Pozostałe

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019

M.in. ZUS zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Żyj aktywnie!". Wydarzenie organizuje w wielu miastach w całej Polsce. Będą to - w zależności od miejsca wydarzenia - spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ITS oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

17 maja osoby z niepełnosprawnością będą więc mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS i współpracujących instytucji. U ekspertów z poszczególnych instytucji można dowiedzieć się:

 • ZUS: jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie inne świadczenia się należą zainteresowanemu; będzie on mógł także założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych na www.zus.pl, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet,
 • PFRON: jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także o Systemie Obsługi Dofinansowań, programie wyrównywania różnic między regionami,
 • NFZ: o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy wyrobów medycznych), jak posługiwać się portalem "Terminy Leczenia"; będzie można także dowiedzieć się, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje oraz uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Dokładne informacje, co będzie się działo w danej okolicy można znaleźć w zakładkach poszczególnych oddziałów ZUS.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w Warszawie

Mieszkańcy Warszawy i okolic mogą przybyć na inaugurację Dnia Osób z Niepełnosprawnością 2019 "Żyj aktywnie!" do siedziby Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) przy ulicy Jagiellońskiej 80 w Warszawie. Inauguracja w ITS rozpoczyna się o godz. 10:00 panelem z udziałem przedstawicieli ZUS, NFZ, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, PFRON, ITS oraz MIiR. Następnie odbędzie się panel z udziałem osób niepełnosprawnych „Siła jest w każdym z nas”, a w godzinach 10:0-15:00 będą funkcjonować stoiska organizatorów, partnerów i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oprócz wymienionych wyżej instytucji, w trakcie inauguracji wydarzenia w Warszawie (ZUS, PFRON i NFZ) będziesz miał możliwość spotkać się z:

 • przedstawicielami ITS, którzy opowiedzą, jakie są możliwości adaptacji pojazdów dla osób z niepełnosprawnością i jak załatwić formalności, by zaadaptować pojazd, o szkoleniach na prawo jazdy, udzielą porad z zakresu psychologii transportu i diagnostyki pojazdów z adaptacjami,
 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta, od których uzyskasz porady dotyczące praw pacjenta, ochrony zdrowia, a także skonsultujesz indywidualne problemy związane ze świadczeniami zdrowotnymi,
 • z ratownikami medycznymi z Fundacji ANIKAR (współorganizatora warszawskiego spotkania), którzy przeprowadzą pokazy pierwszej pomocy,
 • z fizjoterapeutą który udzieli prostych wskazówek na miejscu dotyczących zagadnienia rehabilitacji i fizjoterapii,
 • z psami uczestniczącymi w dogoterapii i ratownictwie,
 • z psychologami pracy specjalizującymi się w poradnictwie dla osób z niepełnosprawnością,
 • z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby takie jak Ty lub działających na Waszą rzecz (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Edukacji Nowoczesnej oraz Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom),
 • przedstawicielami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie doradzającymi w sprawach uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli), ulg i uprawnienień wynikających z faktu posiadania takiego dokumentu i dofinansowań ze środków PFRON,
 • z pracodawcami, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić,
 • z osobami z niepełnosprawnością, które osiągnęły zawodowy sukces.

Spotkaj się z osobami z różnymi umiejętnościami i doświadczeniami, które mogą stać się cennymi źródłem informacji i inspiracji!

plakat - dzień osób z niepełnosprawnością 2019

Zob. Dzień Osób Niepełnosprawnych (17 maja 2019) — program

Programy wsparcia osób niepełnosprawnych z prawdziwego zdarzenia

Z początkiem roku uruchomiony został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Tylko w tym roku finansowanych ma być z niego 10 programów skierowanych właśnie do osób niepełnosprawnych. To dodatkowe 647 mln zł. – "Roczny plan działania obejmuje trzy główne obszary – usługi opiekuńcze, zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz asystencję" – wyliczyła minister Elżbieta Rafalska.

Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych to główne cele przyświecające uruchomionemu z początkiem roku Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  W 2019 r. jego budżet wynosi 647 mln zł (w kolejnych latach dzięki daninie solidarnościowej kwoty te będą jeszcze wyższe).

– "Fundusz to filar systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. 31 stycznia br. ogłosiliśmy roczny plan działania w tym zakresie. Znalazły się w nim trzy główne obszary – usługi opiekuńcze, pakiet „Mój dom” oraz „Asystencja”" – wyliczyła minister Elżbieta Rafalska.

Co to oznacza w praktyce? Usługi opiekuńcze to pakiet trzech programów – opieka wytchnieniowa adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 r. życia oraz dla dzieci do 16 r. życia, a także opieka nad osobami niepełnosprawnymi (tzw. instrumenty wsparcia).

„Mój dom” to pakiet, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych. To centra opiekuńczo-mieszkalne (wsparcie dorosłych osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi), budynki bez barier (dofinansowanie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych, a także likwidacja barier architektonicznych – np. budowa podjazdów) oraz mieszkania bez barier (dopłaty do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych i dofinansowanie kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań).

Ostatni z głównych filarów planu na rok 2019 to asystencja, czyli umożliwienie osobom niepełnosprawnym niezależnego życia dzięki wsparciu asystenta osobistego.

– "Do tego dochodzą programy pilotowane przez inne resorty, np. specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych. To też program resortu środowiska zakładający likwidację barier i udostępnienie dla osób niepełnosprawnych ośmiu parków narodowych oraz przygotowywane przez resort cyfryzacji działania cyfrowe, czyli m.in. dostosowanie stron i aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa, a także dostęp osób niepełnosprawnych do szybkiego internetu" – wskazała minister Elżbieta Rafalska.

Dwa pierwsze z dziesięciu zapowiedzianych na ten rok programów zostały już ogłoszone. To „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa”. – "Wiemy, jak ciężką pracą jest codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną. To wielkie poświęcenie. Chwila dla siebie, czas na załatwienie swoich spraw czy zwyczajny odpoczynek, są potrzebne każdemu. Opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni mieć do tego prawo" – zaznaczyła szefowa MRPiPS.

– "W Polsce nie brakuje instrumentów wsparcia, osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc państwa. W tym dniu eksperci ZUS nie tylko odpowiedzą na wszystkie pytania, ale podpowiedzą jak uzyskać rentę i ją zwiększyć, czy jakie inne świadczenia im przysługują. Pomogą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, co znacznie ułatwi kontakt z administracją" – przekonywała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Pomoc wszechstronna, ale zindywidualizowana

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęto założenie, że wszystkie działania adresowane do osób niepełnosprawnych wypracowujemy w dialogu z tym środowiskiem, żeby proponowane wsparcie było jak najlepiej dopasowane do potrzeb – zapewniła minister Elżbieta Rafalska. Jak podkreśliła, wsparcie powinno być oczywiście wszechstronne i różnorodne, ale również zindywidualizowane.

Jeszcze w 2015 r. na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczono ok. 15,5 mld zł. W 2018 r. wyniosło ono ok. 19,5 mld zł – o 4 mld zł więcej. – "Środki finansowe przeznaczane na wsparcie osób niepełnosprawnych będą jeszcze rosły, ponieważ w roku 2020 najbogatsi podatnicy zapłacą daninę solidarnościową, która będzie głównym źródłem finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wówczas przychody Funduszu osiągną prawie 2 mld zł" – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów to bardzo szeroki temat. – Dużo mówi się, że świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom są za niskie. Rzeczywiście, jeśli spojrzymy wyłącznie na świadczenia pieniężne, to nie są one do końca zadowalające, nie ma możliwości w pełni niezależnego funkcjonowania tylko z takim wsparciem. I chociaż w porównaniu chociażby z rokiem 2015, obserwujemy znaczny wzrost wysokości tych świadczeń, to system wsparcia osób niepełnosprawnych obejmuje dużo więcej obszarów działań – zaznacza szefowa resortu rodziny.

Tylko w tym roku z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma być finansowanych 10 programów. Trzy główne obszary planu na 2019 r. to usługi opiekuńcze, pakiet „Mój dom” oraz „Asystencja”.

To jednak dopiero początek. Do tego dochodzi dofinansowanie miejsc, w których osoby niepełnosprawne mogą uczyć się samodzielności, nabywać umiejętności niezbędne w codziennym życiu czy nawet przygotować się do pracy zawodowej, co jest niezwykle ważne i potrzebne. Chodzi m.in. o Środowiskowe Domy Samopomocy, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej.. To także wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Aktywność zawodowa, oprócz kształtowania samodzielności, niezależności czy możliwości samorealizacji, może dawać szansę na nabywanie nowych i doskonalenie już posiadanych umiejętności niezbędnych w  codziennym życiu.

– "Punktem wyjścia dla polityki wsparcia osób niepełnosprawnych, polityki, która musi być wszechstronna, różnorodna, ale również zindywidualizowana, jest dialog ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Równie istotnym elementem przy tworzeniu systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest współpraca rządu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, które są w bezpośrednim kontakcie z lokalną społecznością, znają realia i problemy trapiące mieszkańców. Ich rola jest tu nie do przecenienia" – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Jak dodała szefowa MRPiPS, prowadzone są zaawansowane prace nad pierwszą w Polsce Strategią na rzecz Osób Niepełnosprawnych, która pozwoli na ustanowienie całościowych ram polityki krajowej na rzecz osób niepełnosprawnych. Strategia będzie realizowana poprzez programy i działania z różnych obszarów, m.in. zdrowia, edukacji, zabezpieczenia społecznego czy pracy.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów (...)

 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń (...)

 • Wyprawka szkolna 2018/2019

  Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników (...)

 • 3 maja i 1 listopada - dodatkowe dni wolne?

  Kodeks pracy nakazuje, aby tydzień pracy miał w tzw. okresie rozliczeniowym (podstawowy to 4 miesiące) przeciętnie 40 godzin. Zasadą jest też, że tydzień pracy składa się z 5 dni i 8 godzinnego (...)

 • Wyprawka szkolna 2019/2020

  Rada Ministrów 4 lipca 2019 r. przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów (...)

NA SKÓTY