Jak uzyskać pomoc medyczną w czasie zimowego wypoczynku?

Ferie zimowe i sezon narciarski to dla wielu z nas okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale także za granicą. W jaki sposób uzyskać pomoc lekarza poza miejscem swojego zamieszkania? W jakich sytuacjach przyda nam się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Gdzie szukać pomocy w razie nagłej choroby?

Przebywając na zimowym wypoczynku poza miejscem zamieszkania możemy korzystać z różnych form opieki medycznej:

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 

Jeżeli podczas ferii zimowych potrzebujemy skorzystać z pomocy lekarza i przebywamy na terenie naszej gminy, powinniśmy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Przebywając w innym miejscu w kraju, mamy zaś prawo zgłosić się do przychodni działającej w miejscu naszego pobytu.

 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 

Ten rodzaj opieki zdrowotnej udzielany jest od godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia możemy udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (np. tam, gdzie mamy najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożyliśmy swoją deklarację. Lekarz pełniący dyżur podczas nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może udzielić porady w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) oraz telefonicznie.

Zob. punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: nagłego zachorowania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, bądź też gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 • Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) i izba przyjęć  

W sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

 • Pogotowie ratunkowe 

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

Opieka zdrowotna na obozach i zimowiskach

Jeśli nasze dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, powinniśmy pamiętać o zaopatrzeniu go w zażywane dotychczas leki oraz pisemnie poinformować, na co dziecko jest uczulone. W razie potrzeby można także skorzystać z wizyty miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ, przyda się, jeśli podczas urlopu zimowego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria) zachorujemy lub będziemy musieli skorzystać z pomocy lekarskiej. Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie i w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień, właściwie od ręki. EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. rodzica oraz każdego dziecka. Podpisany wniosek na wydanie karty można przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem.

Warto wiedzieć, że w niektórych krajach unijnych np. na Słowacji nie są finansowane świadczenie z zakresu ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa górskiego). Przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w danym kraju, w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i rozważyć możliwość wykupienia dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia.

Podczas pobytu na terenie krajów UE/EFTA należy korzystać z placówek, które działają w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne będziemy musieli zapłacić we własnym zakresie - wyjaśnił Narodowy Fundusz Zdrowia.

EKUZ - czyli co? 

EKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości bankomatowej, bez zdjęcia. EKUZ wystawiany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko. EKUZ jest bezpłatny.

EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej:

 • osoby podróżujące (głównie) w celach turystycznych,
 • w sytuacji nagłej,
 • w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu w kraju UE/EFTA,
 • w placówkach mających umowę z tamtejszą kasą chorych (odpowiednikiem NFZ),
 • na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.

EKUZ wydawany jest na określony czas, osobom ubezpieczonym/uprawnionym:

 • podróżującym w celach turystycznych:
  • pracownikom,
  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
  • osobom mającym podpisaną umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
  • członkom rodziny osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • nieubezpieczonym kobietom w ciąży, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  • nieubezpieczonym osobom posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • uczącym się/ studiującym w kraju Wspólnoty karta EKUZ wydawana jest na okres do końca semestru/ roku szkolnego/ akademickiego, na podstawie: potwierdzenia ubezpieczenia w CWU, wraz z legitymacją szkolną/ studencką lub: potwierdzenia ubezpieczenia w CWU, wraz z zaświadczeniem z polskiej lub zagranicznej szkoły/ uczelni o podjęciu/ kontynuowaniu nauki w innym państwie Wspólnoty - w zaświadczeniu musi być wskazany okres pobierania nauki;
 • oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę karta EKUZ wydawana jest na podstawie formularza E 101/ A1 (formularz E 101/ A1 wystawia ZUS na wniosek pracodawcy);
 • osobom nieubezpieczonym posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia, karta EKUZ wydawana jest do dnia ukończenia przez te osoby 18 roku życia;
 • bezrobotnym pobierającym zasiłek, udającym się do innego państwa Wspólnoty w celu poszukiwania tam pracy, karta EKUZ wydawana jest na podstawie formularza E 303, wystawionego przez urząd pracy, który wypłaca zasiłek dla bezrobotnych;
 • rencistom karta EKUZ wystawiana jest na czas przyznanego świadczenia rentowego, ale nie dłużej niż na 5 lat;
 • emerytom karta EKUZ wystawiana jest na 5 lat.

Na mocy decyzji S 1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 roku, państwa członkowskie UE ustalają okresy ważności na jakie wydawane są karty EKUZ. W Polsce regulacje dotyczące okresów ważności EKUZ znajdują się w zarządzeniu Nr 83/ 2010/ DSS Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie okresu ważności EKUZ wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym oraz w procedurze wydawania EKUZ nr 2005/03/BWM/EKUZ/5.0, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika