6.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

W MPiPS odbyła się konferencja prasowa, poświęcona wyjaśnieniu zmian, jakie nastąpiły z dniem 1 lipca 2008 r. w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, a także realizacji programu „PARTNER III" z dniem 1 stycznia 2009 r.  

-  Zdajemy sobie sprawę, że zmiany w systemie finansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, budzą niepokój wśród wielu zainteresowanych - powiedział Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda podczas konferencji prasowej 1 października 2008 r. Minister Duda zapewnił, że organizacje, które od lat działają skutecznie w tej dziedzinie, nie stracą na zmianach. Równocześnie dodał, iż nie może dłużej trwać sytuacja, w której 10 procent organizacji dysponuje całością środków finansowych PFRON przeznaczonych na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, a 90 procent jest ich pozbawiona. Nowy tryb zlecania zadań organizacjom, przygotowany w 2006 r., został uchwalony 15 lipca 2007 r. w ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Idea zlecania zadań jest osadzona na koncepcji pomocniczości Państwa, według której każdy szczebel władzy realizować powinien te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Problemy powinno się rozwiązywać na szczeblu możliwie najbliższym obywatelom. Nie ma ważniejszego partnera, niż samorządy i organizacje pozarządowe - stwierdził Minister Duda.

W konferencji wzięli udział także: Zastępca Dyrektora BON Alina Wojtowicz-Pomierna, Prezes PFRON Wojciech Skiba, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Marek Plura i Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomir Piechota.  

Z dniem 1 lipca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).  

Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wskazane w ww. rozporządzeniu, mogą być realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe:

  • na zlecenie Funduszu,

  • na zlecenie samorządu województwa lub powiatu - ze środków PFRON.

Ponieważ katalog zadań wymienionych w ww. rozporządzeniu pokrywa się w znacznej części z katalogiem działań, które mogą być finansowane w ramach programu „PARTNER III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe", zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do programu. Racjonalność gospodarowania środkami publicznymi wyklucza bowiem możliwość jednoczesnego realizowania tych samych zadań w ramach dwóch różnych tytułów ustawowych. Należy także zauważyć, iż Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach z przeprowadzonej w PFRON kontroli zaleciła Funduszowi wyłączenie z programów przedsięwzięć, realizowanych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe, w ramach środków Funduszu przekazywanych samorządom na podstawie algorytmu.  

Zgodnie z przyjętymi zmianami (uchwała nr 13/2008 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 22 lipca 2008 roku), mającymi zastosowanie do zadań lub projektów realizowanych od 1 stycznia 2009 roku:

  • ograniczeniu uległ katalog podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w programie wyłącznie do kościelnych osób prawnych oraz związków wyznaniowych (ponieważ podmioty te nie zostały objęte systemem zleceń),

  • przekonstruowany został wykaz zadań finansowanych w ramach programu, tak aby zapewniona została jego zgodność z wykazem zadań określonych w ww. rozporządzeniu,

  • skrócony został okres realizacji programu - program realizowany będzie do końca 2009 roku.

Organizacje, które od 2009 roku nie będą mogły być beneficjentami programu „PARTNER III" (np. stowarzyszenia, fundacje), będą mogły ubiegać się o dofinansowanie dotychczas realizowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach systemu zleceń.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą zostać sfinansowane z PFRON?

Jakie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą zostać sfinansowane z PFRON?

Jakie nowe przepisy dotyczą organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych?Z dniem 1 lipca 2008 r. zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.Zgodnie z ustawą zadania (...)

Działalność pożytku publicznego - kto i jak może ją prowadzić w świetle nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Działalność pożytku publicznego - kto i jak może ją prowadzić w świetle nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienia model współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a organami administracji publicznej, wprowadzając obowiązek współdziałania tych organów z oraganizacjami pozarządowymi. Nowa ustawa stoi na stanowisku zasady pomocniczości, decydując o przekazaniu wykonywania zadań (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Niepełnosprawność, (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki (...)

Realizacja programu „PARTNER III” w 2009 r.

Realizacja programu „PARTNER III” w 2009 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż  w odniesieniu do kościelnych osób prawnych oraz związków wyznaniowych nadal jest realizowany przez PFRON program „PARTNER III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe". Program „PARTNER III" (czytaj) (...)

Telepraca i PARTNER III dla osób niepełnosprawnych

Telepraca i PARTNER III dla osób niepełnosprawnych

Rada Nadzorcza PFRON przyjęła do realizacji program „Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych" oraz zmiany do programu „PARTNER III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe", które mają zastosowanie dla zadań i projektów realizowanych od 01.01.2009 (...)

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do zysku. Prawo to realizowane jest poprzez wypłatę dywidendy. Dywidendą jest ta część zysku wykazanego za dany rok obrotowy w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez walne zgromadzenie (...)

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Jednym z istotnych problemów jakie napotykają przedsiębiorcy przeprowadzający restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej m.in. w związku z zamiarem przekształcenia spółki posiadającej osobowość prawną w spółkę osobową jest kwestia opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych. Jest to zagadnienie o tyle istotne dla praktyki, iż obecnie (...)

Poszukiwani niepełnosprawni

Poszukiwani niepełnosprawni

Po zmianie przepisów PFRON wypłaca znacznie więcej dofinansowań firmom zatrudniającym niepełnosprawnych. Jak wynika z informacji, które udało się nam uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, liczba niepełnosprawnych zarejestrowanych w nim wzrosła ostatnio do 220 tys., czyli o 16 tys. osób. W dobie kryzysu, gdy większość firm rozważa zwolnienia pracowników, (...)

Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

  Podstawą prawną dla ulgi rehabilitacyjnej jest art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a-7g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną (...)

Czy niepełnosprawni stracą pracę?

Czy niepełnosprawni stracą pracę?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało następujące sprostowanie do artykułu „Niepełnosprawni stracą pracę" z Polska The Times z 26 czerwca 2008 r.:"Sugerując możliwość utraty pracy przez wszystkie osoby niepełnosprawne, których zatrudnienie obecnie wspierane jest ze środków publicznych - tytuł artykułu wprowadza w błąd, przypisując rządowi (...)

Niepełnosprawni nie odpuszczą. UEFA stanie przed sądem?

Niepełnosprawni nie odpuszczą. UEFA stanie przed sądem?

Prawie 80 osób planuje podpisać się pod pozwem przeciwko UEFA, które anulowało bilety dla niepełnosprawnych na mecze Euro 2012. Poszkodowani żądają ustalenia odpowiedzialności za tą sytuację i zwrot poniesionych kosztów. Prace nad pozwem zmierzają ku końcowi i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi on do sądu. Pełnomocnicy niepełnosprawnych twierdzą, że do pozwu przyłączyć (...)

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Minister Administracji i Cyfryzacji opublikował rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.Jak podkreśla minister Rafał Trzaskowski, wspieranie dostępności nie jest działalnością charytatywną. - To narzędzie pobudzenia gospodarki – przypomina minister. (...)

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne nie są skazane na brak pracy. Mogą sobie radzić na rynku pracy równie dobrze jak pełnosprawni pracownicy. Instrumenty wsparcia Warto powiedzieć o instrumentach wsparcia, które wspomagać mają zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a które funkcjonują na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)

PKPP Lewiatan o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

PKPP Lewiatan o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

  PKPP Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje propozycje zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powinny one doprowadzić do usprawnienia i uproszczenia instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W Polsce pracuje zaledwie 13,2% osób niepełnosprawnych, podczas gdy średni poziom ich zatrudnienia (...)

Większe wsparcie dla WTZ i ZAZ

Większe wsparcie dla WTZ i ZAZ

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają większe środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) oraz zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Od 1 października wzrosły kwoty dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne. W przyszłym roku finansowe wsparcie (...)

Mieszkasz za granicą? Dostaniesz rentę

Mieszkasz za granicą? Dostaniesz rentę

Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz osoby represjonowane będą otrzymywać swoje renty nawet wtedy, gdy opuszczą granice naszego kraju. Ci, którym odmówiono świadczenia, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania i ponowne rozpatrzenie prośby. Od 1 stycznia 2010 roku inwalidzi wojenni, wojskowi oraz osoby deportowane do pracy przymusowej będą mogły pobierać rentę nawet (...)

Kto nie zapłaci abonamentu RTV

Kto nie zapłaci abonamentu RTV

Katalog osób, które są zwolnione z opłat abonamentowych, uwzględnia m.in. emerytów i rencistów, bezrobotnych, osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej czy do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego. Aby skorzystać z prawa do zwolnienia z abonamentu radiowo-telewizyjnego, trzeba dostarczyć do urzędu pocztowego odpowienie dokumenty. W ich skład (...)

Jaki dokument dla bezpłatnych leków?

Jaki dokument dla bezpłatnych leków?

Prawo do bezpłatnych leków mają inwalidzi wojenni i wojskowi, ich współmałżonkowie, wdowy lub wdowcy, a także osoby represjonowane. Decyzję w tej sprawie wydaje - zgodnie z nowymi przepisami - Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety, ludzie o tym nie wiedzą, dlatego na kłopoty z otrzymaniem darmowych leków skarży się coraz więcej uprawnionych. W ich obronie wystąpił rzecznik praw obywatelskich. (...) Obowiązująca (...)

Inwalidzi będą mieli łatwiej

Inwalidzi będą mieli łatwiej

Przez ostatnie miesiące tego roku niepełnosprawni nie będą mogli liczyć na refundację potrzebnego im sprzętu. To skutek ustawy reformującej służbę zdrowia. Tak wynika z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rzeczpospolita, Michał Kosiarski 28.05.2009 r.  inwalida, pomoc, sprzęt, dopłata

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej

Najważniejsze ogniwa systemu opieki zdrowotnej w Polsce to praktyki lekarskie, pielęgniarek i położnych, przychodnie i szpitale. Do niektórych z nich możemy wybrać się bez skierowania, do innych potrzebujemy takiego dokumentu. Dowiedz się, jak zorganizowana jest opieka zdrowotna w Polsce. ##baner## Pierwszy szczebel, czyli podstawowa opieka zdrowotna Podstawowa opieka (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Na terenie sąsiedniej gminy znajduje się prywatny Dom Pomocy Społecznej o konkurencyjnej cenie jeśli chodzi o koszt utrzymania. Właściciel placówki posiada zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności. (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Co mogę zrobić w przypadku kiedy mój partner, bez mojej zgody wziął na mnie kredyt?

Co mogę zrobić w przypadku kiedy mój partner, bez mojej zgody wziął na mnie kredyt?

Mój partner wykorzystując moje dane do logowania do mojego internetowego konta bankowego, wziął na na mnie kredyt w wysokości 4.000 zł. Powiedźcie mi proszę co w takiej sytuacji mogę zrobić? (...)

Utrata alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Utrata alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Mam 8-letnią wnuczkę, której ojciec się nią nie interesuje. Gdy córka była w ciąży nie łożył na jej utrzymanie. Nie pracował i nadal nie pracuje. Po niecałym miesiącu od ślubu cywilnego (...)

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika niepełnosprawnego z niesprawnym (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON? Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (...)

Odległość parkingu od granicy działki

Odległość parkingu od granicy działki

W jakiej minimalnej odległości od granicy sąsiedniej działki mogą być usytuowane parkingi samochodowe na działce, na której prowadzona jest działalność gospodarcza? Zgodnie z Rozporządzeniem (...)

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji (...)

Parkowanie samochodów na nieruchomości wspólnej

Parkowanie samochodów na nieruchomości wspólnej

Mieszkam w lokalu usytuowanym na parterze budynku zarządzanego przez wspólnotę mieszkaniową (jestem jednym ze współwłaścicieli). Jedna ze stron budynku graniczy bezpośrednio z placem manewrowym (...)

Wymiary miejsca parkingowego

Wymiary miejsca parkingowego

W kwietniu tego roku nabyłem mieszkanie wraz z dwoma miejscami postojowymi w parkingu podziemnym od developera. Miejsca postojowe usytuowane są naprzeciwko siebie po obu stronach drogi manewrowej. Oba (...)

FORUM PRAWNE

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Zmiany dla niepełnosprawnych.

Zmiany dla niepełnosprawnych. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych da popalić pracodawcą którzy nieco zapominają o sowich obowiązkach (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Szkoła zaoczna, a alimenty

Szkoła zaoczna, a alimenty Chciałbym poruszyć na Forum problem, który nie jest uregulowany tak do końca prawem, a nawet w wypowiedziach SN czy innych wykładni jest raczej pomijany. Nie proszę (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

PAN MAREK- PYTANIE!!!

PAN MAREK- PYTANIE!!! DZIEN DOBRY....28 PAŹDZIERNIKA MÓJ PARTNER MA SPRAWE POJEDNAWCZĄ.... ZONIE SIE ODWIDZIAŁO I STRASZY ZE POZWIE NA SWIADKA ICH MAŁOLETNIA CÓRKĘ.... ONA MA 16 LAT, W MARCU 2006 (...)

wybory dla niepełnosprawnych

wybory dla niepełnosprawnych Jakie wymogi stawiają przepisy kodeksu wyborczego dla gmin w sprawie obsługi wyborów dla osób niepełnosprawnych? Jak powinny zostać przygotowane lokale? Dużo zmian (...)

Praca a niepełnosprawni-jakie zmiany od nowego roku

Praca a niepełnosprawni-jakie zmiany od nowego roku Witam Jakie niespodzianki czekaja na niepełnosprawbych od nowego roku jesli chodzi o pracę??Z góry dziękuję za informacje

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DAY 4 BUSINESS Dwa punkty widzenia jedna firma Czyli jak pracodawcy, managerowie, kierownicy i specjaliści ds. kadr mogą (...)

ulga rehabilitacyjna dla pełnosprawnych ?

ulga rehabilitacyjna dla pełnosprawnych ? Witam forumowiczów. Czy tylko niepełnosprawni mają prawo do odliczenia w PIT wydatków na leki, opiekę pielęgniarki lub turnusy rehabilitacyjne? Jest jakaś (...)

jakie ulgi dla seniorów

jakie ulgi dla seniorów Witam, Mam dziadków w podeszłym wieku, mają po ok. 70 lat. Zastanawiamy się jakie ulgi im przysługują z tego tytułu. Czy ja mogę ich reprezentować w niektórych sprawach (...)

Ulga rehabilitacyjna - wszystko o odliczeniu PIT !

Ulga rehabilitacyjna - wszystko o odliczeniu PIT ! Rozlicz swój pit 37 druk i skorzystaj z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna jest ulgą, która przysługuje osobom niepełnosprawnym, a także (...)

PIT 2010 - ulga rehabilitacyjna 2010

PIT 2010 - ulga rehabilitacyjna 2010 Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (osób będących (...)

Ulga rehabilitacyjna - PIT 2011 !

Ulga rehabilitacyjna - PIT 2011 ! Rozlicz swój pit 37 druk i skorzystaj z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna jest ulgą, która przysługuje osobom niepełnosprawnym, a także osobom, które (...)

Dotacje na otworzenie firmy a wyjazd zagranicę dla złapania kontraktu

Dotacje na otworzenie firmy a wyjazd zagranicę dla złapania kontraktu Hej! Nie wiem czy dział odpowiedni, jak nie tak to prosiłbym o przeniesienie. :) Mam zamiar ubiegać się o dotacje z PFRONu (...)

Ulga rehabilitacyjna 2011 - jakie wydatki można odliczyć ??

Ulga rehabilitacyjna 2011 - jakie wydatki można odliczyć ?? Nie wszystkie wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne lub przez osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne mogą być podstawą do dokonania (...)

Wyprowadzenie majatku ze spoldzielni

Wyprowadzenie majatku ze spoldzielni prezes spoldzielni pracy chce przetrasferowac jej majatek do swojej spolki zoo. Nie wiem w jaki sposob jest takze likwidatorem spoldzielni. Czlonkowie spoldzielni ( (...)

Porady prawne