca).  

Dodatkowo musisz przedstawić informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Cudzoziemiec może legalnie wykonywać prace w okresie podanym w zezwoleniu na pracę sezonową. 

Cudzoziemiec może pracować również legalnie w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu urzędu o przyjeździe cudzoziemca dla którego pracodawca uzyskał zaświadczenie o wpisie do ewidencji pracy sezonowej. Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w tym zaświadczeniu wydanym wcześniej przez powiatowy urząd pracy. 

Ważne! Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie dokumentu innego niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, bez związku z wnioskiem dotyczącym zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, to pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku (o ile nie zawiera on braków formalnych) do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni.

Do oświadczenia załącz kopię dokumentu podróży cudzoziemca zawierającego wizę, na podstawie której cudzoziemiec przebywa w Polsce oraz potwierdzenie daty wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen (kopia powinna zostać sporządzona po przyjeździe cudzoziemca do Polski oraz powinna zawierać wszystkie strony dokumentu podróży cudzoziemca).

Termin: nie później niż 120 dni od dnia wpisu twojego wniosku do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Ile zapłacisz?

 • 30 zł - opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wpłać ją na konto bankowe powiatowego urzędu pracy, w którym składasz wniosek

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeżeli korzystasz z pełnomocnika. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby powiatowego urzędu pracy, do którego składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Nie musisz płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Ile będziesz czekać?

Czas oczekiwania na wpis wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej (jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską) lub wydanie zezwolenia na prace sezonową (jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski) wynosi: 

 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku;
 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli wymagane jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Wskazane terminy dotyczą wydania zezwolenia na pracę sezonową (jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski) lub wydania decyzji o wpisie do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską).

Jak możesz się odwołać?

Jeżeli starosta odmówił ci wydania zezwolenia na pracę sezonową to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem starosty, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca

Jeżeli starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, to musisz podpisać  z nim umowę na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową, a wcześniej przedstawić mu tę umowę przetłumaczoną na język dla niego zrozumiały.

Wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie może być niższa od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. 

Jesteś zobowiązany do przechowywania przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopii dokumentu, który uprawnia go do pobytu w Polsce.

Ważne! Zezwolenie na pracę sezonową nie zawiera stanowiska lub rodzaju pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Z tego względu jesteś uprawniony do powierzania cudzoziemcowi wszystkich rodzajów prac uznanych za prace sezonowe, w ramach podklas działalności gospodarczych według PKD.

Praca inna niż sezonowa 

Na 30 dni możesz powierzyć obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji, w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), pracę inną niż sezonowa. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji musisz zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenie co najmniej w takiej samej wysokości, jak określone w zezwoleniu na pracę sezonową. Ponadto cudzoziemiec nie może w takiej sytuacji wykonywać pracy jako pracownik tymczasowy. 

Zakwaterowanie  

Jeśli oferujesz cudzoziemcowi wykonującemu pracę sezonową zakwaterowanie to jako pracodawca jesteś zobowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej. Nie możesz potrącać czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca. Takie zapisy, nawet jeśli pojawią się w umowie z cudzoziemcem, są z mocy prawa nieważne. 

Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Polski  na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, okres ten jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do państwa strefy Schengen.

W przypadku cudzoziemców, którzy wjechali w celu innym niż praca sezonowa zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu nie dłuższy niż 9 miesięcy. Okres ten liczony jest łącznie z okresami wskazanymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Jeśli chcesz, aby cudzoziemiec pracował dla ciebie, po upływie okresu na jaki zostało wydane zezwolenie na pracę sezonową, możesz wnioskować o jego przedłużenie.

Kiedy nie musisz uzyskać nowego zezwolenia?

Nie musisz występować o nowe zezwolenie na pracę sezonową w następujących przypadkach: 

 • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zawarcie z cudzoziemcem umowy o pracę lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast umowy cywilnoprawnej
 • zawarcie z cudzoziemcem innej umowy niż wskazana w zezwoleniu na pracę sezonową umowa o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku, gdy działasz jako agencja pracy tymczasowej, musisz poinformować właściwy urząd pracy o zmianie siedziby, przejęciu zakładu lub przejściu zakładu na innego pracodawcę, w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny.

Kiedy starosta uchyli wydane zezwolenie?

 • ulegną zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;
 • ustanie przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową;
 • złożyłeś wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączyłeś do niego dokumenty zawierające takie dane;
 • zeznałeś nieprawdę lub zataiłeś prawdę albo podrobiłeś lub przerobiłeś dokument albo takiego dokumentu użyłeś jako autentycznego;
 • nie dopełniłeś obowiązku wypłacenia cudzoziemcowi należnego wynagrodzenia lub nie opłacałeś należnych składek na ubezpieczenia społeczne;
 • nie prowadzisz działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi (w szczególności działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej) lub twoja działalność jest w okresie likwidacji lub zawieszenia;
 • dopuściłeś się przestępstw, lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego.

Jakie państwa należą do obszaru Schengen?

Obecnie do państw obszaru Schengen należy 26 krajów Unii Europejskiej - Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz 4 kraje nienależące do Unii Europejskiej – Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria. 

 

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie (online) - wypełniając i wysyłając (...)

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenia wykonawcze, które były niezbędne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1543). Wkrótce rozporządzenia (...)

Co nowego w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców?

Co nowego w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców?

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca (...)

Znów warto wyjechać do pracy za granicę?

Znów warto wyjechać do pracy za granicę?

W tym roku ze względu na wysoki kurs euro do złotówki praca sezonowa za granicą stała się znów bardzo atrakcyjna. Coraz większą popularnością cieszą się też kraje skandynawskie.Jeśli chcemy sami znaleźć pracę, to powinniśmy: - Odwiedzić portal internetowy EURES, na którym znajdziemy oferty zatrudnienia (www. eures.praca.gov.pl). - Skontaktować się w celu uzyskania porady z lokalnym (...)

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców?

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców?

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  W proponowanej nowelizacji ustawy określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Przewiduje się też stowrzenie podstaw do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Jakie są zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców? Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.; od 1 lipca (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych wykazuje m.in. składki i podstawy wymiaru składek. Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych? Jaka kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Obowiązek pracodawcy Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy ochronne, zawarte w dziale szóstym Kodeksu pracy zatytułowanym „Czas pracy”. Przepisy tego działu określają przede wszystkim: normy czasu pracy, sposób obliczania wymiaru czasu pracy (liczby godzin pracy) (...)

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wprowadzenia (...)

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

  Niektóre zakłady pracy, przedsiębiorstwa, urzędy, muszą być czynne nieraz i całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Chodzi tu o służbę zdrowia, Policję, zakłady energetyczne, ale też i wiele firm prywatnych. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo wykonuje usługi dla podmiotów znajdujących się po drugiej stronie globu – by niejako przeskoczyć różnicę (...)

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt skierowany do konsultacji międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna - to jedne z głównych założeń projektu dotyczącego pracy zdalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, który został dzisiaj skierowany do (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto jest zwolniony z obowiązku meldunkowego w przypadku cudzoziemców? Od wykonywania (...)

W jakim języku spisywać umowy konsumenckie i o pracę?

W jakim języku spisywać umowy konsumenckie i o pracę?

Trybunał Konstytucyjny: obcokrajowiec - niezależnie od tego, czy pochodzi z kraju unijnego, czy też spoza Unii - powinien móc skutecznie żądać od polskiego pracodawcy umowy w swoim języku   (...)Na pozór sprawa wydawała się oczywista, bo przepis na pierwszy rzut oka był klarowny: stwierdzał, że umowy wykonywane w Polsce zawieramy po polsku, natomiast jeśli pracownik lub konsument (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy - sprawdź, kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie (wypełniając i wysyłając elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl, podpisując go podpisem (...)

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Coraz więcej osób z zagranicy uważa polski rynek pracy za atrakcyjny. Przede wszystkim są to pracownicy z za naszej wschodniej granicy, którzy ze względów ekonomicznych i politycznych szukają w Polsce pracy lub nawet przenoszą się na stałe. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie obowiązki prawno – podatkowe wiążą się z pracą na terenie polski. Głównym źródłem (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). (...)

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Ukrainiec studiuje na polskiej uczelni publicznej. Chcemy go zatrudnić na umowę zlecenia. Nie będzie to praktyka zawodowa, tylko wielomiesięczna, ciągła umowa zlecenia. Czy zatrudnienie studenta (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Jak wygląda sytuacja z zakładaniem jednoosobowej firmy przez cudzoziemca? Myślimy o założeniu działalności gospodarczej. Czy wtedy w ogóle potrzebne jest pozwolenie na pracę ? Gdzie ma zacząć (...)

Konkubinat a status uchodźcy

Konkubinat a status uchodźcy

Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym mu pomoc w uzyskaniu zezwolenia (...)

Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Obywatelka Ukrainy wyszła za mąż za Polaka we wrześniu 2004 r. Zamieszkuje z mężem we wspólnym mieszkaniu. W chwili obecnej posiada prawo pobytu w Polsce przyznane do kwietnia 2009 r. (do tego czasu (...)

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Jeśli Polka wyjdzie za mąż za obcokrajowca (Nigeryjczyk) w Luksemburgu (lub innym kraju UE), czy nabiera on jakichkolwiek praw do pobytu w danym kraju, lub czy jest mu łatwiej się o to starać? Mowa (...)

Zatrudnianie cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemca

Czy można zatrudnić na umowę o dzieło (tłumaczenie) Ukrainkę, posiadającą kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce bez występowania o pozwolenie na pracę? Dana osoba oświadczyła, (...)

Cudzoziemiec - małżonek obywatela polskiego

Cudzoziemiec - małżonek obywatela polskiego

Mój mąż pochodzi z Indii. Pobraliśmy się zaledwie tydzień temu. Zamierzamy mieszkać w Polsce od następnego miesiąca. Obecnie jesteśmy w Wielkiej Brytanii jako studenci. Mój mąż nie mówi po (...)

Praca sezonowa

Praca sezonowa

Czy przy umowie na czas wykonania określonej pracy (praca sezonowa) określenie terminu umowy jest wymagane? Jeśli nie, to czy pracownik powinien dostać wypowiedzenie na piśmie? Umowa zawarta na czas (...)

Praca sezonowa

Praca sezonowa

Byłem zatrudniony sezonowo na czas trwania kampanii cukrowniczej. Pracowałem w systemie zmianowym (12 na 24 godziny) również w soboty i niedziele. Po zakończeniu kampanii okazało się, że czas trwania (...)

Umowa zlecenie z młodocianym

Umowa zlecenie z młodocianym

Zgłosił się chłopak do pracy sezonowej. Praca jest lekka, dotyczy pakowania dysków. Chcieliśmy zawrzeć z nim umowę zlecenie, ale gdy dostarczył legitymacje okazało się, że ukończył gimnazjum, (...)

Zatrudnienie przy pracy sezonowej za granicą

Zatrudnienie przy pracy sezonowej za granicą

Przepisy którego państwa będą miały zastosowanie do umów dotyczących prac sezonowych zawartych z niemieckim pracodawcą, za pośrednictwem polskiego urzędu pracy? Na wstępie należy pamiętać, (...)

Forma zatrudnienia pracowników

Forma zatrudnienia pracowników

Czy do restauracji można zatrudnić wszystkich pracowników (kucharze, myjnia, kelnerzy, barmani, ...) na umowę zlecenie (lub umowę o dzieło) na czas określony, jeżeli jest to sezonowa działalność (...)

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie (...)

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Pracownik wiedząc, że zostanie zwolniony z pracy (zostało mu to ustnie zakomunikowane przez dyrektora poprzedniego dnia), następnego dnia pojawił się w pracy i otrzymał rozwiązanie umowy o pracę (...)

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Firma zatrudniała na umowę o pracę pracownika. Pracownik miał ustalone pewne wynagrodzenie. Ponieważ pracownik wyraził wolę otrzymywania zapłaty w siedzibie firmy gotówką, wynagrodzenie było (...)

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Pracownik otrzymał wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy wraz z nowymi warunkami. Pracownik ten nie zgadza się z uzasadnieniem odwołania z wyższego stanowiska na niższe, a ponadto (...)

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony przebywa na zwolnieniu lekarskim 180 dni i chce aby zakład pracy wypowiedział mu umowę ze względu na to, że nie chce dalej pracować. Na jakiej podstawie (...)

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Na umowie o pracę powinna być zawarta klauzula informująca, od której godziny przepracowanej w ciągu tygodnia zaczynają być naliczane nadgodziny. Czy w wypadku umowy zawartej na 3/4 etatu, czyli (...)

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych

Kiedy występują godziny nadliczbowe czy, gdy pracownik przekroczy normę czasu pracy czy też wymiar czasu pracy? Pracodawca twierdzi, że pracownik, który pracował ponad wymiar czasu pracy i nie przekroczył (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Praca w święto 3 maja

Praca w święto 3 maja

Pracownik stale wykonuje pracę w soboty. W zamian ma udzielony wolny inny dzień w tygodniu. W tym roku sobota 3 maja jest dniem świątecznym ale pracownik będzie musiał przyjść do pracy. Jak rozliczać (...)

Praca przez cały tydzień

Praca przez cały tydzień

Prowadzę mały sklep spożywczy. Pracują w nim dwie panie na zmianę: jedna rano, druga po południu. Dzienny czas pracy wynosi ok. 6,5 godz., z tym że dodatkowo są pracujące soboty i niedziele (każda (...)

Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

Czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego będzie miał liczone do emerytury składki na ubezpieczenie społeczne płacone z tytułu umowy o pracę wykonywaną w Polsce, (...)

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Obcokrajowiec, obywatel państwa spoza Unii Europejskiej, nierezydent, którego podstawą pobytu jest karta czasowego pobytu (podstawa prawna: małżeństwo z obywatelem polskim) w chwili obecnej nie studiuje (...)

Pokrycie kosztów pobytu obcokrajowca

Pokrycie kosztów pobytu obcokrajowca

Polska Spółka z o.o. realizując obsługę dla klienta w Polsce musiała poprosić o pomoc specjalistę z danej dziedziny - obcokrajowca, zobowiązując się do pokrycia kosztów pobytu w Polsce (hotel, (...)

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Prezesem Sp. z o.o. (dwóch udziałowców), zarejestrowanej w Polsce, jest cudzoziemiec (narodowość holenderska); nie posiada polskiej rezydencji podatkowej. Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia (...)

Utworzenie spółki z partnerem zagranicznym

Utworzenie spółki z partnerem zagranicznym

Czy istnieje możliwość utworzenia spółki cywilnej z obcokrajowcem, który bywa często w Polsce? Jaka może być inna ewentualność? Ma on ciekawe kontakty handlowe, ja możliwość wykonania wyrobu. (...)

Wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu

Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego pobytu? Cudzoziemiec zmienia (...)

NIP i PESEL dla obcokrajowca

NIP i PESEL dla obcokrajowca

Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji? Cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL jeżeli (...)

FORUM PRAWNE

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Poradźcie...

Poradźcie... Proszę o radę... Żyłam w chorym związku - nie będę się na ten temat rozpisywała, bo to już na szczęście przeszłość. We wrześniu 98 r. odeszłam od męża zabierając dziecko. (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Praca sezonowa w Niemczech bez zezwolenia !

Praca sezonowa w Niemczech bez zezwolenia ! Od stycznia Polacy otrzymają możliwość zatrudnienia w Niemczech bez zezwolenia na pracę sezonową - pracę w rolnictwie, leśnictwie, hotelarstwie, gastronomi, (...)

czas pracy

czas pracy Czy pracując naprzemiennie w ciągu tygodnia, jednego dnia od 10.00 - 18.00 kolejnego od 8.00 - 16.00 jest to praca zmianowa?? Jakie ma zastosowanie artykuł o rozliczeniu dobowym?? Czy konieczne (...)

wyjazd z dziecmi za granice

wyjazd z dziecmi za granice mam problem, moze tutaj ktos mnie naprowadzi na jakis trop. Jestem po rozwodzie, dzieci sa pod moja opieka. Ojciec dziecmi sie nie interesuje, jak mowi nie odwiedza ich z powodu (...)

czy praca sezonowa w niemczech liczy się do emerytury?

czy praca sezonowa w niemczech liczy się do emerytury? czy praca sezonowa w niemczech liczy się do emerytury?

Praca sezonowa

Praca sezonowa Witam Jestem studentem, w miesiącach wakacyjnych pracowałem na myjni - pracodawca podpisał ze mną umowę zlecenie na okres czerwiec-lipiec-sierpień. Za wykonanie pracy w tym okresie (...)

praca sezonowa

praca sezonowa witam, chcę znaleźć jakąś prace na wakacje ale nie wiem gdzie szukać, w jakiej branzy najłatwiej się zatrudnić na sezon? Łatwiej w kraju czy za granicą? na wakacje pracę najłatwiej (...)

Alimenty dla byłego współmałżonka

Alimenty dla byłego współmałżonka Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty na swoją (...)

Praca sezonowa w Belgii

Praca sezonowa w Belgii Pracowałem w ubiegłe wakacje prze zbiorze truskawek i gruszek w Belgii. Ostatniego dnia pobytu pracodawca powiedział że zbankrutował i że nie ma pieniędzy dla pracowników. (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA Duża firma z kilkumilionowych kapitałem zakładowym z siedzibą główną w mieście X zatrudnia na umowę o pracę nowego pracownika (...)

nagana - porada

nagana - porada Opisze sytuacje która miała miejsce. Pracownik opuścił stanowisko pracy o 13:30 a powinien pracować do 14. Następnego dnia zgłosił się do przełożonego w celu wyjaśnienia zaistniałej (...)

Porady prawne