Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Na jakich zasadach przysługują płatności bezpośrednie?

Zgodnie z ustawą o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska.

Warunkiem uzyskania płatności jest posiadanie przez takiego producenta rolnego działek rolnych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, które kwalifikują się do objęcia płatnościami, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego

Kto przyznaje płatności bezpośrednie?

Płatność na wniosek producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze wniosków w tej sprawie udostępniane są producentom rolnym przez tę Agencję. 

Czy od takiej decyzji można się odwołać?

Od decyzji w sprawie przyznania płatności przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odwołanie od takiej decyzji nie wstrzymuje jednak jej wykonania. 

A co w przypadku zmiany producenta rolnego?

W przypadku gdyby w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpiło przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, to płatność przysługuje temu producentowi, jeżeli spełnia on warunki do jej przyznania i w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego złoży wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji o przyznanie płatności, której dotyczył pierwszy wniosek. 

Natomiast w razie śmierci producenta rolnego płatność przysługuje spadkobiercy, który przejął posiadanie gospodarstwa rolnego i złożył wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek spadkodawcy.  

Co obejmują płatności bezpośrednie?

Płatności obejmują:  

 1. jednolitą płatność obszarową; 

 2. płatności uzupełniające do powierzchni uprawy: 

 •  
  • chmielu 

  • i innych roślin. 

Jaka jest wysokość płatności bezpośrednich?

Wysokość płatności w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni gruntów rolnych i stawek płatności na 1 ha gruntu rolnego

Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia:  

 1. wspomniane rodzaje roślin, których dotyczą płatności uzupełniające do powierzchni uprawy, 

 2. stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych upraw. 
  Natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił w rozporządzeniu minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska

Rodzaje roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r. 

14 marca br. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r.

Wskazuje ono, że w tym roku płatnościami uzupełniającymi są objęte następujące rodzaje roślin uprawiane w plonie głównym

 1. zboża; 

 2. rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik i soja; 

 3. rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny; 

 4. rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita; 

 5. orzechy - orzechy włoskie i leszczyna; 

 6. len włóknisty i oleisty; 

 7. konopie włókniste;  

 8. rośliny przeznaczone na paszę, uprawiane na:  

 • łąkach i pastwiskach, 

 • gruntach ornych: 

  • trawy, 

  • rośliny motylkowate drobnonasienne, 

  • rośliny strączkowe pastewne, 

  • rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych. 

9.   rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, wymienione w załączniku do omawianego rozporządzenia, tzn. poniżej wymienione rośliny:

Kod CN 

Nazwa (gatunek) rośliny 

1. ZBOŻA (CERES) 

1001 90 10 

pszenica orkisz (Triticum spelta L.) 

2. OLEISTE I WŁÓKNISTE (OLEAGINEAE) 

ex 1204 00 10 

len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) 

ex 1207 99 20 

konopie (odmiany o zawartości THC nieprzekraczającej 0,2 %) (Cannabis sativa L.) 

3. TRAWY (GRAMINEAE) 

ex 1209 29 10 

mietlica psia (Agrostis canina L.) 

ex 1209 29 10 

mietlica biaława (Agrostis gigantea Roth.) 

ex 1209 29 10 

mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.) 

ex 1209 29 10 

mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.) 

ex 1209 29 80 

rajgras wyniosły (rajgras francuski) (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex J. S. i K.B. Presl) 

ex 1209 29 10 

kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) 

ex 1209 23 80 

kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreb.) 

ex 1209 23 80 

kostrzewa owcza (Festuca ovina L.) 

1209 23 11 

kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) 

1209 23 15 

kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.) 

ex 1209 29 80 

festulolium (Festulolium) 

1209 25 10 

życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) (Lolium multiflorum Lam.) 

1209 25 90 

życica trwała (rajgras angielski) (Lolium perenne L.) 

ex 1209 29 80 

życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) (Lolium x boucheanum Kunth) 

ex 1209 29 80 

tymotka kolankowa (Phleum Bertolonii DC.) 

1209 26 00 

tymotka łąkowa (Phleum pratense L.) 

ex 1209 29 80 

wiechlina gajowa (Poa nemoralis L.) 

1209 24 00 

wiech lina łąkowa (Poa pratensis L.) 

ex 1209 29 10 

wiechlina błotna i wiechlina zwyczajna (Poa palustris L. i Poa trivialis L.) 

4. MOTYLKOWATE (LEGUMINOSAE) 

ex 1209 29 80 

siekiernica włoska (Hedysarum coronarium L.) 

ex 1209 29 80 

lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.) 

ex 1209 21 00 

lucerna siewna (Medicago sativa L.) (ekotypy) 

ex 1209 21 00 

lucerna siewna (Medicago sativa L.) (odmiany) 

ex 1209 29 80 

esparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.) 

ex 1209 22 80 

koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska) (Trifolium alexandrinum L.) 

ex 1209 22 80 

koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) (Trifolium hybridum L.) 

ex 1209 22 80 

koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) (Trifolium incarnatum L.) 

1209 22 10 

koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) (Trifolium pratense L.) 

ex 1209 22 80 

koniczyna biała (Trifolium repens L.) 

ex 1209 22 80 

koniczyna biała odm. giganteum (Trifolium repens L. var. giganteum) 

ex 1209 22 80 

koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.) 

ex 1209 29 10 

wyka siewna (Vicia sativa L.) 

ex 1209 29 10 

wyka kosmata (Vicia villosa Roth.) 

Zboża, rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik i soję, rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny oraz trawy, rośliny motylkowate drobnonasienne i rośliny strączkowe pastewne obejmuje się płatnościami uzupełniającymi również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek. 

Kto kontroluje producentów rolnych pod względem spełniania warunków do przyznania płatności bezpośrednich?

Warto jeszcze wspomnieć, że dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma przeprowadzać kontrole w zakresie spełniania przez producentów rolnych warunków do przyznania płatności zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji, ustalonym zgodnie z zasadami typowania gospodarstw rolnych do kontroli określonymi w przepisach Unii Europejskiej. Może on powierzyć przeprowadzanie takich kontroli innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi.  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. 2004 r., Nr 6, poz. 40, ze zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r. (Dz. U. 2006 r., Nr 42, poz. 280);

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. 2004 r., Nr 65, poz. 600, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika