Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie urlopów wychowawczych -1 października 2013 roku.

Z dniem 1 października 2013 roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy, dalej k.p. która ma za przedmiot modyfikację dotychczasowych zasad udzielania urlopu wychowawczego określonego w art. 186 i nast. k.p. Konieczność nowelizacji przepisów Kodeksu pracy dotyczących urlopu wychowawczego wynikła z:

  1. wejścia w życie dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz. Urz. UE L 68 z 18.3.2010, str. 13);
  2. orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie C-486/08 Zentralbetriebsrat der LandeskrankenhauserTirols.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami k.p. - art. 186 tego aktu prawnego - pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może skorzystać z kolejnego urlopu wychowawczego na to samo dziecko, także w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

W celu implementacji postanowień dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE, a także w celu osiągnięcia zgodności polskich regulacji prawnych dotyczących urlopu wychowawczego z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie C-486/08 Zentralbetriebsrat der LandeskrankenhauserTirols – nowelizacja k.p. przewiduje wydłużenie okresu możliwości wykorzystania urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 5 lat. W myśl nowych regulacji, każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do miesiąca urlopu wychowawczego - nie będzie można z niego zrezygnować na rzecz drugiego rodzica. Jeżeli jedno z rodziców zrezygnuje ze swojej części, oznacza to, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy. Natomiast nieskorzystanie przez każdego z rodziców lub opiekunów dziecka z przysługującej mu nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego oznaczać będzie, że wymiar urlopu wychowawczego na dane dziecko wyniesie do 34 miesięcy. Urlop będzie można wykorzystywać maksymalnie w pięciu częściach. O miesiąc, czyli do czterech miesięcy, wydłużono okres, w którym z urlopu będą mogli korzystać równocześnie oboje rodzice.

Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk sejmowy nr 909) celem nowelizacji jest zachęcenie do równego dzielenia się i korzystania z urlopu przez oboje rodziców.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika