25.4.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium wyróżnienia stanowi, to czy pracownik posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa niebędącego członkiem UE, ale będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), lub państwa, niebędącego stroną umowy o EOG, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, czy też innego państwa.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie?

Zasadniczo, wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium RP możliwe jest po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Ustawa precyzuje, kiedy konkretnie takie zezwolenie jest wymagane, a mianowicie, gdy pracownik: 

 • wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP; 

 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej; 

 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej.

Zezwolenie nie jest zaś konieczne, gdy pracodawca powierza pracę cudzoziemcowi poza terytorium RP.

Zezwolenia wydawane są przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Sytuacja osób co do których zezwolenie nie jest wymagane oraz obywateli państw członkowskich UE, ze względu na swoją szczegółowość będzie opisana w odrębnym artykule.

Co to jest „wykonywanie pracy przez cudzoziemca”?

Wykonywaniem pracy przez cudzoziemca jest:

 • zatrudnienie – tj. wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;

 • wykonywanie innej pracy zarobkowej – tj. wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych

 • pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji.

Kto występuje o zezwolenie?

Zasadniczo o zezwolenie nie występuje sam cudzoziemiec, lecz pracodawcy. Na gruncie ustawy pracodawcą może być jednostka organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika

W przypadku cudzoziemców pełniących funkcje w zarządach występuje podmiot upoważniony do reprezentacji.

Dla cudzoziemców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej, o zezwolenie występuje pracodawca zagraniczny. Decyzję w sprawie przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce realizacji usługi eksportowej

Jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku, w celu wykonania zadania określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej, wówczas o zezwolenie stara się pracodawca zagraniczny lub podmiot, u którego będzie wykonywane zadanie określone przez delegującego. Decyzję w sprawie przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, u którego będzie wykonywane zadanie.

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia

Zasadniczo postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia składa się z trzech etapów:

 • I etap: uzyskanie przez pracodawcę przyrzeczenia wydania cudzoziemcowi zezwolenia na wykonywanie pracy;

 • II etap: uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo pozostawania na terytorium RP;

 • III etap: wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy.

I etap

Przed uzyskaniem zezwolenia pracodawca musi uzyskać przyrzeczenie. W rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „przyrzeczenie” oznacza przyrzeczenie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę pod warunkiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej bądź karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

W niektórych przypadkach można ominąć etap I. Zatem wydanie przyrzeczenia nie jest konieczne w przypadkach, gdy cudzoziemiec już posiada jeden z poniższych dokumentów:

 • odpowiednią wizę,

 • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP,

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

 • kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca i zaświadczenie, wydane przez Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców, na wniosek cudzoziemca, jeśli postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy trwa rok i nie została jeszcze wydana decyzja w I instancji, a przyczyna przedłużenia nie leży po stronie wnioskodawcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można (...)

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenia wykonawcze, które były niezbędne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (...)

Co nowego w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców?

Co nowego w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców?

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września (...)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Od 1 lipca 2001 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców. Celem tych zmian jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawnych Unii Europejskiej. Jaką osobę prawo polskie uważa za cudzoziemca? Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Prawo (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? Bez zezwolenia na pracę mogą pracować (...)

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Nowa ustawa o cudzoziemcach

13 czerwca 2003 r. ustalono ostatecznie tekst ustawy o cudzoziemcach. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2003 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 lipca 2003 r.Jakie przepisy obowiązują od 22 lipca 2003 r.?Od 22 lipca 2003 r. obowiązują (...)

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Chcąc określić krótko a zarazem trafnie kim jest broker ubezpieczeniowy można stwierdzić, iż jest to podmiot należący do grupy pośredników ubezpieczeniowych. Jest on jednak niezależny od zakładu ubezpieczeń i nie pozostaje, tak jak agent, pod bieżącym nadzorem zakładu ubezpieczeń. (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?Wedle (...)

Nowa ustawa o cudzoziemcach już uchwalona

Nowa ustawa o cudzoziemcach już uchwalona

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia – to tylko niektóre ze zmian, przygotowanych dla cudzoziemców w nowej ustawie, (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą (...)

Zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia

Zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia

Jakie nowe przepisy dotyczą zatrudniania cudzoziemców?Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę weszło w życie z dniem ogłoszenia - 10 (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister (...)

Którzy obcokrajowcy będą mogli się zatrudniać w Polsce bez zezwolenia?

Którzy obcokrajowcy będą mogli się zatrudniać w Polsce bez zezwolenia?

Jakie przepisy się znieniają? Minister Pracy i Polityki Społecznej zmienia z dniem 20 lipca 2007 r. rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Na podstawie ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister ten (...)

Ułatwienia dla pożytecznych obcokrajowców

Ułatwienia dla pożytecznych obcokrajowców

Nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, którzy będą ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce w związku z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa spoza UE oraz cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po (...)

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

    Ilu pracowników może realizować umowy o dzieło w Niemczech? Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzoną w Bonn (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA