Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym zasadom dziedziczenia. Powszechnie przyjmuje się, że dziedziczenie ustawowe oparte jest na konstrukcji dorozumianego oświadczenia woli spadkodawcy, który poprzez to, iż nie sporządza testamentu godzi się na rozwiązania ustawowe.

Co ma pierwszeństwo - testament, czy ustawa?

Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, pierwszeństwo będzie miała wola spadkodawcy. Jeśli pozostawił on po sobie ważny testament to dziedziczenie nastąpi w oparciu o ten dokument. Dopiero w razie jego braku w grę wchodzą przepisy ustawy, jaką jest Kodeks cywilny. Zgodnie z polskim prawem, podstawą dziedziczenia może być wyłącznie testament, a w jego braku przepisy ustawy – trzeciej możliwości nie ma.

Jaki jest krąg spadkobierców ustawowych?

Krąg spadkobierców ustawowych wyznaczony jest przez związki rodzinne, tzn. wynikające z więzów krwi, małżeństwa, przysposobienia. Do osób, które mogą dziedziczyć z mocy ustawy, należą:

 • małżonek,

 • zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd.),

 • rodzice,

 • rodzeństwo oraz

 • zstępni rodzeństwa

 • dziadkowie

 • pasierbowie.

Poważne zmiany w tej dziedzinie wprowadziła ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. (nowy stan prawny obowiązuje od 28 czerwca 2009 r.), która poszerzyła krąg spadkobierców ustawowych. Z mocy ustawy do dziedziczenia zostali dopuszczeni dziadkowie oraz pasierbowie. Zatem jest możliwe, aby dziadek otrzymał spadek po wnuku. Wybór podmiotów dziedziczących po sobie cechuje zasada wzajemności.    

Spadkobiercy ustawowi zostali podzieleni na grupy dochodzące kolejno do dziedziczenia ustawowego.

Aktualnie można wyróżnić cztery grupy spadkobierców ustawowych, przy czym spadkobiercy należący do grupy dalszej dochodzą do dziedziczenia dopiero wówczas, gdy nie ma spadkobierców należących do grupy bliższej. Spośród wskazanych wyżej osób można wyróżnić cztery grupy spadkobierców dziedziczących z ustawy:

 • I grupa – małżonek i dzieci spadkodawcy oraz zstępni dziecka, które nie dożyło otwarcia spadku (wchodzą w jego miejsce),

 • II grupa – małżonek spadkodawcy, rodzice spadkodawcy, jego rodzeństwo (jeśli któryś z rodziców nie dożył otwarcia spadku) oraz zstępni rodzeństwa (w miejsce zmarłego rodzeństwa),

 • III grupa - gdy nie ma spadkobierców z I oraz II grupy do dziedziczenia dochodzą dziadkowie spadkodawcy, zstępni dziadków spadkodawcy, pasierbowie (dzieci małżonka spadkodawcy),

 • IV grupa – ostatnim możliwym spadkobiercą jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa,

Pierwszeństwo do spadku dziedziczonego na podstawie ustawy ma I grupa spadkobierców. Jeżeli brak jest dzieci oraz dalszych zstępnych (wnuków, prawnuków itd.) spadkodawcy (bądź gdy zstępni nie mogą lub nie chcą dziedziczyć), dziedziczą osoby z II grupy, a w ich braku (bądź gdy zstępni nie mogą lub nie chcą dziedziczyć) - podmioty zaliczone do grupy III. Ostatecznie, spadkobiercą mogą być podmioty z IV grupy czyli osoby prawne prawa publicznego (gmina jako jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa).  

Na uwagę zasługuje fakt, że małżonek zmarłego dziedziczy zarówno w grupie pierwszej, jak i drugiej, czyli zarówno ze zstępnymi zmarłego, jak i z jego rodzicami i rodzeństwem, jednak w przypadku obydwu grup udział spadkowy może być różny.

W okresie od wydania prawomocnego postanowienia o separacji do momentu wydania prawomocnego postanowienia o zniesieniu separacji istnieją skutki prawne jak przy orzeczeniu rozwodu, a więc nie jest powołany z ustawy do dziedziczenia małżonek spadkodawcy pozostający w separacji (art. 9351 K.c.). Małżonek pozostający w separacji może zatem powołać do spadku drugiego małżonka tylko w oparciu o testament.

Kiedy dziedziczą dzieci spadkodawcy?

Dzieci dziedziczą po swoich rodzicach bez względu na to, czy pochodzą z małżeństwa, czy ze związku pozamałżeńskiego. Wszystkie dzieci spadkobiercy mają w tym względzie równe prawa. Dla możliwości dziedziczenia z ustawy przez dzieci spadkodawcy nie ma więc żadnego znaczenia fakt małżeńskiego, czy pozamałżeńskiego pochodzenia dzieci. W przypadku dzieci pozamałżeńskich nie ma wpływu na dziedziczenie sposób ustalenia ojcostwa, czyli czy nastąpiło sądowe ustalenie" ojcostwa, czy uznanie dziecka).

Przepisy różnicują natomiast sytuację dziedziczenia miedzy przysposobionym (czyli adoptowanym) a przysposabiającym (adoptującym). Prawo do spadku mają również przysposobieni po przysposabiającym i jego krewnych na tych samych zasadach, co dzieci (w przypadku przysposobienia pełnego). Zobacz: Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

Dzieci dziedziczą w częściach równych. Jeżeli małżonek spadkodawcy zmarł przed otwarciem spadku lub został orzeczony rozwód bądź separacja, dzieci dziedziczą cały spadek.

Kiedy dziedziczą wnuki lub dalsi zstępni spadkodawcy?

Jeżeli jedno z dzieci spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział w spadku, który by mu przypadł, dziedziczą jego dzieci w częściach równych, czyli wnuki spadkodawcy. Może się oczywiście zdarzyć, że żadne z dzieci spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, a jednocześnie spadkodawca nie pozostawał w związku małżeńskim, w takiej sytuacji wnuki będą wyłącznie powołane do spadku. Jeżeli wnuk lub wnuczka spadkodawcy nie dożyli otwarcia spadku po nim, to ich udziały w spadku dziedziczą ich dzieci, czyli prawnuki spadkodawcy. W ich braku mogą z kolei dziedziczyć spadek w ten sam sposób dalsi zstępni.

Kiedy dziedziczy małżonek spadkodawcy?

Małżonek będzie dziedziczył, jeśli w chwili otwarcia spadku pozostawał w związku małżeńskim ze spadkodawcą i nie została orzeczona wyrokiem sądu separacja. Prawa do spadku nie ma więc były małżonek spadkodawcy. W przypadku, gdy małżonkowie wprawdzie pozostają w związku małżeńskim, ale są w separacji faktycznej (czyli nieorzeczonej przez sąd), nie powoduje to wyłączenia małżonka od dziedziczenia.

Nie daje prawa do dziedziczenia małżeństwo nieistniejące, tj. związek, który nie został zawarty, z uwagi na niespełnienie przesłanek, określonych w art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zatem warunkiem zawarcia małżeństwa jest, aby było ono zawarte przez mężczyznę i kobietę, obecnych jednocześnie i składających przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym kościoła, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała stosowną umowę, oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Niespełnienie którejkolwiek z tych przesłanek powoduje, iż małżeństwo w ogóle nie zostało zawarte.      

Możliwa jest także sytuacja, w której małżeństwo zostało zawarte, pomimo istnienia przeszkód do jego zawarcia, np. małżeństwo zawarte przez przysposobionego i przysposabiającego. Pomimo istnienia przesłanek do unieważnienia małżeństwa, po śmierci jednego z małżonków nie jest możliwe unieważnienie małżeństwa. Tym samym pozostały przy życiu małżonek dziedziczy z ustawy.           

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują dwie sytuacje, w których możliwe jest unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu. Powodem takim jest pokrewieństwo między małżonkami oraz pozostawanie przez małżonka w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim (art. 18). W przypadku orzeczenia przez sąd nieważności małżeństwa „były małżonek” zostaje wyłączony od dziedziczenia ustawowego.  

Przykład:

 • Małżeństwo zostało zawarte pomiędzy dziadkiem D oraz wnuczką W. D miał pięcioro dzieci z pierwszego małżeństwa, czterech synów i córkę C, będącą matką W. C nie dożyła otwarcia spadku. Oprócz córki W miała jeszcze syna S. Po śmierci D jeden z jego synów, wystąpił do sądu o unieważnienie małżeństwa D i W. Sąd orzeczeniem unieważnił małżeństwo D i W. Zatem porządek dziedziczenia w tej sytuacji przedstawia się następująco:„Była żona” W nie dziedziczy po D. Do dziedziczenia z ustawy dochodzą dzieci D, czyli cały majątek podzielony zostaje na pięć równych części.

  Jednak C nie dożyła otwarcia spadku, zatem na jej miejsce wchodzą jej zstępni: W i S, którzy dziedziczą część przypadającą na C po połowie. Zatem czterej synowie D otrzymają po 1/5 całości spadku, zaś W i S otrzymają po 1/10 całości spadku.Gdyby sąd nie orzekł o nieważności małżeństwa W i D, wówczas porządek dziedziczenia przedstawiłby się następująco:W jako żona otrzymałaby ¼ całości spadku, Pozostałą część należałoby podzielić na pięć równych części, czyli każdemu z dzieci D przypadłby udział w wysokości 3/20. Jednakże C nie dożyła otwarcia spadku, zatem w jej miejsce do dziedziczenia z ustawy dochodzą jej zstępni W i S. Otrzymują zatem po 3/40 całości spadku. W związku z tym W otrzyma ¼ + 3/40 = 13/40 całości majątku po D. 

Jak podkreślono powyżej do dziedziczenia dochodzi małżonek, jeżeli w chwili otwarcia spadku pozostawał ze zmarłym w formalnym związku. Problem pojawia się, gdy w chwili śmierci jednego z małżonków toczył się proces o rozwód. W takiej sytuacji proces o rozwód ulega umorzeniu, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże ustawodawca przewidział możliwość wyłączenia z kręgu osób dziedziczących z ustawy, małżonka, z którym zmarły zamierzał się rozwieść. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

Jakkolwiek po śmierci jednego z małżonków nie można orzec rozwodu, to jednak przepisy przyznały pozostałym spadkobiercom dziedziczącym w zbiegu z małżonkiem uprawnienie do wystąpienia do sądu w celu wydania przez sąd orzeczenia, że żądanie rozwodu było uzasadnione. Wyłączenia małżonka od dziedziczenia z powyższego powodu nie następuje automatycznie, lecz na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Z roszczeniem o wyłączenie może więc wystąpić dziecko lub dalsi zstępni spadkodawcy, a także jego rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa. Możliwe jest wspólne wytoczenie powództwa. Powództwo należy wnieść w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dany spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie później jednak niż w ciągu roku od otwarcia spadku.

Rozpatrując sprawę, sąd oceni, czy żądanie orzeczenia rozwodu z winy pozostałego przy życiu małżonka było uzasadnione, czy nie. Musi zatem stwierdzić, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i czy nastąpił on z winy małżonka pozostałego przy życiu. Na mocy tego orzeczenia sądu małżonek zmarłego jest wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

 

Przykład:

 • Osoba X wniosła pozew o rozwód z wyłącznej winy małżonka M. Małżonkowie nie mieli dzieci. W chwili otwarcia spadku przy życiu pozostali rodzice X: A i B, oraz rodzeństwo: siostra S i brat C. Kto po śmierci X dojdzie do dziedziczenia?Należy rozważyć dwie sytuacje:1) Brat C wystąpił do sądu z żądaniem uznania, że powództwo o rozwód było uzasadnione, a tym samym małżonek powinien być wyłączony od dziedziczenia.W tej sytuacji cały majątek dziedziczą rodzice i rodzeństwo X, każdy z nich otrzyma po ¼ całości spadku.2) W sytuacji, gdy żaden ze spadkobierców ustawowych nie wystąpi do sądu z żądaniem uznania, że powództwo o rozwód było uzasadnione, lub wystąpi z takim żądaniem, a sąd je oddali, wówczas do dziedziczenia zostaną powołani: małżonek, rodzice i rodzeństwo zmarłego. Dziedziczą oni w następujących częściach: M - ½, A, B, S, C – po 1/8 całości spadku.              

W podobny sposób przepisy regulują kwestię związaną z separacją małżonków. Zgodnie bowiem z art. 935[1] K.c. przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.  

Przykłady:

 • Sąd okręgowy wydał prawomocne postanowienie o separacji. Umiera jeden z małżonków, pozostawiając dwoje dzieci. Spadek będą więc dziedziczyły tylko dzieci w równych częściach, a nie będzie dziedziczył małżonek pozostający w separacji (art. 931 § 1 K.c.).  

 • Sąd okręgowy wydał prawomocne postanowienie o separacji. Po upływie roku – na zgodne żądanie małżonków – sąd postanowieniem zniósł separację. Po uprawomocnieniu się postanowienia umiera jeden z małżonków, pozostawiając dwoje dzieci i małżonka. Spadek będą dziedziczyć dzieci i małżonek w równych częściach, to jest po 1/3 części. 

W drugim przykładzie na skutek zniesienia separacji ustały jej skutki, zatem małżonkowie nie pozostawali w separacji i w związku z tym małżonek jest powołany do spadku. 

W okresie od wydania prawomocnego postanowienia o separacji do momentu wydania prawomocnego postanowienia o zniesieniu separacji istnieją skutki prawne jak przy orzeczeniu rozwodu, a więc nie jest powołany z ustawy do dziedziczenia małżonek spadkodawcy pozostający w separacji (art. 935[1] K.c.). Małżonek pozostający w separacji może zatem powołać do spadku drugiego małżonka tylko w oparciu o testament.

Między małżonkami z reguły istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Dlatego należy pamiętać, iż w razie śmierci jednego z małżonków, masę spadkową tworzy połowa, a nie całość ich majątku wspólnego. Innymi słowy w razie śmierci małżonków najpierw następuje podział ich majątku wspólnego. Udziały w majątku wspólnym małżonków są równe, choć w wyjątkowych wypadkach sąd może postanowić inaczej. Majątek spadkowy stanowi więc połowa majątku wspólnego małżonków, czyli udział zmarłego małżonka w majątku wspólnym.

Warto tu jeszcze zwrócić uwagę na pewne szczególne uprawnienie małżonka spadkodawcy -  zob.: Uprawnienie małżonka spadkodawcy do żądania przedmiotów urządzenia domowego

Na kolejnej stronie przeczytasz jeszcze:

 • Gdzie jest określony udział spadkowy każdego ze spadkobierców?
 • Jak dziedziczą małżonek i dzieci spadkodawcy?
 • Jak dziedziczą małżonek, dzieci i wnuki spadkodawcy?
 • Jak dziedziczą dzieci i wnuki spadkodawcy?
 • Kiedy dziedziczą osoby należące do drugiej grupy spadkobierców ustawowych?
 • Jak wygląda porządek dziedziczenia w przypadku braku zstępnych?
 • Kiedy cały spadek dziedziczy małżonek spadkodawcy?
 • Kiedy dziedziczą dziadkowie spadkodawcy?
 • Kiedy dochodzi do dziedziczenia pasierbów?
 • Kiedy dochodzi do dziedziczenia gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa?

<>

Zobacz także

 

Komentarze: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

 • Pawcio 2018-06-23 16:42:41

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Mój ojciec nie żyje. Matka żyje. Jestem po rozwodzie cywilnym ,mieszkam z córką 12 letnią w tym samym domu co Ja ,matka rodzona oraz mój brat rodzony. Jestem w tym domu zameldowana od dziecka wraz ze swoją córcią. Jak jest mija częśc majątku. Dom jest jednorodzinny . Brat w raz ze swoją matką nie nadają się do życia w społeczeństwie. Paweł.

 • Grazyna 2018-06-13 19:56:14

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  W 2003 roku zmarła mama mojego męża nie zostawiła testamentu w maju 2018 roku zmarł ojciec mojego męża zostawił testament zapisał mieszkanie wnukowi /synowi starszego brata mojego męża/czy mąż ma prawo do spadku po swojej mamie?

 • Grazyna 2018-06-13 19:17:49

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  W 2003 roku zmarła mama mojego męża nie zostawiła testamentu teraz w maju 2018 roku zmarł ojciec mojego męża zostawił testament w którym zapisał mieszkanie wnukowi/synowi starszego brata mojego męża. Czy mąż ma prawo do spadku po swojej mamie.

 • Justyna 2018-05-13 07:59:32

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarła siostra mojej babci , z jej rodzeństwa żyje tylko siostra z która nie utrzymywała kontaktu , moja babcia również już nie żyje , mój tata czyli zstepny po siostrze zmarłej jako jedyny z rodziny się nią interesował ale nie chce spadku. Czy ja mogłabym założyć sprawę spadkową czy w przypadku kiedy żyje mój tato nie mam takiego prawa ?

 • Maks 2017-11-30 00:18:39

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Pan L, syn spadkodawcy został pozbawiony praw dziedziczenia. Czy jego dzieci, a wnuki spadkodawcy, mają prawo dziedziczenia?

 • Marcin P. 2017-09-21 21:57:38

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Po śmierci ojca ma się odbyć sprawa w sądzie, abyśmy ( ja i moi dwaj bracia ) zrzekli się praw do mieszkania na mamę. Czy po tym, mama może zapisać (przekazać lub zrobić z nim cokolwiek) mieszkanie komukolwiek, pozbawiając prawa pozostałych członk?w rodziny, czyli nas-dzieci. Czy odmawiając udziału w sprawie, zachowam prawa do spadku?

 • Zofia 2017-06-23 12:23:06

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarła moja siostra /była wdowa/ miala 1 syna . Wiem że zostaly długi po niej czy ja jako siostra będę splacala długi po niej?

 • Anna 2017-06-13 19:17:52

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Połowa domu należy do teściowej i część ziemi, nabyła to jako panna. Druga część domu i druga część ziemi jest wspólna kupiona po ślubie.Czy po jej śmierci dziedziczy mąż czy tylko dzieci? Chodzi o cześć panieński. Teściowa nie zostawiła Testamentu bo nie zdążyła. Dziękuję za odpowiedź.

 • Kasiar 2017-04-25 15:47:25

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Moja teściowa 12 lat temu wzięła ślub po raz drugi.W momencie zawierania związku małżeńskiego zarówno ona jak i drugi mąż byli wdowcami.Jej drugi mąż ma dwóch dorosłych synów,którzy mieszkają za granicą.Mąż teściowej zmarł w październiku,zostawił testament,w którym wszystko zapisał na synów.Dodam,że majątek jaki zostawił był tylko jego.Czy moja teściowa ma prawo do jakieś części spadku,bo w momencie sprzedaży domu ona zostaje z niczym i nie ma się gdzie podziać?

 • Gosia 2017-02-12 09:04:47

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam, Mam pytanie na tem w jakiej części dziedziczą dzieci. Zmarła nam mama, tata żyje i jest 3je dzieci. Ustaliliśmy u notariusza ze wszyscy dziedziczymy po równo (1szy etap). Teraz siostra mówi ze wchodzi rownież w \'ten \'rowny podzial\' wszystko co sie juz dostało od mamy do 10lat wstecz. Tak sie składa ze ja i brat dostaliśmy wkłady na mieszkania a nasza siostra dostała najwiecej z nas na budowę domu i swoje wesele ale to było 12 i 15 lat temu. Czy to prawda ze to co ona dostała nie bedzie sie brać pod uwagę? Jak moze byc to sprawiedliwe?? Dziekuje

 • Mg 2016-12-25 23:14:35

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Dość skomplikowana sprawa. Tata mój jak się okazało był synem ojca swego kolegi. Przyjaciele byli braćmi zatem, zreszta podobnymi jak krople wody jednak nigdy tata nie ubiegał się o nazwisko ojca. Sprawy nie poruszano. Czy tata ma prawo do ubiegania się części majątku po swoim ojcu po tylu latach? Pozostałe dzieci posprzedawały majątek ojca. Zyski są olbrzymie. Czy tata może ubiegać się o swoją cześć ?

 • Agnieszka 2016-10-25 17:24:45

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam,mojego taty siostra cioteczna (ich mamy były siostrami rodzonymi)w testamencie uwzględnila mnie jako spadkobiorcę.Która to będzie grupa dziedziczenia?

 • malgosia 2016-06-20 19:35:29

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Babcia byłego męża testament podzieliła na dwóch wnuków mojego byłego męża i jego brata, czy naszemu dziecku należy się po babci

 • malgosia 2016-06-20 19:21:15

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Babcia byłego męża testament podzieliła na dwóch wnuków mojego byłego męża i jego brata, czy naszemu dziecku należy się po babci

 • Majewski83 2016-04-06 13:01:56

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Prawo spadkowe jest bardzo zawiłe i często pojawiają się problemy, którego nie jest ono w stanie rozwikłać. Najlepiej więc pisać testament... chociaż i to nie gwarantuje, że wszystko odbędzie się bez problemów.

 • Ajh 2016-03-08 17:33:24

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarla moja zona. Nie mielismy intercyzy. Niektore lokaty i fundusze byly otwarte na nazwisko zony i nie bylem ich wspolwlascicielem. Nie mamy dzieci ani rodzicow. Jedna osoba z rodzenstwa zony nie odrzuca spadku. Koncza sie terminy niektorych lokat otwartych na nazwisko mojej zony. Jak moge zadysponowac kapitalem i odsetkami z tych lokat? Na co mam sie powolac w banku. Art 1036 k.c. mowi, ze jeden ze spadkobiercow moze za goda pozostalych rozporzadzac przedmiotem nalezacym do spadku. Jak to zalatwia sie w praktyce np w banku

 • Grzegorz 2016-02-14 07:54:22

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam! Brat zginał w wypadku samochodowym. Jest 3 lata po rozwodzie, z tego związku ma 5 letniego syna. Miał mieszkanie garaż i domek letniskowy. Żyje jego mama i 2 rodzeństwa. Nie pozostawił testamentu.Moje pytanie dotyczy tego czy moja mama i ja z siostrą będziemy brani pod uwagę w tym podziale?

 • Ewa 2016-01-20 17:09:37

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Wtam ! Moje pytanie dotyczy następującej sprawy : Po zmarłej matce mojego ojczymazostał spadek nierozstrzygnięty do tej pory ( a dokładnie działka ) i jedyny żyjący brat chce teraz tą sprawe uregulować ... i moje pytanie dotyczt tego czy moja mama też jako żona zmarłego brata lub ja ( pasierbica ) będziemy brani pod uwage w tym podziale ?

 • Robert 2016-01-15 18:21:02

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam. Mam podobną sytuację. Zmarł mój wujek. Jego żona niespodziewanie zjawiła się u prezesa działek. Ten bez 2 zdań oddał jej działkę pod użytkowanie. Na tej działce znajduje się dom który w testamencie wujek przepisał mojej mamie jego siostrze. \"Ciocia\" o tym wcześniej nie wiedziała i teraz podważa jego wiarygodność. W międzyczasie wlamala się i okradla działkę z rzeczy należących do mojej rodziny. Prezes działek umywa ręce i czeka na wynik rozprawy w sądzie. Czyli jak na mój rozum każdy może wejść i brać? Czy prezes działek swiadek kradziezy nie może wymowic jej prawa wstepu na teren RoD. Sprawa jest zgloszona na policje ale ta takze nic nie moze zrobić do czasu uprawomocnienia testamentu. Gdzie i po czyjej stronie jest prawo ?

 • Ania 2015-05-28 18:58:01

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam, ja mam pytanko odnośnie odrzucenia sadku. Zmarł mi tata i czy razem z mamą mam taki sam okres 6 mies, na zdecydowanie co zrobie ze spadkiem, czy pierwsza musi mama się zrzec/ przyjśąć i ja mam na nowo 6 mies?

 • Eliza 2015-02-27 09:40:19

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Mój ojciec nie żyje teraz jest przeprowadzana sprawa spadkowa po dziadkach (rodzicach ojca) bo nie był sporządzony tez testament.Czy moja mama bierze udział w nabyciu spadku jako zona po zmarłym męzu, a spadek dotyczy teściów czy tylko ja i rodzeństwo dziedziczymy.

 • katarzyna 2014-12-02 00:03:42

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  zmarla moja bezdzietna nie zamezna siostra jestem jedyna zyjaca siostra i troje dzieci po 2siostrach w jakich czesciach należy się spadek wspomnę ze nie zostawila testametu

 • Edward 2014-10-16 16:29:25

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  zmarł mój ojczym, żyje jego druga żona, jak wygląda podział majątku po nim w ułamkach

 • ewa kuswik 2014-09-06 15:47:06

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  mam osmioro rodzenstwa jednak mama zmarla spisujac testament u notariusza tylko na mnie teraz rodzenstwo straszy mnie sadem bo chca rownego podzialu tz.na 9 osob dodam ze nieinteresowali sie mama chodz byla chora nie mowiac juz o tym ye przez wiele lat nie przychodzili na wigilie czula sie opuszczona przez dzieci

 • Karola 2014-07-01 21:14:55

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Mieszkanie nie jest własnościowe(jeszcze) głównym najemcą jest mój Ojciec, a ja jako Córka jestem w nim od 20 lat zameldowana. Mój Ojciec ma drugą żonę i Córkę z nią. W tym mieszkaniu jesteśmy zameldowani tylko my oboje. Mój Ojciec mieszka obecnie u swojej żony(macocha). Kto według prawa ma prawo i pierszeństwo do tego mieszkania?

 • mała 2014-06-08 09:53:25

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  mam mieszkanie własnościowe w blokach ( odrębna własność , tylko na mnie ) , 2 synów, 1 mieszka ze mną( mąż nie żyje ) , 2 żonaty nie mieszka ze mną , ale jest zameldowany.Czy po mojej śmierci mieszkanie dziedziczą tylko dzieci , czy synowej tez coś się będzie należało ????

 • Beata Grudziądz 2014-05-24 16:10:58

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarł mój tata. Był wdowcem i zmarł gdy był był ponownie w związku małżeńskim z drugą żoną. Druga żona mie maiała dzieci. Mam jeszcze brata. Przed śmiecią cały swój majątek przepisał w testamiencie na swoją obecną żonę. Kto dziedziczy majątek po śmierci drugiej żony mojego taty, gdy pozostaliśmy z bratem a ona mie ma dzieci?

 • jolanta60 2014-05-11 23:22:06

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarla siostra mojej niezyjacej mamy jej maz nie zyje wiele lat a ciotka zostawila mieszkanie wlasnosciowe i oszczednosci na koncie w banku wiem ze spisala najpierw testament reczny podpisany u notariusz ze skoro moj rodzony brat dal jej pieniadze na wykup mieszkania a ona te mieszkanie przkazala komu innemu jeszcze njak zyla ale slownie to kto ma prawo do czesci spadku po ciotce prosze o odpowiedz na emaila

 • konrad 2014-05-10 16:49:27

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  tesciowa zyje i ma 3/4 domu ma dwoje dzieci jedno niezyje czy zmarlej dzieci dziedzicza

 • Walentyna 2013-11-06 22:35:39

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarl moj brat stryjeczny.Najblizsi zmarlego odrzucili spadek(czyli zona, dzieci, rodzice,rodzenstwo i ich dzieci .Prawdopodobnie ciocia zmarlego (moja mama)oraz ja i moje dzieci powinnismy rowniez odrzucic spadek. chcialam sie zapytac, jakie nastepstwa prawne beda dla nas,jesli nie odrzucimy spadku? czy my jako dalsza rodzina podlegamy pod ta ustawe?

 • anisar7 2013-10-29 16:57:33

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  pare dni temu zmarla tesciowa i zostawila spadek zapisany na 3 dzieci jedno z nich nie doczekalo sie otwarcia testamentu bo zmarlo czy ja jako zona dziedzicze po nim jego czesc

 • Ewa 2013-10-16 21:08:58

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Rok temu zmarła mama pozostawiając mnie i siostrze w spadku mieszkanie. Odziedziczyłyśmy po połowie gdyż nie było więcej spadkobierców. Teraz zmarła moja siostra. Pozostałam ja z 1/2 spadku po rodzicach oraz jej mąż oraz dwoje ich synów. Jak wygląda podział spadku jej części.

 • Gajowa 2013-09-19 13:10:46

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli pozostawił on testament?

  Zmarł mój tata, który zostawił testament sporządzony u notariusza, w którym uczynił mnie jedyną spatkobierczynią. Mama żyje. Nie uwzględnił w testamencie moich trzech braci. Nie chcę aby oni czuli się pokrzywdzeni. Czy w ogóle powinnam coś teraz robić? Przedmiotem spadku jest stary dom na wsi.

 • bionda119 2013-08-18 20:59:31

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  zmarla siostra moje nezyjacego ojca ,ktora posiada syna i 3 braci .Syn zzekl sie majatku czy pomimo braku nie zzeczenia sie majatku przez swoich braci moge i czy musze? rowniez zzecz sie majatku

 • Małgorzata 2011-10-09 23:36:57

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarł mój maż i po niedługim czasie zmarł także mój teść . Do spadku po moim teściu jest uwzględniona córka z pierwszego małżeństwa mojego męża i brat męża . Czy ja, jako żona zmarłego syna , jestem zgodnie z prawem słusznie pominięta co do spadku po moim zmarłym teściu?

 • Katarzyna 2011-05-30 13:56:01

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Jan S sporządził testament następującej treści: połowę mojego majątku przepisuję na wypadek śmierci mojej córce, Annie. Co się stanie z resztą majątku, zakładając że Jan nie posiada żadnych innych krewnych

 • Wioletta 2011-05-19 16:47:00

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Moja mama miała gospodarstwo rolne. Po śmierci mojej mamy gospodarstwo zostało uwłaszczone przez mojego tate i jego drugą żone. Mam ośmioro rodzeństwa w tym ja z bratem jesteśmy dziećmi z pierwszego małzeństwa. Pozostali są z drugiego. czy mi i mojemu bratu należy się spadek z pierwszego małżeństwa jeśli oboje rodziców nie żyje?

 • Grazyna Czarnieck 2011-05-08 00:44:20

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Moj stryjek zmarl 20 grudnia 2010 roku, byl zonaty ale nie mial wlasnych dzieci. Jego zona poinformowala mnie, ze jej syn odziedziczy polowe majatku a a druga polowe na mnie i moje rodzenstwo. Mam siostre a moj brat nie zyje a wiec jestesmy dwie. Moje pytanie- czy dzieci mego brata tez maja prawo do podzialu majatku po moim stryju? Dziekuje za odpowiedz. Grazyna Czarniecki.

 • Zyta Weiss Jastrz 2011-01-24 11:31:23

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarl mój brat w sierpniu 2007. Bylo nas 6 rodzenstwa on nie byl zonaty. Zyje jeszcze trzech z rodzenstwa. Po dalszych braciach jest 7 dzieci. W jakich czesciach dziedziczymy i w jakich czesciach dzieci naszych braci?. Dziekuje za odpowiedz. Zyta Weiss

 • Rafal 2011-01-06 06:40:35

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  chce przeczytac ten artykul ale nie wiem jak? dzuiekuje za pomoc 10 Sierpnia 2009 RSSDodaj do ulubionych GG Śledzik Blip Twitter Wykop Facebook Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane