Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

Od 1 stycznia 2005 r. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiła się nowa ulga. Podatnicy mogli więc skorzystać z tej preferencji po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym składanym za 2005 r. Natomiast z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która poszyrzyła katalog uprawnionych do tej ulgi.

Dotychczas osoby korzystające z dostępu do Internetu w lokalu (budynku) będącym ich miejscem zamieszkania mogły odliczyć od dochodu wydatki związane z dostępem do tego źródła informacji. Obecnie katalog tych osób został poszerzony i generalnie obejmuje wszystkich podatników ponoszących wydatki z tytulu użytkowania sieci Internet., w tym osób ponoszących te opłaty za użytkowanie Internetu w lokalach użytkowych zajmowanych w związku z prowadzeniem dzialalności gospodarczej. Ustawodawca w dalszym ciągu pozwala zmniejszyć w ten sposób wysokość podlegającego opodatkowaniu dochodu a nie podatku. Prawodawca ogranicza również kwotowo możliwość skorzystania z ulgi. W ciągu roku możemy odliczyć kwotę do wysokości 760 zł. Ważny jest również i inny obowiązek, a mianowicie poniesienie wydatków musi być udokumentowane fakturą VAT. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, odliczenia dokonać będą mogły dopiero w zeznaniu rocznym.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na Internet?

Treść znowelizowanego art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od 1 stycznia 2005 r. podatnicy mogą odliczać od dochodu przed opodatkowaniem wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet do wysokości 760 zł rocznie. Wydatki muszą być udokumentowane posiadaną przez korzystającego z ulgi fakturą VAT. Należy więc gromadzić faktury wystawione przez operatora od początku roku podatkowego.

Pamiętaj, że:

 • Jeśli ponosisz wydatki na Internet, a nie jest wystawiana na Ciebie faktura za tę usługę, to nie będziesz mógł skorzystać z ulgi na Internet. Z ulgi mogą skorzystać również małżonkowie - w wysokości 1520 zł. Według Ministra Finansów warunkiem tego jest, by faktura została wystawiona na imię ich obojga. Zaznaczyć również należy, że ustawodawca nie ograniczył kręgu osób, które mogą skorzystać z tej ulgi. Oznacza to, że wszyscy podatnicy mogą odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem wydatki poniesione na użytkowanie sieci internetowej. Zatem bez względu na źródło osiągania przychodów (źródła te są określone w art. 10 ustawy o pdof) podatnik może skorzystać z przedmiotowej ulgi.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga na Internet dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na źródło osiągania przychodów. Przy czym odliczyć wydatki ponoszone na Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika może w zasadzie każdy podatnik, który je poniósł. W zasadzie ulga dotyczy wszystkich osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Opłaty - czyli za jakie konkretnie usługi internetowe mogę sobie odliczyć ulgę?

Przez wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet podlegające odliczeniu, należy rozumieć wydatki poniesione wyłącznie na zakup usług umożliwiających dostęp do sieci Internet niezależnie od stosowanej techniki dostępu. Należą do nich między innymi wydatki na: dostęp szerokopasmowy realizowany w ramach usługi neostrada tp, dostęp wdzwaniany realizowany za pośrednictwem numerów dostępowych 0-20, pakiety internetowe, SDI tp, usługę dostępu do Internetu DSL TP.

Nie podlegają natomiast odliczeniu wydatki na zakup urządzeń służących do uzyskania połączenia z siecią Internet, np. modemów nabywanych przy zakupie usługi neostrada tp.

Odliczeniu podlega kwota brutto z faktur VAT (czyli razem z naliczonym VAT).

Wydatki na Internet jako koszt uzyskania przychodów

Wydatki na Internet podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodu jest wydatek, gdy spełnia następujące warunki:

 • wydatek musi pozostawać w związku przyczynowym z prowadzoną działalnością,

 • mieć związek z wysokością osiąganych z tego tytułu przychodów lub z zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodów,

 • ustawa nie może wyłączać takiego wydatku z katalogu kosztów,

 • poniesienie kosztu uzyskania przychodu musi być udokumentowane.

Gdy korzystanie z dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania pracowników zakładu pracy będzie konieczne dla prawidłowego jego działania oraz będzie to miało odzwierciedlenie w wielkości przychodów osiąganych przez zakład pracy, wtedy wydatki ponoszone z tytułu korzystania z Internetu (np. abonament) stanowić będą koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Organy podatkowe wskazują tu jednak jako warunek, aby Internet wykorzystywany był wyłącznie przez pracownika zakładu oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (dla celów działalności gospodarczej zakładu).

Internet a telefon komórkowy

Jeżeli podatnik ponosi wydatki za połączenia internetowe wykonywane za pomocą telefonu komórkowego i otrzymuje od operatora sieci na adres swojego stałego miejsca zamieszkania fakturę VAT z wyszczególnieniem połączeń internetowych, wtedy nie ma przeszkód, żeby wydatki ponoszone za połączenia internetowe, wykonywane za pomocą telefonu komórkowego, można było odliczyć w ramach omawianej ulgi.

Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnicy mogą odliczać od dochodu przed opodatkowaniem wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, do wysokości 760 zł rocznie. Ustawodawca nie wprowadza żadnych dodatkowych (co do komórek) ograniczeń i nie ustanawia warunków skorzystania z tej ulgi poza wymienionymi ograniczeniami kwotowymi oraz udokumentowaniem poniesionych wydatków fakturą.

Gdzie wykazujemy wydatki poniesione na Internet?

Wydatki takie wykazujemy co do zasady w zeznaniu rocznym (wyjątek istnieje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Podstawą dla obliczenia podatku jest dochód po odliczeniu między innymi wydatków ponoszonych przez podatników z tytułu użytkowania Internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wydatek poniesiony z tytułu korzystania z Internetu do wysokości nie przekraczającej 760 zł odliczamy od dochodu każdego z podatników, jeżeli komputer znajduje się w miejscu zamieszkania podatnika.

Zatem wydatki te zmniejszają dochód podlegający opodatkowaniu, a nie są podstawą do zmniejszenia podatku, jak np wydatki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaliczenie tych wydatków może spowodować, że u podatnika powstanie nadpłata podatku, a zatem otrzyma on jej zwrot z Urzędu Skarbowego. Aby internauta mógł skorzystać z ulgi, na fakturach muszą znaleźć się osobne pozycje dotyczące usług dostępu do Internetu.

Pamiętaj, że:

 • W sytuacji, gdy użytkownikiem Internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby obydwoje (do wysokości 760 zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony. W przeciwnym wypadku, z odliczenia skorzysta tylko ten małżonek, którego imię i nazwisko wpisane jest na fakturze.

Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Stąd, jeżeli z ulgi internetowej, chciałaby np. skorzystać córka ww. małżeństwa, to również musi posiadać fakturę dokumentującą poniesiony przez nią wydatek z tytułu korzystania z Internetu. Jej brak w każdym przypadku będzie pozbawiał podatnika prawa do odliczenia na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętaj, że:

 • Ustawodawca pozwala zatem zmniejszyć w ten sposób wysokość podlegającego opodatkowaniu dochodu, a nie podatku.

 • W ciągu roku możemy odliczyć kwotę do wysokości 760 zł. Ważny jest również i inny obowiązek, a mianowicie poniesienie wydatków musi być udokumentowane fakturą VAT.

 • Gdy korzystanie z dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania pracowników zakładu pracy będzie konieczne dla prawidłowego jego działania oraz będzie to miało odzwierciedlenie w wielkości przychodów osiąganych przez zakład pracy, wtedy wydatki ponoszone z tytułu korzystania z Internetu (np abonament) stanowić będą koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Ustawodawca nie wprowadza żadnych dodatkowych (co do komórek) ograniczeń i nie ustanawia warunków skorzystania z tej ulgi poza wymienionymi ograniczeniami kwotowymi oraz udokumentowaniem poniesionych wydatków fakturą.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Agnieszka 2013-03-28 20:10:08

  Czy to prawda,że aby odliczyć internet trzeba go mieć cały rok?Czy mogę odliczyć internet za np.3 miesiące?

 • Andrzej 2013-01-08 20:49:36

  mam internet mobilny, czy mogę go odliczyć od podatku za 2010rok.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika