Pomoc państwa

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Strona 1 z 4

26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

Kto może liczyć na dopłatę? 

Zgodnie z nową ustawą, dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na podstawie umowy zawartej z instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów przez

 1. oboje małżonków

 2. osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno:

  • małoletnie dziecko, 

  • dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny, 

  • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. 

Dopłat nie stosuje się natomiast, jeżeli którakolwiek z ww. osób jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego (tj. kredytu, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty na zasadach określonych w ustawie).

Kiedy dopłata zostanie udzielona? 

Dopłaty mogą być stosowane, jeśli żadna z tych osób w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; 

 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; 

 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 

 • najemcą lokalu mieszkalnego. 

Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego powinna złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu ww. warunków. Dopłaty mogą być jednak stosowane również w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny, która w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego pisemnie zobowiąże się do: 

 • wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa, 

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego. 

W okresie 14 dni od upływu tego terminu kredytobiorca informuje pisemnie instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o niewykonaniu zobowiązania. Wówczas instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów wypowiada umowę kredytu preferencyjnego i wynikającą z tej umowy wierzytelność stawia w stan natychmiastowej wymagalności. 

W przypadku prawomocnego skazania kredytobiorcy za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub § 2 kodeksu karnego popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego, instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, po uzyskaniu informacji o prawomocnym skazaniu, wypowiada umowę kredytu preferencyjnego i wynikającą z tej umowy wierzytelność stawia w stan natychmiastowej wymagalności. Wspomniane przepisy k.k. stanowią, iż "kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5""Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego (...) lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego".

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Aneta Zawada

27.7.2014 14:13:31

Re: Sposób poszukiwania spadkobierców

wiem ze jestem spadkobierczynia....ale nikt mnie nie odnalazl ja tez szukam i bez rezultatu...a mi przyrodni bracia i siostry chca mnie zataic do spadku...oni dostali juz pisma....a wiem ze citka przepisala na wszystkie dzieci spadek bez wyjatku...a ja jestem najsarsza i z pierwszego malzenstwa taty. bylam w sadzi tu u mnie w W alczu ale tez nic nie wiedza o spadku dla nazwiska Zawada...Co mam robic gdzie sie udac zglosci ?

jarek

10.3.2010 15:50:18

Re: Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

czy o taki kredyt mogą sie starac rodziny ze złą historią kredytową ..mam czoro dzieci i zarobki nie są dość duże..pozdrawiam

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.4.2015

  Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 • 19.11.2017

  Mieszkanie dla Młodych

  Zakup mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie (...)

 • 27.7.2017

  Zmiany w pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

  Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi umożliwi przyjmowanie przez banki kredytujące w 2017 r. i 2018 r. wniosków o dofinansowanie wkładu (...)

 • 27.6.2017

  „Za Życiem” - wsparcie dla rodzin

  Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych przez (...)

 • 18.6.2017

  Zmiany w pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi?

  W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przygotowany przez ministra infrastruktury i budownictwa. Dotyczy on umożliwienia (...)