Wyższe świadczenia z ZUS

Świadczenia z ZUS wzrosły o kilka procent

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Od 1 marca 2021 r. świadczenia są wyższe o ponad 4 proc. Minimalna emerytura wzrosła o 50,88 zł.

Niemal milion emerytów i rencistów już otrzymało zwaloryzowane świadczenie. Chodzi o osoby, których termin płatności świadczenia przypada na pierwszy dzień marca.

Wskaźnik waloryzacji 104,24%

W tym roku ZUS stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje 28 lutego 2021 r. (w kwocie brutto) przez wskaźnik 104,24%. Jeśli przykładowo 28 lutego 2021 r. emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to od 1 marca 2021 r. jej wysokość wzrasta do 2084,80 zł (2000 zł x 104,24% = 2084,80 zł).

Nie trzeba składać wniosku o waloryzację świadczenia, bo ZUS przeprowadza ją z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Waloryzacji podlegają emerytury i renty przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2021 r., jeśli prawo do świadczenia powstało przed tym dniem. ZUS zwaloryzuje także świadczenia przyznane na wniosek zgłoszony po 28 lutego 2021 r., jeśli prawo do nich powstało przed 1 marca 2021 r. i wnioskodawca złożył oświadczenie ERO (Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia wysokości/podjęcia wypłaty tego świadczenia).

Jakie świadczenia będą wyższe?

Od 1 marca 2021 r. wyższe będą kwoty świadczeń długoterminowych, m.in. emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy czy rent rodzinnych, a także dodatków do tych świadczeń, np. dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku dla sierot zupełnych. 

Od 1 marca 2021 r. minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż przed tą datą. O taką samą kwotę wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła o 38,16 zł i wynosi od 1 marca 938,16 zł brutto.

Emerytury i renty w nowej wysokości

Najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia

Kwota

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

1250,88 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

938,16 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1501,06 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

1125,79 zł

Dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca 2021 r. wynoszą:

 

Rodzaj dodatku

Kwota

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

239,66 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencj

359,49 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

450,44 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

239,66 zł

dodatek kompensacyjny

35,95 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych

239,66 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 12,02 zł 
do 239,66 zł

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego

917,58 zł

Kwota bazowa 

Od 1 marca 2021 r. wynosi 4512,41 zł.

Renta socjalna

Od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł.

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie:

 • od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. - 2979,00 zł,
 • od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. - 3161,70 zł,
 • od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - 3236 zł,
 • od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - 3164,80 zł,
 • od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - 3206,20 zł,
 • od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. - 3404,70 zł,
 • od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 3465,70 zł,
 • od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. - 3387,50 zł,
 • od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. - 3452,20 zł,
 • od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. - 3639,10 zł,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  - 3732,10 zł,
 • od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. - 3517,20 zł,
 • od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. - 3618,30 zł,
 • od 1 marca 2021 r.  do 31 maja 2021 r. - 3820,60 zł.

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 marca 2021 r. wynosi 1262,34 zł.

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2021 r.

Rodzaj kwoty

Wysokość kwoty

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r.

1291,90 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r.

3617,30 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu

15 502,80 zł     

graniczna roczna kwota przychodu

43 407,60 zł

gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

631,17 zł

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2020 r.

Rodzaj kwoty

Wysokość kwoty

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2019 r.

1229,60 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2019 r.

3442,80 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu

14 755,20 zł     

graniczna roczna kwota przychodu

41 313,60 zł

gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

605,50 zł

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

okres od ...kwota
od 1 marca 2018 r.

3161,70 zł

od 1 czerwca 2018 r.

3236,00 zł

od 1 września 2018 r. 3164,80 zł
od 1 grudnia 2018 r.

3206,20 zł

od 1 marca 2019 r.  3404,70 zł
od 1 czerwca 2019 r. 3465,70 zł
od 1 września 2019 r. 3387,50 zł
od 1 grudnia 2019 r. 3452,20 zł
od 1 marca 2020 r. 3639,10 zł
od 1 czerwca 2020 r.  3732,10 zł
od 1 września 2020 r. 3517,20 zł
od 1 grudnia 2020 r. 3618,30 zł
od 1 marca 2021 r. 3820,60 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

okres od ...kwota
od 1 marca 2018 r.

5871,70 zł

od 1 czerwca 2018 r.

6009,70 zł

od 1 września 2018 r. 5877,40 zł
od 1 grudnia 2018 r. 5954,30 zł
od 1 marca 2019 r.  6322,90 zł
od 1 czerwca 2019 r. 6436,30 zł
od 1 września 2019 r. 6291,10 zł
od 1 grudnia 2019 r. 6411,10 zł
od 1 marca 2020 r. 6758,20 zł
od 1 czerwca 2020 r.      6931,00 zł
od 1 września 2020 r. 6531,90 zł
od 1 grudnia 2020 r. 6719,70 zł
od 1 marca 2021 r. 7095,40 zł

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

 • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
 • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Zawieszone ani zmniejszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia

Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli od 1 marca 2021 r.:

 • 646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty przychodu

Graniczne kwoty przychodu dla 2020 r. wynoszą odpowiednio:

 • 43 187,90 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2020 r.;
 • 80 205,20 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2020 r.

Graniczne kwoty przychodu dla 2019 r. wynoszą odpowiednio:

 • 40 638,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.;
 • 75 470,60 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019 r.

Graniczne kwoty przychodu dla 2018 r. wynoszą odpowiednio:

 • 37 851,70 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2018 r.;
 • 70 295,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2018 r.

Źródło: zus.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika