Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej.

Cel ustawy

Według obowiązujących przepisów, Polacy pracujący za granicą, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, w zależności od tego, w którym kraju pracują, podatek należny budżetowi obliczają stosując metodę proporcjonalnego odliczenia lub metodę wyłączenia z progresją. Niejednokrotnie, mimo takich samych dochodów, osoby stosujące metodę proporcjonalnego odliczenia (np. umowa z USA, do 2007 r. z Wielką Brytanią) musiały uiścić wyższy podatek niż ci, którzy stosowali drugą, korzystniejszą metodę (np. umowa z Irlandią, Niemcami, od 2006 r. ze Szwecją). W związku z tym Ministerstwo Finansów przygotowało ustawę, której celem jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących poza granicami Polski, wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oznacza podleganie obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, a od należnego podatku można odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metoda wyłączenia z progresją zakłada, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jego wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Kto może skorzystać z ustawy?

Z rozwiązań na lata 2002-2007 mogą skorzystać podatnicy:

 • którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, i

 • w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Ustawa ma zastosowanie wyłącznie do przychodów z pracy za granicą, tj.:

 • przychodów ze stosunku pracy, lub/i

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście, lub/i

 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej, 19% stawki podatku lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, lub/i

 • przychodów z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

W latach 2002-2007 metoda proporcjonalnego odliczenia obowiązywała w umowach z następującymi krajami: Armenią (od 1 stycznia 2006 r.), Australią, Austrią (od 1 stycznia 2006 r.), Belgią (od 1 stycznia 2005 r.), Chile (od 1 stycznia 2004 r.), z Danią, Egiptem, Finlandią, Gruzją (od 1 stycznia 2007 r.), Holandią (od 1 stycznia 2004 r.), Iranem (od 1 stycznia 2007 r.), Islandią, Kazachstanem, Kirgistanem (od 1 stycznia 2005 r.), Koreą Południową, Macedonią, Malezją, Mołdową, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Syrią (od 1 stycznie 2004 r.), Szwecją (do 1 stycznia 2006 r.), Tadżykistanem (od 1 stycznia 2005 r.), Uzbekistanem i Wielką Brytanią (do 1 stycznia 2007 r.).

Metoda proporcjonalnego odliczenia ma zastosowanie również do przychodów uzyskanych w krajach, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Arabia Saudyjska, Libia, Afganistan, Brazylia).

Teksty wszystkich umów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uwaga na raje podatkowe!

Ustawa nie ma zastosowania do przychodów z pracy uzyskiwanych w krajach oraz terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe), są to:

Księstwo Andory, Anguilla, Antigua i Barbuda, Aruba, Wspólnota Bahamów, Królestwo Bahrajnu, Barbados, Belize, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Cooka, Wspólnota Dominiki, Gibraltar, Grenada, Guernsey/Sark/Alderney, Hongkong, Jersey, Kajmany, Republika Liberii, Księstwo Liechtensteinu, Makau, Republika Malediwów, Wyspa Man, Republika Wysp Marshalla, Republika Mauritiusu, Księstwo Monako, Montserrat, Republika Nauru, Antyle Niderlandzkie, Niue, Republika Panamy, Niezależne Państwo Samoa, Republika Seszeli, Federacja Sant Christopher i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Królestwo Tonga, Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Republika Vanuatu.

Kto może skorzystać z ustawy? - przykłady

1. Podatnik A w 2006 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą wykonywał na terytorium Wielkiej Brytanii. W tym okresie do obliczenia podatku od dochodów z pracy osiągniętych w Wielkiej Brytanii miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, a zatem podatnik ma prawo skorzystać z rozwiązań ustawy.
2. Podatnik B w 2006 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą wykonywał na terytorium Arabii Saudyjskiej. Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym krajem, co oznacza, że do obliczenia podatku ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, zatem podatnik ma prawo skorzystać z rozwiązań ustawy.
3. Podatnik C w 2006 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą wykonywał na terytorium Wielkiej Brytanii. Jednocześnie osiągnął przychód z tytułu umowy zlecenia (działalność wykonywana osobiście) wykonywanej na terytorium Niemiec. Podatnik ma prawo skorzystać z rozwiązań ustawy wyłącznie w zakresie przychodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii, ponieważ umowa z Niemcami przewiduje metodę wyłączenia z progresją.

O co mogą się ubiegać osoby, do których ustawa jest adresowana?

W zależności od tego, czy podatnik rozliczył się w polskim urzędzie skarbowym, czy nie dopełnił tego obowiązku, czy ujawnił całe dochody, czy tylko ich część, ustawa za lata 2002-2007 przewiduje trzy rozwiązania:

 • Jeśli podatnik nie rozliczył się z dochodów z pracy za granicą w polskim urzędzie -skarbowym - umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok podatkowy. Wysokość umorzenia stanowi różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją. 

 • Jeśli podatnik rozliczył się z dochodów z pracy za granicą w polskim urzędzie skarbowym i odprowadził podatek - zwrot części podatku stanowiący różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją,

 • Jeśli podatnik rozliczył się tylko z części dochodów z pracy za granicą w polskim urzędzie skarbowym i odprowadził część podatku - umorzenie zaległości podatkowej i zwrot podatku. Łączna kwota umorzonej zaległości podatkowej i zwrotu podatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.

Ważne
Podatek należny wynikający z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego to podatek obliczony zgodnie z obowiązującymi w danym roku przepisami prawa podatkowego.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego:

 • według miejsca zamieszkania podatnika w dniu złożenia wniosku, 

 • ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków, w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania,

 • według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski, w przypadku gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przez dniem złożenia wniosku.

Aby skorzystać z rozwiązań przyjętych w ustawie - konieczny wniosek do urzędu skarbowego

Wniosek i...
Podstawowym warunkiem skorzystania z rozwiązań przyjętych w ustawie za lata 2002-2007 jest złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego (PIT-AZ). W zależności od charakteru wniosku, na druku PIT-AZ należy zaznaczyć, że jest to:

 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, który należy złożyć w przypadku, gdy podatnik:
  - nie złożył zeznania podatkowego za rok objęty wnioskiem,
  - złożył zeznanie podatkowe za rok objęty wnioskiem, ale nie zapłacił podatku należnego,
  - złożył zeznanie podatkowe za rok objęty wnioskiem, ale nie wykazał (w całości lub w części) uzyskanych przychodów z pracy za granicą.
  lub

 • Wniosek o zwrot podatku dochodowego, który należy złożyć w przypadku, gdy podatnik złożył zeznanie podatkowe za rok objęty wnioskiem, wykazał w nim uzyskane przychody z pracy za granicą i zapłacił należny podatek.
  lub

 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej i o zwrot podatku, który należy złożyć w przypadku, gdy podatnik złożył zeznanie podatkowe za rok objęty wnioskiem, wykazał w nim uzyskane przychody z pracy za granicą i zapłacił należny podatek w niepełnej wysokości.

...obowiązkowe załączniki
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie na druku AZ-O złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość:
- uzyskanych przychodów z pracy za granicą,
- zapłaconego za granicą podatku (jeżeli podatnik był obowiązany do jego zapłaty).

Do wniosku o umorzenie zaległości podatkowej należy również dołączyć zeznanie podatkowe za rok, którego dotyczy wniosek, chyba że podatnik złożył zeznanie podatkowe przed dniem wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej.
Jeżeli w złożonym (przed dniem złożenia wniosku) zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy wniosek podatnik nie wykazał uzyskanych przychodów z pracy za granicą, lub wykazał je w niepełnej wysokości, do wniosku należy dołączyć korektę zeznania podatkowego za ten rok.

Wzór wniosku i oświadczenia można pobrać tutaj

Ważne
Nie należy dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą - należy je jednak przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek (np. zobowiązanie podatkowe za 2002 r. wygasa z końcem 2008 r., tj. po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku za 2002 r.).

Termin złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć w terminie:

 • do 6 października 2008 r., gdy dotyczy dochodów z 2002 r.,

 • do 6 lutego 2009 r., w pozostałych przypadkach.

Ważne
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożony w polskim urzędzie konsularnym.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć:

 • podatnik,

 • małżonek podatnika, jeśli za rok podatkowy, za który składany jest wniosek, złożył z podatnikiem w ustawowym terminie wspólne zeznanie podatkowe,

 • pełnomocnik podatnika lub pełnomocnik jego małżonka.

Wniosek może być również złożony wspólnie przez małżonków, jeśli za rok podatkowy, za który składany jest wniosek złożyli w ustawowym terminie wspólne zeznanie podatkowe.

Przykłady
1. Podatnik A w 2006 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą wykonywał na terytorium Holandii. Podatnik złożył samodzielnie zeznanie podatkowe za 2006 r. W takim przypadku wniosek może złożyć wyłącznie podatnik lub jego pełnomocnik (bez względu na to, czy podatnik pozostaje w związku małżeńskim).
2. Podatnik B w 2006 r.

był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą wykonywał na terytorium Holandii. Zeznanie podatkowe za 2006 r. złożył wspólnie z małżonkiem. W takim przypadku wniosek może złożyć podatnik, małżonek, pełnomocnik podatnika lub pełnomocnik małżonka. Małżonkowie mogą złożyć również wspólny wniosek.
3. Podatnik C w 2005 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą wykonywał na terytorium Finlandii. Zeznanie podatkowe za 2005 r. złożył wspólnie z małżonkiem. W 2007 r. podatnik rozwiódł się. W takim przypadku prawo do złożenia wniosku przysługuje na takich samych zasadach jak w przykładzie 2.
4. Podatnik D w 2005 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą wykonywał na terytorium Finlandii. Zeznanie podatkowe za 2005 r. złożył wspólnie z małżonkiem. W 2007 r. podatnik zmarł. W takim przypadku wniosek może złożyć małżonek lub jego pełnomocnik.
5. Podatnik E w 2006 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, która wykonywał na terytorium Wielkiej Brytanii. Zeznanie podatkowe za 2006 r. złożył wspólnie z małżonkiem. W zeznaniu tym nie wykazał jednak uzyskanych w Wielkiej Brytanii przychodów z pracy. W takim przypadku prawo do złożenia wniosku przysługuje na takich samych zasadach jak w przykładzie 2, oczywiście pod warunkiem złożenia korekty zeznania podatkowego złożonego wspólnie z małżonkiem.
6. Podatnik F w 2006 r. uzyskał przychody z działalności gospodarczej na terytorium Wielkiej Brytanii. Za 2006 r. złożył zeznanie podatkowe PIT-36L (wybrał opodatkowanie działalności gospodarczej według stawki 19%). W takim przypadku prawo do złożenia wniosku przysługuje wyłącznie podatnikowi lub jego pełnomocnikowi (bez względu no to, czy podatnik pozostaje w związku małżeńskim).

Ważne
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA I PODPISANIA OŚWIADCZENIA SPOCZYWA NA OSOBIE, KTÓRA ZŁOŻYŁA WNIOSEK.

Wniosek złożony i co dalej? - postępowanie przed urzędem skarbowym

Decyzja naczelnika urzędu skarbowego

Naczelnik urzędu skarbowego, po otrzymaniu wniosku, oświadczenia i zeznania podatkowego z prawidłowo obliczonym podatkiem (o ile podatnik nie złożył zeznania przed dniem złożenia wniosku), wyda decyzję, w której określi wysokość:

 • umorzonej kwoty zaległości podatkowej, lub

 • kwoty zwrotu podatku dochodowego, lub

 • umorzonej kwoty zaległości podatkowej i kwoty zwrotu podatku dochodowego.

Przykład:
1. Podatnik A w 2006 r. uzyskał wyłącznie przychody z pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii w kwocie 10.720 GBP. Podatnik nie złożył zeznania za ten rok podatkowy i nie zapłacił należnego podatku. Kwotę umorzenia w tym przypadku będzie stanowić cała kwota podatku obliczonego od tych przychodów przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia (6.188 PLN). Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatek nie występuje, gdy podatnik nie osiąga innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych. Naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej w kwocie 6.188 PLN.

2. Podatnik B w 2006 r. uzyskał przychody z pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii w kwocie 10.720 GBP. Jednocześnie podatnik uzyskał przychody z pracy w Polsce w wysokości 6.000 PLN. Podatnik nie złożył zeznania za ten rok podatkowy. Kwotę umorzenia w tym przypadku będzie stanowić różnica między podatkiem obliczonym od tych przychodów przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia (7.927 PLN), a podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (1.311 PLN). Naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej w kwocie 6.616 PLN. Pozostałą kwotę podatku - 1.311 PLN należy uiścić.

3. Podatnik C w 2006 r. uzyskał przychody z pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii w kwocie 10.720,00 GBP. Jednocześnie podatnik uzyskał przychody z pracy w Polsce w wysokości 6.000 PLN. Podatnik złożył za ten rok podatkowy zeznanie i zapłacił wynikający z niego podatek. Kwotę zwrotu w tym przypadku będzie stanowić różnica między podatkiem obliczonym od tych przychodów przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia (7.927 PLN), a podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (1.311 PLN). Naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję o zwrocie podatku w kwocie 6.616 PLN

Ważne

 • umorzenie zaległości powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość,

 • zwrot obejmuje również wpłacone przez podatnika odsetki za zwłokę, w części odpowiadającej kwocie zwrotu,

 • jeżeli urząd skarbowy przed złożeniem wniosku o umorzenie zaległości podatkowej rozłożył na raty lub odroczył zapłatę zaległości podatkowej, umorzenie zaległości spowoduje również umorzenie opłaty prolongacyjnej (opłata prolongacyjna - opłata uiszczana przez podatników, którym na mocy decyzji urzędu skarbowego, odroczono termin płatności podatku, odroczono lub rozłożono na raty zapłatę podatku, lub zaległości podatkowej; stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę;

 • jeżeli podatnik wpłacił w całości (lub w części) rozłożoną na raty zaległość podatkową (podatek) lub odroczony podatek, zwrot obejmuje również wpłaconą opłatę prolongacyjną;

 • podatnik, w stosunku do którego urząd skarbowy wydał decyzję o umorzeniu zaległości lub zwrocie, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe w zakresie dotyczącym przychodów z pracy za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek;

 • gdy umorzenie zaległości dotyczy tylko części zaległości podatkowej, podatnik nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe pod warunkiem zapłaty pozostałej części zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Terminy wydania decyzji

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Dla wniosków dotyczących 2002 r. - do 30 listopada 2008 r.

Zwrot podatku

Zwrot podatku dochodowego nastąpi w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty. W zależności, jaki sposób wypłaty podatnik wskazał we wniosku, zwrot nastąpi:

 • w kasie,

 • na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • za pośrednictwem przekazu pocztowego (kwota zwrotu wypłacona za pośrednictwem poczty jest pomniejszana o koszty jej przesłania).

Gdy urząd skarbowy nie wyda decyzji w terminie

W sytuacji, gdy urząd skarbowy nie wyda decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu w terminie:

 • 6 miesięcy,

 • do 30 listopada 2008 r., w przypadku 2002 r.

- kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, tj. w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę.
Oprocentowanie ustala się według stawki obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.
Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji lub w zwrocie kwoty przyczynił się podatnik, lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od naczelnika urzędu skarbowego.

Ważne

Jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązanie - kwota zwrotu nie podlega wypłacie.

Zawieszenie postępowania

Naczelnik urzędu skarbowego zawiesi postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub zwrotu podatku, gdy:

 • toczy się postępowanie podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek (Przykład: Podatnik w 2006 r. uzyskał przychody z pracy za granicą, złożył zeznanie podatkowe i zapłacił podatek wynikający z zeznania. Z uwagi na nieprawidłowo wykazany należny podatek, naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie podatkowe.);

 • toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek.

Ważne
Postępowanie w sprawie umorzenia zaległości lub zwrotu zawiesza się do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.
Pozwoli to urzędowi skarbowemu prawidłowo określić wysokość umorzonej kwoty zaległości lub kwoty zwrotu.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego i karnego skarbowego w związku ze złożeniem wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku

Jeżeli wobec podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne albo postępowanie karne skarbowe dotyczące zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek - postępowanie to zawiesza się do dnia, w którym decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub decyzja w sprawie zwrotu stanie się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocni się.

Jak wypełnić wniosek? - najważniejsze pojęcia

We wniosku należy podać w szczególności:

 • rok podatkowy, którego dotyczy wniosek,

 • dane identyfikacyjne podatnika,

 • dane identyfikacyjne małżonka, jeżeli małżonkowie złożyli wspólne zeznanie podatkowe za rok, którego dotyczy wniosek,

 • wysokość uzyskanych za granicą przychodów z pracy,

 • wysokość kosztów uzyskania przychodów, określonych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujących w roku podatkowym za który składany jest wniosek,

 • wysokość zapłaconego za granicą podatku dochodowego,

 • wysokość innych przychodów uzyskanych za granicą i zapłaconego podatku.

Ważne
Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody z pracy w więcej niż dwóch krajach (w danym roku podatkowym) musi złożyć kolejny wniosek.

Przychody z pracy

Przychody z pracy (uzyskane za granicą) w walucie obcej w pierwszej kolejności należy pomniejszyć o diety w walucie obcej, określone w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.


Za lata 2002-2003 diety można odliczyć od wszystkich przychodów objętych ustawą, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem przychodów opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Za lata 2004-2007 diety można odliczyć wyłącznie od przychodów ze stosunku pracy.
Wysokość diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży.

Pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej przychody z pracy przelicza się na złote według kursu z dnia otrzymania bądź postawienia środków pieniężnych do dyspozycji podatnika, ogłaszanego przez bank, z usług którego korzystał podatnik, i które mają zastosowanie przy kupnie walut obcych. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Ważne
W przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętych w latach 2002-2006, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.
Za rok 2007 przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Informacje o kursach walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego - http://www.nbp.gov.pl/

Przykład

Podatnik w dniu 20 lutego 2007 r. uzyskał przychód z tytułu umowy zlecenia oraz przychód z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Do przeliczenia przychodów z tytułu umowy zlecenia powinien wziąć kurs waluty z dnia 20 lutego 2007 r., natomiast do przeliczenia przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej powinien wziąć kurs waluty z dnia 19 lutego 2007 r.

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów należy ustalić według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w roku podatkowym, którego dotyczy wniosek.
Informacje na temat kosztów uzyskania przychodów, za wyjątkiem kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, w poszczególnych latach dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Przykład
Podatnik przez cały 2006 r. pracował (umowa o pracę z jednym pracodawcą) w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów w 2006 r. wynosiły: 102, 25 PLN miesięcznie, 1.227,00 PLN rocznie.

Koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należy ustalić według ogólnych zasad określonych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważne
Koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesione w walutach obcych, w latach 2002-2006, przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu.
Za rok 2007 koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Przykład:
1. Podatnik A w 2006 r. prowadził opodatkowaną na zasadach ogólnych pozarolniczą działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. W ramach tej działalności ponosił koszty (np. opłata za wynajem lokalu, w którym prowadzona jest działalność) 5 - tego dnia każdego miesiąca. Do przeliczenia poniesionych kosztów powinien zatem zastosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego ogłaszany na dzień 5 - tego każdego miesiąca, jeżeli jest to dzień roboczy.
2. Podatnik B w 2007 r. prowadził opodatkowaną na zasadach ogólnych pozarolniczą działalność gospodarczą w Holandii. W ramach tej działalności ponosił koszty (np. opłata za wynajem lokalu, w którym prowadzona jest działalność) 5 - tego dnia każdego miesiąca. Do przeliczenia poniesionych kosztów powinien, zatem zastosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego ogłaszany na dzień 4 - tego każdego miesiąca, jeżeli jest to dzień roboczy.

Podatek zapłacony za granicą

Należy wykazać podatek zapłacony za granicą w pełnej wysokości.
Podatek zapłacony w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia zapłaty podatku, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa wyżej, stosuje się kurs średni walut obcych z dnia zapłaty podatku ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, podatek przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia zapłacenia podatku, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Przykład: Podatnik pracował (umowa o pracę) w 2007 r. w Holandii. Wynagrodzenie wypłacono mu 20 lutego 2007 r. i od wypłaconego wynagrodzenia potrącono mu zaliczkę na podatek, a zatem do przeliczenia zapłaconego podatku podatnik powinien zastosować kurs EURO z dnia 20 lutego 2007 r.

Ulga w podatku dochodowym

Od 2008 r. podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy za granicą metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją.

Podatnik, który w 2008 r. (i w latach następnych) uzyska przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ma prawo dokonać zmniejszenia ryczałtu o kwotę ustaloną w powyższy sposób.

Pierwszy raz z ulgi w podatku dochodowym będzie można skorzystać składając zeznanie podatkowe za rok 2008.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 r., Nr 143, poz. 894)

Źródło: www.mf.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika