Umowa o usługi bankowości elektronicznej

Czym jest umowa o usługi bankowości elektronicznej?

Stronami takiej umowy są bank i posiadacz (posiadacz to osoba fizyczna, lub osoba prawna, lub inny podmiot, który na podstawie umowy o elektroniczny instrument płatniczy dokonują w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w umowie).

Cechą charakterystyczną umowy o usługi bankowości elektronicznej jest to, że bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez posiadacza, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza. Jednocześnie posiadacz upoważnia bank do obciążania jego rachunku kwotą dokonanych operacji oraz należnymi bankowi opłatami i prowizjami albo zobowiązuje się do zapłaty należności na rachunek wskazany przez bank, w określonych terminach.

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o usługi bankowości elektronicznej?

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych stanowi, iż niezbędne elementy takiej umowy to wskazanie:

 • stron umowy,
 • rodzaju udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego i urządzeń, z których może korzystać posiadacz, dokonując operacji przy użyciu tego instrumentu,
 • rodzaje operacji, których można dokonywać przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego,
 • terminów wykonywania przez wydawcę zleceń posiadacza,
 • ograniczeń w dokonywaniu operacji, jeżeli umowa je przewiduje,
 •  terminów wykonywania przez posiadacza zobowiązań z tytułu operacji dokonanych przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego oraz z tytułu należnych wydawcy opłat i prowizji lub spłaty należności,
 • rodzajów i wysokości opłat i prowizji oraz warunki ich zmian,
 • zasad rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych kursów walut,
 • zasad obliczania odsetek,
 • zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji,
 • okresu, na jaki została zawarta umowa, i warunki jej przedłużania,
 • sposobu, terminu i ważnych powodów wypowiedzenia warunków umowy przez wydawcę,
 • sposobu postępowania w przypadku utraty elektronicznego instrumentu płatniczego,
 • zasad elektronicznej identyfikacji posiadacza,
 • zasad postępowania posiadacza w związku ze zleceniem dokonywania operacji oraz korzystania z innych usług określonych w umowie.

Jakie obowiązki wynikają z umowy dla stron umowy?

Oczywiście poza rzetelnym wywiązywaniem się z postanowień umowy ustawa narzuca jeszcze kilka obowiązków na strony umowy. Bank, świadcząc usługi na podstawie umowy o usługi bankowości elektronicznej, obowiązany jest do:

 1.  zapewnienia posiadaczowi bezpieczeństwa dokonywania operacji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych,
 2.  udostępniania posiadaczowi informacji o dokonanych operacjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach, w terminach i w sposób określony w umowie,
 3.  niezwłocznego poinformowania o odmowie lub braku możliwości wykonania zleconej operacji z przyczyn niezależnych od banku. 

Oczywistym jest, że ustawodawca nakłada także pewne obowiązki na posiadacza. Posiadacz mianowicie jest obowiązany do nieujawniania informacji o działaniu elektronicznego instrumentu płatniczego udostępnionego w ramach umowy o usługi bankowości elektronicznej, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo zlecanych operacji.  Ma to o tyle istotne znaczenie, że w przypadku, gdy powyższe informacje posiadacz ujawni innym osobom, operacje dokonane przez te osoby obciążają posiadacza właśnie.

W związku z obowiązkiem banku udostępniania posiadaczowi informacji o dokonanych operacjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach, w terminach i w sposób określony w umowie, pojawia się oczywiście prawo posiadacza. Mianowicie posiadacz ma prawo zgłosić bankowi zastrzeżenia do udostępnianych informacji, jednak w sposób i w terminach określonych w umowie.

Jakie główne cechy rządzą więc bankowością elektroniczną?

Bankowość elektroniczna jest formą usług polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu, POS, czy telefonu) i łącza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zależności od banku i wykorzystywanego oprogramowania, może ona pozwalać jedynie na bierny wgląd w stan konta i ewentualne uzyskanie ogólnych informacji na temat usług banku (np.

oprocentowanie lokat), bądź również na aktywne dokonywanie operacji, takich jak przelewy, takich jak przelewy, zakładanie lokat, czy zamawianie czeków.

Pamiętaj, że:

 • Zlecenia posiadacza dotyczące dokonania operacji przez bank mogą zostać odwołane tylko przed ich wykonaniem,
 • Regulacje dotyczące umów o usługi bankowości elektronicznej stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie, w jakim odrębne przepisy upoważniają je do tego rodzaju działalności,
 • Jednym z rodzajów bankowości elektronicznej jest tzw. bankowość internetowa, które umożliwia dostęp do rachunku bankowego przy wykorzystaniu technologii przeglądarek internetowej,
 • Ostatnio najbardziej dynamicznie rozwijającą się formą bankowości jest tzw. home banking, czyli dostęp do konta poprzez internet, dokładniej poprzez przeglądarkę internetową, dzięki temu rozwiązaniu usługa ta jest dostępna z każdego komputera podłączonego do internetu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. 2002 r., Nr 169, poz. 1385 ze zminami).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika