Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie emerytury lub renty, możesz się od niej odwołać. Dowiedz się jak złożyć odwołanie i jak wygląda postępowanie odwoławcze.

Jak złożyć odwołanie?

Możesz odwołać się od decyzji ZUS do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Masz na to miesiąc od dnia, w którym ZUS doręczy Ci decyzję.

Odwołanie złóż w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Możesz je złożyć na piśmie albo ustnie w placówce ZUS, wtedy pracownik ZUS spisze protokół. 

W odwołaniu podaj numer decyzji, uzasadnij, dlaczego nie zgadzasz się z nią i własnoręcznie podpisz się.

Odwołanie od decyzji może też złożyć Twój przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Odwołanie możesz wysłać również pocztą do ZUS. 

Postępowanie odwoławcze w I instancji jest wolne od opłat.

Co dalej stanie się z Twoim odwołaniem?

Jeżeli ZUS uzna, że Twoje odwołanie jest zasadne, to zmieni albo uchyli decyzję w Twojej sprawie. Ma na to 30 dni od otrzymania Twojego odwołania.

Jeśli zaś ZUS uzna, że Twoje odwołanie nie jest zasadne, to przekaże Twoją sprawę do sądu - w terminie 30 dni od otrzymania Twojego odwołania.

Sąd powiadomi obie strony (Ciebie i ZUS) o terminach rozpraw, wydanych postanowieniach i innych czynnościach, które podejmie na skutek Twojego odwołania.

Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok w Twojej sprawie, w którym np. zmieni decyzję, od której się odwołałeś albo oddali odwołanie. 

Na Twój albo nasz wniosek sąd może uzasadnić wyrok. Aby otrzymać uzasadnienie wyroku, złóż wniosek – masz na to  tydzień od daty jego wydania.

Co jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu?

Jeżeli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu wydanym w Twojej sprawie, możesz złożyć apelację. Apelację złóż do sądu, który wydał wyrok. Rozpatrzy ją sąd II instancji.

Od wydanego przez sąd II instancji (sąd apelacyjny) prawomocnego wyroku lub postępowania w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie przysługuje Ci skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn.zm.);
  • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn.zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • rubenen 2012-11-12 03:38:35

    jak napisac odwołanie do zus w sprawie przyznania emerytury?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika