Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

Od 1 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed 1 marca 2018 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2018 r.

Jeśli ZUS wstrzyma komuś wypłatę świadczenia (np. gdy osiąga przychód ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub gdy kontynuuje zatrudnienie bez rozwiązania stosunku pracy), to zwaloryzuje świadczenie dopiero z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Zasady waloryzacji świadczeń

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2018 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 102,98%.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2018 r. kwota bazowa wynosi 3.731,13 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:

 • zgłoszony po 28 lutego 2018 r.

    lub

 • zgłoszony przed 1 marca 2018 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego 2018 r.

Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca 2018 r. obowiązują również nowe kwoty:

 • najniższych emerytur i rent,
 • dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie,
 • maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń wynoszą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 1.029,80 zł;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 772,35 zł;
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1.235,76 zł;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 926,82 zł.

Najniższe emerytury i renty 

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia

Kwota

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

  1.029,80 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

772,35 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1235,76 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

926,82 zł

Dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca 2018 r. wynoszą: 

Rodzaj dodatku

Kwota

dodatek pielęgnacyjny lub za tajne nauczanie

  215,84 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencj

  323,76 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

  405,67 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

215,84 zł

dodatek kompensacyjny

32,38 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

  od 10,82 zł 
  do 215,84 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

  od 10,82 zł
  do 215,84 zł

świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

  865,03 zł 

Renta socjalna

Od 1 marca 2018 r. wynosi 865,03 zł.

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. - 3.161,70 zł. 

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 marca 2018 r. wynosi 1.070,99 zł.

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2018 r.

Rodzaj kwoty

Wysokość kwoty

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2017 r.

1.067,90 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2017 r.

2.990,10 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu

12.814,80 zł

graniczna roczna kwota przychodu

35.881,20 zł

gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

535,50 zł

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

 Kwota równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2018 r. do końca maja 2018 r.wynosi 3.161,70 zł.

Kwota równa 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 marca 2018 r. do końca maja 2018 r.wynosi 5.871,70 zł.

 Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

 • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
 • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Zawieszone ani zmniejszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia 

Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach). Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą od 1 marca 2018 r.:
 1. 582,38 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 2. 436,82 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 3. 495,06 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

W 2018 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.) oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.

Zob. też: Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • bozenaszudzinska 2020-04-19 15:39:53

  OTRZYMUJE 668ZL EMERYTURY NETTOMAM68 LAT ORZECZENIE ONIEPELNOSPRAWNOSCI W STOPNIU UMIARKOWANYMJAKAPODWYZKE POWINNAMotrzymac


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika