Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz 65 latZamierzasz przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego? Sprawdź, co musisz wiedzieć.

Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jest to emerytura w powszechnym wieku emerytalnym i kiedy się o nią ubiegasz, nie musisz mieć określonego stażu ubezpieczeniowego – liczą się przede wszystkim środki na Twoim koncie emerytalnym w ZUS. Taką emeryturę możesz otrzymać:

 • na swój wniosek (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej),
 • z urzędu (na podstawie art. 24a ustawy emerytalnej).

Nowy wiek emerytalny dotyczy też okresowej emerytury kapitałowej, którą ZUS przyznaje:

 • na wniosek (art. 12 ustawy o emeryturach kapitałowych),
 • z urzędu (art. 13 ustawy o emeryturach kapitałowych).

Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lub 65 lat?

Na emeryturę w tym wieku mogą przejść:

 • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r.

 • osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia (szczegóły w art. 24 ustawy emerytalnej),

 • osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Jeżeli wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) ukończysz przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie będziesz jeszcze w podwyższonym wieku emerytalnym, emeryturę uzyskasz od miesiąca zgłoszenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Kiedy ZUS przyzna Ci emeryturę?

Złóż wniosek, aby ZUS mógł przyznać Ci emeryturę. Może to zrobić nie wcześniej niż od miesiąca, w którym otrzyma Twój wniosek. Możesz go złożyć najwcześniej 30 dni przed dniem, w którym ukończysz powszechny wiek emerytalny.

Od czego zależy wysokość Twojej emerytury?

Sam możesz zdecydować, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj jednak, że jej wysokość zależy od:

 • opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • średniego (statystycznego) dalszego trwania życia.

Oznacza to, że im dłużej pracujesz (płacisz składki), tym wyższą emeryturę otrzymasz.

Czy zachowasz Twoje prawa do świadczeń?

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miał prawo do:

 • świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • emerytury pomostowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej na okres do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego wieku albo na trwałe)

- to zachowasz je po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Pomimo tego możesz ubiegać się o przyznanie emerytury – pod warunkiem, że:

 • ukończyłaś 60 lat
 • ukończyłeś 65 lat.

Co się stanie ze środkami w otwartym funduszu emerytalnym?

Jeśli nie skończysz 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r.

Do końca września 2017 r. ZUS poinformuje otwarte fundusze emerytalne (OFE), że mają stopniowo przekazywać do ZUS środki z rachunków tych osób, które przed 1 października 2017 r. skończą odpowiednio 50 lat (kobiety) i 55 lat (mężczyźni), lecz nie będą jeszcze w nowym obniżonym wieku emerytalnym. OFE mają taki obowiązek wobec osób, którym zostało 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od tego momentu przekazują środki z konta OFE na subkonto danej osoby w ZUS (w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa).

Jeśli skończysz 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r.

Piątego dnia roboczego po 1 października 2017 r. otwarty fundusz emerytalny umorzy wszystkie jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunkach osób, które skończą 60 lub 65 lat do końca września 2017 r. W ciągu kolejnych dwóch dni roboczych OFE przekaże do ZUS środki z rachunku tej osoby równe wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Te środki ZUS zapisze na subkontach osób ubezpieczonych i weźmie pod uwagę przy ustalaniu emerytury.

Jak zostanie ustalone średnie dalsze trwanie życia?

Dla jakiego wieku?

Średnie dalsze trwanie życia jest potrzebne do obliczenia wysokości emerytury. ZUS ustala je na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia. Ogłasza je co roku w komunikatach prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnie dalsze trwanie życia ustala się następująco:

 • jeśli złożysz wniosek o emeryturę po miesiącu, w którym osiągniesz wiek emerytalny – bierze się pod uwagę Twój wiek w dniu złożenia wniosku,
 • jeżeli złożysz wniosek o emeryturę w miesiącu, w którym osiągniesz wiek emerytalny lub wcześniej – bierze się pod uwagę Twój wiek z dnia osiągnięcia tego wieku.

Jeśli do końca września 2017 r. skończysz 60 lub 65 lat i w tym czasie złożysz wniosek o emeryturę, ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia dla Twojego wieku na 1 października 2017 r.

Jeżeli zaś złożysz wniosek o emeryturę w październiku 2017 r., ZUS weźmie pod uwagę Twój wiek z dnia zgłoszenia tego wniosku. Oznacza to, że:

 • gdy złożysz wniosek przed ukończeniem kolejnego miesiąca życia, przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla tego ukończonego wieku, np. dla kogoś, kto skończy 60 lat 15 września 2017 r. i złoży wniosek przed 15 października, będzie to 60 lat,
 • gdy złożysz wniosek po ukończeniu kolejnego miesiąca życia, przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla wieku wyższego o miesiąc, np. gdy ktoś skończy 60 lat 15 września 2017 r. i zgłosi wniosek najwcześniej 15 października 2017 r., będzie to 60 lat i 1 miesiąc.

Na podstawie jakiej tablicy?

Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu:

 • w którym złożysz wniosek o emeryturę,
 • w którym ZUS przyzna Ci emeryturę, jeśli wniosek był niepotrzebny (bo przyznano Ci emeryturę z urzędu w miejsce dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności
  do pracy) albo w dniu złożenia wniosku nie są jeszcze spełnione wszystkie warunki do emerytury.

Jeżeli jest to dla Ciebie korzystniejsze, od 1 maja 2015 r. ZUS stosuje tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym osiągniesz wiek emerytalny. Od 1 października 2017 r. będzie to tablica obowiązująca w dniu ukończenia 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Jeśli do końca września 2017 r. skończysz 60 lub 65 lat, ale nie będziesz jeszcze do tego czasu w podwyższonym wieku emerytalnym (czyli takim, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia), ZUS może obliczyć Ci emeryturę na podstawie średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według:

 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu  zgłoszenia wniosku o emeryturę lub
 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat – jeżeli będzie to dla Ciebie korzystniejsze.

Jeśli natomiast do końca września 2017 r. skończysz również podwyższony wiek emerytalny, ZUS obliczy Ci emeryturę na podstawie średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według:

 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę lub
 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym skończysz podwyższony wiek emerytalny, bądź
 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat

- w zależności od tego, co będzie to dla Ciebie korzystniejsze.

Czy można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat?

Taką możliwość mają osoby urodzone po 1948 r., którym do 30 września 2017 r. ZUS obliczy emeryturę, bo osiągnęły podwyższony wiek emerytalny, a ponadto:

 • do 30 września 2017 r. nie złożyły wniosku, aby przy obliczaniu ich emerytury ZUS uwzględnił tablicę trwania życia obowiązującą w dniu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, lub
 • do 30 września 2017 r. ZUS obliczy im emeryturę z zastosowaniem przepisu obowiązującego do 1 października 2017 r., umożliwiającego wybór tablicy trwania życia.

Osoby te mają prawo do wariantowego obliczenia emerytury z zastosowaniem średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według tablicy trwania życia:

 • z dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę,
 • z dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego,
 • z dnia ukończenia 60 lub 65 lat.

Taką możliwość mają też mężczyźni urodzeni w 1948r. W ich przypadku uwzględniamy tablice:

 • z dnia zgłoszenia wniosku lub
 • z następnego dnia po ukończeniu 65 lub
 • z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

w zależności od tego co będzie dla nich korzystniejsze.

Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości, złóż do ZUS wniosek w tej sprawie!

Kiedy ZUS przyzna Ci emeryturę minimalną?

Jeśli Twoja emerytura będzie bardzo niska, ale Twój staż ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) wyniesie:

 • co najmniej 20 lat (do 30 września 2017 r. wymagany jest co najmniej 22-letni staż), jeśli jesteś kobietą,
 • co najmniej 25 lat, jeżeli jesteś mężczyzną

- to ZUS przyzna Ci emeryturę minimalną. Od 1 marca 2017 r. wynosi ona 1.000 zł. 

Jaki staż trzeba będzie mieć do najniższej emerytury?

Jeśli np. jesteś kobietą, to dotyczy Cię zmiana stażu wymaganego do uzyskania najniższej emerytury - od 1 października 2017 r. nastąpi obniżenie do 20 lat minimalnego stażu składkowego i nieskładkowego, który musisz udowodnić, żeby mieć gwarancję najniższej emerytury (nowelizacja art. 87 ustawy emerytalnej).

Jeżeli ZUS przyznał Ci jeszcze przed 1 października 2017 r. emeryturę i nie podwyższył jej do minimalnej kwoty z tego względu, że nie udowodniłaś obowiązującego w tym okresie podwyższonego stażu (21 lat lub 22 lata), a będziesz miała wymagany 20-letni staż, to od 1 października 2017 r. podwyższy Ci emeryturę do kwoty najniższej emerytury bez konieczności składania przez Ciebie wniosku w tej sprawie (zrobi to sam, z urzędu).

Jaką ZUS wypłaci Ci emeryturę, jeśli masz dodatkowe przychody?

Co z wypłatą zmniejszonej emerytury?

Jeśli otrzymujesz wcześniejszą emeryturę i jest ona zmniejszona, a masz skończone 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), to od 1 października 2017 r. z urzędu (bez Twojego wniosku) ZUS zacznie wypłacać Ci ją w pełnej wysokości.

Jeżeli skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) po 30 września 2017 r., ZUS będzie Ci wypłacał emeryturę w pełnej wysokości od miesiąca Twoich urodzin.

Co z wypłatą zawieszonej emerytury?

Jeśli masz wcześniejszą emeryturę i jest ona zawieszona z powodu osiągania zbyt wysokich przychodów, a skończyłeś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) lub wiek ten ukończysz przed 1 października 2017 r., wypłata świadczenia przysługuje Ci od 1 października 2017 r. Jeśli skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) po 30 września 2017 r., wypłata emerytury będzie Ci przysługiwać od miesiąca Twoich urodzin. W obydwu przypadkach skontaktujemy się z Tobą w celu podjęcia  wypłaty świadczenia (odpowiednio od 1 października 2017 r. lub od miesiąca Twoich 60 (65) – tych urodzin).

Komu ZUS przyzna okresową emeryturę kapitałową?

Dla kogo okresowa emerytura kapitałowa od 1 października 2017 r.?

Od 1 października 2017 r. będzie Ci przysługiwało prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeśli:

 • jesteś kobietą,
 • należysz do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
 • ukończyłaś 60 lat,
 • będziesz mieć ustalone prawo do powszechnej emerytury,
 • będziesz mieć na subkoncie w ZUS kwotę równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego, (od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.-- 4191,80 zł (209,59 zł x 20), zapisaną na koniec miesiąca przed miesiącem, od którego ZUS przyzna Ci emeryturę.

Od 1 października 2017 r. będziesz mieć prawo do tej emerytury do dnia poprzedzającego 65 urodziny.

Co z okresowymi emeryturami kapitałowymi przyznanymi przed 1 października 2017 r.?

Jeśli otrzymujesz okresową emeryturę kapitałową albo ZUS przyzna Ci ją do końca września 2017 r., to będziesz pobierać to świadczenie do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny.

Wcześniej – już po skończeniu 65 lat – możesz złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury z I filaru z uwzględnieniem środków zgromadzonych na Twoim subkoncie. ZUS przeliczy ją, jeżeli:

 • pobierasz okresową emeryturę kapitałową (z II filaru) lub
 • Twoja okresowa emerytura kapitałowa jest zawieszona, ponieważ nadal pracujesz u dotychczasowego pracodawcy.

Jak ZUS przeliczy emeryturę?

Wysokość emerytury z I filaru ZUS ustali na Twój wniosek. Do jej obliczenia weźmie pod uwagę:

 • Twoje składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje emerytura w nowej wysokości, przy uwzględnieniu ich waloryzacji,
 • Twój zwaloryzowany kapitał początkowy,
 • Twoje środki zapisane na subkoncie, przy uwzględnieniu ich waloryzacji.

Zsumuje te kwoty i otrzyma podstawę do obliczenia emerytury. Podzieli ją przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku, w którym składasz wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Uzyskany wynik to nowa kwota emerytury z I filaru. Nie może być ona niższa niż suma pobieranych dotychczas emerytur: z I i II filaru.

Co z emeryturami częściowymi?

Czy po 30 września 2017 r. można ubiegać się o emeryturę częściową?

Zgodnie z nowymi przepisami, emerytura częściowa od 1 października 2017 r. nie będzie już przyznawana (został skreślony art. 26b ustawy emerytalnej).

Jeśli jednak do końca września 2017 r. spełnisz warunki wymagane do tego, aby otrzymać emeryturę częściową, ZUS przyzna Ci to świadczenie, nawet gdy złożysz wniosek po 30 września (art. 17 ustawy zmieniającej). Prawo do tej emerytury i jej wysokość ZUS ustali na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 r.

Co dalej z emeryturami częściowymi przyznanymi na podstawie dotychczasowych przepisów?

Jeśli ZUS przyzna Ci prawo do emerytury częściowej (przed 1 października 2017 r. lub - w przypadku spełnienia wszystkich wymaganych warunków przed tą datą – również po 30 września 2017 r.), będziesz ją mógł pobierać do czasu, aż otrzymasz powszechną emeryturę. A stanie się to wtedy, gdy rozwiążesz stosunek pracy (jeśli pracujesz) oraz zgłosisz do ZUS wniosek o to świadczenie.

Co z emeryturą, gdy otrzymasz rentę?

Co się zmieni, gdy otrzymasz rentę po 30 września 2017 r.?

Gdy ZUS oblicza rentę, ustala między innymi, ile lat brakuje Ci do pełnych 25 lat stażu (czyli okresów składkowych i nieskładkowych). Bierze przy tym pod uwagę okres od dnia, w którym złożysz wniosek o rentę, do dnia, w jakim osiągniesz powszechny wiek emerytalny. Od 1 października 2017 r. będzie to okres do dnia, w którym skończysz 60 lat (wiek przewidziany dla kobiety).

Jeżeli uzyskasz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy po 30 września 2017 r., to gdy skończysz 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i nadal będziesz na rencie, ZUS sam przyzna Ci emeryturę (z urzędu). Nie musisz składać do niego wniosku.

Jeśli w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat, będziesz mieć wstrzymaną rentę, ZUS przyzna Ci emeryturę od miesiąca, od którego zostałaby podjęta wypłata renty.

Co z emeryturą, gdy otrzymasz rentę do końca września 2017 r.?

Jeśli do końca września 2017 r. nie osiągniesz podwyższonego wieku emerytalnego i 1 października będziesz mieć ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia na okres:

 • do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego (łącznie z tym dniem),
 • na okres po dniu, w którym osiągniesz ten wiek,
 • na stałe

- a nie będziesz miał ustalonego prawa do emerytury, będziesz mógł pobierać rentę do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny. Po tym terminie ZUS przyzna Ci emeryturę (z urzędu). Nie musisz wtedy składać do ZUS wniosku.

Od tej zasady są dwa wyjątki:

 1. jeśli masz rentę do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny - jeżeli tego dnia Twoje prawo do renty będzie zawieszone, ZUS nie będzie mieć podstaw, aby przyznać Ci emeryturę;
 2. jeśli masz rentę na stałe lub na okres po dniu, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny - jeżeli tego dnia Twoje prawo do renty będzie zawieszone, ZUS przyzna Ci emeryturę od miesiąca, od którego znów wypłacałby rentę (po podjęciu wypłaty świadczenia na Twój wniosek), o ile wcześniej prawo do renty nie ustanie z innych przyczyn.

Co z emeryturą, gdy masz rentę na okres krótszy niż do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny?

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z tytułu ogólnego stanu zdrowia na okres krótszy niż do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, to Twoja sytuacja będzie zależała od tego, czy do końca września 2017 r. skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), czy też nie osiągniesz tego wieku przed 1 października 2017 r.

Jeżeli do końca września 2017 r. skończysz wspomniany wiek, to możesz pobierać rentę tylko do 1 października tego roku. Jeśli zaś skończysz 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r., to możesz pobierać rentę do dnia urodzin. W obydwu przypadkach – odpowiednio od 1 października 2017 r. lub od dnia 60/65-tych urodzin ZUS przyzna Ci emeryturę (z urzędu). Nie musisz składać do ZUS wniosku w tej sprawie.

Wyjątek: jeżeli w dniu, odpowiednio – 1 października 2017 r. albo w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat - Twoje prawo do renty będzie zawieszone, ZUS przyzna Ci emeryturę od miesiąca, od którego znów wypłacałby rentę (na Twój wniosek), o ile wcześniej prawo do renty nie ustanie z innych przyczyn.

Emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i świadczenie przedemerytalne

Co się zmieni, gdy ubiegasz się o emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub świadczenie przedemerytalne albo masz już takie świadczenie?

Od 1 października 2017 r. emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i świadczenie przedemerytalne będą Ci przysługiwały do dnia przed Twoimi 60 lub 65 urodzinami.

Wyjątek: do końca września 2017 r. spełnisz warunki do przyznania jednego z tych świadczeń i skończysz 60 lub 65 lat, ale złożysz wniosek później? - Masz wtedy prawo do tego świadczenia do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego.

Kiedy zachowasz prawo do tych świadczeń?

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz mieć prawo do świadczenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego), emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, będziesz mógł pobierać te świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny, chyba że Twoje prawo do nich ustanie przed tym dniem.

Gdy skończysz 60 lub 65 lat, możesz też po 30 września 2017 r. złożyć wniosek o powszechną emeryturę. Wówczas prawo do tych świadczeń ustanie wcześniej – na zasadach określonych w przepisach dotyczących tych świadczeń.

Aby uzyskać prawo do emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, gdy prawo do emerytury pomostowej czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy też do świadczenia przedemerytalnego ustanie, musisz złożyć wniosek o emeryturę. W przypadku ustania prawa do wymienionych świadczeń ZUS nie przyznaje emerytury bez wniosku (z urzędu).

Co się zmieni, gdy jesteś nauczycielem i chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę? - Przeczytaj: Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

Co się zmieni przy ustalaniu renty rodzinnej?

Jakie zmiany w związku z niższym wiekiem emerytalnym?

Załóżmy, że po 30 września 2017 r. umrze osoba ubezpieczona urodzona po 1948 r., która osiągnęła podwyższony wiek emerytalny przed 1 października 2017 r. i która przed tym dniem:

 • nie miała prawa do emerytury,
 • miała prawo do emerytury, ale nie złożyła wniosku, aby kiego świadczenia kompensacyjnego, czy też do świadczenia przedemerytalnego ustanie, musisz złożyć wniosek o emeryturę. W przypadku ustania prawa do wymienionych świadczeń ZUS obliczył jej emeryturę w kilku wariantach – z zastosowaniem różnych tablic trwania życia,
 • miała prawo do emerytury z zastosowaniem wariantowania tablic trwania życia, według przepisów obowiązujących przed 1 października 2017 r.

- i uprawniony członek rodziny złoży wniosek o rentę rodzinną po tej osobie.

Przy rozpatrywaniu wniosku o rentę rodzinną po takiej osobie ZUS obliczy jej emeryturę dla celów przyznania renty rodzinnej po niej w trzech wariantach - z zastosowaniem tablic trwania życia obowiązujących:

 • w dniu, w którym osiągnęła podwyższony wiek emerytalny,
 • w dniu, w którym skończyła 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
 • w dniu jej śmierci (gdy będziemy ustalać rentę po osobie ubezpieczonej) lub w dniu złożenia wniosku o emeryturę (gdy będziemy ustalać rentę po zmarłym emerycie).

Następnie wybierze wariant najkorzystniejszy dla wnioskodawcy.

To samo dotyczy renty rodzinnej po zmarłym ubezpieczonym/emerycie - mężczyźnie urodzonym w 1948 r. W tym przypadku ZUS obliczy jego emeryturę, biorąc pod uwagę tablice:

 • odpowiednio z dnia zgonu lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę,
 • z następnego dnia po ukończeniu 65 lat,
 • z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

Co z rentą rodzinną po osobie mającej prawo do emerytury częściowej?

Po 30 września 2017 r. nadal będzie przysługiwać renta rodzinna po osobie, która pobierała emeryturę częściową do dnia śmierci (bez względu na to, kiedy nastąpił zgon).
To samo dotyczy renty rodzinnej po osobie, która w dniu śmierci – przed 1 października 2017 r. – spełniała warunki do emerytury częściowej.

Co powinna wiedzieć osoba, za którą samorząd opłaca składki?

Jeśli otrzymujesz:

 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna

- to wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązani są opłacać składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli jesteś kobietą - od 1 października 2017 r. mają oni taki obowiązek do czasu, aż Twój staż ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) wyniesie co najmniej 20 lat.

Przez jaki okres samorząd opłaci składki, gdy już ustaliliśmy Twój staż?

Jeśli jesteś kobietą i otrzymujesz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, a przed 1 października 2017 r. ZUS ustalił okres, który brakuje Ci do stażu ubezpieczeniowego dłuższego niż 20 lat, samorząd opłaci składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe do czasu, aż Twój staż ubezpieczeniowy wyniesie 20 lat.

Czy składki będą opłacane, gdy Twój staż jest dłuższy niż 20 lat?

Samorząd przestanie opłacać składki na Twoje ubezpieczenia, jeśli jesteś kobietą i 1 października 2017 r. będziesz miała już 20-letni staż ubezpieczeniowy.

O czym ZUS musi Cię poinformować?

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miał ustalone prawo do: świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy też renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny lub do dnia, który przypada po osiągnięciu tego wieku bądź na stałe), i nie masz ustalonego prawa do emerytury 

- to ZUS poinformuje Cię o tym, że:

 • zachowasz prawo do tego świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny (chyba że to prawo wygaśnie wcześniej),
 • zmieniły się warunki nabywania prawa do emerytury i możesz złożyć wniosek
  o emeryturę po ukończeniu 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miała ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, to ZUS poinformuje Cię o tym, że:

 • zachowasz prawo do tego świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (chyba że to prawo wygaśnie wcześniej),
 • możesz zgłosić wniosek o ponowne obliczenie emerytury z I filaru po ukończeniu 65 lat, a przed dniem, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny; ZUS poinformuje Cię także o zasadach, na jakich wygaśnie prawo do okresowej emerytury kapitałowej po złożeniu tego wniosku.

Informacje te ZUS będzie wysyłać w drugiej połowie lipca 2017 r.

Jeśli dotyczy Ciebie taka informacja i po otrzymaniu wspomnianej informacji będziesz potrzebować dodatkowych wyjaśnień, aby podjąć właściwą decyzję w sprawie swoich uprawnień emerytalnych, to możesz je uzyskać w każdej z placówek ZUS na terenie całego kraju lub telefonicznie bądź w drodze korespondencyjnej.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Katarzyna 2019-07-13 19:51:10

  Witam. 21 października bieżącego roku kończę 60 lat. Proszę o informację, w jaki sposób poinformowć pracodawcę o tym fakcie? Czy muszę rozwiazać umowę o pracę? Jaką odprawę otrzymam? Czy muszę poinformować OFE?

 • Krzysztof Anacki 2019-07-13 00:53:34

  Po obniżeniu wieku emerytalnego zmieni się miesiąc przechodzenia na emeryturę. ZUS przyznaje renciście emeryturę z urzędu po osiągnięciu wieku emerytalnego. W czerwcu ta emerytura jest niższa o jakieś 10% - skutek niesprawiedliwej waloryzacji: rocznej, przy braku kwartalnej z I kwartału. Problem pewnie by nie istniał, gdyby w ustawie był zapisany termin początku waloryzacji 1 lipca (a nie 1 czerwca, jak obecnie), ale nie wiem, czy ktoś w ogóle zgłosił ten postulat i pewnie nie ma specjalnej nadziei, że Sejm coś z tym zrobi. Proponowane na wielu portalach ominięcie niekorzystnej waloryzacji poprzez opóźnienie przejścia na emeryturę wymagałoby pewnie zawieszenia, czy nawet rezygnacji z renty.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika