Świadczenia

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych zacznie obowiązywać 1 października 2004 r. O ustawie jest głośno w mediach już od dłuższego czasu - powodem jest oczywiście fakt, iż treść tego aktu będzie miała wpływ na bardzo istotną sferę naszego życia - zdrowie i jego ochronę.

Co nam będzie przysługiwać w ramach ubezpieczenia zdrowotnego?

Ustawa określa zakres świadczeń opieki zdrowotnej. I tak świadczeniobiorca, czyli de facto każdy z nas, ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane. Świadczeniami gwarantowanymi natomiast są świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w całości ze środków publicznych.

Ustawa określa także warunki, jakie należy spełnić, aby przysługiwało leczenie uzdrowiskowe. Oczywiście niezbędne jest posiadanie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego odpowiedniego skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Ceny leków

Przewidziana została zróżnicowana odpłatność za leki. Ryczałtowa - za leki podstawowe i recepturowe przygotowywane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, pod warunkiem że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie. Odpłatność w wysokości 30% albo 50% ceny leku - za leki uzupełniające i środki antykoncepcyjne.

Leki bezpłatne (a także za częściową odpłatnością) ustawa gwarantuje osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte.

Komu specjalne uprawnienia?

Ustawa uprzywilejowuje pewne grupy osób. I tak osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" po przedstawieniu legitymacji "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu.

Bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe przysługują także żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych.

Inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny.

Dowód, że jesteś ubezpieczony

Ustawa postanawia, iż dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego (która jest kartą typu elektronicznego), zawierającą – między innymi - imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, kody, rodzaje oraz okresy ważności uprawnień, numer identyfikacyjny instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, kod ISO 3166-1 dla Rzeczypospolitej Polskiej, numer identyfikacyjny karty.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ustalona została składka miesięczna na poziomie 9% podstawy wymiaru składki, z tym że składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy kwintala żyta z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego (inaczej oblicza się ją dla rolnika prowadzącego działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej).

Nadal zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest zarządzanie środkami finansowymi i działania w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Ustalono listę świadczeń, które nie będą finansowane ze środków publicznych

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych bez względu na zakres ich zastosowania:

1) szczepienia ochronne niewchodzące w zakres obowiązkowych szczepień ochronnych;
2) zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia;
3) operacje zmiany płci;
4) świadczenia w zakresie akupunktury z wyjątkiem świadczeń udzielanych w leczeniu bólu przewlekłego;
5) zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym niezwiązane z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe;
6) poradnictwo seksuologiczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z wyłączeniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
7) poradnictwo psychoanalityczne;
8) ozonoterapia;
9) autoszczepionki;
10) magnetoterapia z zastosowaniem stałego pola magnetycznego;
11) laseropunktura;
12) akupresura;
13) zooterapia;
14) diagnostyka i terapia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, ludowej, orientalnej.

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych w poszczególnych zakresach zastosowania:

1) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu nerwowego:

a) leczenie padaczki przy pomocy implantacji stymulatora nerwu błędnego,
b) diagnostyka i leczenie zaburzeń smaku,
c) zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego,
d) podawanie baclofenu pompą infuzyjną, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna;

2) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu wydzielania wewnętrznego - endoskopowa, transorbitalna dekompresja w oftalmopatii Graves-Basedowa z wyłączeniem przypadków ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy;

3) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie gałki ocznej:
a) chirurgia refrakcyjna w korekcie wad wzroku,
b) stymulacja laserowa plamki żółtej,
c) alloplastyka tętnic skroniowych;

4) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu sercowo-naczyniowego - wszczepienie defibrylatora dwujamowego z funkcją defibrylacji przedsionkowej i komorowej;

5) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego - bankowanie własnej krwi pępowinowej noworodka;

6) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu trawiennego:

a) badanie przewodu pokarmowego za pomocą kapsułki endoskopowej,
b) usunięcie guzków krwawniczych (żylaków odbytu) metodą Longo,
c) hydrokolonoterapia;

7) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie męskich narządów płciowych:

a) pobierania nasienia z najądrza,
b) obliteracja żyły jądrowej metodą fluoroskopową,
c) wszczepienie protez prącia;

8) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie powłok ciała - otyłość, z wyjątkiem otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczonej metodami zabiegowymi;

9) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zabiegów diagnostycznych - pozytronowa tomografia emisyjna, z wyjątkiem przypadków:

a) pojedynczego przerzutu o nieznanym punkcie wyjścia w celu lokalizacji guza pierwotnego, przy braku potwierdzenia rozpoznania lokalizacji ogniska pierwotnego innymi dostępnymi badaniami,
b) pojedynczego guzka płuca w celu różnicowania pomiędzy guzem łagodnym i złośliwym przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami,
c) niedrobnokomórkowego raka płuca w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
d) ziarnicy i chłoniaków nieziarniczych w celu wstępnej lub końcowej oceny skuteczności chemioterapii, wczesnego rozpoznania nawrotu jeżeli, TK nie daje jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
e) choroby wieńcowej w celu oceny zamrożonego mięśnia sercowego do precyzyjnego ustalenia wskazań/przeciw wskazań do rewaskularyzacji w przypadku braku jednoznacznych informacji z innych badań,
f) przed transplantacją serca w celu wykluczenia nieodwracalnego uszkodzenia w wyniku procesu zapalnego w przypadku braku możliwości wykluczenia tego stanu w innych badaniach,
g) padaczki w celu lokalizacji ogniska pierwotnego w przypadku braku możliwości zlokalizowania ogniska w innych badaniach,
h) mięsaków tkanek miękkich w celu oceny skuteczności chemioterapii po dwóch kursach i wczesnego wykrycia nawrotu,
i) raka piersi w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania w przypadku leczenia oszczędzającego przed biopsją, jeżeli MR wykazuje pojedyncze ognisko,
j) raka jajnika w celu wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do oceny stopnia zaawansowania i rozpoznania nawrotu,
k) raka tarczycy w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu poziomu tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,
l) podejrzenia przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,
m) planowania radioterapii radykalnej o modulowanej intensywności wiązki w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji, proliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają w przypadku braku możliwości dokonania takiej oceny w innych badaniach,
n) radiochirurgicznego leczenia raka płuca o wczesnym stopniu zaawansowania w celu wykluczenia istnienia innych ognisk nowotworowych, jeżeli inne badania nie pozwalają ich zlokalizować.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

aneta k

17.2.2010 8:0:33

jakie swiadczenia z opieki należa sie dla chorego na nowotwor ktani

witam chcialam sie zaptać co należy sie z opieki dla chorego na raka krtani


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2017

  Dzieci uprawnione z programu „Za życiem” bez kolejek do lekarza

  Uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie (...)

 • 21.2.2018

  Proponowane zmiany dot. inwestycji w ochronie zdrowia

  Rządowy projekt zakłada zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się (...)

 • 25.9.2017

  Planowe leczenie za granicą

  W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej możesz korzystać z tych świadczeń, które przysługują Ci w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci Ci koszty tych świadczeń opieki zdrowotnej, (...)

 • 31.3.2019

  Ratowanie życia za racjonalnym wynagrodzeniem...

  Do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, za świadczenie ponadlimitowe wykonane w stanie nagłym wynagrodzenie (...)

 • 21.10.2017

  Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

  System ubezpieczenia zdrowotnego ma na celu możliwie jak najlepsze zabezpieczenie opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym i osobom innym niż ubezpieczeni, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej (...)