Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe progi określone w ustawie?

Dla podmiotów należących do tzw. sektora klasycznego (min. podmioty należące do sektora finansów publicznych, a więc np: gminy, powiaty, urzędy itp.) progi obowiązywania ustawy zostały określone następująco:

6.000 €.

To dolny próg, powyżej którego rozpoczyna się obowiązywanie ustawy. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej tą kwotę muszą być udzielane zgodnie z regulacjami ustawy o zamówieniach publicznych. Oznacza to, że zamówienia nieprzekraczające kwoty 6.000 € podlegają wyłącznie ogólnym regulacjom określonym przez przepisy kodeksu cywilnego i prawa budżetowego.

Zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa mieści się w przedziale od 6.000 € do 30.000 €, lub w których finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza 30.000 € podlegają tzw. uproszczonej procedurze udzielania zamówień publicznych o złagodzonych wymogach formalnych.

30.000 €.

Zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa lub udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia przekracza wspomnianą kwotę udzielane są w pełnej procedurze, w której mają zastosowanie wszelkie wymagania formalne określone w ustawie.

Zamówienia sektorowe.

W przypadku zamówień sektorowych, a więc w przypadku zamówień udzielanych przez podmioty działające w sektorach wydobywczym, transportowym, energetycznym, gospodarki wodnej i telekomunikacji progi zostały oznaczone znacznie wyżej. Mianowicie:

 • w przypadku zamówień na dostawy lub usługi dolny próg obowiązywania ustawy wynosi 400.000 €, z wyjątkiem podmiotów działających w sektorze telekomunikacyjnym (podmioty zajmujące się udostępnianiem lub obsługą publicznej sieci telekomunikacyjnej albo świadczeniem jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za pomocą takiej sieci) - 600.000 €,
 • w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, podmioty działające w sektorach użyteczności publicznej obowiązane są stosować ustawę do zamówień, których wartość przekracza równowartość 5 000.000 €.

Czym charakteryzuje się procedura uproszczona?

Procedura uproszczona to procedura udzielania zamówień publicznych w sektorach klasycznych, których wartość szacunkowa przekracza 6.000 €, ale nie przekracza 30.000 €, lub w których finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza 30.000 €. W takim postępowaniu nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego i nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nie oznacza to jednak, że zamawiający może dowolnie wybrać tryb postępowania (np. przetarg dwustopniowy, zamówienie z wolnej ręki), w jakim udzieli zamówienie, bez powołania się na ustawową przesłankę zastosowania trybu. W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 €, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu ograniczonego. Jest to więc tryb równorzędny w stosunku do przetargu nieograniczonego, gdyż zamawiający ma możliwość dokonania wyboru trybu, w jakim udzieli zamówienia. Ponadto w procedurze uproszczonej nie stosuje się przepisów dotyczących protokołu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminów. Nie oznacza to jednak pełnej swobody zamawiającego. Obowiązany jest on jednak sporządzić dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem, zawierającej niektóre informacje, jakie zamieszczane są w protokole. Pomimo braku obowiązku sporządzania specyfikacji, zamawiający musi jednak przygotować dokument, który będzie zawierał podstawowe informacje o prowadzonym postępowaniu. Będą to informacje określające np. termin składania i otwarcia ofert, warunki wymagane od oferentów, określenie przedmiotu zamówienia. W procedurze uproszczonej zamawiający nie jest związany ustawowymi oznaczeniami terminów (np. terminy związania ofertą, składania ofert). Ustawodawca przyznał zamawiającemu swobodę w określaniu potrzebnych terminów. Musi on jednak kierować się przy określaniu terminów zasadami równości wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie oraz zakazem utrudniania uczciwej konkurencji. Procedura uproszczona charakteryzuje się również tym, że w postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących protestów i odwołań. Oznacza to, że dostawcy lub wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mają możliwości składania protestów wobec czynności zamawiającego w toku postępowania, a także odwołań w następstwie działań zamawiającego.

W postępowaniach przetargowych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 € zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy wniesienia wadium. Żądanie wadium nie jest obowiązkiem zamawiającego, lecz jego uprawnieniem. Ponadto do uprawnień zamawiającego w postępowaniach, których wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000 € należy możliwość żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, możliwość powołania komisji przetargowej, możliwość żądania przedstawienia przez dostawców lub wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków. W postępowaniach takich zamawiający może również ograniczyć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie do dostawców lub wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce (preferencje krajowe). Należy również zwrócić uwagę, iż zamawiający udzielając zamówienia na roboty budowlane, których wartość nie przekracza 30.000 € nie ma obowiązku przekazywania informacji cenowych z postępowania oraz kopii oferty najkorzystniejszej.

Powyżej jakich wartości zamówienia zmawiający obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie wyboru trybu?

Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony. Jego zastosowanie nie wymaga zaistnienia jakichś dodatkowych przesłanek uzasadniających jego zastosowanie. Oznacza to, że niezależnie od wartości zamówienia publicznego zamawiający może przeprowadzić postępowanie w tym trybie bez konieczności uzyskiwania zatwierdzenia wyboru trybu. Inaczej sytuacja się przedstawia w przypadku wyboru innych niż przetarg nieograniczony trybów (np. negocjacje z zachowaniem konkurencji, przetarg dwustopniowy). Ustawa wymaga, aby jeżeli wartość zamówienia przekracza określoną kwotę, zamawiający dokonując wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony, obowiązkowo uzyskał od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zatwierdzenie wyboru trybu (kwestia jest bardziej skomplikowana w przypadku tzw. zamówień sektorowych). Zamawiający obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie wyboru trybu, jeżeli wartość zamówienia przekracza:

 • 30.000 € - przy wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki,
 • 200.000 € - przy wyborze pozostałych trybów postępowania.

Próg 200.000 euro nie obowiązują jednak podmiotów działających w tzw. sektorach użyteczności publicznej. Podmioty te mogą udzielać zamówień publicznych w każdym z trybów przetargowych (przetarg nieograniczony, ograniczony, dwustopniowy) niezależnie od wystąpienia przesłanek zastosowania tych trybów i bez konieczności uzyskiwania zatwierdzania wyboru trybów.

Jakie są pozostałe progi określone w ustawie?

25.000 € - udzielenie zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe, o wartości zamówienia przekraczającej tę kwotę, obowiązkowo musi być poprzedzone konkursem.

130.000 € - Jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia nie przekracza tej kwoty, możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

 • Jeżeli wartość zamówienia na dostawy lub usługi nie przekracza tej kwoty a zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego lub dwustopniowego, możliwe jest skrócenie terminu składania ofert.

5 000.000 € - Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane nie przekracza tej kwoty a zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego lub dwustopniowego, możliwe jest skrócenie terminu składania ofert.

Publikacja ogłoszeń:
 1. 000 € - Jeżeli wartość zamówienia przekracza tę kwotę, ogłoszenia o takich zamówieniach, udzielnych w trybach przetargowych, obowiązkowo publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli natomiast szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza tej kwoty a jest ono udzielane w jednym z trybów przetargowych, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się wyłącznie w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej.

500.000 € - Powstaje obowiązek publikacji ogłoszeń w BZP o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość w przypadku robót budowlanych przekracza tę kwotę, albo łączna wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekracza równowartość tej kwoty.

Pamiętaj, że:

 • Wartość szacunkową zamówienia ustala się na początku postępowania, przed jego formalnym rozpoczęciem, gdyż od tej wartości uzależnionych jest wiele wymagań formalnych.
 • W każdym przypadku, gdy ustawa odnosi się do wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w dniu określania wartości zamówienia.
 • Ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 6.000 €.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika