Przejdź na nową Polską Klasyfikację Działalności - PKD 2007

Jakie zmiany zaszły w PKD?

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.

Kogo dotyczy nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)?

 

Nowe rozporządzenie wprowadziło do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Działalności (PKD), zwaną PKD 2007(jest to załącznik do rozporządzenia).

Od 1 stycznia 2008 r. wpis podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowej Ewidencji Podatników następuje według PKD 2007 – należy o tym pamiętać, w razie dokonywania aktualizacji w KRS-ie przedmiotu działalności spółki. A zatem nowo tworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD 2007. 

Co z przedsiębiorcami, którzy zarejestrowali się przed 1 stycznia 2008 r.?

Wprowadzenie w życie klasyfikacji PKD 2007 nie powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego REGON podawanego w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Dotychczasową Polską Klasyfikację Działalności (PKD) - wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - stosuje się bowiem do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem1 stycznia 2008 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r. Również obowiązujące aktualnie akty prawne, w tym w szczególności dotyczące systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołujące się do PKD 2004 zachowują swoją moc do czasu ich zmiany nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.

W okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. sukcesywnie zostanie dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestru REGON) przed 1 stycznia 2008 r., w tym nastąpi wydanie im nowych zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON, w trybie ustawowego zgłaszania zmian rodzajów działalności.

Dodatkowo z dniem 1 lipca 2008 r. zostanie ogłoszona ankieta aktualizacyjna rejestru REGON, której głównym celem będzie przeklasyfikowanie wszystkich rodzajów działalności podmiotów, które tego nie uczyniły do 30 czerwca 2008 r.

Aktualizacja rejestru podmiotów będzie więc dokonywana przez służby statystyki publicznej na podstawie: podanych przez urzędy gmin informacji w wykazach indywidualnych gospodarstw i działek rolnych oraz ankiety aktualizacyjnej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekaże Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Finansów i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaktualizowany w tym trybie zbiór rejestru REGON oraz udostępni zbiory informatyczne rejestru REGON organom prowadzącym ewidencje działalności gospodarczej o podmiotach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez dany organ.  

Czemu dokonano zmian w PKD?

Zmiany klasyfikacji wynikają z dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na świecie. Ponadto, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, zwłaszcza tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 r., 251 poz. 1885);

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2004 r., Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727);

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 r. Nr 88, poz. 439, ze zm.);

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. 1999 r., Nr 69, poz. 763, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika