Oświata po zmianach

Jak doszło do nowelizacji przepisów oświatowych?

Uchwalenie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich było wynikiem prac, w toku których Sejm łącznie rozpatrywał cztery projekty:

 1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 128) z dnia 19 grudnia 2007 r.

 2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 246) z dnia 05 grudnia 2007 r.

 3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 247) z dnia 06 lutego 2008 r.

 4. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 248) z dnia 08 lutego 2008 r.

Mundurki

Ustawa nowelizująca rezygnuje z generalnego obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, delegując na poziom szkoły kompetencje do wprowadzania tego obowiązku. O jego wprowadzeniu będzie mogla decydować każda szkoła- podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła artystyczna - samodzielnie. Inicjatywa będzie należała nie tylko do dyrektora szkoły, ale i do rady rodziców, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego. Do wprowadzenia obowiązku noszenia mundurków będzie potrzebna zgoda rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły, rada pedagogiczna lub rada rodziców - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego.  

Zmiany te wychodzą naprzeciw potrzebie zwiększenia roli rodziców, a także samych uczniów, w życiu społeczności szkolnej.  Pozostawienie dziecku możliwości decydowania czy współdecydowania o ubiorze jest elementem wychowania jest możliwość, również niepełnoletni maja prawo decydować o swoim życiu osobistym, czyli np. o sposobie ubierania.  Ponadto udział uczniów w podejmowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej, rozwija u uczniów odpowiedzialność za siebie i innych, umożliwia obserwowanie skutków własnych działań, a przez to przeciwdziała zjawisku wyuczonej bezradności i i większym stopniu wyrównuje szanse niż sam fakt noszenia stroju jednolitego, szczególnie jeśli miałby to być efekt przymusu. 

Jednocześnie nowe przepisy nie ograniczają kręgu podmiotów, które mogą zainicjować wprowadzenie do szkoły mundurków, lecz określają ten krąg możliwie jak najszerzej.

Wprowadzone rozwiązanie ma przywrócić strojom jednolitym ich zasadniczą rolę w budowaniu prestiżu i tradycji szkoły. Symbolika stroju może być wykorzystywana w programie wychowawczym szkoły, zwiększając identyfikację uczniów ze szkołą.  

Szkoły rolnicze i leśne

Począwszy od 1 stycznia 2009 r. w ustawie o systemie oświaty znajdą się definicje szkoły rolniczej i leśnej oraz placówki rolniczej. Dotychczas przepisy umożliwiały jednostkom samorządu terytorialnego przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa szkół i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, w drodze porozumienia. Brak było jednak definicji tych pojęć, przepisy nie regulowały również przedmiotu porozumienia, jak też spraw związanych z przekazywaniem mienia będącego w zarządzie szkoły lub placówki. Zmiany mają ułatwić przekazywanie przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek rolniczych, w szczególności w sytuacji, gdy szkoła prowadzi kształcenie w kilku zawodach. 

Wiążąca się z powyższym zmiana przepisu art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty polega na wprowadzeniu obowiązku uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ministra właściwego do spraw środowiska w celu uzyskania zezwolenia na założenie odpowiednio publicznej szkoły i placówki rolniczej oraz publicznej szkoły leśnej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną. W dotychczasowym stanie prawnym ministrowie ci posiadali kompetencje do wydawania opinii w sprawie likwidacji szkoły czy zawodu, nie posiadali natomiast kompetencji do wydawania opinii w sprawie zakładania publicznej szkoły rolniczej i placówki rolniczej oraz szkoły leśnej. Nowe przepisy umożliwiają ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wpływanie na kształtowanie sieci publicznych szkół leśnych oraz szkół i placówek rolniczych. Zmiana ta skutkować będzie lepszym dostosowaniem kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz zapewnieniem warunków do pełniejszej realizacji oferty edukacyjnej odpowiadającej standardom kształcenia w zawodach dla leśnictwa i rolnictwa. 

Badania naukowe w dziedzinie oceniania i egzaminowania

Dotychczas do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należało kontrolowanie jakości systemu egzaminów zewnętrznych oraz przygotowywanie propozycji standardów wymagań egzaminacyjnych. Art. 9a ustawy o systemie oświaty umożliwia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej inspirowanie i prowadzenie badań naukowych i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania ma to na celu uwzględnienie dynamicznego rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych, a także poprawę efektywności zadań realizowanych przez CKE. Zmiany mają się też przyczynić usprawnienia procesu podejmowania decyzji istotnych z punktu widzenia realizowanych przez CKE zadań monitorowania i podnoszenia jakości egzaminów zewnętrznych.

Przyjmowanie 16-latków do niepublicznych szkół dla dorosłych

Celem projektowanej zmiany jest równe traktowanie publicznych i niepublicznych szkół dla dorosłych, w przeciwieństwo do stanu sprzed nowelizacji, w którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowani mógł określić przypadki przyjęcia osoby poniżej 18 roku życia tylko do szkoły publicznej dla dorosłych. Po nowelizacji delegacja obejmuje oba rodzaje szkół.

Wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. akt III PZP 1/07) nauczyciele przeprowadzający część ustną egzaminu maturalnego realizują zajęcia dydaktyczne w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, a zatem wykonują odpłatną pracę, która może być powierzona w celu realizacji programu nauczania w godzinach ponadwymiarowych. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego powinni otrzymać w swojej szkole wynagrodzenie za realizację „egzaminacyjnych" zajęć dydaktycznych wykonywanych w tej szkole lub w innych szkołach na podstawie porozumienia dyrektorów szkół.

Przepisy dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego określają czas trwania części ustnej egzaminu maturalnego w zależności od przedmiotu i poziomu egzaminu. Czas ten nie powinien być skracany ani wydłużany (vide rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562).  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty i, będąca jej konsekwencją, nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje, że w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów biorą udział egzaminatorzy i nauczyciele, a w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego mogą również brać udział nauczyciele akademiccy.

Wynagrodzenie (i zakres obowiązków) egzaminatorów i nauczycieli akademickich będzie określane w umowie zawieranej z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej. Natomiast nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów wykonują czynności związane z ich przeprowadzaniem w ramach czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły i ustalonego wynagrodzenia. A nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, będą wykonywać te czynności w ramach zajęć dydaktycznych. Przy czym w przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom przysługiwać będzie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Obowiązek szkolny

Dzięki nowelizacji przepisów obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki będzie uważany za spełniony także przez uczęszczanie do przedszkoli lub szkół za granicą oraz przedszkoli lub szkół funkcjonujących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych innych państw w Polsce. Jednocześnie jest to związane z obowiązkiem rodziców do informowania dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w ww. sposób.

W związku z sygnalizowanymi przez gminy trudnościami w kontrolowaniu spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 lat, nowe przepisy zobowiązują dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do kontrolowania wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy. Dyrektorzy są obowiązani prowadzić ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Ponadto wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. 

Nauka za granicą

W związku z wzrastającą liczbą wyjazdów rodzin obywateli polskich do pracy w krajach Unii Europejskiej, zwiększa się liczba dzieci polskich, którym należy zapewnić za granicą możliwość nauki języka ojczystego i kultury polskiej w taki sposób, aby powracając do Polski dzieci te mogły kontynuować naukę w polskich szkołach. Rozszerzony został zakres upoważnienia do wydania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przepisów regulujących warunki wspomagania nauczania języka polskiego historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą - o nową grupę adresatów - tj. o dzieci pracowników migrujących. Nowelizacja powyższego upoważnienia uwzględnia ponadto możliwość wspomagania organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą (stowarzyszeń, organizacji Polaków przebywających za granicą itp.) prowadzących nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski oraz kultury polskiej. Ze względu na fakt, iż aktualnie poziom nauczania prowadzonego przez te organizacje społeczne jest niewystarczający wobec potrzeb dzieci obywateli polskich przybywających po 2004 r. do pracy krajach Unii Europejskiej, wprowadzono nowe formy wspierania tych organizacji, m.in. poprzez możliwość delegowania do pracy w tych organizacjach nauczycieli i nauczycieli-konsultantów z Polski. 

Bezpieczeństwo w szkole

W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, włożono na dyrektorów szkół obowiązek przeciwdziałania występowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

Ustawa nowelizująca nałożyła większe obowiązki w tym zakresie również na nauczycieli (art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela). Ponadto nauczyciel będzie obowiązany przedstawić dyrektorowi przed nawiązaniem stosunku pracy informację z Krajowego Rejestru Karnego. Nowe przepisy wyraźnie więc wskazują w jaki sposób ma nastąpić potwierdzenie, iż nauczyciel nie był karany za przestępstwo umyślne (jest to jeden z warunków zatrudnienia). Przepis ten ma na celu bardziej skuteczne sprawdzanie osób, które będą pracowały z dziećmi i eliminuje sytuacje, w których dyrektor szkoły poprzestaje jedynie na oświadczeniu nauczyciela jego o niekaralności. Podstawowym impulsem do tych zmian jest potrzeba jak najbardziej realnej ochrony dzieci przed osobami, które były skazane w przeszłości za pedofilię lub przemoc wobec dzieci.

Jednocześnie doprecyzowane zostały upoważnienia w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, poprzez uwzględnienie wśród tych kryteriów osiągnięć nauczycieli w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Ponadto nowelizacja rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną na wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole (dotychczas odpowiedzialność tą ponosili tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani). Powodem zmian były negatywne zjawiska zachodzące w szkołach oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa uczniów. Przed powyższymi zmianami w praktyce występowały sytuacje, gdy nauczyciele stażyści oraz nauczyciele kontraktowi po zwolnieniu ich z powodu uchybień rozpoczynali pracę w innej szkole, ponieważ nie można było orzec wobec nich m.in. zakazu przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim przez pewien okres ani też wydalić z zawodu. Zmiany mają na celu wyeliminowanie takich zjawisk. W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nowe przepisy regulują również kwestię zatarcia ukarania.

Udział dyrektora nie będące nauczycielem w radzie pedagogicznej

W związku z koniecznością uwzględnienia sytuacji, w której dyrektorem szkoły lub placówki jest osoba niebędąca nauczycielem, doprecyzowano, że dyrektor taki wchodzi w skład rady pedagogicznej.

Typy szkół i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą rodzice lub uczniowie, a także typy szkół i placówek, w których nie powołuje się rady szkoły lub placówki

W wyniku nowelizacji określenie typów szkół i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą rodzice lub uczniowie, a także typów szkół i placówek, w których nie powołuje się rady szkoły lub placówki znalazło się bezpośrednio w ustawie. Rada szkoły lub placówki nie będzie powoływana w szkołach i placówkach, w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości wyłonienia stałej reprezentacji rodziców lub uczniów. Ponadto w gimnazjach dla dzieci i młodzieży udział uczniów w radzie szkoły nie będzie obowiązkowy. 

Dotacje oraz pomoc i stypendia dla uczniów

Zmiana brzmienia art. 80 ustawy o systemie oświaty ma na celu doprecyzowanie przepisów regulujących kwestię dotowania szkół publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne oraz osoby fizyczne. Nowa regulacja zapobiegnie przypadkom przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom prowadzącym szkoły publiczne dotacji na jednego ucznia w kwocie niższej niż kwota otrzymana w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa nowelizująca precyzuje również (w art. 80 ust. 2c i art. 90 ust. 1A ustawy o systemie oświaty) kwestie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - na każde dziecko uczestniczące w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanego w tych jednostkach.

Przepisy nowelizujące, dotyczące stypendiów, stanowią, iż będą one przyznawane na okres od jednego miesiąca do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Celem tych zmian jest zlikwidowanie dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących okresu przyznawania stypendium szkolnego. Zmiany umożliwią bardziej elastyczne podejście do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i uwzględnianie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Nowe przepisy zmieniają również zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce osiągnięcia sportowe, uzależniając przyznanie stypendium od uzyskania przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Wymóg ten nie dotyczy uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

Zmiana dotyczy również art. 90n ustawy o systemie oświaty. Celem tej zmiany jest odformalizowanie i w konsekwencji uproszczenie procedury przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, poprzez rezygnację z wymogu opiniowania potrzeby tej pomocy przez dyrektora szkoły.

Współpraca z zagranicą

Zgodnie z nowym brzemieniem art. 94 ustawy o systemie oświaty kształcenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, zakłady kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych.

Zmiana ta rozszerza podstawy delegowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia o porozumienia o współpracy bezpośredniej zawierane przez szkoły, organy prowadzące jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej lub zakłady kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli.

Wynika to z potrzeby uwzględnienia, iż niektóre kraje rezygnują z podpisywania umów międzynarodowych na rzecz współpracy bezpośredniej szkół, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli czy jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie projektowana zmiana uwzględnia możliwość delegowania uczniów oraz nauczycieli za granicę na podstawie programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

Podręczniki

Nowelizacja uchyla przepisy dotyczące podręczników, zgodnie z którymi:

 1. szkolny zestaw podręczników składał się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

 2. w szkołach ponadgimnazjalnych, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składał się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.

 3. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązywał przez trzy lata szkolne.

 4. w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

Zmianie ulega też termin, do którego dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Po zmianie ogłoszenia to będzie następowało do dnia 15 czerwca.

Zmiany mają przywrócić sens regulacji, która miała gwarantować nauczycielom, radom pedagogicznym i rodzicom prawo swobodnego wyboru programów nauczania i podręczników adekwatnie do potrzeb i możliwości uczniów.

Świadectwa

Nowelizacja przewiduje również zmiany dotyczące regulacji wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, modyfikując zawarte w ustawie o systemie oświaty delegacje do wydania rozporządzenia w tej sprawie.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami przy aresztach śledczych

Celem zmian jest objęcie nadzorem przez Ministra Sprawiedliwości i odpowiednie organy również szkół przy aresztach śledczych oraz placówek przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Zmiana ta wynika z konieczności zapewnienia możliwości realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki nieletnim, którzy ukończyli 15 lat i zostali tymczasowo aresztowani.

Ponadto upoważnienie do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy o systemie oświaty dostosowane zostało do wymogów art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, przez uzupełnienie treści upoważnienia o stosowne wytyczne, jednocześnie doprecyzowane podmioty, w porozumieniu z którymi ma być wydane rozporządzenie przyjmując, że będą to ministrowie prowadzący szkoły.

Kierowanie szkołą lub placówką artystyczną przez osobę niebędącą nauczycielem

Zmiana art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty polega na przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kompetencji do wyrażania zgody na powołanie osoby niebędącej nauczycielem na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy, dla uczniów szkół artystycznych. Dotychczas zgodę taką wyrażał kurator oświaty. 

Zmiana art. 36 ust. 3 ustawy o systemie oświaty ma natomiast na celu dostosowanie do wymogów art. 92 ust. 1 Konstytucji RP brzmienia zawartego w tym przepisie upoważnienia do wydania aktu wykonawczego przez uzupełnienie treści tego upoważnienia o stosowne wytyczne.

Likwidacja szkoły lub placówki, likwidacja warsztatu szkolnego

Zmiana art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty polega na doprecyzowaniu przepisu w części dotyczącej likwidacji szkoły dla dorosłych. O zamiarze likwidacji takiej szkoły powiadamiani będą bezpośrednio uczniowie. 

Natomiast zmiana art. 59 ust. 2 ustawy o systemie oświaty polega na wprowadzeniu obowiązku uzyskiwania przez organ prowadzący szkołę leśną, w przypadku zamiaru likwidacji szkoły, pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw środowiska - podobnie jak to ma miejsce w dotychczasowym stanie prawnym w przypadku ministra właściwego do spraw rolnictwa w odniesieniu do likwidacji szkół rolniczych.

Opiniowanie likwidacji tego typu szkół przez ministrów jest uzasadnione z punktu widzenia ich współodpowiedzialności za dopływ kadr dla potrzeb kierowanych przez nich sektorów. 

W nowym brzmieniu art. 59 ust. 2a ustawy o systemie oświaty zobowiązuje kuratora oświaty, aby w toku postępowania w sprawie likwidacji szkoły lub zawodu, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia, oraz szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach dla żeglugi śródlądowej, zasięgał opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw transportu. W ten sposób ministrom tym umożliwia się zabranie głosu w sprawie racjonalizacji sieci szkół, tak aby była ona zgodna z potrzebami rynku pracy. 

Nowy przepis art. 59 ust. 7 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów. Przy czym nie znajdują tu zastosowania zasady dotyczące likwidacji szkoły określone w ust. 2 tego artykułu.

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Po nowelizacji przepisy o akredytacji (art. 77 i 78 ustawy o systemie oświaty) nie będą stosowane również wobec placówek, które są zakładane i prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, tak aby placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez ministrów były traktowane z punktu widzenia przepisów dotyczących akredytacji w jednakowy sposób.

Zakładanie szkół niepublicznych - opinia ministra właściwego do spraw zdrowia

W art. 82 ust. 2a oraz art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dotychczasowe określenie „szkoła medyczna" zastąpiono określeniem „szkoła prowadząca kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia". Zmiany mają charakter doprecyzowujący.

Placówki systemu oświaty, w których małoletni może zostać umieszczony przez sąd

Ustawa nowelizująca wprowadza zmianę w art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, określającym rodzaje placówek systemu oświaty, w których małoletni może zostać umieszczony przez sąd. Z przepisu tego wykreślono ośrodek szkolno-wychowawczy, gdyż obecnie w systemie oświaty nie występuje taki rodzaj placówki.

Natomiast istniejące w tym systemie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze są placówkami przeznaczonymi dla dzieci niepełnosprawnych (specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy również dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym), w których nie mogą być umieszczani nieletni wykazujący przejawy demoralizacji lub którzy dopuścili się czynu karalnego.

Pozostałe zmiany w tej ustawie w art. 25 § 2, art. 26, art. 30 § 5, art. 32 § 2, art. 66 § 1, art. 68, art. 70 § 2 , art. 72 , art. 73 § 1, art. 76 § 1, w art. 77 § 1,  art. 95a w § 1 pkt 5, art. 95c § 1 oraz w tytule rozdziału 4 w dziele IV - są konsekwencją powyższej zmiany.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2008 r., Nr 145, poz. 917)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika