Jak uzyskać paszport?

Pomimo wstąpienia RP do Unii Europejskiej paszport wcale nie odszedł do lamusa. Dlaczego? Pozostaje jeszcze przecież podróżowanie poza krajami Unii Europejskiej. A zatem jakich czynności należy dokonać i przed jakim urzędem, aby taki paszport uzyskać?

Co potwierdza/dokumentuje paszport?

Jak sama ustawa o paszportach wskazuje paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

Kto wydaje paszporty?

Paszporty wydaje oraz dokonuje w nich zmian w kraju - wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą - konsul.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać paszport?

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa:

 1. wypełnione podanie – kwestionariusz paszportowy (formularze paszportowe można pobrać w wyznaczonych przez Urzędy Wojewódzkie punktach), przy czym do wniosku wysyłanego pocztą należy dołączyć dowód opłaty paszportowej;

 2. do starannie wypełnionego i podpisanego podania (podpis należy umieścić w taki sposób, żeby w całości zmieścił się w ramce) należy dołączyć:
  · dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 5 cm x 4 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji z lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; na odwrocie fotografii należy czytelnie wpisać imię i nazwisko (prośba o wpisanie tych danych delikatnie, żeby nie były widoczne na właściwej stronie fotografii),
  · znaczek opłaty skarbowej w wysokości 5 zł naklejony w wyraźnie zaznaczonym przeznaczonym do tego miejscu,
  · odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu,
  · kserokopię dowodu osobistego,
  · dowód uiszczenia opłaty paszportowej na konto odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego;

 3. przy składaniu podania o wydanie paszportu za pośrednictwem poczty dotychczas posiadany paszport można złożyć przy odbiorze dokumentu. Paszport ten, po anulowaniu przez organ paszportowy zostanie posiadaczowi zwrócony.

Podanie o wydanie paszportu może być składane osobiście, za pośrednictwem poczty, osoby trzeciej, a także przez przedsiębiorcę świadczącego usługi turystyczne, z którym wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o paszport zawarł porozumienie w tej sprawie.

Paszport odbiera się osobiście w organie paszportowym lub w innym miejscu wskazanym przez ten organ.

Ile trzeba zapłacić za wydanie paszportu?

Za wydanie paszportu ważnego 10 lat

 • opłata paszportowa wynosi 100 zł (opłata podstawowa),

 • ulgowa opłata paszportowa wynosi 50 zł,

 • za wydanie paszportu uprawniającego do wielokrotnych wyjazdów za granicę osobom małoletnim, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu nie mają ukończonych 16 lat, pobiera się opłatę paszportową w wysokości 30 zł.

Ulgową opłatę paszportową pobiera się od:

 • emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także małżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,

 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

 • kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji z okresu powojennego,

 • uczącej się młodzieży i studentów.

Kto nie płaci za wydanie paszportu?

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:

 • osobom, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,

 • osobom, przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

 • żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

Częściowo obniżoną opłatę paszportową (zarówno normalną jak i ulgową) pobiera się:

 • w przypadku zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu,

 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości,

 • brak w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

Podwyższona opłata paszportowa:

 • za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu pobiera się opłatę w wysokości 300 zł, jeżeli paszport został utracony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza,

 • w razie kolejnej utraty paszportu z przyczyn, o których mowa powyżej, za wydanie nowego paszportu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.

Jak uzyskać paszport dla dziecka?

Osoby, które ubiegają się o paszporty dla dzieci, muszą dostarczyć:

 1. wniosek o wydanie paszportu - dla dzieci do lat 13 ramka z podpisem pod zdjęciem pozostaje niewypełniona. Starsze dzieci podpisują się osobiście,

 2. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dziecku (obowiązkowa jest obecność rodziców lub opiekunów posiadających dowody osobiste, w których wpisane jest dziecko), gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu drugiemu z rodziców nie przysługuje. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody zastępuje je orzeczenie sądu opiekuńczego,

 3. jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na wydanie paszportu dla dziecka, potrzebne jest orzeczenie sądu opiekuńczego, zastępujące zgodę drugiego rodzica,

 4. 2 fotografie,

 5. jeżeli rodzice mają nowe dowody osobiste, w których nie wpisuje się dzieci, muszą dostarczyć także: odpis skrócony lub zupełny (w przypadku wątpliwości z ustaleniem ojcostwa) aktu urodzenia dziecka,

 6. należy zaznaczyć, że własnoręczność podpisu rodziców dotycząca wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku winna być poświadczona notarialnie lub przez pracownika organu paszportowego.

Pamiętaj, że:

 • Czas oczekiwania na paszport może być dłuższy niż jeden miesiąc , jeżeli załatwienie spraw wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. 1991 r., Nr 2, poz. 5 ze zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. 2002 r., Nr 114, poz. 991).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • xxx 2013-02-23 11:07:26

  Chcę z synem wyprowadzić się za granicę. Jestem po rozwodzie, a władza rodzicielska jest przyznana obojgu rodzicom. Jak mam zdobyć zgodę na wyjazd dziecka za granicą kiedy jego ojciec przebywa w areszcie śledczym ?

 • szczepan555 2012-11-14 12:54:06

  czy paszport może odebrać żona?

 • milinka 2012-11-10 00:50:40

  gdzie dokonać opłaty za paszport?

 • Bogdan81 2012-02-05 21:14:46

  szukam bezpłatnego wniosku o paszport - jakoś go znaleźć nie mogę. Czy Ktoś mi może wysłac takowy na e-maila albo pomóc odnaleźć? Rybnik , śląsk

 • ewelka 2011-12-20 15:43:11

  czy można złożyć wniosek o paszport w innym województwie, a nie w tym w którym jestem zameldowana???


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika