Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lutego można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r. Program ma charakter powszechny, nie zmieniła się również istota świadczenia wychowawczego – przysługuje ono na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody, czy liczbę dzieci w rodzinie. Na jaki okres przyznawane jest świadczenie wychowawcze? Czy można skorygować złożony już wniosek o 500+? Przeczytaj.

Porady prawne

Najważniejsze informacje o rządowym programie "Rodzina 500+" - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Rządowy program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach rządowego programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Od 1 stycznia 2022 r., osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na dzieci, będą składać wnioski o ustalenie prawa do tego świadczenia na nowych zasadach.

Kto  ustala  prawo  do  świadczenia wychowawczego od  1 stycznia  2022  r  ?

Według nowych, wprowadzonych do rządowego programu "Rodzina 500+" zasad, ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2021 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2022 r., wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500 plus”.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) a od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie). 

Gminy będą również kontynuowały, do 31 maja 2022 r. wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych na obecny okres świadczeniowy z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r.  Jeśli więc osoba złożyła już w gminie wniosek na trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie powinna składać ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres.

Komu przysługuje wsparcie z rządowego programu "Rodzina 500+"?

Świadczenie wychowawcze  przysługuje:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

- jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

Jak świadczenie będzie wypłacane w przypadku rodziców, którzy są po rozwodzie?

Świadczenie wychowawcze przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu jest dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z rodziców może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Co w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej?

Dodatkowo, zgodnie z wprowadzonymi od 2022 r. zmianami w ramach programu „Rodzina 500 +” świadczenie wychowawcze  będzie przysługiwało na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w miejsce wypłacanego dotychczas dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z tym, o świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mogą ubiegać się również osoby pobierające dotychczas dodatek wychowawczy , tj. rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Co istotne, w sytuacji gdy rodzic zastępczy/dyrektor placówki złożył przed 1 stycznia 2022 r. do starosty wniosek o dodatek wychowawczy, to rozpatrzenie tego wniosku jak i wypłata przyznanego na jego podstawie świadczenia, to wciąż zadanie starosty na podstawie przepisów dotychczasowych. Dotyczy to także sytuacji, gdy np. rodzic zastępczy złożył wniosek o dodatek kilka lat temu, a prawo do dodatku wychowawczego jest mu przedłużane z urzędu przez starostę co roku na 12 miesięcy, w trybie art. 87 ust. 1b ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dodatki wychowawcze na podstawie ww. wniosków sprzed 1 stycznia 2022 r. będą wypłacane przez starostów do 31 maja 2022 r., gdyż zgodnie z przepisami przejściowymi, decyzje starostów na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków wychowawczych utracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r. Oznacza to, że w powyższym wypadku rodzice zastępczy/dyrektorzy ośrodków powinni złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach do ZUS dopiero na kolejny okres 2022/2023 rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r.

Natomiast nowe regulacje dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci w pieczy zastępczej mają zastosowanie w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 31 grudnia 2021 r., jak i w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy przed tą datą w stosunku do których wnioski o już świadczenie wychowawcze będą składane po 31 grudnia 2021 r. W takich przypadkach rodzice zastępczy/dyrektorzy placówek aby otrzymać wsparcie z programu „Rodzina 500+” od 1 stycznia 2022 r. powinni złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak i gdzie po 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach?

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania przez:

 • Platformę PUE ZUS;
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl ;
 • bankowość elektroniczną.

Ale uwaga! Możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej dotyczy wyłącznie rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze, którzy posiadają numer PESEL.  Rodzice składają wnioski na dedykowanym dla nich formularzu SW-R.

Jeżeli wniosek  zostanie złożony przez bankowość elektroniczną  albo portal Emp@tia, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku. Na PUE ZUS będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat złożonego wniosku i jego obsługi.

Rodzic nieposiadający nr PESEL, a także tzw. opiekun faktyczny (czyli osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie) oraz opiekun prawny powinni złożyć odpowiedni wniosek wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Istotne jest, że od 1 stycznia 2022 r. wymóg elektronicznego składania wniosków dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie wychowawcze składają tylko poprzez portal PUE ZUS (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka na formularzu SW-O, zaś dyrektorzy placówek na formularzu SW-D).

Postepowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej.

Przyznanie świadczenia wychowawczego przez ZUS nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu , która będzie znajdować się  w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Decyzję taką wnioskodawca otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

 Na jaki okres jest przyznawane świadczenie wychowawcze?

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek.

W przypadku złożenia wniosku w trakcie trwania okresu świadczeniowego , świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowonarodzone dziecko

Odstępstwo od powyższej zasady przyznania prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku może dotyczyć np. sytuacji związanej z ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku urodzenia dziecka.

W takim przypadku, jeżeli rodzic nowonarodzonego dziecka złoży w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w okresach miesięcznych.

Jesli dziecko kończy 18 rok życia w trakcie okresu świadczeniowego , świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres świadczeniowy 

Nowy okres świadczeniowy w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" rozpocznie się  1 czerwca 2022r. i będzie trwał do 31 maja 2023 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2022 r., wnioski  będzie można składać  od 1 lutego 2022 rdrogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, przez bankowość elektroniczną lub przez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl  .

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia danego roku, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. :

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2022 r.,
 • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2022 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2022 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2022 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2022 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia  - do 31 października 2022 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2022 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi . ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

  Gdzie  zgłosić  zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku zmiany informacji przekazanych we wniosku o świadczenie wychowawcze lub w dołączonych do niego załącznikach osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do powiadomienia o tym ZUS na swoim profilu informacyjnym w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Niepoinformowanie ZUS, o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Wkrótce rusza nabór wniosków w programie „Rodzina 500+”

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 r., rozpocznie się już 1 lutego br. Aby dalej otrzymywać świadczenie, podobnie jak w poprzednich latach, konieczne jest złożenie wniosku o „500+” na nowy okres świadczeniowy. W tym roku całym procesem obsługi wniosków, a następnie wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sama istota programu się nie zmienia, rodzice mogą być spokojni.

Nowy okres świadczeniowy

Nowy okres świadczeniowy rządowego programu „Rodzina 500+” obowiązywał będzie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Szefowa resortu rodziny podkreśla, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, wniosek należy złożyć do końca kwietnia br. Wtedy pieniądze zostaną wypłacone do końca czerwca br.

Z kolei złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Dlatego nie warto zwlekać. 

Wniosek o „500+” tylko online

Wnioski będzie można składać już od 1 lutego przez Internet za pośrednictwem portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną.

W ubiegłym roku zmieniono zasady wnioskowania o świadczenie w ramach programu „Dobry start” – można to było zrobić wyłącznie online. Rodzice nie mieli z tym problemu, dlatego w tym roku postawiono na to rozwiązanie również w przypadku programu „Rodzina 500+”, a także nowego świadczenia dla rodzin z małymi dziećmi, jakim jest rodzinny kapitał opiekuńczy. 

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres świadczeniowy

Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami na kolejny okres świadczeniowy:

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2022 r.,
 • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2022 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2022 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2022 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2022 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia  - do 31 października 2022 r

ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych, niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

Na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. wniosek do ZUS należy złożyć na dzieci narodzone od 1 stycznia 2022 r. a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożono wniosku w gminie.

Jaki wniosek wypełnić?

Jeśli wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., został złożony w gminie nie należy składać ponownie wniosku o świadczenie na ten okres do ZUS. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych na okres do 31 maja 2022 r.

Możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej dotyczy wyłącznie rodziców, którzy posiadają numer PESEL.  Rodzice składają wnioski na dedykowanym dla nich formularzu SW-R.

Rodzic nieposiadający nr PESEL, a także tzw. opiekun faktyczny (czyli osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie) oraz opiekun prawny powinni złożyć odpowiedni wniosek wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeżeli wniosek  zostanie złożony przez bankowość elektroniczną  albo portal Emp@tia, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku. Na PUE ZUS będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat złożonego wniosku i jego obsługi.

176,5 mld zł dla rodzin

Od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. do końca 2021 r. z tytułu 500+ do rodzin trafiło już 176,5 mld złotych. Wsparciem objętych jest ok. 6,5 mln dzieci.

Do kogo kierowany jest program Rodzina 500+?

Świadczenia w ramach programu Rodzina 500 + przysługują na każde dziecko w wieku  do ukończenia 18 roku życia. O świadczenia te mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec), opiekun faktyczny rozumiany jako osoba która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie, jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze  z programu Rodzina 500 + przysługuje również opiekunom prawnym dziecka oraz w niektórych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Co istotne, w nowym okresie świadczeniowym 2022/2023, o świadczenie wychowawcze  mogą ubiegać się także rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.  W przypadku tych osób, świadczenie wychowawcze zastąpi dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który dotychczas był im wypłacany w ramach programu Rodzina 500+.

Jaka jest wysokość wypłacanego świadczenia?

Świadczenie wypłacane jest co do zasady w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku gdy rodzice sprawują, zgodnie z orzeczeniem sądu, opiekę naprzemienną  nad dzieckiem  w porównywalnych i powtarzających się okresach, to oboje otrzymają świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, czyli co do zasady 250 zł.

Ponadto, w przypadku urodzenia się dziecka albo ukończenia przez nie 18 roku życia, świadczenie  za dany miesiąc zostanie przyznane i wypłacone tylko za tę część miesiąca który przypada odpowiednio od dnia urodzenia się dziecka albo do dnia ukończenia  przez dziecko 18 roku życia.

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie 500+ na nowy okres?

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, trwający  od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r., można składać od 1 lutego 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r. , to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku wniosków złożonych w okresie 1 maja do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Jeżeli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie, tj. po 30 czerwca 2022 r., to prawo do świadczenia wychowawczego zostanie jej ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone za cały okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. .

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

 • w przypadku złożenia wniosku w lipcu 2022 r., ZUS przyzna świadczenie od lipca i wypłaci je do dnia 30 września tego roku ,
 • w przypadku złożenia wniosku w sierpniu 2022 r., ZUS przyzna świadczenie od sierpnia, wypłaci je do dnia 31 października tego roku,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek,
  a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Do kogo i w jakiej formie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze, tak jak w przypadku  programu ”Dobry start”, można składać tylko droga elektroniczną przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

Czy świadczenie Rodzina 500 + jest przyznawane w oparciu o kryterium dochodowe?

Nie. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.

Co z już wypłacanymi świadczeniami rozpoczętymi w ubiegłym roku. Kiedy należy złożyć wniosek na kolejny rok?

Jeśli w 2021 r. osoba złożyła w gminie wniosek na trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie składa ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina będzie kontynuowała wypłatę świadczeń przyznanych na ten okres do 31 maja 2022 r. Na obecnie trwający okres świadczeniowy 2021/2022 wniosek o świadczenie wychowawcze do ZUS powinny złożyć od dnia 1 stycznia 2022 r., tylko te osoby, które ubiegają się o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dzieci, a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyły wniosku w gminie.

Natomiast od 1 lutego 2022 r.  osoby mogą składać do ZUS wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. 

Skąd będzie wiadomo że ZUS rozpatrzył wniosek rodzica i przyznał świadczenie wychowawcze na nowy okres?

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będzie prowadzone w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi osoba znajdzie na swoim profilu w PUE ZUS. Tak jak w przypadku programu „Dobry start”, przyznanie przez ZUS  świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Ile czasu ma ZUS na przyznanie i wypłatę pieniędzy w ramach 500 +?

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. :

 • do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
 • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2022 r. -  ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2022 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca do 30 września 2022 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia do 31 października 2022 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2022 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W jaki sposób ZUS wypłaci świadczenie wychowawcze?

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Na jak okres przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w okresie miesięcznym i przysługuje na dziecko od momentu urodzenia do dnia ukończenia 18 roku życia.

W jakim czasie należy złożyć wniosek o świadczenie na nowonarodzone dziecko?

Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie 500 +, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Co istotne, w przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2022 r., rodzice powinni pamiętać aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze- zarówno na obecnie trwający okres świadczeniowy 2021/2022, jak i nowy okres 2022/ 2023. 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika