Wakacje 2014 - prawnicze last minute

Wakacje 2014 zbliżają się wielkimi krokami - to czas wyjazdów i wycieczek, w tym zagranicznych. Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba korzystających z ofert proponowanych przez biura podróży. Aby podróżować bezpiecznie i spokojnie warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy z organizującym wyjazd i jak wybrać biuro godne zaufania.

 

Polskie przepisy prawne zapewniają szeroką ochronę turystom korzystającym z usług biur podróży. Bardzo często nie mają oni jednak świadomości, jak te prawa są uregulowane i czego mogą żądać od organizatora wycieczki. Niniejszy artykuł wskazuje na te kwestie, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z biurem.

Broszury, katalogi i inne pisemne informacje o wycieczce

W podjęciu decyzji o wyborze biura pomocne może okazać się samo zapoznanie się z proponowaną ofertą wycieczki. Ustawa o usługach turystycznych wskazuje wyraźnie jakie informacje powinny być zamieszczone w katalogu, broszurze oraz w innych pisemnych informacjach organizatora wycieczki. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego informacje te są bowiem częścią oferty - warto więc taki katalog czy też broszurę zachować na wypadek, gdyby rzeczywistość okazała się inna niż ta wskazana w broszurze. W takim przypadku można bowiem żądać odszkodowania za niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie umowy a także żądać sprostowania katalogu. Organizator turystyki bądź pośrednik turystyczny powinien we wspomnianych materiałach w sposób dokładny, wyraźny i zrozumiały wskazać:

 1. cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia;  

 2. miejsce pobytu lub trasę imprezy;  

 3. rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;  

 4. położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;  

 5. ilość i rodzaj posiłków;  

 6. program zwiedzania i atrakcji turystycznych;  

 7. kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny; 

 8. termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;  

 9. podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy; 

 10. ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. 

Brak w/w danych w materiałach pisemnych może być także sygnałem, iż biuro podchodzi nierzetelnie do swych obowiązków, a to winno wzbudzić naszą ostrożność.

Jeśli oferta organizatora okaże się interesująca, udajemy się do biura podróży aby omówić dalsze aspekty usługi. Obowiązkiem pośrednika turystycznego bądź organizatora wycieczki jest wskazanie: ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej oraz informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.  

Na organizatorze turystyki spoczywa także obowiązek poinformowania klienta o szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia, jeśli takie mają miejsce w odwiedzonych obszarach. Dlatego też organizator powinien poinformować turystę m. in. o konfliktach zbrojnych czy też zagrożeniach chorobowych, jakie występują w docelowym miejscu wycieczki.

Umowa

Kolejnym ważnym krokiem jest podpisywana z organizatorem bądź pośrednikiem pisemna umowa. Jest to bardzo ważny moment dla klienta, gdyż z chwilą podpisania umowy podejmuje on decyzję o wyborze tego a nie innego biura i zobowiązuje się do uiszczenia należności za organizację wyjazdu. Nie ma wątpliwości, iż dokładne zapoznanie się z umową pozwoli na późniejsze uniknięcie ewentualnych nieporozumień na linii biuro (organizator) - klient. Istotne jest aby zwrócić uwagę, czy umowa zawiera następujące elementy:

 1. organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała; 

 2. miejsce pobytu lub trasę wycieczki;  

 3. czas trwania imprezy turystycznej;  

 4. program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym:  

  • rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,  

  • położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,  

  • ilość i rodzaj posiłków,  

  • program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej; 

 5. cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny zgodnie z art. 17;  

 6. sposób zapłaty;  

 7. rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela; 

 8. termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń; 

 9. termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków, w przypadku dozwolonej zmiany po stronie klienta,

 10. sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji;  

 11. wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę;  

 12. podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

Warto także zapoznać się z listą niedozwolonych klauzul umownych, prezentowaną na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jak wynika bowiem z analizy danych Urzędu, prawie 30% z kompletnej listy rejestru klauzul niedozwolonych stanowią nieprawidłowe zapisy umów o świadczenie usług turystycznych.

Po zawarciu umowy lecz przed wyjazdem organizator musi pisemnie wskazać:

 • nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu; 

 • w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci - informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka;  

 • planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów

 • szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu. 

www.e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika