Archiwum

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

Strona 1 z 3

Kto dokonuje pisemnej interpretacji przepisów na wniosek przedsiębiorcy?

Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie. Tym „właściwym organem” jest najczęściej urząd skarbowy oraz wójt, burmistrz (prezydent), starosta lub marszałek województwa. Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej organy te na pisemny wniosek podatnika mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wniosek o wydanie interpretacji składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

Który urząd jest właściwy dla poszczególnych podatków?

To, który urząd jest właściwy zależy od tego, z jakim podatkiem mamy problem.

Wniosek o urzędową interpretację przepisów należy wnieść:

 • w przypadku wątpliwości dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych - do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek (będzie to ten sam urząd, w którym co rok składamy deklarację podatkową do 30 kwietnia);
 • w przypadku wątpliwości dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych - właściwy miejscowo będzie urząd skarbowy według adresu siedziby tej osoby prawnej wynikającej z odpowiedniego rejestru;
 • jeśli wątpliwość dotyczy podatku VAT właściwy jest co do zasady naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • jeśli zapytanie podatnika dotyczy podatku od spadków i darowizn właściwy jest:

1. w sprawach spadku i zachowku - urząd skarbowy właściwy dla miejsca położenia przedmiotów majątkowych nabytych w drodze spadku (czyli urząd skarbowy w którego okręgu znajduje się np. nieruchomość otrzymana w spadku),

2. w sprawach darowizny:

 • jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 • jeżeli przedmiotem darowizny są rzeczy ruchome (np. samochód, meble) - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adresu siedziby darczyńcy w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego, a jeżeli darczyńca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju - według miejsca zamieszkania obdarowanego.

A jeśli złożę wniosek do niewłaściwego urzędu?

Jeżeli organ podatkowy, do którego wniosek wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać ten wniosek organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.

Kiedy podatnik nie może zadać pytania?

Organ podatkowy udzieli podatnikowi odpowiedzi na pytanie do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach tylko wówczas jeśli w ich sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W takiej sytuacji organ podatkowy odmawia udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.


Jak zadać pytanie?

We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Podatnik powinien zatem koniecznie opisać dokładnie swoją sytuację i przedstawić dokładnie swoją wątpliwość co do zastosowania przepisów oraz podać własną interpretację tych przepisów. Dodać należy, że podatnik powinien zadać pytanie we własnej, a nie w cudzej sprawie. Fakt, iż urząd skarbowy udzielił jakiejś osobie odpowiedzi korzystnej dla innego podatnika nie odnosi skutku opisanego w tej poradzie wobec tego innego podatnika. Urzędowa interpretacja urzędu skarbowego wywiera skutek opisany w tej poradzie, tylko wówczas, gdy jest ona wydana w indywidualnej sprawie tego podatnika, który złożył wniosek o wydanie tej interpretacji.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.7.2007

  Interpretacje przepisów prawa podatkowego

  Z dniem 1 lipca 2007 roku weszły w życie przepisy ustawy Ordynacji podatkowej regulujące sposób wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Celem tych zmian jest centralizacja (...)

 • 13.7.2007

  Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

  Od 1 lipca 2007 r. nastąpiły znaczące zmiany w wydawaniu interpretacji przepisów podatkowych. We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik musi wyczerpująco przedstawić stan faktyczny, (...)

 • 16.9.2017

  Sprawdzisz kontrahenta w urzędzie skarbowym

  Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać (...)

 • 22.1.2008

  Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

  Podatnicy, którzy składali wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej, bądź dysponujący taką interpretacją mają wątpliwości, co dzieje się z wydaną przez organ podatkowy interpretacją, (...)

 • 3.4.2017

  Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

  Celem ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami jest ograniczenie oszustw podatkowych oraz trudności w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikających (...)