Nowy okres świadczeniowy dla 500+

Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500+. Tak jak dotychczas w każdym miesiącu będzie 10 terminów wypłat.

Wnioski o świadczenie 

Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał na konta rodziców 622 mln zł. We wtorek, 6 czerwca kolejni opiekunowie otrzymają prawie 300 mln zł. Jak dotąd ZUS przyznał świadczenia dla blisko 6,2 mln dzieci. Zdecydowana większość wypłat będzie się odbywać dokładnie w tych samych terminach, w jakich to było do tej pory. Daty można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Porady prawne

Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną na kilka sposobów:

 • poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety,
 • bezpośrednio na PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia,
 • w bankowości elektronicznej.

– "Zachęcam rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store" – mówiła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin – nie tylko o 500+, ale też o rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku czy dobry start 300+. Nabór wniosków o wyprawkę szkolną w tym roku rusza za miesiąc – od 1 lipca.

Jeśli ktoś składał już wniosek o 500+ w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby rodzic lub opiekun może je zmienić przed wysłaniem wniosku. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane, a także terminy zrealizowanych wypłat.

Prezes ZUS zwraca uwagę, że nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku:

– "Wniosek jest konieczny do otrzymania świadczenia. Jeśli zostanie złożony w czerwcu, ZUS będzie miał zgodnie z przepisami czas na wypłatę do końca sierpnia, choć oczywiście wraz z wyrównaniem od czerwca. W praktyce 500+ przyznajemy i wypłacamy znacznie szybciej, niż to wynika z ustawowych terminów. Ale na przykład wniosek złożony w lipcu nie pozwoli na wypłatę świadczenia za czerwiec" – wyjaśniła prof. Uścińska.

Inaczej jest, gdy rodzic lub opiekun składa wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Jeśli zrobi to w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, uzyska prawo do 500+ od tego dnia. Zasada trzech miesięcy dotyczy również objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

 

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze 500+ w 2023 r.?

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów. Od 2022 r. wnioski o świadczenie 500+ przyjmuje ZUS. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

 • matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je. Jesteś opiekunem faktycznym, jeśli opiekujesz się dzieckiem i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Jeżeli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.
 • opiekunem prawnym dziecka,
 • rodzicem zastępczym dziecka,
 • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektorem domu pomocy społecznej.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Nie otrzymasz świadczenia wychowawczego, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Jeżeli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca 2023 r., otrzymasz świadczenie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.).

Jeśli złożysz wniosek po 30 czerwca, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia:

 • urodzenia dziecka,
 • objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Jeżeli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymasz świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej, otrzymasz prawo do świadczenia od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej.

Jeżeli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości - gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:

 • podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,
 • otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,
 • kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Świadczenie wychowawcze, w wysokości wynikającej z polskich przepisów, otrzymasz także gdy masz prawo do świadczenia rodzinnego z innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

 • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) możesz złożyć przez PUE ZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez:

 • aplikację mZUS
 • portal Emp@tia (link do strony zewnętrznej),
 • swój bank: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku.

Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musisz złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz dołączyć do składanego elektronicznie wniosku:

 • oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy - jeśli jesteś rodzicem zastępczym albo osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej),
 • decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) - jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej,
 • upoważnienie do złożenia wniosku od dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej – jeśli masz upoważnienie,
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu, (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Kiedy wypłata świadczenia?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. możesz złożyć od 1 lutego 2023 r. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia.

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
 • od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2023 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2023 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2023 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2023 r.

Jeżeli złożysz wniosek do końca czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze ZUS wypłaci z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r. Jeśli złożysz wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. 

Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej co miesiąc:

 • na wskazany przez Ciebie we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce,
 • na rachunek bankowy w państwie członkowskim UE/EFTA, jeśli tam mieszkasz.

Jak ZUS się z Tobą skontaktuje?

Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni.

Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów, ZUS wezwie Cię do ich dostarczenia i wyznaczy Ci termin od 14 do 30 dni.

Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

Jeżeli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku.

Jeżeli ZUS przyzna Ci świadczenie wychowawcze, nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

Instrukcja "Gdzie na portalu PUE ZUS znaleźć korespondencję w sprawie wniosku o świadczenie wychowawcze" (plik docx 826kb).

Jak się odwołać od decyzji?

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:

 • odmowy przyznania świadczenia wychowawczego,
 • uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia,
 • nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

ZUS doręczy Ci decyzję wyłącznie w postaci elektronicznej - na Twój profil na PUE ZUS.

Od decyzji możesz odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje Ci skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

Świadczenie wychowawcze 500+ - pytania i odpowiedzi

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, lub bankowości elektronicznej: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Jak sprawdzić czy poprawnie złożyłem wniosek?

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Więcej informacji o tym jak sprawdzić szczegóły wniosku w instrukcji: Jak sprawdzić szczegóły wniosku 500 plus (doc 420kb)

Informacje o szczegółach wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ pojawią się na Twoim profilu na portalu PUE ZUS po przetworzeniu wniosku – może to trwać do kilku dni.

Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, możesz go podejrzeć w zakładce "Dokumenty i wiadomości" – "Dokumenty wysłane".

Jak skorygować wniosek o świadczenie wychowawcze 500+?

Jeśli wysłałeś już wniosek o świadczenie wychowawcze i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane. 

Jak zmienić numer rachunku bankowego?

Jeżeli chcesz, żeby ZUS wypłacał świadczenie na inny numer rachunku, złóż nowy wniosek o świadczenie wychowawcze 500+. We wniosku podaj wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer rachunku bankowego. W takiej sytuacji ZUS zmieni sposób wypłaty automatycznie. O zmianie rachunku bankowego zostaniesz poinformowany na swoim profilu PUE.

Kiedy na PUE ZUS pojawi mi się informacja o złożonym wniosku o świadczenie wychowawcze?

Informacje o szczegółach wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ pojawią się na Twoim profilu na portalu PUE ZUS po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

Więcej informacji o tym jak sprawdzić szczegóły wniosku w instrukcji: Jak sprawdzić szczegóły wniosku 500 plus (doc 420kb)

Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, możesz go podejrzeć w zakładce "Dokumenty i wiadomości" – "Dokumenty wysłane".

Jak wycofać wniosek?

Jeżeli chcesz wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze, złóż pismo POG przez portal PUE ZUS. Jako rodzaj pisma wskaż [Wniosek], natomiast w tytule pisma podaj „Wycofanie wniosku o świadczenie wychowawcze”. Na str. 2, w sekcji "Opis sprawy" doprecyzuj, który wniosek chcesz wycofać – podaj datę złożenia wniosku. Jeśli chcesz wycofać wniosek tylko w zakresie jednego dziecka wskaż dane tego dziecka (imię, nazwisko i PESEL).

Wypełniłem wniosek lecz po jego wysłaniu dopatrzyłem się błędu literowego w imieniu jednego z moich dzieci (zdrobnienie imienia). Czy to jest błąd wymagający poprawy? Jeśli tak, to jak mogę to poprawić?

Tak. Poprawność wpisania danych identyfikacyjnych Twoich i dzieci jest dla nas bardzo ważna. Dane, jakie podasz we wniosku, ZUS automatycznie porównuje z danymi zapisanymi w rejestrze PESEL.Zdrobnienie imienia może być dla systemu nieczytelne.

Jeżeli wysłałeś już wniosek o świadczenie wychowawcze i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

Jeśli mam przyznane 500 + do 31.05.2023 r., to kiedy mogę składać wniosek na kolejny rok?

Wniosek o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. będziesz mógł złożyć od 1 lutego 2023 r.

Jeżeli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz wniosek od 20 lutego, przyzna Ci świadczenie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.). Natomiast w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie Ci nadal wypłacał.

Urodziło mi się dziecko 4 stycznia 2023 r. Jaki mam termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500+?

Wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko możesz złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, aby otrzymać świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2023 r., możesz złożyć wniosek do 4 kwietnia 2023 r. Wtedy ZUS przyzna Ci świadczenie od 4 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. musisz złożyć drugi wniosek. Akcja przyjmowania wniosków na ten okres świadczeniowy rozpoczęła się 1 lutego 2023 r.

Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Otrzyma je:

 • matka lub ojciec dziecka,
 • opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienia dziecka

- jeżeli mieszka wspólnie z dzieckiem i je utrzymuje.

Świadczenie przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunom prawnym dziecka oraz w pewnych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia?

ZUS ustali prawo do świadczenia wychowawczego na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Przy złożeniu wniosku od 1 lutego do 31 maja 2023 roku, świadczenie zostanie przyznane na okres od 1 czerwca do 31 maja 2024 r.

Przy złożeniu wniosku po 31 maja 2023 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym został złożony wniosek do końca okresu świadczeniowego.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. można składać do ZUS od 1 lutego 2023 r.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie na nowonarodzone dziecko?

Rodzice którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące od jego urodzenia na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze. Jeżeli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Jeśli składasz wniosek na nowonarodzone dziecko, to może wystąpić sytuacja, że możesz od razu złożyć wniosek na okres świadczeniowy w którym urodziło się dziecko i na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r.

Przykład:

Rodzic składa wniosek w styczniu 2022 r. na nowonarodzone dziecko. W tym okresie może złożyć tylko wniosek na okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2023 r. Wniosek na nowy okres świadczeniowy który rozpocznie się od 1 czerwca 2023 r. rodzic będzie mógł złożyć dopiero od 1 lutego 2022 r. bo wtedy ZUS rozpoczyna akcję zbierania wniosków na nowy okres świadczeniowy.

Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2023 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2023 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie będzie wypłacane w niższej wysokości za miesiąc, w którym dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.?

Żeby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2023 r., złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Złożenie wniosku w tym okresie gwarantuje, że ZUS wypłaci Ci świadczenie wychowawcze począwszy od świadczenia należnego za czerwiec 2023 r. Jeżeli złożysz wniosek po tym okresie, to świadczenie ZUS przyzna i wypłaci od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Jeśli złożyłeś wniosek na nowy okres świadczeniowy:

 • w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS ustali prawo do świadczenia i wypłaci pierwsze świadczenie w czerwcu 2023 r. i będzie je płacić do końca okresu świadczeniowego czyli do 31 maja 2024 r.;
 • w okresie od 1 maja do 31 maja 2023 r. - ZUS ustali prawo do świadczenia i wypłaci pierwsze świadczenie najpóźniej do 31 lipca 2023 r. z wyrównaniem za czerwiec 2023 r. i będzie je płacić do końca okresu świadczeniowego czyli do 31 maja 2024 r.;
 • w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r. - ZUS ustali prawo do świadczenia i wypłaci pierwsze świadczenie najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. z wyrównaniem za czerwiec i lipiec 2023 r. i będzie je płacić do końca okresu świadczeniowego, czyli do 31 maja 2024 r.

Jeśli złożyłeś wniosek na nowy okres świadczeniowy po 30 czerwca 2023 r. - ZUS wypłaci pierwsze świadczenie począwszy od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Od 1 stycznia 2022 r. wniosek można składać wyłącznie do ZUS.

Pamiętaj jednak, żeby złożyć wniosek do ZUS na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy ZUS przyjmuje począwszy od 1 lutego 2023 r.

Gdzie znajdę decyzję o przyznaniu świadczenia?

Przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ nie wymaga wydania decyzji. W takim przypadku otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia. Informacja ta zostanie doręczona na Twój profil na portalu PUE ZUS.

Wiadomość o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ ZUS wyśle na Twój adres mailowy, który podałeś we wniosku. Otrzymasz Informację o przyznaniu świadczenia na każde dziecko oddzielnie.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego 500+, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz nienależnie pobranego świadczenia, zostanie wydana decyzja. Decyzja zostanie doręczona na Twój profil na portalu PUE ZUS. Tam też możesz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Prezesa ZUS. 

Wiadomość o tym, że ZUS wydał decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego 500+, ZUS wyśle na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

Jak mogę uzupełnić wniosek o 500 plus? Chyba nie przekazałam wszystkich dokumentów.

Jeżeli we wniosku nie podałeś wymaganych danych lub nie przedłożyłeś dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, to ZUS wezwie Cię do uzupełnienia wniosku i wyznaczy termin na jego uzupełnienie. Wniosek możesz uzupełnić na swoim profilu na portalu PUE ZUS.

Wiadomość o tym, że ZUS wzywa Cię do uzupełnienia wniosku, wyśle na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje również skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

Gdzie otrzymasz pomoc?

W sprawie świadczenia wychowawczego otrzymasz pomoc:

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.).

Instrukcje:

 1. Instrukcja wniosek 500 plus dla rodzica_SW-R_bez koordynacji (doc 1,8mb)
 2. Instrukcja wniosek 500 plus dla rodzica_SW-R_z koordynacją (doc 2,6mb)
 3. Instrukcja wniosek 500 plus dla opiekuna_SW-O_bez koordynacji (doc 1,4mb)
 4. Instrukcja wniosek 500 plus dla opiekuna_SW-O_z koordynacją (doc 2,1mb)
 5. Instrukcja wniosek 500 plus dla dyrektora placówki wychowawczej_SW-D (doc 1,1mb)
 6. Jak dodać załącznik do wniosku 500 plus (doc 528kb)
 7. Jak sprawdzić szczegóły wniosku 500 plus (doc 420kb)
 8. Gdzie na portalu PUE ZUS znaleźć korespondencję w sprawie wniosku o świadczenie wychowawcze (plik docx 826kb)
 9. Jak odwołać się do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie 500+ (plik doc 1,1mb)
 10. Jak wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze (plik doc 776 kb)
 11. Tutorial "Jak złożyć wniosek o 500 plus przez PUE" - link do YouTube
 12. Ulotka "Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców" pdf 178kb
 13. Ulotka "Świadczenie wychowawcze 500+ na dziecko, które ma opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego lub jest umieszczone w pieczy zastępczej" pdf 178kb

Na podst. zus.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika