Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Informacje ogólne dotyczące wypełniania wniosku EDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 została określona w załączniku do rozporządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowią wszystkie jego części. Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym NIP, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku EDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.zus.pl/ oraz w artykule: Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS przez przedsiębiorców

Dane ewidencyjne obejmujące:

 • oznaczenie przedsiębiorcy,

 • numer PESEL, o ile taki posiada,

 • numer NIP, o ile taki posiada,

 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,

 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD2007),

 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada,

 • informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

- są jawne. Na formularzu wskazano je poprzez ciemniejsze tło.

Wniosek należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń, bowiem wniosku z poprawkami nie przyjmą naczelnicy urzędów skarbowych i jednostki terenowe ZUS. W przypadku pomyłki nie ma jednak bezwzględnego wymogu wypełniania wniosku od nowa. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, należy wypełnić dodatkowy formularz EDG-POPR, w którym wskaże rodzaj formularza, numer rubryki wraz z polem oraz nową, poprawną treść tego pola. Dokument EDG-POPR podpisuje zarówno składający, jak i organ ewidencyjny. Kopię dokumentu EDGPOPR organ ewidencyjny przekazuje pozostałym urzędom wraz z kopią wniosku.

Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRRMMDD (standard ISO 8601).

Jak nalezy wypełniać poszczególne rubryki wniosku?

W rubryce 01 należy wskazać rodzaj wniosku. Dopuszcza się jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: 1 i 3, 2 i 3, 2 i 4, 2 i 5, 4 i 5.

Rubryki i pola wypełniane w zależności od rodzaju składanego wniosku:

I. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

1. W części EDG-1 rubryki i pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) oraz:

 • * 07.3 - o ile posiada numer PESEL, 07.4 - o ile posiada numer NIP,

 • * 07.8 i 07.9 - o ile posiada,

 • * 08.5 - 08.8 - o ile posiada oraz 08-11 jeśli adres jest nietypowy,

 • * 09 - o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 08,

 • * 14 - o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 08,

 • * 15 - o ile zawiera inne dane niż wskazane w rubryce 14 lub 08,

 • * 16 - o ile posiada odpowiednio telefon, adres email, faks lub adres strony internetowej,

 • * 19 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu w ZUS albo 20 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w

 • * KRUS,

 • * 21 - jeżeli zakładając działalność gospodarczą jednocześnie deklaruje jej zawieszenie,

 • * 24 - jeżeli nie prowadzi dokumentacji rachunkowej we własnym zakresie,

 • * 25.8 - o ile posiada,

 • * 27-29 - o ile którakolwiek dotyczy.

2. Część EDG-MW wypełnia jedynie wtedy, gdy wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym miejscu.

Rubryki i pola: 01.1, 02, 03, 04, 05, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2 - o ile posiada numer NIP, 07 - odpowiednie pola. Rubrykę 08 - wypełnia jeżeli posiada trzecie miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

W części EDG-MW używa się pojęć z zakresu przepisów o statystyce publicznej. Jednostka lokalna to zorganizowana całość (zakład, oddział, filia itp.) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność przez co najmniej jedną osobę pracującą, przy czym wyjątkowo:

 • zakłady samodzielnie bilansujące zlokalizowane pod jednym adresem są odrębnymi jednostkami lokalnymi,

 • objęte odrębną rejestracją prawną organizacyjne części podmiotów (np. szkoły prowadzone przez osoby fizyczne) są jednostkami lokalnymi,

 • jednostki prowadzące działalność w zakresie transportu są jednostkami lokalnymi według miejsc, z których wydawane są polecenia lub organizowana jest praca,

 • jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa są jednostkami lokalnymi według miejsca, w którym przyjmowane są zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo wykonywane są prace zarządu, albo prowadzona jest organizacja pracy budowlanej i pomocniczej: place budów (miejsca realizacji poszczególnych budów) nie są jednostkami lokalnymi,

 • sprzedaż obwoźna, obnośna oraz punkt sprzedaży detalicznej bez stałej lokalizacji jak również prowadzenie usług wyłącznie u klienta jest jednostką lokalną w miejscu zamieszkania osoby fizycznej.

Dla potrzeb złożenia wniosku należy przyjąć uproszczenie, iż pojęcie „jednostki lokalnej" jest tożsame z określeniami zawartymi w ustawie Prawo działalności gospodarczej: „oddział", „miejsce wykonywania działalności". Należy zauważyć, że wobec tego nie każde zgłoszone przez wnioskodawcę w części EDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej, będzie podlegało wpisowi w rejestrze REGON.

Urzędy statystyczne będą wpisywały jedynie te dodatkowe miejsca wykonywania działalności, które spełniają wymagania przewidziane dla jednostki lokalnej przedstawione powyżej. Jednym z kryteriów, oprócz odrębnego adresu, będzie podana przez wnioskodawcę w części EDG-MW przewidywana liczba pracujących i przewidywana liczba zatrudnionych (rubryka 14 i 15) przy każdym dodatkowym miejscu wykonywania działalności.

3. Część EDG-RB wypełnia jedynie wtedy, gdy:

 • posiada rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą lub

 • wnioskodawca posiada nadany w innych krajach podatkowy numer identyfikacyjny

 • albo chce zgłosić numer osobistego rachunku bankowego (choć nie ma takiego obowiązku).

 • wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04.1 - o ile posiada numer NIP, 04.2 - o ile posiada numer PESEL, 05.1-4 - o ile posiada rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą, 05.6 - o ile na ten rachunek ma być dokonywany zwrot podatku, 06 - o ile posiada drugi rachunek bankowy i 07 - o ile posiada trzeci rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą, 09 - o ile nadano w innych krajach podatkowe numery identyfikacyjne.

Obowiązkowo wyszczególnić trzeba rachunki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Gdyby przedsiębiorca miał ich kilka, to jako pierwszy powinien podać ten, na który miałby zostać zwracany podatek.

Część EDG-RB zawiera informacje objęte tajemnicą skarbową. Tę część wniosku organ ewidencyjny winien przekazać wyłącznie naczelnikowi urzędu skarbowego oraz jednostce ZUS. Zamiast rachunku bankowego (w części EDG-RB) wnioskodawca może podać rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

4. Część EDG-RD wypełnia jedynie, o ile jest to kontynuacja:

 • * rubryki 13 części EDG-1 albo

 • * 07.18, albo 08.18 części EDG-MW.

 • * Wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, 05, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2 - o ile posiada numer NIP oraz 07.

II. Wniosek dotyczący zgłoszenia zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej:

 1. w części EDG-1: 01.2, 02, 03.1, 03.2 - o ile nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, 04, 05, 06, 07.2 albo 07.3, 07.4, 07.5 oraz całe nowe brzmienie rubryk, w których dokonywana jest zmiana, z zaznaczeniem kwadratu przy nazwie rubryki.

 2. w części EDG-MW, o ile zmiana dotyczy dodatkowych miejsc wykonywania działalności: 01.2 albo 01.3, 02, 03, 04, 0.5, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3, odpowiednio 07 lub 08.

 3. w części EDG-RB - o ile zmiana dotyczy rachunków bankowych lub nadanych w innych krajach podatkowych numerów identyfikacyjnych: 01, 02, 03, 04.1, 04.2 - o ile posiada numer PESEL, odpowiednio rubryki 05-09.

 4. Część EDG-RD wypełnia jedynie, o ile jest to kontynuacja zmienianej rubryki 13 części EDG-1 albo zmienianej 07.18, albo zmienianej 08.18 części EDG-MW. Wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 - o ile podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, 05, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3 oraz 07.

Wnioskodawca zamierzający dokonać zmiany wpisu w rubryce 01 zaznacza więc pole 2 oraz, w razie potrzeby, inne pola. Wskazuje organ ewidencyjny oraz, w razie potrzeby, inne organy wskazane w rubrykach 03-05. Obowiązkowo musi podać numer wpisu w ewidencji (rubryka 06) oraz wypełnić w rubryce 07 pola: 3, 4, 5, 6, 7. Pole 2 wypełnia tylko wtedy, gdy nie ma numeru NIP, co w praktyce nie powinno wystąpić (rzadkie przypadki).

Następnie przedsiębiorca wypełnia te rubryki, w których wpisuje zmienione (nowe) dane, zaznaczając kwadrat przed nazwą rubryki. Rubryki wypełnia się w całości, nadając pełne nowe brzmienie rubryki.

Przykłady:

Jeśli przedsiębiorca zaznaczył w rubryce 01 pole 2 i:

 1. w rubryce 07 kwadrat, to oznacza, że dokonuje zmiany danych osobowych (np. nowe nazwisko) powinien jednak wypełnić wszystkie pola w rubr. 7 w aktualnym brzmieniu;

 2. w rubryce 07 wpisał dane osobowe nie zaznaczając kwadratu - zmienia dane zawarte w innej rubryce;

 3. jeżeli w przypadku 2. wnioskodawca nie zaznaczył kwadratu przy nazwie żadnej rubryki - wniosek jest wypełniony błędnie;

 4. jeżeli w przypadku 2. przedsiębiorca zaznaczył kwadrat np. przy rubryce 13 i podał kody PKD, oznacza to, iż poprzednio podane kody PKD zostają zastąpione przez nowo podane dane.

Zasady te odnoszą się odpowiednio do wniosku składanego drogą elektroniczną.

III. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wypełnia jedynie w części EDG-1 rubryki i pola: 01.3, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 21.

IV. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wypełnia się jedynie w części EDG-1 rubryki i pola: 01.4, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 22.

V. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, wypełnia się jedynie w części EDG-1 rubryki i pola: 01.5, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07.2 albo 07.3, 07.4 oraz 23.

Pole 03.2 wypełnia się tylko w przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego wynikającej ze zmiany właściwości miejscowej w sprawach ewidencji podatkowej.

Osoby kontynuujące ubezpieczenie społeczne rolników przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniają również rubrykę 20.

W rubryce 05 - należy wskazać właściwą terenową jednostkę ZUS albo Centralę KRUS.

W polu 07.1 - należy wpisać odpowiednio literę K lub M dla oznaczenia płci.

W polu 07.2 - należy wpisać rodzaj dokumentu („1" dla dowodu osobistego albo „2" dla paszportu) i numer dokumentu.

W polach 07.3-5 - numery PESEL, NIP oraz REGON należy wpisać, o ile je nadano.

W polu 07.14 - należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa.

Rubryka 08:

Zaleca się podawanie danych adresowych zgodnie z oznaczeniem zawartym w bazie adresów TERYT - dostępnej elektronicznie na stronie GUS: http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa. Nie jest to obowiązek, tylko zalecenie. Podanie adresu w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, lecz nieodpowiadający nomenklaturze rejestru TERYT, nie stanowi podstawy do odrzucenia wniosku.

 • dla potrzeb podatkowych adres miejsca zamieszkania jest adresem do korespondencji, chyba że jako adres do korespondencji zostanie wskazany adres miejsca zameldowania albo adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

 • w przypadku zagranicznego adresu zamieszkania należy wypełnić pola 1 i 5-10

 • w polu 04 - w przypadku m. st. Warszawa należy podać nazwę dzielnicy, a w przypadku Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia - nazwę delegatury miasta (dawnej dzielnicy)

 • w polu 11 - adres nietypowy należy podawać z największą możliwą dokładnością.

Rubryka 09 - podanie adresu zameldowania jest obowiązkowe. Jeśli rubryka ta pozostanie niewypełniona, oznacza to oświadczenie, że adresem zameldowania jest adres zamieszkania.

Rubryka 10 - oznaczeniem (firmą w rozumieniu Kodeksu cywilnego) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz ewentualnie inne dodatkowe określenia. Przedsiębiorca, dokonując wpisu w ewidencji, winien na wniosku EDG-1 w pozycji dotyczącej oznaczenia przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy podać taką firmę, jaką posługuje się w obrocie. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń co do jej długości. Natomiast w części EDG-MW zawierającej informacje o dodatkowych miejscach wykonywania działalności dopuszcza się podanie nazwy zwyczajowej dla tych jednostek lokalnych.

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą i nie podlega - w żadnej formie - wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna i osoba podaje swoje dane. PKD i miejsce wykonywania działalności spółki podaje jako swoje. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność samodzielnie i w formie spółki cywilnej - dane adresowe i PKD podaje zarówno swoje, jak i określone w umowie spółki. Jeśli więc np. dana osoba ma swoją indywidualną działalność i udział w dwóch różnych spółkach cywilnych o różnych adresach zakładów głównych, wówczas należy podać zakłady "spółki" jako swoje dodatkowe miejsca wykonywania działalności.

Spółka cywilna nie posiada firmy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ponieważ nie

jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy spółki cywilnej.

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisuje się osobę, zatem także jej NIP i REGON. NIP spółki cywilnej w ogóle nie jest wpisywany do ewidencji. Spółka cywilna ma swoje odrębne zgłoszenia do urzędu skarbowego (NIP), statystycznego (REGON) czy ZUS.

Rubryka 11 - wpisać nazwę skróconą, jeśli istnieje.

Przedsiębiorca (czyli osoba fizyczna) działa pod firmą - zdefiniowaną w Kodeksie cywilnym. Natomiast nazwa skrócona może nie zawierać nazwiska.

Przykład:

Firma: Jan Henryk Kowalski Hurt-Detal-Import-Eksport-Spedycja. Przykładowe nazwy skrócone (zgodnie z deklaracją przedsiębiorcy):

 • Jan Kowalski,

 • Jan Kowalski HDIES,

 • Jan H. Kowalski,

 • JH Kowalski,

 • JHK Handel itd..

Rubryka 12 - nie wcześniej niż data złożenia wniosku.

Rubryka 13 - do wypełnienia należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) i do dnia 31 grudnia 2009 r. Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2004) oraz kluczem powiązań PKD 2007 - PKD 2004. Przedsiębiorca jest bowiem obowiązany do końca 2009 r. podawać rodzaj wykonywanej działalności również według kodów PKD 2004. Nie są to jednak dane ewidencyjne dla organów gmin, lecz informacja wymagana przez urzędy statystyczne.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest to umownie przyjęty, hierarchicznie uporządkowany zestaw kodów i ich opisów odnoszący się do wszystkich rodzajów działalności (nie tylko gospodarczej), jakie mogą być wykonywane przez podmioty gospodarki narodowej. Zakres i budowa klasyfikacji PKD są dostosowane do standardu unijnego, jakim jest Europejska klasyfikacja rodzajów działalności NACE. Wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności zapewnia organ ewidencyjny;  standardowe klasyfikacje i nomenklatury są dostępne na stronie www.stat.gov.pl/Klasyfikacje.

Przeważający rodzaj działalności (wskazywany na pierwszym miejscu zarówno w kolumnie dotyczącej PKD 2007, jak i PKD 2004) jest określany samodzielnie przez wnioskodawcę na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów. Wnioskodawca powinien więc zarówno w kolumnie odpowiadającej PKD 2007, jak i PKD 2004, na pierwszym miejscu każdej z nich wskazać działalność przeważającą.

Przedsiębiorcy często deklarują wykonywanie wielu rodzajów działalności, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości i z reguły jest zupełnie zbędne. Późniejsze ewentualne uzupełnienie wpisu nie będzie podlegało opłacie.

Przykład:

 • Przedsiębiorca podający we wniosku kod PKD 55.10.Z, odpowiadający prowadzeniu działalności hotelarskiej, powinien podać we wniosku dodatkowe miejsce wykonywania działalności będące hotelem. Podobnie należy postąpić np. z kodami 56.10.A (gastronomia) lub 33.15.Z (naprawa statków i łodzi).

Gdy w rubryce 13 zabraknie miejsca, należy wypełnić część EDG-RD. Dla potrzeb urzędu statystycznego rodzaje wykonywanej działalności podaje się również osobno dla każdego miejsca wykonywania działalności. W związku z tym część wniosku oznaczona EDG-RD może stanowić dalszy ciąg zarówno części zasadniczej EDG-1 (dodatkowe rodzaje działalności przedsiębiorcy), jak i części EDG-MW (dodatkowe rodzaje działalności wykonywanej w dodatkowym miejscu). W związku z tym część EDG-RD musi jednoznacznie wskazywać informację, czy stanowi ona kontynuację części EDG-1 czy też EDG-MW (oznaczanie przez wnioskodawcę poszczególnych egzemplarzy powalające na powiązanie właściwych części wniosku EDG-1 między sobą).

Rubryka 14 - dotyczy zakładu głównego/siedziby. Jeśli rubryka pozostanie niewypełniona, oznacza to, że wnioskodawca deklaruje wykonywanie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i jego adres zamieszkania będzie powszechnie dostępny. Jeżeli przedsiębiorca posiada także inne miejsca wykonywania działalności lub oddziały, należy wypełnić część EDG-MW. W polu 10 adres nietypowy należy podawać z największą możliwą dokładnością.

Rubryka 15 - należy podać adres, na który przesyłana będzie korespondencja urzędowa. Jeśli pole to nie zostanie wypełnione, korespondencja urzędowa będzie wysyłana na adres wskazany w rubryce 14, a jeżeli i ta rubryka pozostanie niewypełniona - w rubryce 08.

Rubryka 16 - należy podać te dane, o ile wnioskodawca posiada.

Rubryka 17 - liczba pracujących to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców, tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą.

Rubryka 18 - do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Rubryka 19 - dotyczy jedynie składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS.

Rubryka 20 - dotyczy jedynie rolników kontynuujących ubezpieczenie w KRUS. Wypełnia ją rolnik (domownik rolnika), który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników i podejmując prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej chce kontynuować to ubezpieczenie spełniając równocześnie poniższe warunki:

 1. podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,

 2. nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,

 3. nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

 4. w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym należny podatek z tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej, bądź zgłasza zmianę wpisu, informację o zawieszeniu działalności lub jej wznowieniu.

Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

 1. wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,

 2. zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według PKD.

Rolnik (domownik rolnika), który zgłasza zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej zakończenie podaje w rubryce 20 wyłącznie nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy. Osoby, które w minionym roku nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej (nie współpracowały przy jej prowadzeniu) nie wypełniają pozycji 1.4 i 2 rubryki. Pozostałe osoby wypełniają odpowiednio pozycje tej rubryki wstawiając we właściwe kwadraty znak X.

Jeśli wniosek składa osoba uprawniona do ubezpieczenia w KRUS, ma ona prawo załączyć doń zaświadczenie o kwocie należnego podatku od przychodów z działalności gospodarczej za poprzedni rok. Nie musi jednak tego robić.

Rubryki 21 i 22 - wypełniają przedsiębiorcy, którzy dokonują zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Rubrykę 23 - wypełniają przedsiębiorcy, którzy trwale zaprzestają wykonywania działalności gospodarczej.

Rubrykę 24 - wypełnia się w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie.

W przypadku zaznaczenia rubryki 29, niezależnie należy dokonać zgłoszenia spółki cywilnej do naczelnika urzędu skarbowego (formularz NIP-2).

Do wniosku należy dołączyć wypełnione części EDG-RB, EDG-RD i EDG-MW, zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

Wypełniony wniosek należy podpisać.

Pole „miejscowość i data złożenia wniosku" wypełnia organ ewidencyjny.

Pamiętaj, że:

 • Za wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art. 81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi kara grzywny.

Co jeśli w rubrykach wniosku papierowego zabraknie miejsca na wypełnienie danymi?

Jeśli w rubrykach wniosku papierowego zabraknie miejsca na wypełnienie danymi (nie dotyczy to danych zamieszczanych w częściach EDG-MW, EDG-RB i EDG-RD), dopuszczalne jest dopisane tych danych na marginesie czy dodatkowej karcie i parafowanie przez wnioskodawcę. Jednak skreślanie i poprawianie danych jest niedopuszczalne (w takim przypadku należy bowiem użyć części EDG-POPR). Problem ten nie dotyczy formularzy elektronicznych - tutaj miejsce na wpis jest nieograniczone (poza polami zdefiniowanymi, jak np. numery).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedłożone przez ministra gospodarki (Dz.U. 2009 r., Nr 50, poz. 399);

 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 r., Nr 18, poz. 97);

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 r., nr 101, poz. 1178 ze zmianami)

Wykorzystane źródła:

 • Jedno okienko - Poradnik dla gmin" -http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko.htm

 • Suplement do „Poradnika dla gmin" w zakresie tzw. jednego okienka, www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko.htm

 • GUS, www.stat.gov.pl/klasyfikacje


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Just want to say 2016-01-31 08:30:52

  Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is just nice and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika