Pozostałe

Dla cudzoziemca

Pozostałe

Pozostałe

Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

Żeby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba spełniać określone warunki, a ponadto zdać z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:

  1. ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  2. zna język polski;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
  6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia. Powyższe dotyczy również osób, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach.

Jak można przystąpić do egzaminu?

Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych wyżej. Jest zatem możliwe, że kandydat najpierw zda egzamin, a dopiero później uzupełni wykształcenie, czy też uzyska odpowiednie obywatelstwo. Należy jednak pamiętać, iż wpis na listę tłumaczy przysięgłych - a tym samym uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego - nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie na poniższy adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.

Ile trzeba zapłacić za egzamin?

Koszt egzaminu to 800 zł płatne przelewem na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego”. Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2004 r., Nr 273, poz. 2702, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2005 r., Nr 15, poz. 129)

Oprac. na podst.: www.ms.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

renata

23.11.2011 12:23:31

Re: Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

Przez ostatnie 20 lat mieszkalam i pracowalam w Hiszpanii,teraz wrocilam do rodzinnego Zamoscia i chcialabym pracowac jako lektor j.hiszpa?skiego.Mam skonczone 2-letnie Studium Nauczycielskie(nauczanie poczatkowe).W jaki sposob musze uzupelnic moje wyksztalcenie aby miec zawod lektora albo tlumacza?

barbara

1.11.2010 21:33:58

Re: Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

w tym momencie przebywam na terenie hiszpani posiadam tez obywatelstwo hiszpa?skie. Mam wyksztalcenie srednie i biegle znam jezyk hiszpa?ski. Czy mam mozliwosc zdawania na tlumacza przysieglego jezyka hiszpa?skiego?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: